На головну

Підрозділів вищого навчального закладу

  1. III. Психологічне консультування співробітників і керівників структурних підрозділів
  2. III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  3. III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  4. Більшість молоді вчаться в різних навчальних закладах, і тоді вони не просто підлітки, а студентська молодь, розглянемо хто такі студенти і студентська молодь.
  5. БУХГАЛТЕРИИ ТА ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА
  6. Введення фізичного виховання в навчальні заклади
  7. у другому півріччі 2013/2014 навчального року

Керівник науково-дослідної (теми) роботи безпосередньо керує і відповідає за організацію та забезпечення безпечних і нешкідливих умов проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи відповідно до законодавства про працю, ГОСТами, ССБТ, правилами і нормами з охорони праці, а також

Положенням по охороні праці у вузі і наказами ректора вузу.

На керівника науково-дослідної (теми) роботи покладається:

- Організація проведення науково-дослідницької роботи тільки при наявності відповідних приміщень, приладів, установок та іншого обладнання, а також захисних, сигнальних і протипожежних засобів, контрольно-вимірювальних приладів, посудин, що працюють під тиском;

- Безпечне застосування, зберігання і транспортування легкозаймистих (далі ЛЗР), горючих рідин (ГР) та інших аварійно-хімічних небезпечних речовин (АХОВ);

- Проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного і позапланового та цільового інструктажів з безпеки праці з кожним працюючим, перевірка його знань, оформлення в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці, допуск працюють до самостійної роботи;

- Перевірка наявності у працюючих посвідчень по техніці безпеки, що дають право виконувати роботи, до яких пред'являються підвищені вимоги безпеки праці, дотримання працюючими інструкцій з охорони праці та безпечного використання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;

- Вивчення властивостей і можливих небезпек нових матеріалів, процесів, обладнання, а також розробка інструктивних вказівок по їх безпечного застосування;

- Узгодження зі службою ВІД добових норм зберігання та витрачання ахова, ЛЗР і ГР, а також інших пожежонебезпечних матеріалів при проведенні науково-дослідної (теми) роботи;

- Підготовка пропозицій для включення їх в комплексний план і угоди з охорони праці;

- Участь в проведення адміністративно-громадського контролю за станом праці;

- Негайне повідомлення завідувачу кафедри, проректора по

напрямку діяльності про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення науково-дослідницької роботи;

- Відповідальність за забезпечення протипожежного режиму і дотримання Правил пожежної безпеки при проведенні науково-дослідної роботи.

Декан факультетуосуществляетнепосредственное керівництво діяльністю факультету з охорони праці.

На декана факультету покладається:

- Організація проведення навчальних занять, виробничої роботи і практики студентів, науково-дослідних робіт і т. Д. На кафедрах, студентських наукових гуртках і товариствах відповідно до законодавства, правил і норм з охорони праці, Положенням з охорони праці у вузі і наказами ректора вузу;

- Організація роботи з розробки та виконання заходів комплексного плану поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів, угода з охорони праці;

- Складання поіменного списку працюючих, які підлягають періодичним медичним оглядам і забезпечення їх спрямування в лікувально-профілактичні установи;

- Здійснення виконання заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасний випадок;

- Організація і проведення міжкафедральних нарад і конференцій з охорони праці;

- Здійснення загального керівництва по включенню питань охорони праці в підготовляв підручники, навчальні та методичні посібники з предметів кафедр, що входять до складу факультету;

- Організація розробки і періодичного перегляду, але не рідше 1 разу на 5 років інструкцій з охорони праці при виконанні конкретних робіт, що проводяться в підрозділах факультету, і подання їх після погодження зі службою охорони праці на затвердження проректору, який здійснює керівництво даними роботами, і профспілковому комітету , а також здійснення контролю за їх виконанням;

- Організація і проведення спільно з профкомом вузу адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці, громадського огляду з охорони праці;

- Керівництво комісією з проведення адміністративно-громадського контролю;

- Регулярний розгляд на раді факультету спільно з профбюро (профкомом) стану умов праці та проведення навчальних занять в підрозділах факультету;

- Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з охорони праці;

- Негайне повідомлення ректору вузу, проректору з безпеки, профспілковому комітету та фахівця з ОП про кожний нещасний випадок, участь в його розслідуванні та прийняття необхідних заходів щодо усунення причин нещасного випадку;

- Узгодження зі службою ВІД добових норм зберігання та витрачання ахова, ЛЗР і ГР, а також інших пожежонебезпечних матеріалів для підпорядкованих підрозділів;

- Здійснення обліку та своєчасної перезарядки первинних засобів пожежогасіння;

- Контроль за забезпеченням протипожежного режиму і дотримання Правил пожежної безпеки при організації навчального процесу, науково-дослідних робіт в приміщеннях факультету.

Завідувач кафедрибезпосередньо керує і відповідає за організацію та забезпечення здорових і безпечних умов праці та проведення навчальних занять на кафедрі у відповідність до законодавства, державних стандартів, ССБТ, правилами і нормами з охорони праці, Положенням з охорони праці вузу і наказами ректора вузу.

На завідувача кафедри покладається:

- Забезпечення проведення навчальних занять, науково-дослідник-ських та інших робіт тільки при наявності відповідно обладнаних для цих цілей і прийнятих в експлуатацію приміщень і обладнання, безпечного стану робочих місць, що відповідають вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії;

- Включення питань охорони праці в навчальні програми, методичні вказівки до лабораторних робіт, курсові та дипломні роботи роботи;

- Підготовка пропозицій щодо поліпшення умов праці та проведення навчальних занять для включення в комплексний план і угода з охорони праці та вжиття заходів щодо їх виконання;

- Організація роботи по паспортизації санітарно-технічного стану умов праці в приміщеннях кафедр;

- Розміщення і забезпечення безпечної експлуатації обладнання, установок, стендів, технічних засобів навчання відповідно до діючих норм;

- Організація безпечного зберігання, транспортування, навантаження і розвантаження обладнання, матеріалів, аварійно хімічних небезпечних речовин, легкозаймистих і горючих рідин, балонів та посудин зі стиснутими і зрідженими газами, їх безпечного застосування;

- Негайне повідомлення ректору вузу, декану факультету та службі

охорони праці про кожний нещасний випадок і вжиття заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

- Узгодження зі службою ВІД добових норм зберігання та витрачання ахова, ЛЗР і ГР, а також інших пожежонебезпечних матеріалів для підпорядкованих підрозділів;

- Розробка і періодичний перегляд, але не рідше 1 разу на 5 років інструкцій з охорони праці при виконанні конкретних робіт, узгодження зі службою охорони праці, профспілковим комітетом і подання їх на затвердження ректору вузу;

- Забезпечення всіх видів робіт, в тому числі і тих, які виконують студенти, інструкціями, засобами наочної агітації і пропаганди з охорони праці;

- Направлення на навчання та перевірку знань нормативних документів з охорони праці працюючих, допущених до керівництва або виконання робіт і проведення навчальних занять, до яких пред'являються підвищені вимоги безпеки праці, усунення від цих робіт осіб, які не пройшли своєчасно навчання і перевірки знань і не мають відповідних посвідчень;

- Проведення з кожним працюючим на кафедрі первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового та цільового інструктажів з безпеки праці, перевірка його знань, оформлення інструктажів в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці і допуск до самостійної роботи. Організація проведення зі студентами інструктажів з безпеки праці на робочому місці в лабораторії.

Примітка. Проведення первинного інструктажу на робочому місці в лабораторії зі студентами, оформлення журналу реєстрації інструктажу, допуск студентів до виконання лабораторних робіт покладається на викладача, провідного дані лабораторні роботи.

- Складання і подання заявок на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

- Складання списків професій і посад працівників на отримання додаткової відпустки, скороченого робочого дня, підвищення посадових надбавок до зарплати, лікувально-профілактичного харчування, мила і подання їх на затвердження;

- Забезпечення своєчасної явки працюють на періодичні медичні огляди в лікувально-профілактичні установи;

- Здійснення спільно з профгрупа кафедри адміністра-тивно-громадського контролю за станом охорони праці, громадського огляду з охорони праці;

- Здійснення обліку та своєчасної перезарядки первинних засобів пожежогасіння;

- Відповідальність за забезпечення протипожежного режиму і дотримання Правил пожежної безпеки при проведенні процесу навчання, науково-дослідних робіт в приміщеннях, закріплених за кафедрою.

На начальника відділу кадрів покладається:

- Оформлення на роботу осіб з обов'язковим проходженням ними вступного інструктажу з безпеки праці і попереднім медичним оглядом, а також переведення осіб на іншу роботу з укладання лікувально-профілактичного закладу;

- Оформлення на роботу жінок і осіб молодше вісімнадцяти років з урахуванням списків професій, спеціальностей і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці;

- Напрямок надходять на роботу осіб на попередній медичний огляд в лікувально-профілактичний заклад, а також на періодичний огляд медичний які працюють у шкідливих умовах праці;

- Ознайомлення працівників з результатами спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях;

- Зберігання висновків лікувально-профілактичного закладу про стан здоров'я осіб, прийнятих на роботу, контрактів і заяв з відміткою про проходження ними вступного інструктажу з безпеки праці;

- Негайне повідомлення ректору вузу, службі охорони праці про кожний нещасний випадок у ввіреному підрозділі і вжиття заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

- Здійснення обліку та своєчасної перезарядки первинних засобів пожежогасіння в довіреному підрозділі;

- Відповідальність за забезпечення протипожежного режиму і з-мання Правил пожежної безпеки в приміщеннях відділу кадрів.

На керівників структурних підрозділів за різними напрямками діяльності покладається:

- Організація роботи при наявності відповідності, обладнаних для цих цілей приміщень, правилам і нормам з охорони праці та прийнятих в експлуатацію в установленому порядку;

- Організація документальної бази з охорони праці для всіх видів навчальної діяльності та її виконання;

- Розробка і періодичний перегляд, але не рідше 1 разу на 5 років інструкцій з охорони праці при виконанні певних видів діяльності викладацьким складом і учнями, узгодження зі службою охорони праці, профспілковим комітетом і подання їх на затвердження ректору вузу;

- Проведення з кожним працюючим первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового та цільового інструктажів з безпеки праці, перевірка його знань, оформлення інструктажів в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці і допуск до самостійної роботи.

- Негайне повідомлення ректору вузу, службі охорони праці і в профком вузу про випадки виробничого травматизму;

- Здійснення обліку та своєчасної перезарядки первинних засобів пожежогасіння;

- Контроль за забезпеченням протипожежного режиму у ввірених підрозділах, дотриманням Правил пожежної безпеки.| Обов'язки в області охорони праці співробітників

Причини пожеж, їх кількість і збиток від них | протипожежний інструктаж | Пожежна безпека електропроводки | Пожежна безпека побутових електроприладів | Огнегасительное кошти і їх властивості | Первинні засоби пожежогасіння, їх застосування | Профілактика пожежної безпеки в освітніх установах | Дії в разі виникнення пожежі | | Контроль за охороною праці в вузі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати