На головну

Валютна система, її елементи. Валютний курс, його види та фактори на нього впливають.

Вал система - Це форма організації валотн, закріплена нац закон-ом (національна система) або межгос-им угодою (світова і регіональні системи).Вал отн являють собою різновид грошових відносин, що виникають при функціонуванні грошей в междун. обороті. Валюта (Англ. Value - «ціна» або «вартість» чого-небудь) - це гроші, які обслуговують міжнародні відносини. Міжнародні валютні відносини - Сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти в світовому господарстві обслуговуючих взаємний обмін результатами деят-ти нацхозяйств. Розрізняють валютні системи. Національна валютна система - Це сукупність економічних відносин, що забезпечують міжнародний оборот, які формують і використовують валютні ресурси, необхідні для відтворювального процесу. Світова валютна система - Це форма організації міжнародних валютних відносин, що склалися на основі інтернаціоналізації господарства і закріплених міждержавними угодами. Регіональна валютна система - Це організаційно-економічна форма відносин окремої групи країн у валютній сфері, закріплена регіональними угодами.Валютний курс - це співвідношення обміну двох грошових одиниць на валютному ринку, що формується в залежності від попиту і пропозиції тієї чи іншої валюти, а також від ряду інших чинників. Валютний курс являє собою ціну національної валюти, виражену в іноземній валюті. Валютний курс впливає на валютнобменние операції, міжнародну торгівлю і інвестиції. валютний курс визначається: - купівельною спроможністю кожної з валют, яка залежить від попиту і пропозиції товару; - Їх якісних ознак; - Попиту і пропозиції національної валюти на валютному ринку; - О6еспеченності валюти національним багатством країни; - стійкості валюти; Визначення курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті на певний момент часу називається котируванням. Валютний курс як економічний показник. Валютний курс дозволяє розрахувати ціну експорту та імпорту, а також обсяг міжнародних інвестицій у внутрішній валюті.

Валютний курс як цільовий орієнтир або інструмент. Валютний курс може виступати в якості цільового орієнтира нашої економічної політики. Держава в змозі активно управляти валютним курсом, так само як і іншими компонентами грошово-кредитної політики для досягнення бажаних результатів в області інфляції. Вал курс - «Ціна» грошової одиниці однієї країни, виражена в иност-ранних грошових одиницях або міжнародних валютних одиницях. Зовні валютний курс представляється учасникам обміну як коеф-фициент перерахунку однієї валюти в іншу, який визначається соотноше-ням попиту і пропозиції на вал ринку. Однак вартісною основою вал курсу явл купівельна спроможність валют, яка виражає середні нац-ті рівні цін на товари, послуги, інвестиції. Ця економ (вартісна) категорія притаманна товарному вироб-ву і висловлює произв отн між товаровиробниками і світовим ринком.

15. Банківський кредит, його сутність, види та роль.

Банківський кредит - це кредит, що надається позичальникам ЦБ і КБ. ЦБ кредитує КБ в порядку рефінансування і кредитує Уряд для покриття дефіциту держ. бюджету і для фінансування великих держ. проектів, безпосередньо підприємствам і кому-їм структурам кредити не видає. Предпр, орг-ії і населення кредитуються в КБ. Особливістю банк кредиту є те, що він видається і погашається тільки в грошовій формі, завжди носить платний характер. Банк кредит видається на инвестиц перші цілі, на цілі, пов'язані з поточною деят-ма підприємств, населенню на споживчі цілі. Банк. кредит може бути довгостроковим і короткостроковим, забезпеченим і бланковим. Структура кредиту. Основними суб'єктами кредитних відносин є кредитор і позичальник. Кредитор - сторона кред відносин, надавати пріоритет. позику. кредиторами можуть стати суб'єкти, що видають позику, тобто реально представляють щось у тимчасове користування. Для того щоб видати позику, кредитору необхідно розташовувати певними засобами. Їх джерелами можуть стати як вільні накопичення, так і ресурси, запозичені в інших суб'єктів процесу відтворення. Позичальник - сторона кредитних відносин, отримує кредит і зобов'язана повернути отриману позику. В сучасних умовах позичальниками виступають юр, фіз особи і гос-во. види: кому кредит. За допомогою кого кр позичальник може, навіть за відсутності у нього необхідних ден коштів, придбати мат ресурси, необхідні для безперебійності процесів вироб-ва і реалізації продукцій. Завдяки наданню банк кредиту позичальник отримує возм-ть купувати і своєчасно оплачувати необхідні мат ресурси. При наданні позик для задоволення таких потреб потрібно впевнитися, що мова йде про тимчасову потреби і при цьому існує надійність своєчасного погашення позичкової заборгованості. Що стосується ролі споживчого кредиту, то його застосування дозволяє швидше задовольняти різноманітні потреби населення, в тому числі їх бажання придбати предмети довгострокового користування до їх повної оплати, внести внесок на отримання житла. Держкредит використовується, головним чином, для залучення коштів на покриття витрат бюджету. Позикові кошти для задоволення такої потреби можуть надходити, як правило, у формі виручки від реалізації казначейських зобов'язань або облігацій в ряді випадків і в формі банківського або міжнародного кредиту. Значуща роль і іпотечного кредиту, при застосуванні якого кошти надаються в борг під заставу нерухомого майна. Позикові кошти можуть використовуватися на різні цілі, включаючи произв і потреб потреби, а також для задоволення інших потреб, включаючи вкладення в основні виробничі фонди і фонди обігу.

 Принципи банківського кредитування. | Необхідність і сутність кредиту, як економічної категорії.

Види грошей, їх класифікація. | Типи грошових систем. сучасна грошова система РФ, її елементи. | Структура грошового обороту. | Сутність, причини та форми прояву інфляції. Антиінфляційна політика, форми і методи. | Платіжна система, її елементи і їх взаємозв'язок. Роль ЦБ РФ в організації і розвитку платіжної системи країни. | Безготівкові розрахунки, їх роль. Принципи організації безготівкових розрахунків. | Основні форми безготівкових розрахунків, сфери застосування, особливості документообігу. | Комерційний кредит, його сутність, види, роль і вплив на грошовий обіг. | Функції кредиту, його роль в ринковій економіці. Межі кредиту. | Державний кредит, його види, роль і вплив на грошовий обіг. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати