Головна

При оформленні вмісту таблиць рекомендується застосовувати розмір шрифту менший, ніж в тексті (Times New Roman, кегль 12).

  1. D) тіло розмірами якого можна знехтувати в порівнянні з розмірами характеризують рух
  2. IX. Про мудро розмірному з практичним призначенням людини співвідношенні його пізнавальних здібностей
  3. MS Word. Для того, щоб на ділянці тексту змінити тип і розмір шрифту треба
  4. T - значення критерію Стьюдента (знаходять по таблиці при відомому числі ступенів свободи і заданому рівні значущості Р).
  5. А) Визначення статистично значущої обсягу вибіркової сукупності на основі таблиць досить великих чисел.
  6. А. Розмір страхового внеску встановлюється страховиком
  7. Автоматична нумерація таблиць

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для учнів 5-11 класів МБОУ ЗОШ №1 по

Виконання реферативної роботи

Бугульма, 2015

зміст

 Вступ  
 1. Титульний лист  
 2. Зміст  
 3. Текст роботи на обрану тему  
 3.1. Оформлення текста3.2. Табліци3.3. малюнки  
 4. Список літератури  
 5. Додатки  
 6. Критерії оцінювання  
 Додаток 1. Титульна сторінка  

Вступ

Обсяг роботи може значно варіювати від 10 до 50 сторінок друкованого тексту, він визначається завданнями дослідження, характером і обсягом зібраного матеріалу. Додатки до загального обсягу роботи не входять.

Клас - від 10 сторінок до 20.

6 клас - від 10 сторінок до 25

Клас від 10 сторінок до 30

Клас від 15 сторінок до 35

Клас від 20 сторінок до 40

Від 20 сторінок до 50.

структура реферату

Реферат включає:

1. Титульний лист.

2. Зміст.

3. Текст роботи на обрану тему.

4. Список літератури.

5. Додатки (при необхідності).

Титульна сторінка

Титульний аркуш оформляють одноманітно (додаток 1).

зміст

Зміст складається після написання реферату і поміщається після титульного аркуша (додаток 2). Зміст включає всі розділи (також може містити підрозділи) в тій же послідовності і словесної формулюванні, в якій вони наведені у вашій роботі.

Текст роботи на обрану тему

Складається за тим планом, який дав вам учитель! Крім тексту в роботі можуть міститися графіки, фотографії, карти, таблиці - зверніть увагу на їх оформлення.

оформлення тексту

Текст реферату повинен бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word будь-якої версії.

Текст, слід друкувати, дотримуючись наступні параметри:

· формат сторінки - А4 (210-297 мм);

· поля: верхнє і нижнє - 20 мм; ліве - 30 мм; праве - 15 мм;

· шрифт - Times New Roman, кегль - 14,

· міжрядковий інтервал - 1.5;

· абзацний відступ - 1,25 см; (Для 8-11 кл)

· вирівнювання по ширині;

таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць.

Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути точним, коротким, не допускається скорочення окремих слів.

Заголовок таблиці пишуть з великої літери і вирівнюють по центру сторінки без абзацного відступу, міжрядковий інтервал - одинарний. Рядком вище, через одинарний інтервал вказується номер таблиці з вирівнюванням по правому краю. Таблиці, за винятком таблиць додатків, повинні мати наскрізну нумерацію арабськими цифрами. (Таблиця 1, Таблиця 2 і т. Д.). Крапка не ставиться після номера таблиці і після її назви.

При оформленні вмісту таблиць рекомендується застосовувати розмір шрифту менший, ніж в тексті (Times New Roman, кегль 12).

наприклад:

Таблиця 11

Температура і відносна вологість повітря в досліджуваних аудиторіях [вказуємо джерело літератури]

 № аудиторії  Температура повітря, ° С  Відносна вологість повітря, %
   Холоднийперіод року  Теплийперіод року  Холоднийперіод року  Теплийперіод року
 21 ± 0,35  23 ± 0,7  49 ± 0,5  60 ± 0,5
 17,6 ± 1  22,8 ± 0,5  52 ± 0,5  61 ± 1

 

На всі таблиці, наведені в роботі, повинні бути посилання в тексті. Якщо в роботі кілька таблиць, то на них по тексту (зазвичай в кінці речення) посилаються в скороченій формі, наприклад, «(табл. 2)» або «(див. Табл. 3)».

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Після кожної таблиці має бути приведений аналіз її змісту, викладені основні висновки, судження або пропозиції, засновані на наведених в ній цифрових даних.

малюнки

Всі види ілюстрацій (карти, картосхеми, схеми, графіки, діаграми, фотографії і т. П) іменуються малюнками.

Малюнки слід розташовувати безпосередньо після абзацу, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Вирівнювання - по центру.

Малюнки, за винятком малюнків додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією (наприклад: Рис. 1, Рис. 2 і т. Д).

Тема малюнка повинен міститися під ним і бути коротким, вирівнювання по центру рядка.

При необхідності рисунок може мати пояснювальні дані (підрисунковий текст) і легенду. Легенда розміщується безпосередньо на малюнку або під ним.

Якщо малюнок запозичений з будь-якого джерела, то в примітці до малюнка дається посилання на це джерело «(з Решетникова, 2003)» або «(за даними Решетникова, 2003)». Якщо малюнок являє собою фотографію, то необхідним поясненням буде вказівка ??автора фотографії, наприклад, «Фото автора» або «Фото І. І. Іванова».

Приклади малюнків:

Мал. 1. Динаміка вилову синця в Куйбишевському водосховищі

в 1973 - 2008 рр. (За даними ФГБУ «Средневолжрибвод»)

Мал. 2. Adonis vernalis L. (фото автора)

На все малюнки мають бути посилання в тексті роботи, наприклад: «(рис. 5)» або «(див. Рис. 3)».

Список літератури

Важливим етапом підготовки є оформлення списку використаних джерел літератури.

5 -7 клас - не менше 5 джерел

8 -11 не менше 10 джерел

Він міститься в кінці роботи і містить опис робіт, використаних автором (т. Е вами) при написанні реферату.

Список літератури складається в алфавітному порядку і нумерується арабськими цифрами з крапкою. Кожна робота друкується з нового рядка. Оформляючи список літератури, необхідно дотримуватися вимог державного стандарту нового зразка (ГОСТ Р 7.0.5-2008).

Приклади оформлення розділу «Список літератури»Перелік назв тем контрольних робіт з дисципліни | Підручники (скопіюйте назву підручника з яким ви вчитеся)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати