Головна

I. Мета та завдання ПРАКТИКИ

1.1. Відповідно до вимог ФГОС ВПО за напрямом підготовки 030900 Юриспруденція (кваліфікація (ступінь) «магістр» затверджений наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 14 грудня 2010 року № 1763 (ред. Від 31.05.2011 р) (далі ФГОС ВПО) практика є обов'язковим розділом ООП магістратури. При реалізації магістерських програм за даним напрямком підготовки передбачаються наступні види практик: навчальна і виробнича, які можуть включати в себе науково-дослідну, педагогічну практики, юридичне консультування.

Орієнтованість виробничої практики в формі юридичного консультування (далі практики) на професійно-практичну підготовку учнів виходячи з місії основної освітньої програми магістратури «Юрист в сфері державної та муніципальної влади» (далі - магістерська програма) проявляється в тому, що вона спрямована формування в учнів комплексу знань і компетенцій, необхідних для здійснення професійної юридичної діяльності в федеральних і регіональних органах державної влади (законодавчої, виконавчої та судової), органах місцевого самоврядування, юридичних службах, департаментах, відділах різної юридичної спрямованості, державних і муніципальних установах і організаціях, в яких випускники можуть здійснювати професійну діяльність у напрямку та профілю магістерської програми в якості державного службовця, муніципального службовця, спеціаліста, консультанта, експерта, правозахисника, наукового співробітника і т.д.

Метою навчальної практики є придбання та закріпленні практичних умінь і навичок, пов'язаних з професійними та соціально-особистісними компетенціями навчаються, розширенням їх практичних і аналітичних можливостей для здійснення ними самостійної професійної юридичної діяльності в органах публічної влади, установах, організаціях і т.д.

Йдеться про практичні навички та вміння здійснення правотворчої, правозастосовчої, експертно-консультаційної, організаційно-управлінської та науково-дослідницької діяльності.

Практика спрямована на вироблення в учнів навичок творчого аналізу державно-правових явищ, інститутів і норм, а також правильного їх застосування в процесі практичної діяльності, пов'язаної, насамперед, із захистом і забезпеченням гарантій реалізації прав і свобод людини і громадянина, наданням населенню передбачених законодавством державних і муніципальних послуг.

Цілі практики також пов'язані з формуванням у студентів широкого кругозору університетського рівня і професійної підготовки, готовності до самостійного вирішення дослідницьких, проектних, практичних завдань в умовах появи нових соціально-економічних викликів і постійної трансформації правових, моральних і культурно-побутових орієнтирів.

1.3. Основні завдання практики орієнтовані на:

- Глибоке осмислення учнями на практиці суті процесів становлення і розвитку демократичного, правового, соціального і світської держави в Росії, а також соціальної значущості професії юриста в такій державі;

- Формування у майбутніх магістрів громадянської зрілості, громадської активності, юридичного мислення, високого рівня правової та психологічної культури, професійної етики, заснованих на глибокій повазі до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави, честь і гідність громадянина, високому моральному свідомості, гуманності, твердості моральних переконань, почуття обов'язку, відповідальності за долі людей і доручену справу, принциповості і незалежності в забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особистості, її охорони та соціального захисту, необхідної волі та наполегливості у виконанні прийнятих правових рішень, почутті нетерпимості до будь-якого порушення закону у своїй професійній діяльності;

- Розвиток професійних знань в області правового забезпечення державного і муніципального управління, здійснюваного на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях публічної влади, закріплення набутих теоретичних знань з дисциплін напряму і спеціальних дисциплін магістерської програми;

- Вивчення діловодства в сферах правотворчої, правозастосовчої, експертно-консультаційної, організаційно-управлінської діяльності;

- Вироблення навичок надання правових консультацій юридичним та фізичним особам;

- Вироблення у студентів навичок творчого аналізу державно-правових явищ, інститутів і норм, а також правильного їх застосування в процесі практичної діяльності, пов'язаної, насамперед, із захистом порушених прав людини і громадянина;

- Формування тих, хто проходить практику студентів вміння досліджувати і давати аргументовану оцінку як теорій і концепцій, так і правових актів, покладених в основу організації та діяльності федеральних і регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- Чітке розуміння основних напрямків і можливостей подальшого вдосконалення чинного федерального і регіонального законодавства в області організації і функціонування державного і муніципального управління;

- Формування у майбутніх магістрів готовності до виконання посадових обов'язків по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави;

- Формування у практикантів готовності до здійснення діяльності щодо забезпечення конституційної законності і правопорядку в діяльності органів публічної влади; осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, осіб, що заміщають державні посади суб'єктів Російської Федерації, і осіб, що заміщають державні посади;

- Формування навичок і умінь здійснення професійної діяльності по забезпеченню прав і законних інтересів громадських об'єднань з метою створення і забезпечення правових, економічних та організаційних гарантій дотримання їх прав і законних інтересів;

- Формування у студентів морально-ділових якостей, необхідних для майбутньої практичної діяльності;

- Формування навичок розробки державно-правового інструментарію приводяться публічно-правових досліджень, системно-правовий аналіз їх результатів;

- Формування навичок формулювання теоретичних положень, що лежать в основі науково-обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення федерального і регіонального законодавства.Методичні рекомендації щодо організації, проходженню і вибору бази практики | II. МІСЦЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ООП

III. КОМПЕТЕНЦІЇ, ПРИДБАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В ПЕРІОД | Проходження І ВИБОРУ БАЗИ ПРАКТИКИ | V. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ | IIV. ФОРМА ЗВІТНОСТІ ПО ПРАКТИЦІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати