На головну

Л. М. Бандоріна, зам. зав. кафедрою ЕІ, канд. екон. наук, доц.

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра економічної інформатики

РОБОЧА ПРОГРАМА

Методичні вказівки та контрольні завдання

З дисципліни

"Системи прийняття рішень"

Для студентів безвідривної форми навчання за спеціальністю

Економічна кібернетика

Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра економічної інформатики

РОБОЧА ПРОГРАМА

Методичні вказівки та контрольні завдання

З дисципліни

"Системи прийняття рішень"

Для студентів безвідривної форми навчання за спеціальністю

Економічна кібернетика

  Затверджено
  на засіданні Вченої ради
  академії
  Протокол № від

Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Системи прийняття рішень " для студентів безвідривної форми навчання за спеціальністю "Економічна кібернетика " / Укл.: Л. М. Савчук, Р. В. Савчук, - Дніпропетровськ: НМетАУ,2013.- 26 с.

Методичні вказівки містять програму дисципліни "Системи прийняття рішень", орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання, наведено також перелік основної та додаткової літератури.

Призначені для студентів безвідривної форми навчання за спеціальністю "Економічна кібернетика".

Укладачі: Л. М. Савчук, канд. екон. наук, проф.

Р. В. Савчук, асистент

Відповідальний за випуск:

Л. М. Бандоріна, зам. зав. кафедрою ЕІ, канд. екон. наук, доц.


Мета дисципліни - надання знань про методи, моделі та системи прийняття управлінських рішень.

Завдання дисципліни - допомогти студентам здобути фундаментальні теоретичні знання і сформувати практичні навички оволодіння методами пошуку найкращого або прийнятного способу дій для досягнення однієї чи декількох цілей, методами підтримки прийняття рішень в умовах слабо структурованих або неструктурованих ситуацій; а також вивчити і набути досвіду застосування сучасних комп'ютерних технологічних засобів підтримки прийняття рішень, зокрема систем підтримки прийняття рішень з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду.

Предмет - методи, процеси, техніка та інструментарій прийняття рішень в управлінні підприємством.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми Аудиторні заняття Всього аудиторних
лекції практичні Лабораторні.
Рішення в процесі управління    
Ситуація вибору і завдання прийняття рішень  
Експертні процедури обґрунтування рішень  
Прийняття рішень в умовах визначеності  
Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності  
  ВСЬОГО

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС (16 ГОД.)Список использованных источников и литературы | Методичні вказівки

Приклад вибору форми розробки і реалізації управлінського рішення (УР) у конкретній виробничій ситуації. | Методичні вказівки | Уточнення проблем або об'єктів експертизи. | Формування групи експертів. | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Індивідуальні завдання на контрольну роботу з дисципліни | Варіанти завдань для виконання контрольної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати