На головну

Закріплення вагонів

16.4.1 "Рухомий склад на станційних коліях має розміщуватися в межах, що позначені граничними стовпчиками.

Состави поїздів, що стоять на станційних коліях без локомотива, локомотиви та моторвагонний рухомий склад у неробочому стані, а також вагони і спеціальний самохідний рухомий склад мають бути надійно закріплені від виходу гальмовими башмаками, ручними гальмами або іншими засобами закріплення, що визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

У вагонів, що стоять на станції й не зайняті під вантажними операціями, а також не знаходяться під очищенням, дезинфекцією та в ремонті, двері мають бути замкнені (п.15.21 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Закріплення вагонів на станційних коліях має проводитися відповідно до норм і правил, наведених у додатку 2.

Порядок закріплення вагонів і составів залежно від місцевих умов вказується в технічно-розпорядчому акті станції, де має бути встановлено, як повинні закріплюватися на кожній колії вагони і состави поїздів, хто повинен виконувати ці операції, а також вилучати засоби закріплення з-під вагонів або відпускати ручні гальма та кому доповідати про виконання вказаних операцій.

16.4.2 Состави поїздів, групи або окремі вагони, що залишаються на станційних коліях, в усіх випадках мають закріплюватися гальмовими башмаками до відчеплення локомотива за нормами, передбаченими у технічно-розпорядчому акті станції. На коліях з ухилами, що не перевищують 2,5‰, дозволяється під час зміни локомотивів пасажирських поїздів використовувати для закріплення состава автогальма поїзда протягом не більше 15 хвилин. У випадку неможливості зміни локомотивів протягом вказаного часу состав має бути закріплений гальмовими башмаками за встановленою нормою.

16.4.3 Машиністам локомотивів поїздів, що прибувають на станцію, забороняється відчіплювати локомотив від состава, не одержавши повідомлення про його закріплення. Таке повідомлення передається машиністу у порядку, визначеному у технічно-розпорядчому акті станції. Перед відчепленням локомотива від поїзда машиніст в усіх випадках зобов'язаний загальмувати состав автоматичними гальмами.

16.4.4 Вагони, що прибули на станцію для тривалої стоянки (більше 24 год) (наприклад, у резерві, в очікуванні подачі на ВРЗ тощо), мають бути поставлені на колії з ухилом, що не перевищує 2,5‰, ізольовані від маршрутів прямування поїздів. Закріплення таких вагонів має виконуватися з накатом вагонних коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність закріплення повинні перевірятися начальником станції, його заступником або черговим по станції.

16.4.5 При тимчасовому залишенні вантажних поїздів на проміжних станціях без локомотива або з локомотивом, який приведений у неробочий стан (залишений без локомотивної бригади), їх закріплення здійснюється за нормами, передбаченими у технічно-розпорядчому акті станції для відповідної колії з накатом вагонних коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність закріплення составів таких поїздів повинні перевірятися начальником станції або його заступником, які за вказівкою поїзного диспетчера завчасно викликаються на станцію і доповідають йому про проведену перевірку правильності закріплення. При неможливості виклику вказаних керівників правильність і надійність закріплення перевіряється особисто черговим по станції, який доповідає про це поїзному диспетчеру.

16.4.6 Не допускається залишення без локомотива составів поїздів на проміжних станціях або окремих їх станційних коліях з ухилом, що перевищує 2,5‰.

Перелік таких станцій і станційних колій встановлюється наказом начальником залізниці.

На сортувальних, дільничних і вантажних станціях, де за технологією роботи неможливо переробляти вагонопотоки без відчеплення локомотиву, на коліях не обладнаних пристроями, що попереджують вихід вагонів на маршрути приймання і відправлення поїздів на прилеглий перегін, состави закріплюються за нормами, розрахованими за формулою (2) Додатку 2.

На коліях, обладнаних запобіжними пристроями, закріплення здійснюється за нормами додатку 2 в залежності від роду составів.

16.4.7 "Маневри на станційних коліях, розташованих на ухилах, де створюється небезпека виходу рухомого складу на перегін, виконується з постановкою локомотива з боку ухилу з ввімкненням і випробуванням автогальм вагонів. За неможливості постановки локомотива з боку ухилу маневри на таких коліях мають виконуватися шляхом осаджування, автогальма вагонів мають бути включені та випробувані.

Порядок виконання маневрів, який забезпечує безпеку руху на станціях, що мають такі колії, встановлюється цією Інструкцією і зазначається в технічно-розпорядчому акті станції" (п.15.18 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Під час проведення маневрів на коліях, розташованих на ухилах, в усіх випадках повинні дотримуватися запобіжних заходів (постановка стрілок в ізолююче положення, укладення башмаків під окремі відчепи тощо), що виключають можливість зіткнень відчеплених вагонів з маневровим составом, а також виходу вагонів на маршрути прямування поїздів або в інші маневрові райони.

Перелік районів і колій, розміщених на ухилах, де при маневрах виникає небезпека виходу рухомого складу, а також додаткові заходи щодо забезпечення безпеки руху, яких треба дотримуватися у цих районах під час маневрів, зазначаються в технічно-розпорядчих актах станцій.

16.4.8 У тих випадках, коли состав поїзда, що залишається на проміжній станції без локомотива, розчіплюється і роз'єднується для забезпечення проходу пасажирів, кожна частина цього состава має закріплюватися гальмовими башмаками відповідно до тієї норми, яка відповідає фактичному профілю того відрізка колії, де буде стояти розчеплена частина состава.

16.4.9 У районах примикання під'їзних і з'єднувальних колій для попередження самовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін чергові по станціях, складацькі бригади, чергові стрілочних постів після заїзду (виїзду) на примикання зобов'язані негайно встановлювати стрілки (у тому числі централізовані) запобіжних тупиків і охоронні, скидаючі башмаки або стрілки у нормальне положення.

16.4.10 Одержавши повідомлення про очікуваний сильний вітер або в разі виникнення такого вітру, якщо повідомлення про це і не було передане, працівники станцій, кожний на своєму посту, зобов'язані перевірити надійність закріплення рухомого складу від виходу та покласти додатково гальмові башмаки відповідно до п.10 Додатку 2.

16.4.11 У разі виникнення небезпеки виходу рухомого складу на перегін працівники станції зобов'язані негайно використати всі наявні засоби, що знаходяться в їхньому розпорядженні, для його зупинки. При виході рухомого складу на перегін черговий по станції зобов'язаний, використовуючи всі засоби, що знаходяться в його розпорядженні, повідомити про це машиністів поїздів, які знаходяться на перегоні, поїзного диспетчера, чергових колійних постів сусідньої станції, переїздів та інших працівників, щоб затримати зустрічні поїзди і вжити заходи до зупинки рухомого складу, що самовільно рухається.

16.4.12 Під час виконання операцій з закріплення рухомого складу на станційних коліях необхідно дотримуватися таких основних положень, що забезпечують взаємний контроль працівників:

а) під час закріплення составів поїздів:

- на головних і приймально-відправних коліях керівництво і контроль за закріпленням виконує черговий по станції, а в окремих маневрових районах - маневровий диспетчер;

- черговий по станції може дозволити відчеплення локомотива тільки після того, як переконається у правильності закріплення состава або з доповіді виконавця цієї операції, або особисто;

- машиністові поїзного локомотива забороняється відчіплювати локомотив від состава без дозволу чергового по станції, переданого через радіозв'язок, парковий зв'язок, через працівника станції, що проводить закріплення, або особисто;

- вилучення гальмових башмаків з-під состава дозволяється тільки за вказівкою чергового по станції, переданого виконавцю цієї операції через радіозв'язок, парковий зв'язок, через іншого працівника станції або особисто;

- черговий по станції може дати вказівку про вилучення гальмових башмаків тільки після того, як переконається з доповіді машиніста, через радіозв'язок або через працівника станції, у фактичному причепленні локомотива до состава.

б) під час маневрової роботи:

- при проведенні маневрів відповідальність за закріплення рухомого складу несе керівник маневрів, який зобов'язаний при запиті про дозвіл на виїзд з колії (з даного маневрового району) доповідати черговому по станції або маневровому диспетчерові про закріплення рухомого складу;

- керівник маневрів в усіх випадках перед відчепленням локомотива (одиночного або з вагонами) зобов'язаний повідомити машиніста про закріплення вагонів, які залишаються на колії. Таке ж повідомлення про закріплення вагонів, які залишаються на колії, із указанням їх кількості, а також кількості гальмових башмаків і з якого боку вони укладені у разі виконання маневрів на приймально-відправних коліях, керівник маневрів зобов'язаний передати черговому по станції, в окремих маневрових районах - маневровому диспетчеру, у разі запиту дозволу на виїзд з колії, на якій залишаються вагони (або інший рухомий склад), а машиніст локомотива - продублювати повідомлення черговому по станції (маневровому диспетчеру) через радіозв'язок;

- черговий по станції (маневровий диспетчер) переконується у відповідності переданих машиністом і керівником маневрів повідомлень нормам закріплення вагонів, установлених технічно-розпорядчим актом станції для конкретної колії і дає дозвіл на виїзд локомотива (маневрового состава) з колії (з даного маневрового району);

- порядок і послідовність виконання операцій з закріплення рухомого складу з указанням конкретних працівників, які виконують і доповідають про їх виконання, надається у технічно-розпорядчому акті станції, а порядок гальмування відчепів і закріплення рухомого складу на сортувальних коліях надається у додатку до ТРА - інструкції по роботі сортувальної гірки.

Регламент виконання операцій з закріплення рухомого складу на станційних коліях наведений у Додатку 15.



Обов'язки працівників при проведенні маневрів | Швидкості під час маневрів

Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, локомотивом поїзда, що йде позаду | ПОВЕРНЕННЯ ПОЇЗДА З ПЕРЕГОНУ НА СТАНЦІЮ ВІДПРАВЛЕННЯ | РУХ ГОСПОДАРЧИХ ПОЇЗДІВ, СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ ТА СПОРУДАХ | Загальні вимоги | Приймання поїздів | Відправлення поїздів | Приймання поїздів на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора | РОБОТА ПОЇЗНОГО ДИСПЕТЧЕРА | Загальні положення | Керівництво маневровою роботою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати