Головна

Методи навчання

В межах навчального курсу передбачене використання словесних методів, наочних і практичних. Словесні методи:

1. лекція

2. дискусія

3. розповідь

4. дискусія

Наочні методи:

1. ілюстрування

2. демонстрація

3. самостійного спостереження

Практичні методи:

1. практичні роботи

2. графічні роботи

3. дослідні роботи

Методи контролю

Методи усного контролю - опитування фронтальне, індивідуальне.

Метод письмового контролю - контрольні роботи.

Тестова перевірка знань.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-вий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль № 4
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 - 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 



Теми практичних занять | Додаткова
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати