На головну

Нижній Тагіл

Нижньотагільський технологічний інститут (філія)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Методичні вказівки щодо виконання розділу ВКР

для студентів усіх форм навчання

спеціальностей: 080502 - Економіка, 08057 - Менеджмент,

230201 - Інформаційні системи і технології, 230105 - Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем, 032101 - Фізична культура і спорт

Нижній Тагіл

УДК658.382.3: 621.3 (075.8)

Науковий редактор: доц., Канд. техн. наук В. К. Воронін

Автори-упорядники: В. Н. Васендін, Д. А. Кобалева, С. А. Чеботарькова

Безпека життєдіяльності. Оцінка умов праці на робочому місці: метод. вказівки щодо виконання розділу ВКР / авт.-упоряд. В. Н. Васендін, Д. А. Кобалева, С. А. Чеботарькова; М-во освіти і науки РФ; УрФУ ім. першого Президента Росії Б. М. Єльцина, Ніжнетагіл. технол. ін-т (філ.). - Нижній Тагіл: НТІ (ф) УрФУ, 2011. - 60 с.

Розроблено відповідно до вимог Державних освітніх стандартів з економічних та інформаційно-технологічних спеціальностей і містять відомості по змісту, обсягу і оформлення глави «Безпека життєдіяльності» в складі пояснювальної записки випускної кваліфікаційної роботи.

Призначені для студентів усіх форм навчання за напрямками: 080502 - Економіка, 08057 - Менеджмент, 230201 - Інформаційні системи і технології, 230105 - Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем, 032101 - Фізична культура і спорт, а також при дистанційній технології навчання.

Бібліогр. : ... Назв. Табл. 37. Рис. 4. Додаток. 8.

Підготовлено кафедрою «Безпека життєдіяльності та екологія».

©Васендін В. Н., Чеботарькова С. А., Кобалева Д. А., складання, 2011

 
 
 


ЗМІСТ

 ВСТУП................................................. ............................
 1. Правила оформлення І ОБСЯГ ГЛАВИ «БЖД». КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАХИСТУ ............................................... ............  
 2. БЕЗПЕКА та гігієна праці ......................................
 2.1. Небезпечні і шкідливі фактори на робочому місці ........................
 2.2. Аналіз виконання загальних вимог до виробничого приміщення та робочих місць ........................................ ..............  
 2.3. Виробниче освітлення .............................................
 2.4. Мікроклімат ................................................. .................
 2.5. Аероіонний склад повітря ............................................... .
 2.6. Захист від шуму ............................................... ................
 2.7. Захист від вібрацій ............................................... ..........
 2.8. Захист від електромагнітних полів та випромінювань, створюваних ПЕОМ ......................................... .......................................  
 2.9. Електробезпека ................................................. .......
 3. Цивільна оборона І ДІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ......................................... .................................  
 3.1. Структура цивільної оборони ..........................................
 3.2. Можливі надзвичайні ситуації та дії персоналу .........
 3.3. Забезпечення пожежної безпеки ....................................
 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК.............................................
 Додатка 1. Характеристика окремих категорій робіт ...........................  
 2. Перелік основних діючих і нормативних документів.....
 3. Гігієнічні вимоги до персональних електронно-обчислювальних машин і організації роботи......................................  
 4. Програма перевірочного розрахунку штучного освітлення...........................................................................................................  
 5. Розрахунок природного освітлення.................................................. ...
 6. Структура організації ГО ФГУП «ПО УВЗ»................................
 7. Приклад аналізу загальних вимог ППБ-01-03..............................
 8. Норми оснащення приміщень ручними вогнегасниками..........

 


ВСТУП

Глава «Безпека життєдіяльності» (БЖД) є обов'язковою складовою частиною пояснювальної записки випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) для студентів будь-якої спеціальності і будь-якої форми навчання, оскільки забезпечення здорових і безпечних умов праці є найважливішою умовою, що визначає його високу ефективність.

При розробці глави випускник повинен показати вміння методично грамотно оцінювати виробниче приміщення з точки зору забезпечення в ньому безпеки і гігієни праці, розробляти на основі розрахунків обгрунтовані інженерні рішення щодо поліпшення його умов, а також показати знання нормативно-правової бази щодо реалізації конституційних гарантій на безпечну працю і вміння нею користуватися для вирішення конкретних завдань.

Написання глави під час дипломного проектування передує ряд обов'язкових підготовчих етапів:

- переддипломна практика, Під час якої студент повинен зібрати необхідний фактичний матеріал для написання розділу;

- ознайомлення з вимогами до змісту та оформлення ВКР,в тому числі до змісту розділу «Безпека життєдіяльності» (БЖД), а також з методичними посібниками, довідниками та іншими документами, розробленими випускною кафедрою і кафедрою «Безпека життєдіяльності та екологія», в частині, що стосується виконання ВКР;

- призначення консультанта з написання розділу «БЖД» наказом (розпорядженням) по деканату, від якого до початку дипломного проектування (до початку переддипломної практики) студент повинен отримати персональне завдання за змістом глави стосовно до теми ВКР і ін.

Глава «Безпека життєдіяльності» виконується під керівництвом викладачів-консультантів кафедри «Безпека життєдіяльності та екологія». Конкретний зміст глави визначається консультантом і узгоджується з керівником проекту (роботи).

Консультант видає завдання персонально кожному студенту, проводить консультації в процесі роботи над розділом, перевіряє правильність і якість виконання завдання. При видачі завдання консультант підписує бланк завдання, а після повного виконання розділу - титульний лист пояснювальної записки ВКР і бланк завдання з відміткою про його виконанні.

Крім того, в бланку завдання за результатами захисту розділу консультантом ставиться оцінка за повноту і якість виконання.

Без підпису консультанта по БЖД на титульному аркуші і в бланку завдання випускна кваліфікаційна робота до захисту не допускається.

Глава обов'язково повинна містити два розділи:

- Безпека і гігієна праці;

- Громадянська оборона і дії в НС.

Структура і короткий зміст розділів наведені нижче.

1. Правила оформлення І ОБСЯГ ГЛАВИ «БЖД».Лабораторна робота №1. | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАХИСТУ

БЕЗПЕКА та гігієна праці | Небезпеки, що виникають в процесі виконання робіт з використанням ПЕОМ | виробниче освітлення | мікроклімат | Електробезпека | У робочому приміщенні | Мирного і воєнного часу і дії по ним | Забезпечення пожежної безпеки | Основних чинних законів і нормативних документів | Гігієнічні вимоги до ПЕРСОНАЛЬНИМ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати