На головну

Спеціальна оцінка умов праці

  1. A) Продуктивність праці
  2. A) фондоозброєність праці
  3. V. Результати проведення спеціальної оцінки умов праці
  4. V2: Оцінка результатів господарської діяльності
  5. А) результати праці належать виробнику
  6. Аналіз і оцінка ризиків
  7. Аналіз і оцінка ефективності системи оцінки персоналу

Предметом регулювання Федерального закону від 28.12.2013 р № 426-ФЗ «Про спеціальну оцінці умов праці» [176] є відносини, що виникають у зв'язку з проведенням спеціальної оцінки умов праці, а також з реалізацією обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпеки працівників в процесі їх трудової діяльності і прав працівників на робочі місця, які відповідають державним нормативним вимогам охорони праці. Він встановлює правові та організаційні основи і порядок проведення спеціальної оцінки умов праці, визначає правове становище, права, обов'язки і відповідальність учасників спеціальної оцінки умов праці.

Спеціальна оцінка умов праці є єдиним комплексом послідовно здійснюваних заходів щодо ідентифікації шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі також - шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори) і оцінці рівня їх впливу на працівника з урахуванням відхилення їх фактичних значень від встановлених уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади нормативів (гігієнічних нормативів) умов праці і примене-

ня засобів індивідуального та колективного захисту працівників.

За результатами проведення спеціальної оцінки умов праці встановлюються класи (підкласи) умов праці на робочих місцях.

Спеціальна оцінка умов праці не проводиться щодо умов праці надомників, дистанційних працівників і працівників, що вступили в трудові відносини з роботодавцями - фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями.

Обов'язки по організації і фінансуванню проведення спеціальної оцінки умов праці покладаються на роботодавця.

Спеціальна оцінка умов праці проводиться спільно роботодавцем і організацією (організаціями), що відповідають вимогам статті 19 Федерального закону від 28.12.2013 р № 426-ФЗ [176] і що залучаються роботодавцем на підставі цивільно-правового договору.

Спеціальна оцінка умов праці проводиться відповідно до методики її проведення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці, з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.

Спеціальна оцінка умов праці на робочому місці проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років, якщо інше не встановлено цим Законом. Зазначений строк обчислюється з дня затвердження звіту про проведення спеціальної оцінки умов праці.

Для організації та проведення спеціальної оцінки умов праці роботодавець утворює комісію з проведення спеціальної оцінки умов праці (далі - комісія), число членів якої має бути непарною, і затверджується графік проведення спеціальної оцінки умов праці. До складу комісії входять представники роботодавця, в тому числі спеціаліст з охорони праці, представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності). Склад і порядок діяльності комісії стверджують наказом (розпорядженням) роботодавця відповідно до вимог Федерального закону від 28.12.2013 р № 426-ФЗ [176]. Комис-сю очолює роботодавець або його представник. Комісія до початку виконання робіт по проведенню спеціальної оцінки умов праці затверджує перелік робочих місць, на яких буде проводитися спеціальна оцінка умов праці, із зазначенням аналогічних робочих місць.

Відносно робочих місць, на яких шкідливі і (або) небезпечні виробничі фактори за результатами здійснення ідентифікації не встановлені, роботодавцем подається до територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на проведення федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, за місцем свого знаходження декларація відповід-наслідком умов праці державним нормативним вимогам охорони праці. Форма та порядок подання декларації відповідності умов праці державним нормативним вимогам охорони праці встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці. Декларація відповідності умов праці державним нормативним вимогам охорони праці дійсна протягом п'яти років. Цей строк обчислюється з дня затвердження звіту про проведення спеціальної оцінки умов праці.

Перелік шкідливих та (або) небезпечних виробничих факторів, що підлягають дослідженням (випробувань) та вимірювань, формується комісією виходячи з державних нормативних вимог охорони праці, характеристик технологічного процесу і виробничого устаткування, застосовуваних матеріалів і сировини, результатів раніше проводилися, (випробувань) і вимірювань шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також виходячи з пропозицій працівників. Дослідження (випробування) та вимірювання фактичних значень шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів проводять випробувальна лабораторія (центр), експерти та інші працівники організації, яка проводить спеціальну оцінку умов праці.

З метою проведення спеціальної оцінки умов праці дослідженню (випробуванню) і вимірюванню підлягають наступні шкідливі і (або) небезпечні фактори виробничого середовища:

1) фізичні фактори - аерозолі переважно фіброгенного дії, шум, інфразвук, ультразвук повітряний, вібрація загальна і локальна, неіонізуючі випромінювання (електростатичне поле, постійне магнітне поле, в тому числі гіпогеомагнітного, електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Герц), змінні електромагнітні поля, в тому числі радіочастотного і оптичного діапазону (лазерне і ультрафіолетове), іонізуюче випромінювання, параметри мікроклімату (температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання), параметри світлового середовища (штучне освітлення (освітленість) робочої поверхні);

2) хімічні фактори - хімічні речовини і суміші, вимірювані в повітрі робочої зони і на шкірних покривах працівників, в тому числі деякі речовини біологічної природи (антибіотики, вітаміни, гормони, ферменти, білкові препарати), які одержують хімічним синтезом і (або) для контролю вмісту яких використовують методи хімічного аналізу;

3) біологічні фактори - мікроорганізми-продуценти, живі клітини і спори, що містяться в бактеріальних препаратах, патогенні мікроорганізми - збудники інфекційних захворювань.

З метою проведення спеціальної оцінки умов праці дослідженню (випробуванню) і вимірюванню підлягають наступні шкідливі і (або) небезпечні фактори трудового процесу:

1) тяжкість трудового процесу - показники фізичного навантаження на опорно-руховий апарат і на функціональні системи організму;

2) напруженість трудового процесу - показники сенсорної навантаження на центральну нервову систему і органи чуття працівника.

3. Випробувальна лабораторія (центр) проводить дослідження (випробування) та вимірювання наступних шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу:

1) температура повітря;

2) відносна вологість повітря;

3) швидкість руху повітря;

4) інтенсивність і експозиційна доза інфрачервоного випромінювання;

5) напруженість змінногоелектричного поля промислової частоти (50 Герц);

6) напруженість змінного магнітного поля промислової частоти (50 Герц);

7) напруженість змінногоелектричного поля електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону;

8) напруженість змінного магнітного поля електромагнітних

випромінювань радіочастотного діапазону;

9) напруженість електростатичного поля і постійного магнітного поля;

10) інтенсивність джерел ультрафіолетового випромінювання в діа-

пазонов довжин хвиль 200 - 400 нанометрів;

11) освітленість в діапазонах довжин хвиль УФ-A (400 - 315 нанометрів), УФ-B (315 - 280 нанометрів), УФ-C (280 - 200 нанометрів);

12) енергетична експозиція лазерного випромінювання;

13) потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання, рентгенівського і нейтронного випромінювань;

14) радіоактивне забруднення виробничих приміщень, елементів виробничого обладнання, засобів індивідуального захисту і шкірних покривів працівників;

15) рівень звуку;

16) загальний рівень звукового тиску інфразвуку;

17) ультразвук повітряний;

18) вібрація загальна і локальна;

19) освітленість робочої поверхні;

20) концентрація шкідливих хімічних речовин, у тому числі речовин біологічної природи (антибіотиків, вітамінів, гормонів, ферментів, білкових препаратів), які одержують хімічним синтезом і (або) для контролю вмісту яких використовують методи хімічного аналізу, а також концентрація сумішей таких речовин в повітрі робочої зони і на шкірних покривах працівників (відповідно до галузі акредитації випробувальної лабораторії (центру);

21) масова концентрація аерозолів у повітрі робочої зони;

22) тяжкість трудового процесу (довжина шляху переміщення вантажу, м'язове зусилля, маса переміщуваних вантажів, кут нахилу корпусу тіла працівника і кількість нахилів за робочий день (зміну), час утримання вантажу, кількість стереотипних робочих рухів);

23) напруженість трудового процесу працівників, трудова функція яких:

а) полягає в диспетчеризації виробничих процесів, керуванні автотранспортом (тривалість зосередженого спостереження, щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в одиницю часу, число виробничих об'єктів одночасного спостереження, навантаження на слуховий аналізатор, час активного спостереження за ходом виробничого процесу);

б) полягає в обслуговуванні виробничих процесів конвеєрного типу (тривалість виконання одиничної операції, число елементів (прийомів), потрібних для реалізації одиничної операції);

в) пов'язана з тривалою роботою з оптичними приладами;

г) пов'язана з постійним навантаженням на голосовий апарат;

24) біологічні чинники (відповідно до галузі акредитації випробувальної лабораторії (центру).

Організація, яка проводить спеціальну оцінку умов праці, становить звіт про її проведення, в який включаються такі результати проведення спеціальної оцінки умов праці:

1) відомості про організацію, яка проводить спеціальну оцінку умов праці з додатком копій документів, що підтверджують її відповідність вимогам, встановленим статтею 19 Закону;

2) перелік робочих місць, на яких проводилася спеціальна оцінка умов праці, із зазначенням шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, які ідентифіковані на цих робочих місцях;

3) карти спеціальної оцінки умов праці, що містять відомості про встановлений експертом організації, яка проводить спеціальну оцінку умов праці, класі (підкласі) умов праці на конкретних робочих місцях;

4) протоколи проведення досліджень (випробувань) і вимірювань ідентифікованих шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів;

5) протоколи оцінки ефективності засобів індивідуального захисту;

6) протокол комісії, що містить рішення про неможливість проведення досліджень (випробувань) і вимірювань по підставі, зазначеному в частині 9 статті 12 Федерального закону від 28.12.2013 р № 426-ФЗ [176] (при наявності такого рішення);

7) зведена відомість спеціальної оцінки умов праці;

8) перелік заходів щодо поліпшення умов і охорони праці працівників, на робочих місцях яких проводилася спеціальна оцінка умов праці;

9) висновку експерта організації, яка проводить спеціальну оцінку умов праці.

Звіт про проведення спеціальної оцінки умов праці підписується всіма членами комісії та затверджується головою комісії. Член комісії, який не згоден з результатами проведення спеціальної оцінки умов праці, має право викласти в письмовій формі мотивоване окрему думку, яка додається до цього звіту.

 Охорона праці при використанні комп'ютерів | Загальні вимоги безпеки праці та виробничої санітарії при технологічному навчанні учнів

Методи і засоби для зменшення запиленості, захисту людей і запобігання вибуху пилу або пожежі | Радіоактивні речовини і захист людей від них | Поняття про організацію вентиляції та опалення | Вплив отруйних хімічних речовин на організм людини | | Методи і засоби забезпечення електробезпеки | Умови ураження електричним струмом | Електричним струмом в електроустановках | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати