Головна

Поняття охорони праці

  1. A) Продуктивність праці
  2. A) Фондоозброєність праці
  3. I. Поняття лексичної норми
  4. I. Поняття про зміст освіти
  5. I. Поняття про функціональному стилі як різновиди літературної мови
  6. I. поняття державних (муніципальних) фінансів
  7. II) Поняття форми державного устрою належить до характеристики територіальної організації держави.

В юридичній літературі поняття охорони праці застосуються в широкому і вузькому сенсі слова.

У широкому сенсі в охорону праці включаються всі норми трудового права, т. К. Вони спрямовані на захист прав та інтересів працівників.

У вузькому сенсі охорона праці - це самостійний інститут, який включає в себе сукупність правових норм, які передбачають організаційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, соціально-економічні та інші заходи і засоби, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності працівника в процесі праці.

Держава зобов'язана здійснювати комплекс заходів щодо поліпшення умов праці, по оснащенню підприємств сучасними засобами технічної безпеки і охорони праці.

Наймач зобов'язаний впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, що попереджають виробничий травматизм і забезпечувати санітарно-гігієнічний умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівника.

2. Правові та організаційні фори забезпечення здорових і безпечних умов праці

Відповідальність за організацію робіт з охорони праці несуть в першу чергу директор, головний інженер, начальники цехів, дільниць, виконавці робіт, майстри на своїх ділянках. Відповідальність за підготовку в організаціях заходів з охорони праці та попередження виробничого травматизму та професійних захворювань покладено на відділи охорони праці і техніки безпеки, які здійснюють контроль за станом умов праці на всіх виробничих ділянках.

В організаціях за обліковим складом працюючих 100 чоловік і більше створюються кабінети охорони праці, де організовується навчання працівників безпечним методам роботи і ведеться пропаганда знань з охорони праці та техніки безпеки. В даний час затверджено Положення «Про кабінетах з охорони праці», за яким усі організації зобов'язані створювати у себе кабінети з охорони праці.

На наймача покладається обов'язок проведення інструктажу працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони та інших правилам з охорони праці.

Інструктаж працівників з охорони праці ділиться:

1. Вступний інструктаж.Проводиться з особами, вперше надійшли на роботу.
 Його мета - ознайомлення з особливостями виробництва, технологією виконання роботи, засобами колективного та індивідуального захисту, правилами користування ними, вимог безпеки при організації та змісті робочого місця, правил енергобезпеки, користування інструментами і т. Д.

Вступний інструктаж проводиться з працівниками майстром або керівником ділянки у вигляді бесіди. При його проведенні працівника ознайомлюють з пристроєм устаткування, звертають увагу на необхідність дотримання заходів безпеки, вказуються на конкретні причини, що викликають нещасні випадки на виробництві. Відомості про вступному інструктажі заносяться в картку працівника, яка зберігається в особистій справі.

2. Первинний інструктаж на робочому місці.Загальне керівництво і відповідальність за своєчасне і якісне проведення інструктажу на робочому місці покладається на начальників цехів, а оперативне - на майстрів, начальників ділянок. При його проведенні працівника ознайомлюють з пристроєм устаткування, на якому він повинен працювати, з засобів захисту і правилами користування ними, безпечними прийомами і методами роботи.

Працівник може бути допущений до самостійної роботи тільки з дозволу начальника цеху, після того як він переконався, що працівник засвоїв інструктаж.

Про інструктажі проведеному на робочому місці має бути зафіксована в журналі «Навчання працівника з техніки безпеки».

1. Періодичний інструктаж.Проводиться в встановлені терміни, як правило, 1 раз на місяць, з метою відновлення в пам'яті працівника знань правил техніки безпеки. Про його проведення робиться запис в «Картці обліку або Журналі періодичного інструктажу».

2. Позачерговий.Проводиться у випадках зміни технологічних процесів, характеру виконуваних робіт, заміни або реконструкції обладнання, при порушенні правил техніки безпеки або якщо мав місце нещасний випадок.

3. Цільовий.Проводиться при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом.

Планування і фінансування заходів з охорони праці

Для проведення заходів по охороні праці виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється, а порядок використання їх визначається в колективному договорі або угоді з охорони праці.

На роботах з шкідливими умовами праці, а також на роботах вироблених в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, працівникам видається безплатно за встановленими нормами спецодяг, взуття, інші засоби індивідуального захисту, рукавиці. Наймач зобов'язаний забезпечити зберігання, сортування, сушіння, дезінфекцію, дезактивацію засобів захисту. На роботах, пов'язаних із забрудненням, працівникам видається безплатно за встановленими нормами мило (400 гр., 200гр.).

На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливих речовин видаються безкоштовно змивають і знежирюють засоби. Крім того, в умивальниках повинно знаходитися достатня кількість мила. На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видається безплатно за встановленими нормами молоко і ін. Продукти (пектини).

Наймач зобов'язаний безплатно постачати працівників гарячих цехів газованою солоною водою. У той же час має бути достатня кількість прісної води.

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (список №1), на роботах з шкідливими і важкими умовами праці (список №2) мають право на пільгову пенсію за віком. Працівникам, які працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих що не обігріваються приміщеннях, вантажникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних роботах, іншим категоріям громадян у випадках передбачених законодавством, колективним договором, надаються спеціальні перерви для обігріву та відпочинку, які включаються в робочий час і оплачуються. Наймач зобов'язаний обладнати приміщення для обігріву і відпочинку працівників.

Працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботах пов'язаних з рухом транспорту проходять обов'язковий при вступі на роботу і періодичні (до 21 року щорічно) медогляди, для визначення придатності їх до одержуваної роботі і попередження професійних захворювань . Крім того, дані категорії працівників мають право на скорочену тривалість робочого часу, на додаткову відпустку, і інші компенсації.

Заходи з охорони праці здійснюються в усіх організаціях в плановому порядку. Заходи щодо створення здорових і безпечних умов праці включають: комплексні плани поліпшення умов праці, санітарно-оздоровчі заходи, які затверджуються на 5 - річний період з розбивкою по роках і є складовою частиною планів економічного і соціального розвитку організації.

Перед розробкою комплексних планів в організації зазвичай проводять атестацію та паспортизацію робочих місць. В ході паспортизації перевіряється технічний стан умов праці, виявляються виробничі ділянки, робочі місця не відповідають санітарним нормам, стандартам безпеки праці, встановлюється чисельність працівників працюють в несприятливих умовах праці. Результати перевірки відображаються в паспорті санітарно-технічного стану цеху.

При атестації визначається відповідність робочих місць вимогам здорових і безпечних умов праці. Невідповідні робочі місця або ліквідуються, або переобладнується.

Підготовка проекту комплексного плану повинна бути обговорена і схвалена трудовим колективом.

4. Дотримання вимог охорони праці при будівництві, введенні в експлуатацію об'єктів і обладнання

Здорові та безпечні умови праці забезпечують дотримання правил і норм з охорони праці, вимогам яких повинні відповідати виробничі будівлі та споруди, обладнання, використовувані сировину і матеріали. Ці вимоги є обов'язковими як при експлуатації і реконструкції діючих, так і при проектуванні і будівництві нових виробничих об'єктів. Виробничі будівлі, споруди, обладнання, технологічні процеси повинні відповідати вимогам, що забезпечують здорові і безпечні умови праці. Ці вимоги включають раціональне використання територій, виробничих приміщень, правильну експлуатацію устаткування та захист працюючих від впливу шкідливих умов праці, утримання виробничих приміщень і робочих місць відповідно до санітарно-гігієнічними нормами і правилами, улаштування санітарно-побутових приміщень.

При проектуванні, будівництві і експлуатації виробничих будівель споруд повинні дотримуватися правила і норми з охорони праці. Проекти машин, верстатів, іншого виробничого обладнання повинні відповідати вимогам по техніці безпеки і виробничої санітарії.

Всі шкідливі фактори враховуються наступними нормативними документами:

- Санітарними нормами проектування промислових підприємств;

- Санітарно-ветеринарним вимогам;

- СНИП проектування будуються або реконструюються виробничих будівель.

Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не може бути прийнятий і введений в експлуатацію, якщо на них не забезпечені здорові та безпечні умови праці. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення не допускається без дозволу компетентного державного органу (державна експертиза умов праці).

До основних технічних засобів і умов забезпечення безпеки праці при експлуатації обладнання відносяться:

- Огороджувальні пристрої;

- Параметри швидкості, тиску, електронапруги;

- Запобіжні пристрої і блокування;

- Сигналізація.

Жоден зразок нової машини, механізму, іншого виробничого обладнання не може бути переданий у виробництво, якщо він не відповідає вимогам охорони праці. Все що випускаються машини і верстати повинні бути забезпечені огородженнями та запобіжними пристосуваннями, які потрібні за правилами техніки безпеки.здоров'ю працівника | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Обов'язки працівника і наймача | Інші заходи правового впливу | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди. | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Визначення розміру шкоди | Порядок стягнення шкоди | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати