На головну

Зразки оформлення посилань на літературу

1. посилання на текст з книги:

Сім'я поєднує в собі властивості соціальної організації, соціальної структури, інституту і малої групи, входить в предмет вивчення соціології виховання і ширше - соціалізації, соціології освіти, політики і права, праці, культури [11].

2. посилання на текст з кількох книг:

Сім'я поєднує в собі властивості соціальної організації, соціальної структури, інституту і малої групи, входить в предмет вивчення соціології виховання і ширше - соціалізації, соціології освіти, політики і права, праці, культури [9; 11; 28; 35].

3. посилання на цитату з книги:

«Сім'я - осередок суспільства, найважливіша форма організації особистого побуту, джерело якої в подружньому союзі і родинних зв'язках, тобто відносинах між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами, і іншими родичами, котрі живуть разом і провідними спільне господарство на основі єдиного сімейного бюджету »[20, с. 48].


Прикладне соціологічне дослідження

В умовах студентської практики

Навчально-методичний посібник

оригінал-макет видрукуваний

у Відділі розмножувальної техніки УрГПУ

Підписано до друку 23.12.2011. Формат 60х84 / 16

Папір для множ. ап. Гарнітура Times New Roman.

Друк на різографі

Ум. печ. л. 5,3. Тираж 150 прим. замовлення __________Зразок оформлення малюнка | Глава 12 ЛІНІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

соціологічної інформації | літературні форми | Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2010 - 2011 уч. рік | Інформаційно-освітні ресурси Internet | Соціальна робота, соціологія | Сайти московських організацій. | Сайти Петербурзьких організацій. | Регіональні соціологічні сайти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати