На головну

Список використаних джерел

1 Макаршін Л. Л., Пармон В. Н. мікроканальних каталітичні системи для водневої енергетики / Ріс. Хім. Ж. (Ж. Рос. Хім. Товариства ім. Д. І. Менделєєва), 2006, т.1, №6. -З 19-25

2 Малишенко С. П. Енергія: Економіка. Технологія. Екологія, 2003 №7. - С.33-39

3 Крилов О. В. Каталозі в промисловості, 2004, №3. - С.56-61

4 Макаршін Л. Л. Ефективність роботи каталізаторів в реакції парціального окиснення метану / Л. Л. Макаршін і ін .// Каталозі в альтернативній енергетиці. Каталозі в процесах отримання синтез-газу і водню // Міжнародний науковий журнал «Альтернативна енергетика та екологія» (АЕЕ), №2 (46), 2007. -С.132-134.

5 Грибовський А. Г. Вивчення особливостей і діагностика протікання реакції парової конверсії метанолу в мікроканальних реакторах / Автореферат дис. На соіск. уч. ступеня к. Т. Н. Новосибірськ: РІО ІК СО РАН, 208. -17 з

6 Киршин А. І Пористі алюмооксидного шари, закріплені на металевій поверхні, - вторинні носії платинових каталізаторів для блокових нейтралізаторів ВГ АТ / А. І Киршин, Е. А Власов, Н. В. Мальцева, І. Б Морозова // В кн. «Збірник матеріалів У Міжнародного конгресу хімічних технологій» - Санкт-Петербург, 12-14 жовтня 2004 р -СПб: Изд. «Менделєєв». - 2004. -С.91-93.

7 Мальцева Н. В. Особливості формування тонкошарових покриттів на металевій поверхні блоків стільникової структури / А. І. Киршин, Т. А. Вишневська, Н. В. Мальцева, Л. І Бояркіна .// Зб. тез доповідей 6-го Міжнародного симпозіуму «Термохимические процеси в плазмової аеродинаміки». СПб. 12-14 травня, 2008 р

8 Звіт по проекту: №30184 «Розробка та підготовка до дрібносерійного випуску біфункціонального каталітичного, з підвищеним ресурсом при зниженому вмісті дорогоцінних металів, блочного нейтралізатора вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння» / програма: «Розвиток наукового потенціалу вищої школи». СПб ГТВ (ТУ). -2005. -120 С.

9 Власов Є. А. Фізико-хімічні основи формування поверхні сферичних алюмооксидного носіїв і каталізаторів для процесу окислення. Дисс. на соіск. Уч. Ст. д. Х. Н. СПб, 2000. 420 с.

10 Керівництво до лабораторних робіт з колоїдної хімії. Частина 111. Л.: РІО ЛТИ ім. Ленсовета, 1972. - 78 с.

11 Ільїн А. П., Прокоф'єв В. Ю. Фізико-хімічна механіка в технології каталізаторів і сорбентів. -Іванову: ГОУВПО «ІГХТУ», 2004. 315 с.

12 Киршин А. І. Пористі алюмооксидного шари, закріплені на металевій поверхні, - вторинні носії платинових каталізаторів для блокових нейтралізаторів ВГ АТ / А. І. Киршин, Е. А. Власов, Н. В. Мальцева, І. Б. Морозова / / В кн. «Збірник матеріалів У Міжнародного конгресу хімічних технологій» - Санкт-Петербург, 12-14 жовтня 2004 р -СПб: Изд. «Менделєєв». - 2004. -С.91-93.

13 Артамонова О. В. Гідротермальний синтез нанокристалів на основі ZrO2 в системі ZrO2 -А2Oз / О. В. Артамонова [и др] // Журнал неорганічної хіміі.- 2004.- Т. 49. №11.- С. 1657-1661.

14 Черняк М. Ю., Григор'єва Н. А .. Збірник праць конференції

молодих вчених ІХХТ СО РАН. Красноярськ, 2007. с 29-32

15 О. В. Альмяшева, В. В. Гусаров. Вплив нанокристалів ZrO2 на стабілізацію аморфного стану оксидів алюмінію і кремнію в системах ZrO2-Al2O3, ZrO2-SiO2. Ж. Фізика і хімія скла. т. 32. №2. 2006. С. 224-229

16 Випускна кваліфікаційна робота інженера "Тонкошарові оксидні покриття і каталізатори на їх основі" / Н. Л. Лі. - СПбГТІ (ТУ) .- СПб, 2010.-100 с.

17 Дзісько В. А. Основи методів приготування каталізаторів. / В. А. Дзісько. - Новосибірськ. - Наука, 1983. - 263 с.

18 Дзісько В. А., Карнаухов А. П., Тарасова Д. В. Фізико-хімічні

основи синтезу окисних каталізаторів / Новосибірськ: СО «Наука», 1978 г. - 382 с.

19 Будова і властивості адсорбентів і каталізаторів / Под ред. Б. Лінсі. М .: Світ, 1973. 653 с.

20 Єрмоленко Н. Ф., Ефрос М. Д. Регулювання пористої структури окисних адсорбентів і каталізаторів. Мінськ: Наука і техніка, 1971. 285 с.

21 Мухленов І. П. Технологія каталізаторів / І. П. Мухленов, Е. І. Добкіна, В. І. Дерюжкіна, В. Є. Сороко.- Л .: Хімія, 1979.- 328 с.

22 Пахомов Н. А. Наукові основи приготування каталізаторів // Методичний посібник. Курс лекцій. Новосибірськ: РІО ІК СО РАН, 2010. -281 с.

23 Пахомов Н. А. Наукові основи приготування каталізаторів // в кн .: Промисловий каталіз в лекціях. М .: Калвіс, 2005. -С 87-130.

24 Практикум із загальної хімічної технології / Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. І. П. Мухленова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища. школа, 1979. - 421с

25 Динамічний стенд для дослідження каталізаторів в реакції окислення СО. Інструкції по експлуатації. АЮВ 25001.00008 ІЕ. 2002. - 18 с.

26 Методика виконання вимірювань концентрацій монооксиду вуглецю, діоксиду вуглецю і метану методом реакційної газової хроматографії. АЮВ 0.005.093 МВВ. 2005. -22 с.

27 Динамічний стенд для визначення параметрів каталітичного горіння водородсодержащих сумішей. Інструкції по експлуатації. АЮВ 25006.00011 ІЕ. -25 С.

28 Методика виконання вимірювань концентрації водню методом газової хроматографії. АЮВ 0.005.084 МВВ. 2001. -18 с.

29 Короткий довідник фізико-хімічних величин / під ред. А. А. Равделя і А. М. Пономарьової, ід.8-е перераб. Л .: Хімія ЛО, 1983. -230 с.

30 ГОСТ 12,0,003- 74 СБТТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація. Затв. і введений. від 18 листопада 1974

31 Баратов А. Н. вогнестійкість і засоби їх гасіння: Справ. Вид .: в 2-х книгах / За ред. А. Н. Баратова, А. Я. Корольченко. - М.: Хімія, 1990.- 496 с.

32 Правила улаштування електроустановок. - М .: Головдерженергонагляд Росії, 1998. - 607с.

33 Бадмаев А. Л. Шкідливі хімічні речовини .: Справ. Вид. / А. Л. Бадмаев, Н. В. Волкова.- Л.: Хімія, 1989.- 592с.

34 Кноп В., Теске В. Техніка забезпечення чистоти повітря, переклад з німецької Л. К. Хоцянова, М .: «Медицина», 1970. - 199 с.

35 НПБ 105-30 Визначення категорій приміщень, будівля зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпеки., 1996

36. Правила будови електроустановок.- М.: Главгорелектронадзор Росії, 2002- т 1,2,3.- З 706

37 ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні требованія.-М .: Видавництво стандартів, 1981.-С 8

38 Кірюшкін А. А.-Охорона праці та навколишнього середовища. А. А. Кірюшкін, З. В. Капітоненко.- СПб: СПбГТІ (ТУ), 2005.-С 27

39 СНИП 23-05-95. Природне і штучне освітлення. - М.; Стройиздат, 1995.

40 Захаров Л. Н. Техніка безпеки в хімічній лабораторії / Л. Н. Захаров Л.; Хімія, 1991.-с 336

 Висновки по роботі | Курс д / о. 1 семестр

Приготування і дослідження зразків каталізаторів | Результати ІК і РФА | стандартизація | Охорона праці і навколишнього середовища | Небезпечні і шкідливі виробничі фактори | Клас вибухонебезпечної і пожежонебезпечної зони | Засоби гасіння пожежі | Безпека виконання роботи | Аналіз технологічних операцій з точки зору небезпеки і шкідливості їх проведення | Заходи першої медичної допомоги при випадки травматизму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати