Головна

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

5.1 Пояснювальна записка дипломного (Курсового) проекту повинна містити:

- титульна сторінка;

- Відомість проекту відповідно до ГОСТ 2.106-96 (на розсуд кафедри);

- Завдання на дипломний (курсової) проект;

- Анотацію;

- Зміст;

- Перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів (за необхідності);

- Вступ;

- Основні розділи відповідно до затвердженого завданням на дипломний (курсової) проект;

- Висновок;

- Список використаних джерел;

- Додатки (при необхідності).

5.2 Дипломна (курсова) робота повинна містити:

- титульна сторінка;

- Завдання;

- Анотацію;

- Зміст;

- Перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів (за необхідності);

- Основні розділи відповідно до затвердженого завданням на дипломну (курсову) роботу;

- Інструкцію з техніки безпеки для експериментальних робіт;

- Список використаних джерел;

- Додатки (при необхідності).

5.3 Титульна сторінка.

5.3.1 Титульний лист повинен бути виконаний відповідно до обов'язковими додатками Ж і І цього стандарту. Погодженням з головним спеціалістом підприємства підлягають тільки реальні проекти, розроблені за завданням або пропозицією цього підприємства.

5.3.2 Титульний аркуш виконується на білому папері формату А4 за ГОСТ 2.301-68 або на білому папері споживчого формату, близького до формату A4, креслярським шрифтом - по ГОСТ 2.304-81; шрифт 7 мм застосовується для написання слів "Погоджено", "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування і позначення проекту (роботи), року захисту, міста, шрифт 5 мм - для всіх інших написів.

5.3.3 Перенесення слів на титульному аркуші і в заголовках по тексту забороняється. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Бланк титульного аркуша виконується студентом самостійно чорною пастою (тушшю) або на комп'ютері.

5.4 анотація

5.4.1 Анотація є заключним етапом роботи над проектом (роботою). Вона повинна містити загальні відомості і коротку характеристику проекту (роботи): назва теми, прізвище студента і керівника проекту (роботи), рік захисту, назва об'єкта проектування, короткі характеристики найважливіших матеріалів, обладнання, конструкцій, наведені в основних розділах проекту (роботи).

В анотації необхідно привести перелік основних проектних рішень з короткими коментарями, що характеризують їх новизну і ефективність.

В анотації вказуються обсяги пояснювальної записки (в сторінках) і графічної частини проекту (роботи) в листах, а також наводиться коротка характеристика ілюстративних матеріалів (кількість малюнків, графіків, плакатів і т. П).

Анотація виконується в двох примірниках, рекомендований обсяг рукописного тексту 1 - 2 сторінки. Один екземпляр брошюруется в пояснювальну записку (перед змістом), другий - здається на кафедру.

5.5 зміст

5.5.1 Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають назву), висновок, список використаних джерел, додаток із зазначенням сторінок, з яких починаються ці елементи проекту (роботи).

5.5.2 При складанні пояснювальної записки (ПЗ), що складається з двох і більше книг, в кожній з них має бути зміст. При цьому в першій книзі розміщують зміст всієї ПЗ із зазначенням номерів книг, в наступних - тільки зміст відповідної книги. Допускається в першій книзі замість змісту наступних книг вказувати тільки їх найменування.

5.5.3 У пояснювальній записці з об'ємом не більше десяти сторінок зміст допускається не складати.

5.6 Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів

5.6.1 Прийняті в пояснювальній записці малопоширені скорочення, умовні позначення, символи, одиниці і специфічні терміни повинні бути представлені у вигляді окремого списку.

5.6.2 Якщо скорочення, умовні позначення, символи, одиниці і терміни повторюються в пояснювальній записці менше трьох разів, окремий список не складається, а розшифровку дають безпосередньо в тексті ПЗ при першій згадці.

5.7 Вступ

5.7.1 Вступ повинен містити обгрунтування актуальності розроблюваної теми, оцінку сучасного стану розв'язуваної проблеми, характеристику галузі промисловості, підприємства - бази переддипломної практики, перспективи їх розвитку, короткий виклад очікуваних результатів і економічну ефективність.

5.8 Основні розділи

5.8.1 Найменування основних розділів пояснювальної записки визначаються завданням на проект (роботу), зміст і обсяг їх повинні відповідати вимогам методичних вказівок кафедри і керівника проекту (роботи).

5.8.2 В залежності від особливостей виконуваного проекту (роботи) основну частину викладають у вигляді тексту, таблиці, поєднання ілюстрацій і таблиць або поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. Основна частина ділиться на розділи і пункти. Розділи основної частини можуть розподілятися на підрозділи і пункти. Пункти, при необхідності, можуть ділитися на підпункти. Кожен пункт повинен містити закінчену інформацію.

5.9 висновок

5.9.1 Висновок повинен містити остаточні висновки, що характеризують підсумки роботи у вирішенні поставлених перед студентом завдань. Висновки повинні бути зроблені на основі порівняння техніко-економічних показників діючого виробництва і проектованого. У висновку необхідно відзначити переваги, пов'язані з реалізацією проектних пропозицій, охарактеризувати перспективи подальшого розвитку робіт в цій галузі.

5.10 Загальні вимоги до оформлення тексту

5.10.1 Текст документів повинен бути набраний на персональному комп'ютері (ПК), або надрукований машинописним способом, або написаний від руки, акуратно чорнилом або пастою одного кольору (чорною, синьою, фіолетовою) на одній або двох сторонах аркуша білого паперу формату А4 (210 '297 мм) або споживчого формату, близького до формату А4. Допускається застосовувати листи формату А3 (210 '420 мм), які поміщають як додатки до тексту пояснювальної записки. Текстові документи дипломного і курсового проекту (роботи) повинні бути зброшуровані в папки, на які наклеюють етикетки (65 '100 мм) із зазначенням абревіатури університету (ТДТУ), виду документа і його позначення, теми проекту (роботи), коду навчальної групи і спеціальності , автора проекту (роботи) і року закінчення виконання (додаток К).

5.10.2 Кожен лист текстового документа, крім титульного аркуша і завдання, повинен бути виконаний по ГОСТ 2.106-96, форма 5 для перших або заголовних листів і за формою 5а для наступних аркушів, при цьому основний напис і додаткові графи виконують відповідно до вимог ГОСТ 2.104-68, форма 2 та 2а.

5.10.3 Для дипломних і курсових проектів (робіт) не відносяться до єдиних систем конструкторської, технологічної, будівельної, програмної документації допускається не виконувати основний напис на аркушах пояснювальної записки, але при цьому необхідно дотримуватися встановлених поля ПЗ: 20 мм від лівої межі формату і 5 мм від інших кордонів.

5.10.4 Від рамки до меж тексту на початку рядків залишати 5 мм (два удари друкарської машинки), в кінці рядків не менше 3 мм (один удар), зверху і знизу - не менше 10 мм.

5.10.5 Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 - 17 мм (п'яти ударам). Відстань між рядками тексту повинно бути 8 мм (два інтервали).

5.10.6 Відстань від тексту до наступного заголовка, а так само від заголовка до наступного тексту при рукописному способі повинно бути рівним 16 мм, а за машинописного - три інтервалу. Якщо заголовок займає більш ніж один рядок, то відстань між рядками 8 мм або два інтервали (дод. Л і М).

5.10.7 Вписувати в видрукуваний на машинці текст окремі слова, формули, умовні позначення допускається тільки чорними чорнилами (пастою) або чорною тушшю. При цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближена до щільності основного тексту.

5.10.8 Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки) машинописним способом або від руки чорним чорнилом (пастою).

5.10.9 Слова: "ЗМІСТ", "Список використаних джерел", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ" записуються у вигляді заголовка (симетрично тексту) прописними буквами і не нумеруються.

5.10.10 У тексті пояснювальної записки, за винятком формул, таблиць, малюнків не допускається:

- Застосовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин (слід писати слово "мінус");

- Застосовувати знак "?" для позначення діаметра (слід писати слово "діаметр"). При вказівці розміру або граничних відхилень діаметра на рисунках перед розмірним числом слід писати знак "?";

- Застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад,> (більше), <(менше), = (дорівнює), ? (більше або дорівнює), ? (менше або дорівнює), ? (не дорівнює), а також знаки ? (номер) і% (відсоток).

5.11 нумерація

5.11.1 Нумерація сторінок дипломного (курсового) проекту (роботи) - наскрізна, починаючи з титульного аркуша, включаючи додатки, повинна бути в правому верхньому куті щодо тексту без скороченого слова "сторінка" (с).

Незалежно від цього кожен окремий документ (відомість проекту, пояснювальна записка, специфікація) має свою нумерацію аркушів, починаючи з титульного аркуша цього документа. Для пояснювальної записки заголовних (першим) листом є "утримання", що включає найменування розділів і підрозділів із зазначенням аркушів (сторінок) (дод. Н). "ЗМІСТ" при необхідності може мати продовження на наступних сторінках (аркушах) (дод. П).

На титульному аркуші, завданні, анотації номера сторінок не ставляться.

5.12 розподіл тексту

5.12.1 Текст пояснювальної записки слід ділити на розділи.

Розділи можуть бути розділені на пункти або підрозділи і пункти. Пункти, при необхідності, діляться на підпункти.

При розподілі тексту на пункти і підпункти необхідно, щоб кожен пункт, підпункт містив закінчену інформацію.

5.12.2 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами і записувати з абзацного відступу.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всього тексту ПЗ, за винятком додатків.

приклад - 1, 2, 3 і т. Д

Номер підрозділу включає номер розділу і підрозділу, розділені крапкою. Номер пункту - номер розділу, підрозділу, пункту.

приклад - 1.1, 1.2, 1.3 і т. Д - підрозділ.

приклад - 1.1.1, 1.1.2, та т. Д. - пункт.

Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, пункту і підпункту, розділені крапкою.

приклад - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. Д.

Після номера розділу, підрозділу, пункту, підпункту в тексті крапку не ставлять.

5.13 заголовки

5.13.1 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів, підрозділів.

5.13.2 Заголовки розділів, підрозділів слід друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

5.14 таблиці

5.14.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці, при його наявності, повинно відображати її зміст, бути точним, коротким. Назва слід поміщати над таблицею.

При перенесенні частини таблиці на ту ж або іншу сторінку, назву вміщують тільки над першою частиною таблиці.

Номер таблиці і її назва пишеться зліва направо наступним чином:

Таблиця 1 - Граничні відхилення діаметра.

5.14.2 Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Таблиці кожного додатка позначаються окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо в тексті одна таблиця, то вона повинна бути позначена "Таблиця 1" або "Таблиця В.1", якщо таблиця наведена в додатку В.

Допускається нумерація таблиць в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

5.14.3 На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при посиланні писати "таблиця" із зазначенням номера.

5.14.4 Таблицю, залежно від її розмірів, поміщають під текстом, в якому вперше дана на неї посилання, або на наступній сторінці, а при необхідності, в додатку. Допускається поміщати таблиці уздовж довгої сторони аркуша пояснювальної записки.

Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик, які можна замінювати, відповідно, номерами граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці.

Слово "Таблиця" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" або "Закінчення таблиці" із зазначенням номера (позначення) таблиці.

Графу "Номер по порядку" в таблицю включати не допускається.

5.15 графічний матеріал

5.15.1 Графічний матеріал - малюнок (схеми, діаграми і т. Д.) поміщають в тексті ПЗ для встановлення властивостей або характеристик об'єкта, а також для кращого розуміння тексту. На графічний матеріал має бути дано посилання в тексті.

Графічний матеріал повинен розташовуватися безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а при необхідності в додатку.

5.15.2 Малюнки, схеми, діаграми і т. П, що поміщаються в тексті, повинні відповідати вимогам державних стандартів ЕСКД.

5.15.3 При наявності в тексті таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід поміщати після графічного матеріалу.

5.15.4 Графічний матеріал може мати тематичне найменування, яке поміщають під ним і мають у своєму розпорядженні такий спосіб:

Малюнок 1 - Деталі приладу.

При необхідності, під графічним матеріалом поміщають пояснювальні дані. Слово "Рисунок" і найменування поміщають після пояснювальних даних.

5.15.5 Графічний матеріал, за винятком графічного матеріалу додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо малюнок один, то він позначається "Рисунок 1".

Допускається нумерація графічного матеріалу в межах розділу. Номер рисунка складається в цьому випадку з номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка.

приклад - Малюнок 1.1, Рисунок 1.2 і т. Д

Графічний матеріал додатки позначається окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

приклад - Малюнок В. З.

5.15.6 Малюнок (діаграму, схему і т. П), як правило, слід виконувати на одній стороні аркуша (сторінки). Якщо малюнок не вміщується на одній сторінці, допускається переносити його на інші сторінки. При цьому тематичне найменування поміщають на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці і під ними пишуть "Малюнок ..., лист ...", якщо є кілька малюнків і, якщо є один малюнок "Малюнок 1, лист ..." .

5.16 формули

5.16.1 Формули, за винятком, поміщених в додатку, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають - (1).

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках.

приклад - ... У формулі (1).

Формули, поміщені в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.

приклад - ... У формулі (В.1).

5.16.2 Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер формул складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою.

приклад - (3.1), (3.3).

5.16.3 У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами і (або) іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій же послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення повинна починатися зі слова "де".

приклад - Щільність кожного зразка r в кілограмах на кубічний метр обчислюють за формулою

 (1)

де m - Маса зразка, кг;

V - Обсяг зразка, м3.

Формули, наступні одна за одною і не розділені текстом відокремлюють комою.

приклад -

 (1)

 (2)

5.16.4 Перенесення формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюється. При перенесенні формули на знаку операції множення застосовують знак " '".

5.16.5 Формули можуть бути виконані машинописним способом або креслярським шрифтом від руки висотою не менше 2,5 мм. Застосування машинописних і рукописних символів в одній формулі не допускається.

5.16.6 Порядок викладу в пояснювальній записці математичних рівнянь таке ж, як і формул.

5.17 посилання

5.17.1 У пояснювальній записці наводять посилання:

- На дану пояснювальну записку;

- На стандарти;

- На інші використовувані джерела.

5.17.2 При посиланні на дану пояснювальну записку вказують номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, перерахувань, графічного матеріалу, формул, таблиць, додатків (у тому числі розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці), а також графи і рядки таблиць даної пояснювальної записки і позиції складових частин вироби на малюнку.

На посиланнях слід писати: "... відповідно до розділу 2", "... відповідно до 3.1", "... за 3.1.1", "... відповідно до 4.2.2, перелік б", " ... відповідно до малюнка ", (рисунок 5)," ... згідно з додатком А ", (дод. Г) і т. п При посиланнях на структурну частину тексту, що має нумерацію з цифр, не розділена точкою , слід вказувати найменування цієї частини повністю, наприклад, "... відповідно до розділу 5", "... за пунктом 3", а при нумерації з цифр, між якими ставиться крапка, найменування структурної частини не вказується, наприклад, ".. . по 4.10 "," ... відповідно до 2.12 ".

5.17.3 Якщо вимоги, що поширюються на об'єкт, встановлені в стандартах, посилаються на відповідний стандарт із зазначенням його позначення.

приклад - Визначення втрат за способом самоторможения - по ГОСТ 10169-89.

При посиланні на кілька стандартів слід повторювати індекс стандарту.

Приклад - ГОСТ Р 1.0-95; ГОСТ Р 1.2-95 і т. Д.

5.17.4 Посилання на інші джерела слід вказувати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним квадратними дужками.

5.18 скорочення

5.18.1 У пояснювальній записці допускаються такі скорочення:

- Встановлені правилами російської орфографії, а також відповідними державними стандартами;

- Встановлені в даному документі. Повна назва повинна бути наведена при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках скороченої назви або абревіатури, а при наступних згадках слід вживати тільки скорочена назва або абревіатуру.

5.18.2 Якщо в документі прийнята особлива система скорочення слів або найменувань, то перелік прийнятих скорочень повинен бути приведений у структурному елементі "Позначення і скорочення".

5.19 Одиниці фізичних величин

5.19.1 У тексті пояснювальної записки слід застосовувати одиниці фізичних величин, їх найменування і позначення відповідно до ГОСТ 8.417-81. Поряд з одиницями СІ, при необхідності, в дужках вказують одиниці раніше застосовуваних систем, дозволених до застосування. Застосування в одному і тому ж документі різних систем позначення одиниць фізичних величин не допускається.

5.19.2 У тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць рахунку та фізичних величин слід писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до десяти словами.

приклади:

1 Провести випробування п'яти труб, кожна довжиною 5 м.

2 Відібрати 15 труб для випробування на тиск.

5.19.3 В межах одного документа одиниця фізичної величини для одного і того ж показника повинна бути, як правило, постійною.

5.19.4 Якщо в тексті документа наведено ряд числових значень фізичної величини, виражених однією і тією ж одиницею фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказують тільки за останнім числовим значенням.

приклад - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм.

5.19.5 Якщо в тексті документа призводять діапазон числових значень фізичної величини, виражених однією і тією ж одиницею фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказується за останнім числовим значенням діапазону.

приклади:

Від 1 до 5 мм;

Від 10 до 100 кг.

Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від числового значення (розносити їх на різні рядки і сторінки), крім одиниць фізичних величин, в таблицях.

5.19.6 При вказівці значень величин з граничними відхиленнями слід укладати числові значення з граничними відхиленнями в дужки, і позначення одиниці фізичної величини поміщати після дужок або проставляти після числового значення величини і після її граничного відхилення.

приклади:

(100,0 ± 0,1) кг;

50 г ± 1 м

5.20 числові значення

5.20.1 Дробові числа необхідно приводити у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які слід записувати 1/4 ", 1/2" (але не  ).

При неможливості висловити числове значення у вигляді десяткового дробу, допускається записувати у вигляді простого дробу в один рядок, через косу риску.

приклад - 5/32, (50А - 4С) / (40Б + 20).

5.20.2 Якщо числові величини вказані зі ступенем точності, яка необхідна для забезпечення необхідних властивостей продукції, то при цьому здійснюється вирівнювання числа знаків після коми в ряду значень.

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і т. Д десяткового знака для різних типорозмірів, марок і т. П продукції одного найменування, має бути однаковим. Наприклад, якщо градація товщини сталевої гарячекатаної стрічки 0,25 мм, то весь ряд товщини стрічки повинен бути зазначений з такою ж кількістю десяткових знаків.

приклад - 1,50; 1,75; 2,00.

5.20.3 В залежності від технічної характеристики і назви продукції кількість десяткових знаків і числових значень одного і того ж показника може мати кілька ступенів (груп) і має бути однаковим тільки всередині цієї щаблі (групи).

При вказівці діапазону числових значень також слід вказувати однакову кількість десяткових знаків.

5.21 Список використаних джерел

5.21.1 Відомості про джерела слід розташовувати в порядку появи посилань на джерела в тексті пояснювальної записки і нумерувати арабськими цифрами з крапкою. Оформлення списку використаних джерел має відповідати ГОСТ 7.1-84.

5.22 додатки

5.22.1 Матеріал, що доповнює текст пояснювальної записки, допускається поміщати в додатках. Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис апаратури і приладів, опис алгоритмів і програм завдань, що вирішуються на ЕОМ і т. Д.

Додатки оформляють як продовження даного документа на наступних аркушах або випускають у вигляді самостійного документа.

5.22.2 Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними, які в свою чергу бувають рекомендованого або довідкового характеру.

6.22.3 У тексті ПЗ на всі додатки повинні бути посилання. Ступінь обов'язковості додатків при посиланнях не вказується. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті ПЗ.

5.22.4 Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині сторінки слова "Додаток" і його позначення, а під ним в дужках для обов'язкового додатку пишуть слово "обов'язкове", а для інформаційного - "рекомендований" або "справоч-ве" .

Додаток повинен мати заголовок, який розміщують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком.

5.22.5. Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком літер Е, C, Й, О, Ч, Ь, И,'. Після слова "Додаток" слід буква позначає його послідовність.

У разі повного використання літер російського алфавіту допускається позначати додатки арабськими цифрами.

Якщо в документі один додаток, воно позначається "Додаток А".

5.22.6 Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформляти додатки на аркушах формату більше А4 по ГОСТ 2.301-68.

5.22.7 Текст кожного додатка, при необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставиться позначення цього додатка.

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною документа нумерацію (наскрізну) сторінок.

5.22.8 Всі додатки повинні бути перераховані в змісті документа (за наявності) із зазначенням їх номерів і заголовків.

5.22.9 Додатки, що випускаються у вигляді самостійних документів, оформляють за загальними правилами - перший лист з основним написом за формою 2, наступні аркуші - за формою 2а по ГОСТ 2.104-68, ГОСТ 21.1101-92.

При необхідності такий додаток може мати "Зміст".

5.22.10 Допускається як додаток до документа використовувати інші самостійно випущені документи (габаритні креслення, схеми та ін.).

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА | НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ | ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ | ВІДПОВІДНО ДО ГОСТ 2.201-80 | класифікаційні характеристики | Додаток Б | Додаток В | Додаток Д | Курсового проекту (роботи) | ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПЗ машинописним способом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати