На головну

Контроль за охороною праці в вузі

  1. A) Продуктивність праці
  2. A) фондоозброєність праці
  3. C) & контроль ділянки Шовкового шляху по Сирдар'ї
  4. II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи
  5. II. Контрольні точки.
  6. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
  7. III. Терміни здачі та реєстрація контрольних робіт

Контроль за станом ВІД в вузі повинна здійснювати комісія з охорони праці, яка коригує спільні дії ректора і працівників вузу щодо забезпечення вимог охорони праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань, а також організовує проведення перевірок умов і охорони праці на робочих місцях та інформування працівників про результатах зазначених перевірок, збір пропозицій до розділу колективного договору про охорону праці.

Завдання до самостійної роботи студентів

Для засвоєння і закріплення викладеного вище матеріалу, розглянутого на відповідних лекціях і необхідного для підготовки до виконання лабораторних робіт і практичних занять, студентам рекомендується продовжити поглиблене вивчення розглянутих вище питань, використовуючи основну і додаткову літературу з дисципліни, зазначену в робочій програмі дисципліни і в розділі « література і інформаційні ресурси »даного навчального посібника.

Контрольні питання по п'ятому розділі

1. З яких розділів складається організаційна структура роботи з охорони праці у вищому навчальному закладі?

2. Який документ є основним по організації робіт з охорони праці у вищому навчальному закладі?

3. Які головні завдання вирішує служба охорони праці вузу?

4. Які головні обов'язки служби охорони праці вузу?

5. Які обов'язки керівників робіт з охорони праці?

6. Які обов'язки структурних підрозділів з охорони праці?

7. Які обов'язки співробітників вузу в галузі охорони праці?

8. Які обов'язки учнів в галузі охорони праці?

9. Хто і як здійснює контроль за охороною праці в вузі?

ЛІТЕРАТУРА І ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Буднікова, С. П. Планування і забезпечення успішної кар'єри випускника [Текст]: метод. рекомендації для студентів усіх спеціальностей / С. П. Буднікова, Н. В. Просперова, С. А. Радченко, С. С. Радченко. - Тула: Изд-во ТГПУ ім. Л. Н. Толстого, 2015. - 262 с. - ISBN 978-5-87954-918-8.

2. Гігієнічні критерії оцінки та класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: Керівництво Р 2.2.755-99: затв. Гл. держ. Саніт. лікарем Рос. Федерації 23.04.1999 (зі зм.). URL :. http://www.lawmix.ru/pprf/35126 (дата звернення: 24.06.2015).

3. ГН 2.3.3.972-00. Гранично допустимі кількості хімічних речовин, що виділяються з матеріалів, що контактують з харчовими продуктами: затв. Гл. держ. Саніт. лікарем Рос. Федерації 29.04.2000. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200006891 (дата звернення: 24.06.2015).

4. ГН 2.1.5.1315-03. Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування: затв. постановою Гл. держ. Саніт. лікаря Рос. Федерації від 30.04.2003 № 76: зарегистр. в М-ві юстиції Рос. Федерації 19.05.2003 № 4550. URL: http://www.etch.ru/norma.php?art=4 (дата звернення: 30.06.2015).

5. ГН 2.2.5.1313-03. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони: затв. постановою Гл. держ. Саніт. лікаря Рос. Федерації від 30.04.2003 № 76: зарегистр. в М-ві юстиції Рос. Федерації 19.05.2003 № 4568. URL: http://docs.cntd.ru/document/901862250 (дата звернення: 24.06.2015).

6. ГН 2.1.6.1338-03. Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць: затв. постановою Гл. держ. Саніт. лікаря Рос. Федерації від 30.05.2003 № 114: зарегистр. в М-ві юстиції Рос. Федерації 11.06.2011 № 4679. URL: http://s-doc.ru/gn-2-1-6-1338-03 (дата звернення: 17.06.2015).

ГН 2.1.7.2041-06. Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин в грунті: затв. Гл. держ. Саніт. лікарем Рос. Федерації 19.01.2006: зарегистр. в М-ві юстиції Рос. Федерації 07.02.2006 № 7470. URL: http://docs.cntd.ru/document/901966754 (дата звернення: 24.06.2015).

8. ГН 2.2.5.2893-11. Гранично допустимі рівні (ПДУ) забруднення шкірних покривів шкідливими речовинами: затв. постановою Гл. держ. Саніт. лікаря Рос. Федерації від 12.07.2011 № 100: зарегистр. в М-ві юстиції Рос. Федерації 29.09.2011 № 21924. URL: http://docs.cntd.ru/document/902290620 (дата звернення: 20.06.2015).

9. ГОСТ Р 53321-2009. Апарати теплогенеруючі, що працюють на різних видах палива. Вимоги пожежної безпеки. Методи випробувань. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53321-2009 (дата звернення: 21.06.2015).

10. ГОСТ Р 52161.1-2004. Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 1. Загальні вимоги (з ізм.). URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52161-1-2004 (дата звернення: 21.06.2015).

11. ГОСТ Р МЕК 335-1-94. Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Загальні вимоги, методи випробувань (з ізм.). URL: http://docs.cntd.ru/document/1200000168 (дата звернення: 21.06.2015).

12. ГОСТ Р 53195.3-2009. Безпека функціональна пов'язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 3. Вимоги до систем. URL: http://www.base1.gostedu.ru/57/57249/ (дата звернення: 21.06.2015).

13. ГОСТ Р 53195.5-2010. Безпека функціональна пов'язаних з безпекою будівель та споруд систем. Частина 5. Заходи щодо зниження ризику, методи оцінки. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200085662 (дата звернення: 21.06.2015).

14. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпека. Загальні вимоги (зі змінами). URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-12-1-010-76-ssbt (дата звернення: 21.06.2015).Обов'язки в області охорони праці співробітників | ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200059881 (дата звернення: 24.06.2015).

Пожежна безпека електропроводки | Пожежна безпека побутових електроприладів | Огнегасительное кошти і їх властивості | Первинні засоби пожежогасіння, їх застосування | Профілактика пожежної безпеки в освітніх установах | Дії в разі виникнення пожежі | | | Підрозділів вищого навчального закладу | ГОСТ 12.4.067-79 ССБТ. Метод визначення теплосодержания людини в засобах індивідуального захисту. URL: http://www.gostedu.ru/40164.html (дата звернення: 18.06.2015). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати