На головну

Державний екологічний нагляд. Виробничий і громадський контроль

  1. C) & контроль ділянки Шовкового шляху по Сирдар'ї
  2. C) виробничий кооператив
  3. II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи
  4. II. Контрольні точки.
  5. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
  6. III) Третій елемент форми держави - політичний (державний) режим.
  7. III. Терміни здачі та реєстрація контрольних робіт

Глава 11 ФЗ «Про охорону навколишнього середовища»

Стаття 65. Державний екологічний нагляд

1. Під державним екологічним наглядом розуміються діяльність уповноважених федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, спрямована на попередження, виявлення та припинення порушень органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами, їх керівниками та іншими посадовими особами, індивідуальними підприємцями, їх уповноваженими представниками (далі - юридичні особи, індивідуальні підприємці) і громадянами вимог, встановлених відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, справжнім Федеральним законом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища (далі - обов'язкові вимоги), за допомогою організації та проведення перевірок зазначених осіб, вжиття передбачених законодавством Російської Федерації заходів щодо припинення і (або) усунення наслідків виявлених порушень, і діяльність уповноважених органів державної влади за систематичного спостереження за виконанням обов'язкових вимог, аналізу та прогнозування стану дотримання обов'язкових вимог при здійсненні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, індивідуальними підприємцями та громадянами своєї діяльності.

2. Державний екологічний нагляд включає в себе:

· Державний нагляд за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр;

· Державний земельний нагляд;

· Державний нагляд у сфері поводження з відходами;

· Державний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря;

· Державний нагляд у сфері використання і охорони водних об'єктів;

· Державний екологічний нагляд на континентальному шельфі Російської Федерації;

· Державний екологічний нагляд у внутрішніх морських водах і в територіальному морі Російської Федерації;

· Державний екологічний нагляд у виключній економічній зоні Російської Федерації;

· Державний екологічний нагляд в галузі охорони озера Байкал;

· Федеральний державний лісовий нагляд (лісову охорону);

· Федеральний державний нагляд в галузі охорони, відтворення і використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання;

· Федеральний державний контроль (нагляд) у сфері рибальства і збереження водних біоресурсів;

· Федеральний державний мисливський нагляд;

· Державний нагляд в галузі охорони та використання особливо охоронюваних природних територій;

· Державний нагляд за дотриманням вимог до звернення озоноруйнуючих речовин.

3. Державний екологічний нагляд щодо юридичних осіб, індивідуальних підприємців, які здійснюють господарську та іншу діяльність з використанням об'єктів, хоча б один з яких підлягає федеральному державному екологічному нагляду, здійснюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.

4. Державний екологічний нагляд здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади (федеральний державний екологічний нагляд) і органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації (регіональний державний екологічний нагляд) (далі - органи державного нагляду) відповідно до їх компетенції відповідно до законодавства Російської Федерації в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації і вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.

5. До відносин, пов'язаних із здійсненням державного екологічного нагляду, організацією і проведенням перевірок юридичних осіб, індивідуальних підприємців, застосовуються положення Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду ) і муніципального контролю ".

6. Державний екологічний нагляд організовується і здійснюється з урахуванням категорій об'єктів господарської та іншої діяльності, що здійснюється юридичними особами, індивідуальними підприємцями та громадянами, і з урахуванням переліку порушень законодавства Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища, що становлять загрозу заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

7. Критерії та (або) показники негативного впливу об'єктів господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище, на підставі яких встановлюються для цілей державного екологічного нагляду категорії господарської та іншої діяльності, що здійснюється юридичними особами, індивідуальними підприємцями та громадянами, і перелік порушень законодавства Російської Федерації в галузі охорони навколишнього середовища, що становлять загрозу заподіяння шкоди навколишньому середовищу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

8. У разі, якщо при будівництві, реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено здійснення державного будівельного нагляду, державний екологічний нагляд здійснюється в рамках державного будівельного нагляду органами виконавчої влади, уповноваженими на здійснення державного будівельного нагляду, відповідно до законодавства про містобудівну діяльність.

Стаття 66. Права посадових осіб органів державного нагляду

1. Посадові особи органів державного нагляду, є державними інспекторами в галузі охорони навколишнього середовища, в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, мають право:

· Запитувати і отримувати на підставі мотивованих письмових запитів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, індивідуальних підприємців і громадян інформацію і документи, необхідні в ході проведення перевірки;

· Безперешкодно при пред'явленні службового посвідчення та копії наказу (розпорядження) керівника (заступника керівника) органу державного нагляду про призначення перевірки відвідувати та обстежувати використовувані юридичними особами, індивідуальними підприємцями та громадянами при здійсненні господарської та іншої діяльності території, будівлі, приміщення, споруди, в тому числі очисні споруди, обстежити інші знешкоджують пристрої, засоби контролю, технічні та транспортні засоби, обладнання та матеріали, а також проводити необхідні дослідження, випробування, вимірювання, розслідування, експертизи та інші заходи з контролю;

· Видавати юридичним особам, індивідуальним підприємцям і громадянам приписи про усунення виявлених порушень обов'язкових вимог, про проведення заходів по забезпеченню запобігання шкоди рослинам, тваринам, навколишньому середовищу, безпеці держави, майну фізичних та юридичних осіб, державного або муніципального майна, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

· Складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями обов'язкових вимог, розглядати справи про зазначені адміністративні правопорушення та вживати заходів щодо запобігання таких порушень;

· Направляти до уповноважених органів матеріали, пов'язані з порушеннями законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, для вирішення питань про порушення кримінальних справ за ознаками злочинів;

· Пред'являти в установленому законодавством Російської Федерації порядку позови про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу і її компонентів внаслідок порушень обов'язкових вимог.

2. Органи державного нагляду можуть бути залучені судом до участі в справі або має право вступати в справу за своєю ініціативою для дачі висновку за позовом про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу і її компонентів, безпеки держави, майну фізичних та юридичних осіб, державного або муніципального майна внаслідок порушень обов'язкових вимог.

3. Державні інспектори у галузі охорони навколишнього середовища підлягають державному захисту відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 67. Виробничий контроль у галузі охорони навколишнього середовища (виробничий екологічний контроль)

1. Виробничий контроль у галузі охорони навколишнього середовища (виробничий екологічний контроль) здійснюється з метою забезпечення виконання в процесі господарської та іншої діяльності заходів з охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відновлення природних ресурсів, а також з метою дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, встановлених законодавством в області охорони навколишнього середовища.

2. Суб'єкти господарської та іншої діяльності зобов'язані подавати відомості про осіб, відповідальних за проведення виробничого екологічного контролю, про організацію екологічних служб на об'єктах господарської та іншої діяльності, а також результати виробничого екологічного контролю до відповідного органу державного нагляду.

Стаття 68. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища (громадський екологічний контроль)

1. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища (громадський екологічний контроль) здійснюється з метою реалізації права кожного на сприятливе навколишнє середовище і запобігання порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

2. Громадський контроль в галузі охорони навколишнього середовища (громадський екологічний контроль) здійснюється громадськими об'єднаннями та іншими некомерційними організаціями відповідно до їх статутів, а також громадянами відповідно до законодавства.

3. Результати громадського контролю в галузі охорони навколишнього середовища (громадського екологічного контролю), представлені в органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковому розгляду в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 68.1. Втратила чинність. - Федеральний закон від 31.12.2005 N 199-ФЗ.

(Див. Текст в попередній редакції)

Стаття 69. Державний облік об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище

1. Державний облік об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, здійснюється з метою державного регулювання природоохоронної діяльності, а також поточного і перспективного планування заходів щодо зниження негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище.

2. Державний облік об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, а також оцінка цього впливу на навколишнє середовище здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

3. Об'єкти, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, і дані про їх вплив на навколишнє середовище підлягають державному статистичному обліку.

Стаття 69.1. Державний облік звернення озоноруйнуючих речовин

1. Державний облік звернення озоноруйнуючих речовин здійснюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади з метою встановлення Урядом Російської Федерації допустимого обсягу виробництва і споживання озоноруйнуючих речовин в Російській Федерації виходячи з зобов'язань Російської Федерації, що випливають з міжнародних договорів Російської Федерації.

2. Державний облік звернення озоноруйнуючих речовин здійснюється на основі даних митної статистики зовнішньої торгівлі Російської Федерації в частині, що стосується ввезеного в Російську Федерацію і вивезеного з Російської Федерації кількості озоноруйнуючих речовин, і звітності юридичних осіб, індивідуальних підприємців, які здійснюють виробництво, використання, транспортування, зберігання , рекуперацію, відновлення, рециркуляцію (реціркулірованіе) і знищення озоноруйнуючих речовин на території Російської Федерації.

3. Порядок державного обліку звернення озоноруйнуючих речовин, у тому числі форма звітності та терміни її подання юридичними особами, індивідуальними підприємцями, що здійснюють зазначену в пункті 2 цієї статті діяльність, встановлюється Кабінетом Міністрів України.екологічне страхування | Основи формування екологічної культури

Екологічна доктрина Російської Федерації | КЛІМАТИЧНА ДОКТРИНА І НАУКИ УКРАЇНИ | Глава VII. Вимоги в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності | Методи економічного регулювання в області природокористування і охорони навколишнього середовища | Екологічне управління: поняття, види, система органів | Виробниче екологічне управління | Нормування в області охорони навколишнього середовища | Екологічна експертиза: поняття, види, порядок здійснення. | екологічна сертифікація | Екологічний аудит |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати