На головну

Рецензування і захист курсової роботи

Керівник перевіряє курсову роботу, дає на неї письмовий відгук (рецензію), знайомить з ним студента і призначає день захисту. Курсова робота, яка не відповідає вимогам, що пред'являються, повертається студенту на доопрацювання.

Викладач може повернути студенту курсову роботу без рецензування в наступних випадках:

- При неправильному або недбалому оформленні роботи;

- При відсутності попередньої рецензії, якщо робота здана повторно.

Якщо курсова робота допущена до захисту, але на її полях відзначені недоліки або в рецензії зроблені зауваження, студент повинен внести необхідні виправлення або доповнення до відповідних розділів роботи. Після цього студент повинен захистити роботу на кафедрі Бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, для чого необхідно представити курсову роботу, рецензію на неї і залікову книжку. Захист приймається у вільний від занять час.

На захисті студент повинен коротко (протягом 5 хвилин) розповісти про основний зміст роботи, зроблених в ній висновках і пропозиціях, а також відповісти на всі поставлені йому запитання. За підсумками захисту приймається рішення про оцінку курсової роботи, яка проставляється в заліковій книжці.

Після захисту курсова робота здається викладачем на кафедру для зберігання.

11. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерська (фінансова) звітність»

1. Бухгалтерська (фінансова) звітність: поняття, види та значення. Нормативне регулювання бухгалтерської (фінансової) звітності

2. Бухгалтерський баланс - інформаційна модель стану фінансових ресурсів підприємства

3. Порядок підготовки облікової інформації для складання фінансової звітності. Склад і основні форми річного бухгалтерського звіту підприємства

4. Взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку та статей балансу; правила оцінки основних статей балансу

5. Міжнародні стандарти бухгалтерської (фінансової) звітності.

6. Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності; умови, що забезпечують достовірність бухгалтерської звітності.

7. Характеристика необоротних активів організації (I розділ балансу).

8. Характеристика оборотних активів організації (II розділ балансу).

9. Характеристика капіталу і резервів організації (III розділ балансу).

10. Характеристика довгострокових і короткострокових зобов'язань організації (IV і V розділи балансу).

11. Зміст і особливості складання форми №2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати»

12. Зміст і особливості складання форми № 3 бухгалтерської звітності «Звіт про зміни капіталу». Чисті активи організації: поняття, призначення і порядок обчислення

13. Зміст і особливості складання форми № 4 бухгалтерської звітності «Звіт про рух грошових коштів»

14. Особливості складання форми № 5 бухгалтерської звітності «Додаток до балансу»

15. Пояснювальна записка: її призначення, зміст і порядок складання

16. Відображення в бухгалтерській звітності наслідків ведення податкового обліку

17. Порядок складання податкової звітності (податкових декларацій)

18. Аналітичні можливості форм бухгалтерської звітності

19. Відображення окремих положень облікової політики організації в бухгалтерській звітності

20. Формування звітних показників і складання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб

21. Особливості формування показників для складання податкової декларації з податку на прибуток організацій

22. Особливості формування показників для складання податкової декларації з податку на додану вартість

23. Особливості формування звітних показників по єдиному соціальному податку
Робота зі збору практичного матеріалу | Додаток № 2

загальні вказівки | Вибір теми курсової роботи | Наукове керівництво написанням курсової роботи | Вивчення спеціальної літератури та нормативних документів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати