Головна

Теми практичних занять

Тема 14. Антропосфера.

Поняття про антропосферу та ноосферу. Сучасна екологічна криза та її прояви. Екологічні стратегії людства. Концептуальні принципи сталого розвитку і глобального природокористування. Основні шляхи екологізації природокористування. Принципи екологічного гуманізму. Теорія екологічної етики.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с. Р. л п лаб інд с. Р.
Змістовий модуль 1. Земля у Всесвіті.
Тема 1. Вступ до загального землезнавства.                
Тема 2. Земля у космічному просторі.                
Тема 3. Загальні відомості про Землю.                
Разом за змістовим модулем 1                
Змістовий модуль 2. Літосфера. Атмосфера.
Тема 4. Літосфера.                
Тема 5. Атмосфера.                
Разом за змістовим модулем 2                
Змістовний модуль 3. Гідросфера. Біосфера.
Тема 6. Гідросфера.                
Тема 7. Біосфера.                
Разом за змістовим модулем 3                
Змістовний модуль 4. Географічна оболонка.
Тема 8. Структура географічної оболонки                
Тема 9. Глобальні зміни у географічній оболонці                
Тема 10. Антропосфера                
Разом за змістовим модулем 4                  
ІНДЗ                    
Усього годин              

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Орбітальний рух Землі.
Полуденна висота Сонця.
Сонячна радіація і радіаційний баланс.
Температура повітря.
Випаровування. Випаровуваність. Опади.
Атмосферні фронти. Повітряні маси.
Синоптичні карти.
Кругообіг води в природі. Водний баланс Землі.
Жива речовина географічної оболонки.
Класифікація форм рельєфу.
Фактори рельєфоутворення.
Властивості і закономірності географічної оболонки.
Проблеми взаємодії суспільства і природи.
  Разом

 

6. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Робота з географічною літературою, атласами, картами.
Сонячна система.
Небесна сфера.
Система Земля-Місяць - подвійна планета.
Форма і розміри Землі.
Осьове обертання Землі.
Час і географічна довгота.
Орбітальний рух Землі.
Гравітаційне та магнітне поля Землі.
Розподіл води й суші на Земній кулі.
  Разом

7. Індивідуальні завдання

1. Фізико-географічний опис Паміру.

2. Природні умови Курильських островів.

3. Феномен Ель-Ніньйо.

4. Магнітне поле Землі.

5. Походження життя на Землі.

6. Катастрофи в історії життя на Землі.

7. Геологічна історія Чорного моря.

8. Геологічна історія Карпатських гір.

9. Плейстоценові зледеніння у Західній Європі.

10. Плейстоценові зледеніння у Пн. Америці.

11. Глобальна циркуляція Світового океану.

12. Столові гори Гвіанського нагір'я.

13. Геологічна історія Балтійського моря.

14. Фізико-географічний опис Вогняної Землі.

15. Природні умови Патагонії.

 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ | Методи навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати