На головну

ЗАСНУВАННЯ

Робочий навчальний план підготовки бакалавра за професійно-освітній програмі напрямок 100700 «Торговельна справа» профіль 10070004 «Товарознавство та експертиза товарів», 10070005 «Логістика в торгівлі», 10070003 «Торгова реклама», 10070002 «Маркетинг в торгівлі», 10070001 «Комерція» схвалений вченою радою вищого навчального закладу 28.02.2011 р протокол №6_

(Нормативні документи та реквізити (ФГОС, ПрООП, Навчальний план, і ін.)

 АВТОР Професор, д. С. Н.    Перов Г. О.  01.07.2011
 (Вчений ступінь, звання, посада)  (Підпис)  (П. І. Б.)  (Дата)

Обговорюється і узгодити

 кафедрою    М. Ю. Денисов  01.07.2011
 (Найменування)  (Підпис)  (П. І. Б.)  (Дата)
 Методичною радою напряму    Д. Д. Костоглодов  01.07.2011
 (Найменування)  (Підпис)  (П. І. Б.).  (Дата)
 Навчально-методичним управлінням    Іванова Є. А.  01.07.2011
 (Найменування)  (Підпис)  (П. І. Б.).  (Дата)

1. Цілі і завдання дисципліни

1.1. Мета, завдання дисципліни, її місце в підготовці бакалавра, спеціаліста (з урахуванням вимог ФГОС)

 Метою курсу є формування у студентів знань теоретичних основ і закономірностей функціонування соціологічної науки, що дають можливість об'єктивно розбиратися в процесах розвитку суспільства як цілісної соціокультурної реальності, умінь аналізувати соціальну поведінку людей, масової свідомості, громадської думки, ціннісних орієнтацій, знань про механізми стратифікаційних процесах і соціальної мобільності в сучасному російському суспільстві, що дають можливість студентам вибудовувати траєкторію власного життя. Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення механізмів розвитку суспільства як соціальної суспільства як соціальної реальності і цілісної саморегулюючої системи; формування уявлень про соціальні інститути як про соціоструктурних утвореннях, що забезпечують відтворення суспільних відносин; вивчення основних етапів культурно-історичного розвитку суспільств, механізмів і форм соціальних змін; вироблення навичок міжособистісних відносин в групах; особливостей формальних та неформальних відносин; природи лідерства та функціональної відповідальності; а також про механізми виникнення і вирішення соціальних конфліктів.

1.2. Вимоги до рівня засвоєння дисципліни

 Студент повинен знати основні соціологічні категорії і їх характеристики; зміст і характеристику основних етапів становлення соціології в XIX столітті, характеристику основних шкіл і напрямків соціологічної думки в XX столітті; механізми, що обумовлюють динаміку суспільного розвитку (трансформацію соціальних інститутів); суть і зміст основних соціологічних теорій середнього рівня (приватних соціологічних теорії); етапи і суті процесу соціалізації особистості; специфіку двох основних форм соціального контролю; види девіантної поведінки основні причини девіантної поведінки; підходи до визначення поняття та структури культури; сутність і типи соціальної нерівності і стратифікації; механізми виникнення і вирішення соціальних конфліктів.
Студент повинен вміти
Студент повинен мати уявлення про визначати свій соціальний статус, пояснювати його динаміку; визначати своє місце в соціальній стратифікації сучасного російського суспільства; орієнтуватися в складній структурі сучасної культури, аргументовано пояснювати своє ставлення до різних її видів, форм і субкультур; визначати фази соціального конфлікту на тому чи іншому рівні, а також знаходити шляхи оптимального вирішення конфлікту на міжособистісному і груповому рівнях; складати опитувальний лист провести прикладне соціологічне дослідження в групі, визначивши його мета, методи та етапи.
Студент повинен мати уявлення про динамічні процеси в суспільстві, про специфіку трансформації соціальних інститутів в сучасній Росії, про особливості стратифікації (розшарування) сучасного російського суспільства, про динамічній структурі сучасної соціології, про зміст основних теорій середнього рівня в сучасній соціології, про чільну роль культури в соціалізації особистості, про структуру сучасної культури, про причини виникнення в 20в. і зміст масової культури, про природу соціальних конфліктів, про суперечливі процеси глобалізації, про становлення інформаційного суспільства.
У студента повинні бути сформовані такі загальнокультурні компетенції (ОК) і професійні компетенції (ПК) бакалавраспособен розуміти рушійні сили і закономірності історичного процесу; події та процеси економічної історії; місце і роль своєї країни в історії людства і в сучасному світі (ОК-3); готовий до кооперації з колегами, роботі в колективі (ОК-7); орієнтація в актуальних проблемах країни, найважливіших напрямках її розвитку, знання основних тенденцій, формування соціальної структури сучасного суспільства (особливостей процесу стратифікації), уявлення про склад населення Росії (ПК-14)

 

1.3. Зв'язок з іншими дисциплінами Навчального плану

 Перелік чинних і попередніх дисциплін  Перелік наступних дисциплін, видів робіт
 Економічна теорія, Правознавство, Історія, Філософія  Історія релігії, Культурологія, Політологія

2. Зміст дисципліни, способи і методи навчальної діяльності викладача

Методи навчання - Система послідовних, взаємозалежних дій, що забезпечують засвоєння змісту освіти, розвиток здібностей студентів, оволодіння ними засобами самоосвіти і самонавчання; забезпечують мета навчання, спосіб засвоєння і характер взаємодії викладача та студента; спрямовані на придбання знань, формування умінь, навичок, їх закріплення і контроль.

 монологічний (Виклад теоретичного матеріалу у формі монологу) М
 показовий (Виклад матеріалу з прийомами показу) П
 діалогічний (Виклад матеріалу у формі бесіди з питаннями і відповідями) Д
 Евристичний (частково пошуковий) (Під керівництвом викладача студенти міркують, вирішують виникаючі питання, аналізують, узагальнюють, роблять висновки і вирішують поставлене завдання) Э
 проблемне виклад (Викладач ставить проблему і розкриває доказово шляхи її вирішення)  ПБ
 дослідницький (Студенти самостійно добувають знання в процесі вирішення проблеми, порівнюючи різні варіанти її вирішення) И
 програмований (Організація аудиторної та самостійної роботи студентів здійснюється в індивідуальному темпі і під контролем спеціальних технічних засобів)  ПГ
 Інший метод, використовуваний викладачем (формується самостійно), при цьому в п. П. 2.1.-2.4. дається його найменування, необхідні пояснення  

Наведені в таблиці скорочення позначення педагогічних методів використовуються упорядником Робочої програми для заповнення п. П. 2.1., 2.2. і 2.3. в стовпці «Методи».

2.1. Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - очна форма навчання

 тиждень  Кол. година  в тому числі в інтерактивній формі, годину.  Вид заняття, модуль, тема і короткий зміст  методи  реалізовані компетенції
     лекції    
 24-27  Модуль 1 Об'єкт вивчення соціології і його особливості  М, ПБ  ОК-3
 24-25 -  Тема 1. Об'єкт вивчення соціології і його особенностіЛекція. «Об'єкт і предмет соціології, її структура»: місце соціології в системі суспільних наук, взаємодія теоретичного та емпіричного в соціології, основні соціологічні категорії. Соціологічне дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності: основні види та сфери. соціологічних досліджень. Функції соціології.  М, ПБ  ОК-3
 26-27  Тема 2 Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX веках.Лекція. Соціально-політичні та історичні умови виникнення соціології, її теоретичні передумови. Класичний етап розвитку соціології: соціально-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології на початку XIX століття, класичний період у розвитку світової соціології (середина XIX - початок XX ст.) Вчення про соціальну статиці і соціальну динаміку О. Конта, розвиток ідей О. Конта в соціологічних теоріях Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, соціально-філософська теорія марксизму. «Розумію» соціологія М. Вебера, інтегральна соціологія Питирима Сорокіна. Сучасна західна соціологія: структурний функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон), символічний интеракционализм, інтеграційна соціологічна теорія (Ю. Хабермас), теорії соціального конфлікту (Р. Дарендорф). Розвиток соціології в Росії: перший етап (кінець XIXв.-поч. ХХ ст.) М. М. Ковалевський, Н. Я. Данилевський, Н. К, Михайлівський, Н. І. Карєєв, Г. В. Плеханов, В. І . Ленін, П. А. Сорокін; С. Г. Струмилин, А. В. Чаянов та ін .; другий етап: (30-ті - 80-ті роки ХХ ст.) - заборони і ідеологічний диктат. Сучасний етап відродження російської соціології (Т. І, Заславська, Б. А. Грушин, М. К. Горшков, Ю. А. Левада, В. А. Ядов, Н. М. Рімашевський, Р. В. Ривкіна, І. В. Бестужев-Лада, Ж. Т. Тощенко, Л. Гудков, Б. Дубін, С. Кірдіна, О. Криштановська).  М, ПБ  ОК-3
 28-31  Модуль 2 Товариство як цілісна соціокультурна система.  М, Д, ПБ  ОК-7
 28-31  Тема 1 Товариство як соціальна сістемаЛекція. Поняття і зміст суспільства як цілісної системи: загальні положення системного підходу, визначення поняття системи, поняття суспільства і соціальної системи, соціальні зв'язки, соціальні взаємодії і соціальні відносини, соціальні спільності як джерело саморуху, соціальних змін, специфіка особливих інтересів спільності, природа соціальних груп, їх класифікація, віртуальні мережеві спільноти; соціальна організація і самоорганізація, соціальний контроль, соціальна регуляція; соціальні інститути, їх роль у відтворенні соціальних взаємодій, структур і відносин (сім'я, економіка, держава, освіта, релігія та ін.); інституціоналізація як процес, види і функції соціальних інститутів, механізми інституціоналізації; соціально-політична організація суспільства і її функції; інформаційне суспільство і електронний уряд; революція і соціальна еволюція; модернізація; глобальна система; теорія світової системи; місце Росії у світовому співтоваристві.  М, Д, ПБ  ОК-7
 32-33 -  Модуль 3 Соціологія культури  М, Д, ПБ  ОК-3, ОК-7, ПК-14
 32-33 -  Тема 1 Соціологія культури Лекція. Культура як фактор соціалізації: поняття соціології культури; специфіка соціологічного підходу до вивчення явищ культури; основні категорії культури; культура як система норм: визначення культури як соціальної системи; динаміка співвідношень економічної, соціальної, культурної сфер життя суспільства; основні елементи культури: поняття, цінності, ідеї, символи, знання, вірування норм; форми культури: класична, народна, масова; масова культура в умовах нинішньої російської транзіциі в період становлення ринкових відносин; масова культура і ЗМІ (проблеми маніпуляції свідомістю); масова культура і ціннісні орієнтації соціомаргіналов: теорія антропологічної катастрофи в Росії XX століття Л. Гудкова, Б. Дубина, Ю. Вишневського; проблеми толерантності культури, культурні універсалії; культура соціального суб'єкта як субкультура, механізм комунікації в культурі, етнокультура; соціодинаміка культури: соціокультурні суперсистеми, Захід і Схід як дві світові традиції та дві основні соціокультурні тенденції; протистояння християнської і мусульманської цивілізацій на рубежі XX і XXI століть.    ОК-3, ОК-7, ПК-14
 34-35 -  Модуль 4 Особистість в соціології  М, Д, ПБ  ОК-3, ПК-14
 34-35    Тема 1 Особистість в соціології Лекція. Особистість як соціальна система: поняття «людина», «індивід», «особистість»; типологія і структура особистості в соціології; соціологічний підхід до особистості як до соціально - типового в даній культурі, рольова концепція особистості; соціалізація - процес інтеграції індивіда в соціальну систему; зміст процесу соціалізації, його головні чинники і механізми, етапи соціалізації: соціальна адаптація та інтеріоризація, первинні соціолізірующіе колективи і їх роль у розвитку особистості; безперервність процесу соціалізації особистості: основні агенти соціалізації дорослої людини, ресоціалізація; співвідношення і взаємодія макро - і мікросередовища в процесі соціалізації особистості; концепція особистості З. Фрейда; соціальний статус і соціальна роль, соціально - рольовий конфлікт, соціальна адаптація, соціальний контроль, девіантну і делінквентна поведінка, причини девіації по Е. Дюркгейму, соціальні норми і цінності, соціальні санкції.    ОК-3, ПК-14
 36-39  Модуль 5 «Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація»  М, Д, ПБ  ПК-14
 36-39  Тема 1 Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Лекція. Теорія соціальної стратифікації; соціальна структура суспільства як усталені соціальні відносини, основні види соціальної структури: соціально-класова, соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, теорії соціальної стратифікації: історичні типи стратифікації, поняття стратифікації, проблеми нерівності і розшарування, виявлення ознак, що диференціюють стратифікації соціальних шарів, груп; сукупний соціально-економічний статус; сучасні моделі соціального структурування та їх різна соціальна ефективність, інформаційна стратифікація; соціальна мобільність, її види (вертикальна, горизонтальна, групова, індивідуальна); канали соціальної мобільності, закономірності її протікання в різні періоди розвитку суспільства; основні зміни в соціальній стратифікації російського суспільства в XX ст .; соціальна структура сучасного російського суспільства як система груп і прошарків (по Т. І. Заславської); середній клас і дискусії про нього; маргінальність, її види та причини, процеси в соціально-політичній соціокультурної сферах, обумовлені явищами маргінальності.  М, Д, ПБ  ПК-14
 40-41 -  Модуль 6 «Методологія і методика соціологічних досліджень» М  ОК-7
 40-41 -  Тема. Методологія і методика соціологічних досліджень Лекція. Методика організації та проведення соціологічного дослідження: поняття методології та методики соціологічного дослідження, програма соціологічного дослідження та її структура; проектування вибірки, види вибірки, поняття вимірювання в соціології, методи збору соціологічної інформації: метод анкетного опитування, інтерв'ю, спостереження, контент-аналіз, експеримент, методи соціального прогнозування (метод експертних оцінок, моделювання, екстраполірованія рядів динаміки, нормативний) і ін.    ОК-7
       Практичні заняття Семінари    
 24-27 -  Модуль 1 «Об'єкт вивчення соціології і його особливості»  Д, ПБ, Е  ОК-3
 24-25 -  Семінарське заняття. Предмет і метод соціології: 1. Об'єкт вивчення і специфіка предмета соціології; 2. Структура соціології, макросоциология і микросоциология, теоретичне і емпіричне в дослідженні соціальних явищ; 3. Методи соціології, функції соціології.  Д, ПБ, Е  ОК-3
 26-27    Семінарське заняття. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях. Соціально-політичні та історичні умови виникнення соціології, її теоретичні передумови. Класичний етап розвитку соціології: соціально-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології на початку XIX    
 28-31  Модуль 2 Товариство як цілісна соціокультурна система  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7
 28-31  Семінарське заняття. Суспільство як цілісна соціокультурна система: 1. Системний підхід до суспільного життя, поняття і структура суспільства, його основні функції; 2. Соціальні підсистеми, поняття «соціальні спільності», «соціальний інститут», «соціальні організації»; 3. Соціальна дія і взаємодія, поняття «соціальні зв'язки», «соціальні відносини».  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7
 32-33 -  Модуль 3 Соціологія культури  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7 ПК-14
 32-33 -  Семінарське заняття. Культура в суспільній системі: 1. визначення поняття «культура», культура як система норм, структура і функції культури; 2. динаміка соціокультурних змін, різноманіття культур; 3. механізми освоєння і виробництва культури особистістю  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7, ПК-14
 34-35 -  Модуль 4 «Особистість в соціології»  Д, ПБ, Е  ОК-7
 34-35 -  Семінарське заняття. Особистість як суб'єкт і об'єкт суспільних відносин: 1. поняття особистості, взаємовідношення особистості і суспільства; 2. структура особистості; 3. формування особистості в процесі соціалізації; 4. соціальний статус і соціальна роль; 5. девіантна поведінка особистості і соціальний контроль.  Д, ПБ, Е  ОК-7
 36-39  Модуль 5 Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства  Д, ПБ, Е  ПК-14
 36-39  Семінарське заняття. Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства: 1. Поняття соціальної структури і соціальної стратифікації суспільства; 2. причини і норми соціальної стратифікації, її історичні типи, сукупний соціально-економічний статус; 3. соціальна мобільність, її види та шляхи (канали), маргіналізація індивідів і соціальних груп; 4. соціальна стратифікація і соціальна мобільність в СРСР і сучасному російському суспільстві.  Д, ПБ, Е  ПК-14
 40-41 -  Модуль 6 «Методологія і методика соціологічних досліджень»  Д, ПБ, Е  ОК-7
-  Семінарське заняття. Соціологія сім'ї: 1. Сім'я як соціальний інститут і мала соціально-психологічна група, її структура і функції; 2. Історичний розвиток і типологія сім'ї, життєвий цикл сім'ї; 3. соціальні проблеми сім'ї та сімейної політики.  Д, ПБ, Е  ОК-7
-  Семінарське заняття. Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення: 1. Причини, функції та суб'єкти соціальних конфліктів, їх типологія; 2. динаміка соціальних конфліктів; 3. види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії, шляхи їх вирішення.  Д, ПБ, Е  ОК-7
 2.1.1. Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - заочна форма навчання 5г 00мес
 тиждень  Кол. година  в тому числі в інтерактивній формі, годину.  Вид заняття, модуль, тема і короткий зміст  методи  реалізовані компетенції
       Тема 1. Об'єкт вивчення соціології і його особенностіЛекція. «Об'єкт і предмет соціології, її структура»: місце соціології в системі суспільних наук, взаємодія теоретичного та емпіричного в соціології, основні соціологічні категорії. Соціологічне дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності: основні види та сфери. соціологічних досліджень. Функції соціології.  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7
       Тема 1 Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Лекція. Теорія соціальної стратифікації; соціальна структура суспільства як усталені соціальні відносини, основні види соціальної структури: соціально-класова, соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, теорії соціальної стратифікації: історичні типи стратифікації, поняття стратифікації, проблеми нерівності і розшарування, виявлення ознак, що диференціюють стратифікації соціальних шарів, груп; сукупний соціально-економічний статус; сучасні моделі соціального структурування та їх різна соціальна ефективність, інформаційна стратифікація; соціальна мобільність, її види (вертикальна, горизонтальна, групова, індивідуальна); канали соціальної мобільності, закономірності її протікання в різні періоди розвитку суспільства; основні зміни в соціальній стратифікації російського суспільства в XX ст .; соціальна структура сучасного російського суспільства як система груп і прошарків (по Т. І. Заславської); середній клас і дискусії про нього; маргінальність, її види та причини, процеси в соціально-політичній соціокультурної сферах, обумовлені явищами маргінальності.  Д, ПБ, Е  ОК-7
     Тема 1 Соціологія культури Лекція. Культура як фактор соціалізації: поняття соціології культури; специфіка соціологічного підходу до вивчення явищ культури; основні категорії культури; культура як система норм: визначення культури як соціальної системи; динаміка співвідношень економічної, соціальної, культурної сфер життя суспільства; основні елементи культури: поняття, цінності, ідеї, символи, знання, вірування норм; форми культури: класична, народна, масова; масова культура в умовах нинішньої російської транзіциі в період становлення ринкових відносин; масова культура і ЗМІ (проблеми маніпуляції свідомістю); масова культура і ціннісні орієнтації соціомаргіналов: теорія антропологічної катастрофи в Росії XX століття Л. Гудкова, Б. Дубина, Ю. Вишневського; проблеми толерантності культури, культурні універсалії; культура соціального суб'єкта як субкультура, механізм комунікації в культурі, етнокультура; соціодинаміка культури: соціокультурні суперсистеми, Захід і Схід як дві світові традиції та дві основні соціокультурні тенденції; протистояння християнської і мусульманської цивілізацій на рубежі XX і XXI століть.  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7 ПК-14
     Практичні заняття Семінари    
       Семінарське заняття. Особистість як суб'єкт і об'єкт суспільних відносин: 1. поняття особистості, взаємовідношення особистості і суспільства; 2. структура особистості; 3. формування особистості в процесі соціалізації; 4. соціальний статус і соціальна роль; 5. девіантна поведінка особистості і соціальний контроль. Семінарське заняття. Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення: 1. Причини, функції та суб'єкти соціальних конфліктів, їх типологія; 2. динаміка соціальних конфліктів; 3. види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії, шляхи їх вирішення.  Д, ПБ, Е Д, ПБ, Е  ОК-3 ОК-7
 2.1.2. Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - заочна форма навчання 3г.06м.
 тиждень  Кол. година  в тому числі в інтерактивній формі, годину.  Вид заняття, модуль, тема і короткий зміст  методи  реалізовані компетенції
       Тема 1. Об'єкт вивчення соціології і його особенностіЛекція. «Об'єкт і предмет соціології, її структура»: місце соціології в системі суспільних наук, взаємодія теоретичного та емпіричного в соціології, основні соціологічні категорії. Соціологічне дослідження як інструмент пізнання соціальної реальності: основні види та сфери. соціологічних досліджень. Функції соціології. Тема 2 Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX веках.Лекція. Соціально-політичні та історичні умови виникнення соціології, її теоретичні передумови. Класичний етап розвитку соціології: соціально-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології на початку XIX століття, класичний період у розвитку світової соціології (середина XIX - початок XX ст.) Вчення про соціальну статиці і соціальну динаміку О. Конта, розвиток ідей О. Конта в соціологічних теоріях Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, соціально-філософська теорія марксизму. «Розумію» соціологія М. Вебера, інтегральна соціологія Питирима Сорокіна. Сучасна західна соціологія: структурний функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон), символічний интеракционализм, інтеграційна соціологічна теорія (Ю. Хабермас), теорії соціального конфлікту (Р. Дарендорф). Розвиток соціології в Росії: перший етап (кінець XIXв.-поч. ХХ ст.) М. М. Ковалевський, Н. Я. Данилевський, Н. К, Михайлівський, Н. І. Карєєв, Г. В. Плеханов, В. І . Ленін, П. А. Сорокін; С. Г. Струмилин, А. В. Чаянов та ін .; другий етап: (30-ті - 80-ті роки ХХ ст.) - заборони і ідеологічний диктат. Сучасний етап відродження російської соціології (Т. І, Заславська, Б. А. Грушин, М. К. Горшков, Ю. А. Левада, В. А. Ядов, Н. М. Рімашевський, Р. В. Ривкіна, І. В. Бестужев-Лада, Ж. Т. Тощенко, Л. Гудков, Б. Дубін, С. Кірдіна, О. Криштановська).    ОК-3, ОК-7 ПК-14 ОК-3, ОК-7 ПК-14
     Тема 1 Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Лекція. Теорія соціальної стратифікації; соціальна структура суспільства як усталені соціальні відносини, основні види соціальної структури: соціально-класова, соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, теорії соціальної стратифікації: історичні типи стратифікації, поняття стратифікації, проблеми нерівності і розшарування, виявлення ознак, що диференціюють стратифікації соціальних шарів, груп; сукупний соціально-економічний статус; сучасні моделі соціального структурування та їх різна соціальна ефективність, інформаційна стратифікація; соціальна мобільність, її види (вертикальна, горизонтальна, групова, індивідуальна); канали соціальної мобільності, закономірності її протікання в різні періоди розвитку суспільства; основні зміни в соціальній стратифікації російського суспільства в XX ст .; соціальна структура сучасного російського суспільства як система груп і прошарків (по Т. І. Заславської); середній клас і дискусії про нього; маргінальність, її види та причини, процеси в соціально-політичній соціокультурної сферах, обумовлені явищами маргінальності.    ОК-7 ОК-7
       Практичні заняття Семінари    ОК-3ОК-7
       Семінарське заняття. Особистість як суб'єкт і об'єкт суспільних відносин: 1. поняття особистості, взаємовідношення особистості і суспільства; 2. структура особистості; 3. формування особистості в процесі соціалізації; 4. соціальний статус і соціальна роль; 5. девіантна поведінка особистості і соціальний контроль. Семінарське заняття. Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення: 1. Причини, функції та суб'єкти соціальних конфліктів, їх типологія; 2. динаміка соціальних конфліктів; 3. види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії, шляхи їх вирішення.  Д, ПБ, Е Д, ПБ, Е  ОК-3 ОК-7
 2.1.3. Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - заочна форма навчання 2г.06м.
 тиждень  Кол. година  в тому числі в інтерактивній формі, годину.  Вид заняття, модуль, тема і короткий зміст  методи  реалізовані компетенції
       Тема 2 Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX веках.Лекція. Соціально-політичні та історичні умови виникнення соціології, її теоретичні передумови. Класичний етап розвитку соціології: соціально-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології на початку XIX століття, класичний період у розвитку світової соціології (середина XIX - початок XX ст.) Вчення про соціальну статиці і соціальну динаміку О. Конта, розвиток ідей О. Конта в соціологічних теоріях Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, соціально-філософська теорія марксизму. «Розумію» соціологія М. Вебера, інтегральна соціологія Питирима Сорокіна. Сучасна західна соціологія: структурний функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон), символічний интеракционализм, інтеграційна соціологічна теорія (Ю. Хабермас), теорії соціального конфлікту (Р. Дарендорф). Розвиток соціології в Росії: перший етап (кінець XIXв.-поч. ХХ ст.) М. М. Ковалевський, Н. Я. Данилевський, Н. К, Михайлівський, Н. І. Карєєв, Г. В. Плеханов, В. І . Ленін, П. А. Сорокін; С. Г. Струмилин, А. В. Чаянов та ін .; другий етап: (30-ті - 80-ті роки ХХ ст.) - заборони і ідеологічний диктат. Сучасний етап відродження російської соціології (Т. І, Заславська, Б. А. Грушин, М. К. Горшков, Ю. А. Левада, В. А. Ядов, Н. М. Рімашевський, Р. В. Ривкіна, І. В. Бестужев-Лада, Ж. Т. Тощенко, Л. Гудков, Б. Дубін, С. Кірдіна, О. Криштановська).  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7 ПК-14
       Тема 1 Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Лекція. Теорія соціальної стратифікації; соціальна структура суспільства як усталені соціальні відносини, основні види соціальної структури: соціально-класова, соціально-професійна, соціально-демографічна, соціально-територіальна, теорії соціальної стратифікації: історичні типи стратифікації, поняття стратифікації, проблеми нерівності і розшарування, виявлення ознак, що диференціюють стратифікації соціальних шарів, груп; сукупний соціально-економічний статус; сучасні моделі соціального структурування та їх різна соціальна ефективність, інформаційна стратифікація; соціальна мобільність, її види (вертикальна, горизонтальна, групова, індивідуальна); канали соціальної мобільності, закономірності її протікання в різні періоди розвитку суспільства; основні зміни в соціальній стратифікації російського суспільства в XX ст .; соціальна структура сучасного російського суспільства як система груп і прошарків (по Т. І. Заславської); середній клас і дискусії про нього; маргінальність, її види та причини, процеси в соціально-політичній соціокультурної сферах, обумовлені явищами маргінальності.  Д, ПБ, Е  ОК-3, ОК-7 ПК-14
     Практичні заняття Семінари    
       Семінарське заняття. Особистість як суб'єкт і об'єкт суспільних відносин: 1. поняття особистості, взаємовідношення особистості і суспільства; 2. структура особистості; 3. формування особистості в процесі соціалізації; 4. соціальний статус і соціальна роль; 5. девіантна поведінка особистості і соціальний контроль. Семінарське заняття. Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення: 1. Причини, функції та суб'єкти соціальних конфліктів, їх типологія; 2. динаміка соціальних конфліктів; 3. види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії, шляхи їх вирішення.  Д, ПБ, Е Д, ПБ, Е  ОК-3 ОК-7

2.2. Самостійна робота студента - очне відділення

 тиждень  Кол. година  Теми, розділи, винесені на самостійну підготовку, питання до практичних і лабораторних занять; тематика рефератних роботи, контрольних робіт, рекомендації по використанню літератури і ЕОМ і ін.  реалізовані компетенції
 24-41 24-41    Самостійне вивчення окремих тем курсу: -Інформаційний суспільство і електронний уряд; -Проблеми глобалізації; -Місце Росії в сучасному світі; - Етапи соціалізації особистості-Інформаційна стратифікація; -соціологічних проблеми сім'ї та сімейної політики; -Види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії , шляхи їх вирішення; -Програма соціологічного дослідження та її структура. Тематика рефератів: 1. Географічне напрямок в російській соціології. Л. І. Мечніков.2. Н. Данилевський - родоначальник циклічної теорії розвитку культури.3. Концепція історичного процесу в російській класичній соціологіі.4. Соціологія П. Сорокіна.5. Вплив М. Вебера на розвиток російської соціологіі.6. Суб'єктивна соціологія в Россіі.7. Постіндустріальне суспільство: сутність і неоднозначність оценок.8. Місце Росії в геополітичному просторі: реалії і перспектіви.9. Освітня політика як фактор соціалізації лічності.10. Соціальні ролі жінки в сучасному обществе.11. Трансформація сучасного російського общества.12. Основні канали висхідній і низхідній соціальної мобільності в сучасній Россіі.13. Соціальна мобільність і проблема поколеній.14. Проблеми становлення середнього класу в Россіі.15. Середній клас в сучасному західному суспільстві і в Россіі.16. Місце молоді в сучасному російському обществе.17. Портрет сучасного російського предпрінімателя.18. Громадянське суспільство в Росії: механізми та шляхи становленія.19. Особливості міжетнічних конфліктів: їх природа в Россіі.20. Технологія переговорного процесу.
 1. Види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії.
 2. Етнічні конфлікти та їх типологія: етнічні конфлікти на Північному Кавказі.
 3. Етнотериторіальні конфлікти і їх типологія.
 4. Осетино-ігушскій територіальний конфлікт як фактор будівництва моноетнічні державності.
 5. Сецесійний конфлікт Чечні: пошук підстав власної державності.
 6. Етностатусние конфлікти і їх регулювання в багатоскладних товариства.
 7. Протиріччя становлення погоджувальної демократії в Дагестані.
 8. Етностатусная асиметрія в Карачаєво-Черкесії та методи вирішення етностатусного конфлікту.
 Засвоєння поточного навчального матеріалу Теми і питання, які визначаються викладачем з урахуванням інтересів студента
 ОК-3, ОК-7 ПК-14 ОК-3, ОК-7 ПК-14 ОК-3, ОК-7 ПК-14
 2.2.1. Самостійна робота студентів-заочна форма навчання 5г00м
 тиждень  Кол. година  Теми, розділи, винесені на самостійну підготовку, питання до практичних і лабораторних занять; тематика рефератних роботи, контрольних робіт, рекомендації по використанню літератури і ЕОМ і ін.  реалізовані компетенції
     Самостійне вивчення окремих тем курсу: - Суспільство як соціальна сістема.- Соціологія культури.- Особистість в соціології. - Методологія та методика соціологічних. - Соціологія сім'ї. - Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення. Тематика рефератів: 1. Географічне напрямок в російській соціології. Л. І. Мечніков.2. Н. Данилевський - родоначальник циклічної теорії розвитку культури.3. Концепція історичного процесу в російській класичній соціологіі.4. Соціологія П. Сорокіна.5. Вплив М. Вебера на розвиток російської соціологіі.6. Суб'єктивна соціологія в Россіі.7. Постіндустріальне суспільство: сутність і неоднозначність оценок.8. Місце Росії в геополітичному просторі: реалії і перспектіви.9. Освітня політика як фактор соціалізації лічності.10. Соціальні ролі жінки в сучасному обществе.11. Трансформація сучасного російського общества.12. Основні канали висхідній і низхідній соціальної мобільності в сучасній Россіі.13. Соціальна мобільність і проблема поколеній.14. Проблеми становлення середнього класу в Россіі.15. Середній клас в сучасному західному суспільстві і в Россіі.16. Місце молоді в сучасному російському обществе.17. Портрет сучасного російського предпрінімателя.18. Громадянське суспільство в Росії: механізми та шляхи становленія.19. Особливості міжетнічних конфліктів: їх природа в Россіі.20. Технологія переговорного процесу.
 1. Види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії.
 2. Етнічні конфлікти та їх типологія: етнічні конфлікти на Північному Кавказі.
 3. Етнотериторіальні конфлікти і їх типологія.
 4. Осетино-ігушскій територіальний конфлікт як фактор будівництва моноетнічні державності.
 5. Сецесійний конфлікт Чечні: пошук підстав власної державності.
 6. Етностатусние конфлікти і їх регулювання в багатоскладних товариства.
 7. Протиріччя становлення погоджувальної демократії в Дагестані.
 28. Етностатусная асиметрія в Карачаєво-Черкесії та методи вирішення етностатусного конфлікту Засвоєння поточного навчального матеріалу
 ОК-3, ОК-7 ПК-14 ОК-3, ОК-7 ПК-14
 2.2.2. Самостійна робота студентів - заочна форма навчання 3г 06м  
     Самостійне вивчення окремих тем курсу: - Суспільство як соціальна сістема.- Соціологія культури.- Особистість в соціології. - Методологія та методика соціологічних. - Соціологія сім'ї. - Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення. Тематика рефератів: 29. Географічне напрямок в російській соціології. Л. І. Мечніков.30. Н. Данилевський - родоначальник циклічної теорії розвитку культури.31. Концепція історичного процесу в російській класичній соціологіі.32. Соціологія П. Сорокіна.33. Вплив М. Вебера на розвиток російської соціологіі.34. Суб'єктивна соціологія в Россіі.35. Постіндустріальне суспільство: сутність і неоднозначність оценок.36. Місце Росії в геополітичному просторі: реалії і перспектіви.37. Освітня політика як фактор соціалізації лічності.38. Соціальні ролі жінки в сучасному обществе.39. Трансформація сучасного російського общества.40. Основні канали висхідній і низхідній соціальної мобільності в сучасній Россіі.41. Соціальна мобільність і проблема поколеній.42. Проблеми становлення середнього класу в Россіі.43. Середній клас в сучасному західному суспільстві і в Россіі.44. Місце молоді в сучасному російському обществе.45. Портрет сучасного російського предпрінімателя.46. Громадянське суспільство в Росії: механізми та шляхи становленія.47. Особливості міжетнічних конфліктів: їх природа в Россіі.48. Технологія переговорного процесу.
 1. Види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії.
 2. Етнічні конфлікти та їх типологія: етнічні конфлікти на Північному Кавказі.
 3. Етнотериторіальні конфлікти і їх типологія.
 4. Осетино-ігушскій територіальний конфлікт як фактор будівництва моноетнічні державності.
 5. Сецесійний конфлікт Чечні: пошук підстав власної державності.
 6. Етностатусние конфлікти і їх регулювання в багатоскладних товариства.
 7. Протиріччя становлення погоджувальної демократії в Дагестані.
 56. Етностатусная асиметрія в Карачаєво-Черкесії та методи вирішення етностатусного конфлікту Засвоєння поточного навчального матеріалу
 ОК-3, ОК-7 ПК-14 ОК-3, ОК-7 ПК-14
 2.2.3. Самостійна робота студентів - заочна форма навчання 2г06м
     Самостійне вивчення окремих тем курсу: - Суспільство як соціальна сістема.- Соціологія культури.- Особистість в соціологіі.- Методологія і методика соціологіческіх.- Соціологія семьі.- Соціальні конфлікти: генезис і механізми вирішення. Тематика рефератів: 57. Географічне напрямок в російській соціології. Л. І. Мечніков.58. Н. Данилевський - родоначальник циклічної теорії розвитку культури.59. Концепція історичного процесу в російській класичній соціологіі.60. Соціологія П. Сорокіна.61. Вплив М. Вебера на розвиток російської соціологіі.62. Суб'єктивна соціологія в Россіі.63. Постіндустріальне суспільство: сутність і неоднозначність оценок.64. Місце Росії в геополітичному просторі: реалії і перспектіви.65. Освітня політика як фактор соціалізації лічності.66. Соціальні ролі жінки в сучасному обществе.67. Трансформація сучасного російського общества.68. Основні канали висхідній і низхідній соціальної мобільності в сучасній Россіі.69. Соціальна мобільність і проблема поколеній.70. Проблеми становлення середнього класу в Росії.71. Середній клас в сучасному західному суспільстві і в Россіі.72. Місце молоді в сучасному російському обществе.73. Портрет сучасного російського предпрінімателя.74. Громадянське суспільство в Росії: механізми та шляхи становленія.75. Особливості міжетнічних конфліктів: їх природа в Россіі.76. Технологія переговорного процесу.
 1. Види і форми протікання соціальних конфліктів в сучасній Росії.
 2. Етнічні конфлікти та їх типологія: етнічні конфлікти на Північному Кавказі.
 3. Етнотериторіальні конфлікти і їх типологія.
 4. Осетино-ігушскій територіальний конфлікт як фактор будівництва моноетнічні державності.
 5. Сецесійний конфлікт Чечні: пошук підстав власної державності.
 6. Етностатусние конфлікти і їх регулювання в багатоскладних товариства.
 7. Протиріччя становлення погоджувальної демократії в Дагестані.
 84. Етностатусная асиметрія в Карачаєво-Черкесії та методи вирішення етностатусного конфлікту Засвоєння поточного навчального матеріалу
 ОК-3, ОК-7 ПК-14 ОК-3, ОК-7 ПК-14

2.3.Інтерактивні технології і інноваційні методи, використовувані в освітньому процесі

Засновані на використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій. Спрямовані на підвищення якості підготовки шляхом розвитку у студентів творчих здібностей і самостійності (методи проблемного навчання, дослідницькі методи, тренінгові форми, рейтингові системи навчання і контролю знань і ін.). Націлені на активізацію творчого потенціалу та самостійності студентів і можуть реалізовуватися на базі інноваційних структур (наукових лабораторій, центів, підприємств і організацій та ін.).

 Найменування основних форм  Короткий опис і приклади, використання в модулях темах, місце проведення  Годинники
 1.  Комп'ютерні симуляції  Використання комп'ютерних симуляцій дозволяє внести наочність в процес навчання. Зокрема, комп'ютерна симуляція динаміки страфікаціонних змін російського суспільства в XX столітті дозволяє розкрити суть суперечливих процесів соціальної мобільності на тлі загальних соціально-економічних змін і соціальних катаклізмів в країні (революція 1905 року, революції 1917 року, нова економічна політика в 20-і роки, твердження адміністративно-командної системи на початку 30-х років і оформлення номеклатури як нового класу в 50-ті - 60-ті роки, застій соціально-економічного розвитку в 70-і роки і на початку 80-х, ринкові реформи в 90-е роки).
 2.  Розбір конкретних ситуацій  Застосування загальнонаукової методології до аналізу конкретних практичних ситуацій, пов'язаних з впливом наукових теорій на світогляд сучасного суспільства і людини. Наприклад, дослідження проблем, що стосуються соціальної мобільності, становлення соціального статусу людини, формування нової системи ціннісних орієнтацій, по суті, особливі російські практичні прояви підтверджують теорію соціальної аномії Е. Дюркгейма, а також реальної ефективності або неефективності «соцально ліфтів», аналізується ситуація в сучасній Росії, особливості транзитивного стану російського суспільства при переході від соціалізму до капіталізму, проблеми демократичного розвитку країни, причини відновлення і прояви авторитарних форм влади.

3. Засоби навчання

3.1. Інформаційно-методичні

 Перелік основної та додаткової літератури, методичних розробок; із зазначенням наявності в бібліотеці
 Основна література:
 1.  1. Волков Ю. Г, Нечипуренко В. Н., Попов А. В., Самигін С. І. Соціологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. Ростов н / Д: Фенікс, 2006. -509с.2. Волков Ю. Г., Гулієв М. А., Нечипуренко В. Н., Самигін С. І. Соціологія: історія і сучасність. Вид. 2-е. Ростов н / Д: Фенікс, 2007. -668с.3. Волков Ю. Г., Добрєньков В. І., Нечипуренко В. Н. Соціологія: Підручник / За ред. Ю. Г. Волковим. -М .: «Гардарики», 2000. -512с.4. Денисова Г. С., Радовель М.Р. Етносоціологія: Учеб. Посібник для студентів ун-тов і пед. вузів. Ростов н / Д: Вид-во ТОВ «ЦВВР», 2000. -280с.5. Дмитрієв А. В. Конфліктологія. Навчальний посібник. -М.: »Гардарики», 2001. - 320с.6. Зборівський Г. Е. Історія соціології. Підручник М .: Гардарики, 2004.- 608 с.7. Зборівський Г. Е. Теорія соціальної спільності: Монографія. - Єкатеринбург: Гуманітарний університет, 2009.- 304 с.8. Зборівський Г. Е. Теоретична соціологія XX - початку XXI століття: Навчальний посібник для вузів. - Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного університету, 2007.- 364 с.9. Здравомислов А. Г. Соціологія конфлікту. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -3-Е изд., Переаб. і доп. -М .: Аспект-Пресс, 1996. -317с.10. Йонин Л. Г. Соціологія культури. -М., 2000.11. Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н., Самигін С. І. Соціологія. Навчальний посібник / За ред. Касьянов В. В. Ростов н / Д: ВИД-ВО «МарТ», 2000. -512с.12. Кравченко А. І. Соціологія: Підручник М .: ТК Велбі, Вид. Проспект, 2004.-536 с.13. Кравченко С. А. Соціологічна теорія: дискурс майбутнього // Социол. Исслед. - 2007.- №314. Лаврієнко В. Н. Соціологія: конспект лекцій: навчальний посібник Москва: Проспект, 20011. - 328 с.15. Лапін Н. І. Загальна соціологія: Навчальний посібник для вузов-М .: Вища. Шк., 2006.-415с.16. Перов Г. О., Самигін С. І. Соціологія. Навчальний курс. Ростов н / Д: видавничий центр «МарТ», 2002. -300с.17. Самигін С. І., Перов Г. О. Соціологія: 100 екзаменаційних відповідей (Експрес-довідник для студентів вузів). Ростов н / Д Фенікс -ізд. центр «МарТ», 2009. -192с.18. Соціологія: короткий тематичний словник / За ред. Ю. Г. Волкова. Ростов н / Д: Фенікс, 2001. -320с.19. Соціологія: Словник-довідник / під заг. ред. Ю. Г. Волкова. М. Краснодар: Діапазон-В, 2006ю-352 с.20. Тощенко Ж. Т. Парадигма, структура і рівні соціологічного аналізу // Социол. Исслед. - 2007. - №9.21. Фролов С. С. Соціологія: Підручник для вищих навчальних закладів, 2-е изд., Перераб. і доп. -М .: Видавнича корпорація «Логос», 1998. -360с.22. Волков Ю. Г. Соціологія: Історія і сучасність, 2-е вид. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007.  
 Додаткова література:
 1.  1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. -М .: Видавнича група «Прогрес». - «Політика», 1992. -608с.2. Бабосов С. М. Економічна соціологія. Питання і ответи.- Мн .: «ТетраСистемс», 2004.- 224 с.3. Бойков В. Е. Соціальні аспекти міграції населення // Социол. дослідні. - 2007. - №124. Бурдьє П. Начала. - М., 19945. Бурдьє П. Соціологія політики. - М., 19936. Вебер М. Ібра. Образ суспільства. - М., 1994.7. Григор'єв С. І., Растов Ю. Є. Основи сучасної соціології. - М., 20028. Гордон Л. А., Клопов Е. А. Втрати і набуття в Росії дев'яностих: історико - соціологічні нариси економічного становища народного більшості. -М., 2000.9. Горшков М. К. Російське суспільство як нова соціальна реальність // Росія реформує. - М., 200710. Денисова Г. С., Уланов В. П. Росіяни на Північному Кавказі: аналіз трансформації соціокультурного статуса.- Ростов н / Д, 2003. - 608 с.11. Дмитрієв А. В., Мукомель В. І. Етнічна імміграція: конфліктне вимір // Росія в глобальних процесах: пошуки перспективи. - М., 200812. Єльмеєв В. Я., Овсянніков В. Г. Прикладна соціологія: Нариси методології. СПб: Изд-во С.-Петербурзького ун-ту, 1994. -200с.13. Жданов Ю. А., Давидович В. Є. Сутність культури. Вид. 2-е перераб. - Ростов н / Д: Наука-прес, 2005.- 432 с.14. Зборівський Г. Е. Історія соціології: Підручник. - М .: Гардарики, 2004. - 608с.15. Зборівський Г. Е. Соціальне порівняння як повсякденне явище і соціологічна проблема // Социол. Ісслед.- 2005. - №1216. Заславська Т. І. Посткомуністичні трансформації // Росія, яку ми знаходимо. - Новосибірськ, 2003.17. Заславська Т. І., Шабанова М. А. Соціальні механізми трансформації неправових практик // Суспільні науки і сучасність, 2001., №5. -з. 5-24.18. Заславська Т. І. соціоструктурних аспект трансформації російського суспільства // Социс, 2001, №8. -с.3-11.19. Історія соціології в Західній Європі і США. Навчальний посібник для вузів / Відп. ред. Г. В. Осипов. -М .: Вид-во «Норма», 2001 -572.20. Історія теоретичної соціології: У 4 т. / Відп. Ред. І сост. Ю. Н. Давидов. - М., 1995; СПб., 2000.21. Кірдіна С. Г. Інституційні матриці і розвиток Росії. -М., 200022. Кравченко А. І. Соціологія: Хрестоматія для студентів вузів. -М .: Вид. центр «Академія», 1997. -352с.23. Кравченко А. І. Соціологія: Підручник для студентів вузів. -Єкатеринбург: Ділова книга. -М .: Видавнича корпорація «Логос», 1999. -386с.24. Култигін В. П. Класична соціологія. - М., 2000. - №925. Лебон Г. Психологія народів і мас // Західно-європейська соціологія XIX - початку XX століть століть: Тексти. - М., 1996.26. . Медушевська А. Н. Історія російської соціології. - М .: Вища школа, 1993.27. Немирівський В. Г. Некласичні і постнекласичні підходи в сучасній російській соціології // Соціологія. - 2005. - № 228. Загальна соціологія: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А. Г. Ефендіева.-М .: ИНФРА-М, 2002.-654 с.29. Парсонс Т. Про структуру соціальної дії. - М., 200030. Пряхін В. Ф. Регіональні конфлікти на пострадянському просторі. - М .: ТОВ «Вид. ГНОМ і Д », 2002.-344 с.31. Робоча книга соціолога. -М.: »Наука», 1983.32. Радаєв В. В. Економічна соціологія. Курс лекцій: Навчальний посібник. -М .: «Аспект Пресс», 1997. -368с.33. Радугин А. А., Радугин К. А. Соціологія: курс лекцій. -3-Е изд., Перераб. і дополн. -М .: Центр, 2000. -244с.34. Ромашов О. В. Соціологія праці. Навчальний посібник. -М .: «Гардарики», 2001.-320с.35. Російська соціологічна енциклопедія / За ред. Г. В. Осипова. -М .: Видавнича група «Норма-Инфра» -М., 1998. -672с.36. Соціологічна теорія: історія, сучасність, перспективи. - СПб., 200837. Соціологічна енциклопедія в 2-х томах / керівник наукового проекту Г. Ю. Семічін.-М .: Думка, 200338. Росія: трансформується. -М., 2001.39. Рязанцев І. П., Халіков М. С. Економічна енциклопедія: Регіональний аспект: Навчальний посібник. - 2-е вид. - М .: академічний проект, 2005.- 384 с.40. Смирнов С. М. Соціальна політика перехідного періоду: від жаху до комедії. - М .: Компанія супутник +, 2003. 392 с.41. Сорокін П. Соціальна мобільність. - М., 200542. Тощенко Ж. Т., Романовський М. В. Про тенденції розвитку соціології в сучасному світі // Социол. Исслед. - 2007. - № 643. Хабермас Ю. Розколотий Захід. -М., 200844. Шабанова М. А. Соціологія свободи: трансформується. -М., 2000.45. З чого починається особистість / За заг. Ред. Р. І. Косолапова. - 2-е вид. - М .: Политиздат, 1984. - 360 с.46. Шикун А. І. Соціологічний практикум: Навчальний посібник Мн .: Амалрея, 2000.- 208 с.47. Штомпка П. Соціологія соціальних змін. - М., 199648. Економічна соціологія: Навчальний посібник для вузів / Під ред. В. І. Верховина. -М .: Академічний проект; Фонд «Світ», 2006. - 736 с.49. Яницький О. Н. Майбутнє Росії: прогностичний потенціал соціології // Росія реформує. - М., 200750. Ядов В. А. Теоретико-концептуальні пояснення «посткомуністичних» трансформацій // Росія реформує. - М., 2007.51. Отрут В. А. Сучасна теоретична соціологія як концептуальна база дослідження російських трансформацій.- СПб., 2006.  

3.2. Матеріально-технічні

 № ауд.  Основне обладнання, стенди, макети, комп'ютерна техніка, наочні посібники та інші дидактичні матеріали, що забезпечують проведення лабораторних і практичних занять, науково-дослідної роботи студентів із зазначенням наявності  Основне призначення (дослідне, навчальне, що контролює) і коротка характеристика використання при вивченні явищ і процесів, виконанні розрахунків.
 602, 603, 605, 604, 334  Комп'ютерна техніка, ноутбук, екран для мультимедійних занять, телекарточкі для аудиторій з ТБ.  Навчальне

4. Поточний, проміжний контроль знань студентів


Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 1 сторінка | Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 2 сторінка | Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 3 сторінка | Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 4 сторінка | Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях 5 сторінка | Соціальні рухи в сучасному суспільстві | глобалізація | Основні елементи культури 1 сторінка | Основні елементи культури 2 сторінка | Основні елементи культури 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати
 Тести, теми курсових робіт / проектів, питання для поточного контролю, для підготовки до заліку, іспиту
 1.  Питання контролю за Модуля 1 «Об'єкт вивчення соціології і його особливості». (Проведення контрольної роботи) .1. Яка структура соціологічного знання? Як взаємопов'язані рівні сучасної соціології? 2. У чому специфіка предмета сучасної соціології? 3. Які функції соціології? 4. Чи згодні Ви з твердженням, що універсальними определеніемі соціології є її визначення як науки про людську поведінку, як наукове вивчення зразків людської взаємодії і поведінки? 5. Чому поняття «соціальний статус» і «соціальна роль» є основними категоріями науки соціології? Яке з них дає статичну, а яке динамічну картину суспільства? 6. Як взаємопов'язані макросоциология і микросоциология? 7. Що таке соціологічні теорії середнього рівня? 8. Якщо визначити соціологію як "галузь науки про людську поведінку, що ставить собі за мету розкриття причинно-наслідкових зв'язків, що утворюються в процесі соціальних відносин між людьми, в процесі взаємодій і взаємозв'язків між індивідами і групами", а предмет науки соціології визначити як "концептуальну (понятійну) схему соціальної реальності, в якій її головні риси та елементи приведені в систему і логічно виводяться одна з одної ", то чи згодні Ви з тим, що першопричинами предмета соціології, її сутнісними категоріями є поняття" соціальний статус "і" соціальна роль "? Якщо згодні, то яке з них дає статичну, а яке - динамічну картини суспільства? 9. Які наукові школи і напрямки в концеXVIII- початку XIX століття стали теоретичними передумовами соціології? 10. Чому соціологічну теорію Г. Спенсера прийнято називати соціальним дарвінізмом? З чим порівняв суспільство Г. Спенсер? 11. У чому суть матеріалістичного розуміння історії Карлом Марксом? 12. У чому радикально розходяться думки К. Маркса і М. Вебера про шляхи розвитку сучасного їм капіталізму? Хто з цих великих мислителів мав рацію? 13. Для чого знадобилося М. Вебером поняття «ідеальний тип»? 14. Чи можна провести паралелі між позитивними ролями в розвитку економіки Німеччини і Росії дев'ятнадцятого століття соціокультурних цінностей протестантизму і старообрядництво? Що про це писав М. Вебер?
 2.  Питання контролю за Модуля 2 «Суспільство як цілісна соціокультурна система». (Проведення контрольної роботи) .1). Як ви розумієте приклад сучасного російського соціолога А. І. Кравченко, який порівняв структури соціальних статусів з сотами в бджолиному вулику, які кожні нові покоління людей заповнюють, проживаючи свої життя, виконуючи соціальні функції, здійснюючи соціальні ролі? 2) Хто з класиків соціології першим спробував описати системний характер суспільства, його складну структуру, ставши попередником структурного функціоналізму і системного аналізу: а). О. Конт б). Г. Спенсер в). Г. Зіммель г). К. Маркс3) Що таке соціальне? 4) Чим відрізняється соціальна система від социетальной? Наведіть соцієтальних сістем.5) Релігія і церква: що з них є соціальним інститутом, а що соціальною організацією? 6) Армія і міністерство оборони: що з них є соціальним інститутом, а що соціальною організацією? 7) Чим відрізняється соціальна спільність від соціальної організації ? 8) Які форми соціального контролю Ви знаєте? 9) Що виникає раніше суспільство або культура? Чи коректно взагалі ставити таке питання? 10) Що таке соціальні норми? Які вони бувають? 11) Чим відрізняються девіантна і делінквентна поведінка? 12) Якими бувають соціальні санкції? 13) Які особливості форм соціального контролю в тоталітарному, авторитарному і демократичному суспільствах? 14) Чи були, на вашу думку, девіантом: Ісус Христос, мати Тереза, Мартін Лютер Кінг, Махатма Ганді, Нельсон Мандела, академік Сахаров, представники дисидентського руху в СРСР в 60-80-і роки?
 3.  Питання контролю за Модуля 3 «Соціологія культури». (Проведення контрольної роботи). 1. Що таке соціокультурні універсалії? Наведіть прімери.2. Хто є носієм субкультур? Чому виникають субкультури? 3. Перерахуйте основні елементи культури.4. Чому культуру прийнято вважати нормативної? 5. Як в нинішній час проявляється протистояння двох основних історично сформованих на планеті Земля соціокультурних систем? Яка роль в цьому протистоянні економічного і політичного чинників? 6. Чи згодні Ви з визначенням культури як процесу? 7. У чому взаємозв'язок культури і процесу соціалізації людей і поколінь? 8. На вашу думку, чи є вичерпному виділення трьох типів культури: масової, елітарної, народної? Навів приклади кожного з трьох типів культури.
 4.  Питання контролю за Модуля 4 «Особистість в соціології». Проведення контрольної роботи). 1. Чим відрізняються поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість»? 2. Які соціальні та гуманітарні науки вивчають людини, індивіда, особистість? Соціологія, психологія, філософія, соціальна антропологія: яка з цих наук вивчає кожну із зазначених понять? 3. Чому поняття «особистість» вводиться для виділення, підкреслення неприродной ( «надпріподной», соціальної) сутності людини та індивіда? 4. Назвіть основні етапи соціалізації человека.5. Що або хто є агентами соціалізації на кожному з її етапів? 6. Чому соціологи відрізняють «приписані» і «придбані» статуси? 7. Що таке соціально-рольовий конфлікт? Наведіть прімери.8. Що таке соціальна адаптація? 9. Що таке ресоціалізація і десоціалізацію? Наведіть прімери.10. Хто такі ферральние люди? Наведіть прімери.11. Яка структура особистості по З. Фрейду? 12. Які потреби називають соціальними?
 5.  Питання контролю за Модуля 5 «Соціальна структура і соціальна стратифікація суспільства». (Проведення колоквіуму) .1. Вкажіть, які з наведених нижче понять і визначень відповідають один одному: а) соціальна структура (три визначення); б) соціальна диференціація (одне визначення); в) соціальне розшарування (два визначення); г) соціальна стратифікація (чотири визначення); д ) соціальна нерівність (два визначення); е) соціальна мобільність (два визначення) Варіанти шуканих визначень: 1) процес структурування нерівності, що існує між різними групами людей за формами і обсягом споживаних благ, способу життя, відтворення статусного положення; 2) усталені соціальні відносини - регулярні і повторювані аспекти взаємодій між членами даного соціального цілого; 3) переміщення індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії, яка визначається зазвичай з точки зору широкий

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА | Тема 1. Об'єкт вивчення соціології і його особливості