На головну

Приблизний перелік питань для підготовки до заліку

  1. I.II. ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
  2. I. Перелік намічених ігр та лексичних вправ відповідно етапам роботи.
  3. II. Перелік питань для проведення перевірки знань кандидата на отримання свідоцтва приватного пілота з внесенням кваліфікаційної відмітки про вид повітряного судна - вертоліт
  4. II. Перелік ігор та вправ відповідають усім етапам
  5. III. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  6. IV. ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  7. IV. ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Поняття трудового права і його місце в загальній системі права.

2. Предмет і метод трудового права.

3. Система трудового права, цілі і завдання трудового законодавства.

4. Поняття і класифікація правових принципів.

5. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.

6. Роботодавець як суб'єкт трудового права.

7. Громадяни як суб'єкти трудового права.

8. Основні форми участі працівників в управлінні організацією.

9. Соціальне партнерство в сфері праці.

10. Колективний договір, його зміст і структура.

11. Угоди.

12. Поняття і сторони трудового договору.

13. Зміст трудового договору.

14. Укладення трудового договору.

15. Трудова книжка.

16. Випробування при прийомі на роботу і його правові наслідки

17. Види трудових договорів за термінами.

18. Види переказів на іншу роботу.

19. Зміна обов'язкових умов трудового договору.

20. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

21. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

22. Припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін.

23. Гарантії і компенсації працівникам, пов'язані з розірванням трудового договору.

24. Види робочого часу.

25. Режим і облік робочого часу, порядок його встановлення.

26. Робота за межами нормальної тривалості робочого часу.

27. Види часу відпочинку.

28. Щорічні основні та додаткові відпустки.

29. Відпустка без збереження заробітної плати і порядок його надання.

30. Форми оплати праці.

31. Тарифна система оплати праці і її елементи.

32. Системи заробітної плати: відрядна, погодинна і їх різновиди.

33. Обмеження утримань із заробітної плати.

34. Норми праці.

35. Випадки надання гарантій і компенсацій при направленні в службові відрядження і при переїзді на роботу в іншу місцевість.

36. Випадки надання гарантій і компенсацій при суміщенні роботи з навчанням.

37. Поняття і значення трудової дисципліни.

38. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

39. Види, підстави та порядок застосування заохочень.

40. Види дисциплінарної відповідальності працівників.

41. Порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень.

42. Види матеріальної відповідальності працівників і її межі.

43. Повна матеріальна відповідальність: індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

44. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником і її види.

45. Поняття, зміст і значення охорони праці як правового інституту.

46. ??Основні напрями державної політики в галузі охорони праці.

47. Вимоги охорони праці.

48. Спеціальні правила по охороні праці.

49. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

50. Державні органи нагляду та контролю за охороною праці і дотриманням трудового законодавства.

51. Відповідальність посадових осіб організацій за порушення правил з охорони праці та порушення трудового законодавства.

52. Поняття, причини та види трудових спорів.

53. Порядок розгляду трудових спорів в КТС.

54. Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді.

55. Примирливі процедури.

56. Страйк як крайній захід вирішення колективного трудового спору.

57. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори.

Приблизний варіант підсумкового тесту

АНО ВПО «КВУ»

Екзаменаційний тест з дисципліни «Трудове право»

за напрямом підготовки 081100 - бакалавр державного і муніципального управління

Варіант 1

1. Що є предметом ТП?

а) технічна організація праці;

б) вплив через норми права на волю людей;

в) функції розвитку виробничої демократії;

г) трудові відносини в сфері громадської організації.

2. Чи можуть умови колективного договору погіршити становище працівників:

а) можуть, якщо це обумовлено в колективному договорі;

б) не можуть:

в) можуть, якщо це обумовлено в федеральному законі;

г) можуть за рішенням суду.

3. На який термін укладається колективний договір?

а) 5 років;

б) не більше 3-х років;

в) 6 років;

г) 10 років.

4. Працівник може бути прийнятий на роботу з випробувальним терміном:

а) до 3 місяців;

б) на 4 місяці;

в) на 5 місяців;

г) на 6 місяців.

5. Якщо змінюється назва структурного підрозділу в який термін про це адміністрація повинна попередити працівника?

а) за 3 дні;

б) за 2 тижні;

в) за 1 місяць;

г) не менше ніж за 2 місяці.

6. В який термін роботодавець зобов'язаний сповістити профспілкові органи про масове звільнення працівників?

а) за 2 місяці;

б) за 1 місяць;

в) за 2 тижні;

г) за 3 місяці.

7. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки становить:

а) 28 календарних днів;

б) 42 дня;

в) 36 календарних днів;

г) 40 днів.

8. У яких випадках працівник може бути відкликаний з відпустки роботодавцем?

а) в разі виробничої необхідності;

б) у разі стихійного лиха;

в) за згодою працівника;

г) на вимогу 3-х осіб.

9. Як виплачується заробітна плата працівнику при вимушеному простої не з його вини:

а) 100%;

б) не виплачується;

в) 2/3 від середньомісячної заробітної плати працівника;

г) 50%.

10. Ким затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку організації?

а) державною інспекцією з питань праці в регіоні;

б) органами охорони праці;

в) профспілковим органом;

г) роботодавцем.

11. З якого віку допускається укладення трудового договору?

а) з 18 років;

б) з 16 років;

в) з 19 років;

г) з 21 року.

12. Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати:

а) 42 годин в тиждень;

б) 45 годин в тиждень;

в) 36 годин в тиждень;

г) 40 годин в тиждень.

13. Що повинен зробити роботодавець при появі працівника на роботі в стані наркотичного сп'яніння?

а) взяти у працівника пояснювальну записку;

б) видати наказ про звільнення;

в) усунути від роботи;

г) позбавити грошової винагороди за підсумками року.

14. Що є основним документом, що характеризує трудову діяльність працівника?

а) службова характеристика;

б) автобіографія;

в) трудова книжка;

г) наказ про заохочення.

15. Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати:

а) 20%;

б) 25%;

в) 50%;

г) 30%.

16. Ким встановлюється скорочений робочий час?

а) роботодавцем;

б) працівником;

в) Федеральним законом РФ;

г) згодою сторін.

17. При недостатньої кваліфікації на підставі чого роботодавець може звільнити працівника?

а) за рішенням трудового колективу;

б) за рішенням комісії з питань праці;

в) за результатами атестації;

г) за рішенням суду.

18. Як виплачується заробітна плата працівнику, який допустив брак у роботі не зі своєї вини?

а) 50%;

б) 2/3 від середньомісячного заробітку;

в) 100%;

г) не виплачується.

19. Заробітна плата виплачується:

а) один раз на місяць;

б) один раз на тиждень;

в) не рідше ніж кожні півмісяця;

г) не рідше ніж кожні десять днів.

20. Понаднормова робота не повинна перевищувати:

а) 20 годин в тиждень;

б) не регламентується;

в) 40 годин в місяць;

г) 120 годин на рік.Практичні заняття (семінари) | Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати