Головна

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  1. I. Освітні технології
  2. I. Освітні технології
  3. IV. Генетика бактерій. основи біотехнології
  4. а) вдосконалення технології, доходи споживачів
  5. А) вдосконалення технології, доходи споживачів
  6. Аналіз технології робіт, для якої складається програма.
  7. Ауксином В БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН

Форма організації навчання: аудиторне заняття, практичне заняття, самостійна робота студента.

Методи і способи навчальної діяльності:

- Словесні: лекція, співбесіда, ознайомлення з нормативно-правовими актами, науковою літературою та електронними ресурсами;

- Практичні: виконання контрольних робіт, рішення тестів, виконання домашніх завдань, розбір практичних ситуацій.

Засоби навчання:

- Ідеальні: слайди, презентації до лекцій, конспект лекцій, інформація електронних джерел;

- Матеріальні: мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка, нормативні правові акти, підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації з дисципліни, технічні засоби доступу до електронних ресурсів.

Застосування інноваційних методів: проблемна лекція, освітні ресурси, Інтернет-ресурси, використання вибірки відеолекцій, використання мультимедійного обладнання.

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,
 ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО
 КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ,
 ПРОМІЖНОЇ атестації
 ЗА ПІДСУМКАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
 РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу і являє собою усвідомлену пізнавальну діяльність студентів, спрямовану на вирішення завдань, визначених викладачем.

В ході самостійної роботи студент вирішує наступні завдання:

- Самостійно застосовує в освітньому процесі навчально-методичний комплекс, створений професорсько-викладацьким складом інституту в допомогу студенту;

- Вивчає навчальну літературу, поглиблює і розширює знання, отримані на лекціях;

- Здійснює пошук відповідей на зазначені викладачем питання і завдання;

- Самостійно вивчає окремі теми і розділи навчальних дисциплін;

- Самостійно планує процес освоєння матеріалу в терміни, передбачені графіком навчально-екзаменаційних сесій на черговий навчальний рік;

- Удосконалює вміння аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;

- Розвиває навички науково-дослідницької роботи.

Самостійна робота студента включає всі її види, що виконуються відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом вищої професійної освіти (ФГОС) і робочим навчальним планом:

- Підготовку до поточних занять (лекція, практичне заняття, контрольна робота, тестування, усне опитування);

- Вивчення навчального матеріалу, винесеного на самостійне вивчення; Крім того:

- Виконання домашньої роботи;

- Рішення прикладних задач;

- Підготовку доповіді;

- Роботу з нормативними актами;

- Роботу з матеріалами судової практики.

Трудомісткість самостійної роботи студентів в годиннику вказується в розділі 4 «Структура і зміст дисципліни». Час для виконання студентом навчального плану складається з двох складових:

- Аудиторні робота у вузі за розкладом занять;

- Позааудиторна самостійна робота.

Завдання і матеріали для самостійної роботи видаються під час навчальних занять за розкладом, на цих же заняттях викладач здійснює контроль за самостійною роботою, а також надає допомогу студентам щодо правильної організації роботи.

Щоб виконати весь обсяг самостійної роботи, необхідно займатися по 3-5 годин щодня. Починати самостійні поза аудиторні заняття слід з перших же днів семестру, пропущені дні будуть втрачені безповоротно, компенсувати їх пізніше посиленими заняттями без зниження якості роботи і її продуктивності неможливо.

Самостійні заняття зажадають інтенсивного розумової праці, який необхідно не тільки правильно організувати, а й стимулювати, т. Е. Потрібно змушувати себе зосередитися на досліджуваному матеріалі. Найбільш доцільно щодня працювати не більше ніж над двома-трьома дисциплінами. Починаючи роботу, треба вибрати що-небудь середнє за складністю, потім перейти до більш складної роботи. І наостанок залишити легку частину. Рекомендована організація самостійного заняття по часу: 50 хвилин - робота, 5-10 хвилин - перерва; через 3 години роботи - перерва 20-25 хвилин.

Після вивчення певної теми по записах в конспекті і підручником, а також ознайомлення з положеннями нормативних правових актів, рішення задач на практичних заняттях і самостійно студенту рекомендується, використовуючи питання для самоконтролю, відтворити по пам'яті визначення, формулювання основних положень наукової та навчальної літератури, норми законодавства .

У разі необхідності потрібно ще раз уважно розібратися в матеріалі.

6.2. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

1. Предмет трудового права.

2. Метод трудового права.

3. Система трудового права.

4. Джерела трудового права, їх види і поняття.

5. Принципи трудового права, їх поняття та значення.

6. Правове становище профспілок, їх статус.

7. Гарантії діяльності профспілок.

8. Загальна характеристика системи правовідносин в трудовому праві.

9. Поняття і зміст трудового правовідносини.

10. Зміст правовідносин, тісно пов'язані з ними трудові правовідносини.

11. Підстави виникнення трудових правовідносин.

12. Поняття і основні принципи соціального партнерства.

13. Сторони і форми соціального партнерства.

14. Представники працівників і роботодавців.

15. Колективний договір, його поняття і сутність.

16. Порядок розробки та укладення колективного договору.

17. Угода, його поняття, сутність і види.

18. Порядок розробки та укладення угоди.

19. Поняття зайнятості та працевлаштування.

20. Форми зайнятості.

21. Правовий статус безробітного.

22. Поняття і сторони трудового договору.

23. Окремі види трудових договорів, їх особливості.

24. Порядок укладення трудового договору.

25. Випробування при прийомі на роботу.

26. Зміна істотних умов трудового договору.

27. Постійні і тимчасові переклади на іншу роботу.

28. Класифікація підстав припинення трудового договору.

29. Підстави і порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

30. Підстави і порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

31. Підстави і порядок розірвання трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін.

32. Припинення трудового договору внаслідок порушення правил прийому на роботу.

33. Порядок обліку мотивованої думки обраного профспілкового органу при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця.

34. Поняття і обробка первинних даних працівника.

35. Права і гарантії захисту персональних даних працівника при їх обробці і зберіганні.

36. Поняття і види робочого часу.

37. Поняття неповного і скороченого робочого часу, їх відмінності.

38. Поняття роботи за межами нормальної тривалості робочого часу (понаднормова робота і сумісництво).

39. Тривалість робочого часу при окремих його видах і у окремих категорій працівників.

40. Поняття режиму робочого часу, його види.

41. Поняття і види часу відпочинку.

42. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток, їх тривалість.

43. Форми оплати праці.

44. Умови і порядок надання додаткових оплачуваних відпусток.

45. Порядок продовження і перенесення щорічної оплачуваної відпустки. Заміна відпустки грошовою компенсацією.

46. ??Поняття і визначення заробітної плати.

47. Державні гарантії з оплати праці.

48. Система заробітної плати, її види.

49. Порядок встановлення заробітної плати в організації.

50. Оплата праці в умовах, що відхиляються від нормальної роботи (шкідливі і небезпечні, кліматичні умови).

51. Оплата праці при невиконанні норм праці.

52. Оплата праці у вихідні та святкові дні.

53. Оплата простою.

54. Обмеження розміру утримання із заробітної плати.

55. Порядок обчислень середньої заробітної плати.

56. Норми праці, їх види та сутність.

57. Порядок ведення, заміни і перегляду норм праці.

58. Визначення розцінок при відрядній оплаті праці.

59. Гарантійні виплати, доплати і компенсації, їх види та поняття.

60. Гарантії при відрядженнях і переїздах на роботу в іншу місцевість.

61. Гарантії і компенсації працівникам при виконанні ними державних або громадських обов'язків.

62. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів і комісії по трудових спорах.

63. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням.

64. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу.

65. Гарантії і компенсації працівникам в разі здачі ними крові та її компонентів (донорам).

66. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

67. Поняття внутрішнього трудового розпорядку, його зміст і порядок прийняття.

68. Основні права та обов'язки працівника.

69. Основні права та обов'язки роботодавця.

70. Поняття і види заохочень, порядок їх застосування.

71. Поняття і види дисциплінарних стягнень, порядок їх застосування та оскарження.

72. Поняття і види матеріальної відповідальності працівника.

73. Поняття і види матеріальної відповідальності роботодавця.

74. Поняття і форми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

75. Учнівський договір, його зміст, форм і термін.

76. Поняття і принципи праці.

77. Обов'язок роботодавця і права працівників щодо забезпечення безпечних умов праці.

78. Організація охорони праці.

79. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

80. Органи нагляду і контролю за охороною праці, їх компетенція.

81. Особливості регулювання праці жінок і працівників у віці до 18 років.

82. Особливості регулювання праці керівника і членів виконавчого колегіального органу організації.

83. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом.

84. Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб.

85. Особливості регулювання праці працівників транспорту і релігійних організацій.

86. Особливості регулювання праці працівників дипломатичних, консульських та інших установ РФ за кордоном.

87. Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом, тимчасових і сезонних працівників і надомників.

88. Способи захисту трудових прав працівників. Органи нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, їх компетенція.

89. Повноваження федеральної інспекції праці.

90. Поняття і види трудових спорів по суб'єктам і за змістом.

91. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

92. Порядок розгляду колективних трудових спорів.

93. Порядок розгляду трудових спорів.

6.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Абітурієнт повинен гранично коротко, але разом з тим змістовно викласти основний матеріал курсу, визначивши у відповіді головне. Відповідаючи на питання, студенту необхідно дотримуватися певної схеми, яка не дозволила б йому піти в сторону від змісту поставлених питань. При відповіді важливо вказати, як це питання розглядається в літературі, які з цього приводу існують точки зору і які є проблеми.

Підсумкової формою контролю з дисципліни «Трудове право» є іспит. Результат складання іспиту оцінюється по
 5-бальною системою. Оцінка оголошується відразу ж після закінчення відповіді і проставляється в екзаменаційну відомість. У залікову книжку проставляються тільки позитивні оцінки.

оцінка «Відмінно» виставляється за глибоке знання передбаченого програмою матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння чітко, лаконічно і логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння аналізувати досліджувані правові явища і їх взаємозв'язку, застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних завдань, орієнтуватися в законодавстві.

оцінка "добре" - За тверде знання основного (програмного) матеріалу, грамотні без істотних неточностей відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних завдань, орієнтуватися в законодавстві.

оцінка «Задовільно» - За загальне знання тільки основного матеріалу, відповіді, які містять неточності або слабо аргументовані, з порушенням послідовності викладу матеріалу, слабке застосування теоретичних положень при вирішенні практичних завдань.

оцінка «Незадовільно» - За незнання значної частини програмного матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися в трудовому законодавстві, незнання основних понять дисципліни.

Форма проведення іспиту: усна, письмова, тестування. При проведенні іспиту у формі тесту оцінка знань проводиться виходячи з кількості правильно виконаних тестових завдань відповідно до наведеної нижче таблиці:

 Відсоток правильних відповідей  оцінка
 0 - 70%  «Незадовільно»
 від 70 до 80%  «Задовільно»
 від 80 від 90%  "добре"
 > 90%  «Відмінно»

6.4. ВИДИ, ТЕРМІНИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

 Відзанятія  Форми контролю успішності
 Курс II семестр III (по тижнях)
 лекція        КО        ПК        КО        ПК    
 Практ.занятія      ПР    ПР Т      ПР   Д   Т    РПЗ    ПР Т
 СРС              ДР              ДР        
 Відзанятія  Форми контролю успішності
 Курс II семестр IV (по тижнях)
 лекція        КО        ПК        КО        ПК  
 Практ.занятія    ПР      ПР Т   Д  ПР    РПЗ   Т    РПЗ    ПР
 СРС        ДР      ДР              ДР      

Умовні позначення форм поточного контролю:

ПК - перевірка конспектів; ДР - домашня робота;

РПЗ - рішення прикладних задач; Т - тестування;

КО - контрольний опитування; Д - доповідь по темі.

ПР - практична робота;


7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
 І ІНФОРМАЦІЙНЕ
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК* [3]Заочна форма навчання | Нормативні правові акти
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати