На головну

Умови виконання завдань

Індивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим графіком). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методичних і практичних питань, при підготовці до виконання модульних завдань, рефератів, наукових, творчих, курсових, дипломних робіт тощо.

6.2. Тематика рефератів

Змістовий модуль 1

1. Відродження методу статутаріїв в сучасному регулюванні приватноправових відносин з іноземним елементом.

2. Підстави та практика застосування міжнародного звичаю в Україні.

3. Принципи застосування lex mercatoria.

4. Принцип «найбільш тісного зв'язку», його значення в сучасному колізійному праві і форми прояву.

5. Способи подолання конфлікту кваліфікацій.

6. Обхід закону та його подолання в МПрП.

7. Імперативні норми та їх сутність в МПрП.

8. Особливості уніфікації в різних регіонах світу.

9. Взаємність в МПрП: поняття і елементи.

10. Представництва і філіали іноземних юридичних осіб.

11. Транснаціональні корпорації в МПрП.

12. Транскордонне банкротство в МПрП.

13. Проблеми імунітету України та її власності за кордоном.

14. Право власності на валютні цінності в МПрП.

15. Захист іноземних інвестицій міжнародними договорами.

16. Імунітет власності іноземної держави.

17. Поняття та діяльність в офшорних зонах.

18. Вільні економічні зони та іноземні інвестиції.

Змістовий модуль 2

1. Принципи УНІДРУА та їх застосування в договірній практиці.

2. ІНКОТЕРМС: поняття і правила застосування.

3. Особливості використання банківських гарантій в міжнародному обороті.

4. Акредитив в міжнародних відносинах: поняття, механізм, види.

5. Колізійне регулювання відносин із ведення чужих справ без доручення в праві України та іноземних держав.

6. Визнання в Україні шлюбів укладених за кордоном.

7. Міжнародне усиновлення (удочеріння) проблеми здійснення.

8. Питання соціального забезпечення в МПрП.

9. Lis alibi pendens (наявність процесу по одній справі в іноземному суді як підстава для залишення справи без розгляду).

10. Судові докази в міжнародному цивільному процесі.

11. Виконання судових доручень міжнародному процесі.

12. Визнання документів, виданих в іншій державі, їх легалізація.

13. Попереднє забезпечення позовів іноземних осіб та імунітет держави.

14. Природа арбітражного застереження в контрактах.

15. Розгляд спорів в арбітражі ad hoc.

16. Статус постійнодіючих арбітражних центрів.

17. Попереднє забезпечення позовів в арбітражному процесі.

6.1.2.1. Індивідуальні творчі та наукові завдання

Вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» за кредитно-модульною системою передбачає виконання індивідуальних творчих завдань кожним студентом.

Творча робота передбачає підготовку матеріалів на заданий вид робіт загальним обсягом до 10 сторінок машинописного тексту в текстовому редакторі Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали. Поля: ліве ― 3 см., верхнє, нижнє, праве ― 2 см.

Науково-педагогічний працівник, який забезпечує проведення семінарських занять пропонує кожній академічній групі одне з таких типів творчих завдань:

― підготовка тестових завдань (не менше 30 завдань);

― написання творчої роботи (ессе) на одну із заданих викладачем тем;

― добірка законодавства національного або зарубіжного за окремими інститутами міжнародного приватного права;

― підготовка розгорнутої рецензії на одну зі статей у сфері міжнародного приватного права;

― пошук казусу з реальної судової або арбітражної практики у сфері міжнародного приватного права та обґрунтування власної правової позиції;

― переклад зарубіжних (міжнародних) нормативно-правових актів у сфері міжнародного приватного права або їх окремих розділів (глав);

― розробка проекту міжнародного контракту за заданими базовими умовами;

― наукове дослідження однієї із запропонованих тем.

Перевірка роботи здійснюється з урахуванням ступеня самостійності, творчості, завершеності та повноти виконаної роботи. При цьому, важливо аби виконані завдання містили посилання на базові категорії та інститути міжнародного приватного права та відображали розуміння студентом їх сутності. Оцінювання здійснюється за п'ятибальною шкалою.

6.1.2.2. Тематика наукових робіт

1. Forum shopping та його зміст у міжнародному приватному праві

2. Джерела міжнародного приватного права США

3. ЮНСІТРАЛ та її роль у розвитку міжнародного приватного права

4. Колізійне регулювання транскордонного банкрутства в міжнародному приватному праві

5. Захист грошових зобов'язань від валютних ризиків в міжнародному торговельному обороті

6. Lis alibi pendens: сутність та призначення в торговельному обороті

7. Perpetuatio jurisdictionis як принцип в праві зарубіжних країн

8. Інститут cautio judicatum solvi та його застосування при вирішення спорів з участю іноземного елементу

9. Доктрина «kompetenz-kompetenz» та її значення для арбітражного розгляду справи

7. Підсумковий контроль

7.1. Питання для підсумкового контролю

1. Передумови зародження, формування та становлення міжнародного приватного права (МПрП).

2. Поняття «міжнародне приватне право» та його тлумачення.

3. Поняття «правовідносин з іноземним елементом».

4. Об'єктивні передумови виникнення правовідносин з іноземним елементом та їх наслідки.

5. Правова природа методів правового регулювання в МПрП.

6. Поняття і сутність колізійного методу правового регулювання.

7. Зміст матеріального методу правового регулювання в МПрП.

8. Проблема визначення місця МПрП в правовій системі.

9. Відмінність МПрП від міжнародного публічного права і національних галузей права.

10. Значення латинської термінології в сучасному міжнародному приватному праві.

11. Міжнародне приватне право в Середні віки: італійська, голландська, французька теорії статутів.

12. Революційні перетворення у сфері міжнародного приватного права у США в 19 ст.

13. Формування і розвиток міжнародного приватного права в Україні.

14. Сучасний стан правового регулювання МПрП в Україні: досягнення та перспективи розвитку.

15. Поняття, види та особливості джерел МПрП.

16. Міжнародний договір: поняття, види та особливості.

17. Універсальні та регіональні договори як джерела МПрП в Україні.

18. Участь міжнародних організацій в формуванні МПрП.

19. Національне законодавство як джерело МПрП в Україні.

20. Міжнародний звичай як джерело МПрП.

21. Поняття «м'якого права в МПрП».

22. Підстави застосування звичаю до врегулювання МПрП відносин.

23. Поняття та загальна характеристика lex mercatoria.

24. Судова практика як джерело МПрП.

25. Арбітражна практика як джерело МПрП.

26. Роль рішень Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини у регулюванні відносин МПрП.

27. Значення доктрини в МПрП України, її вихідні засади та характеристики.

28. Колізії законів і їх види (просторові, інтерперсональні и інтертемпоральні).

29. «Приховані» та «дійсні» колізії законів.

30. Поняття і значення колізійних норм.

31. Структура колізійної норми.

32. Види колізійних норм.

33. Функції колізійних норм, їх природа і співвідношення з нормами інших галузей права.

34. Значення поділу колізійних норм на «гнучкі» та «жорсткі».

35. Типові колізійні прив'язки та сфера їх застосування в МПрП.

36. Принцип «найбільш тісного зв'язку», його значення в сучасному колізійному праві і форми прояву.

37. Принцип автономії волі сторін: сутність, відмінність від колізійної прив'язки, сфера застосування, межі і обмеження у застосуванні.

38. Проблеми правової кваліфікації в МПрП.

39. Первинна і вторинна кваліфікація в МПрП.

40. Способи подолання «конфлікту кваліфікацій».

41. Підстави та порядок застосування іноземного права в Україні.

42. Обмеження застосування іноземного права: негативне та позитивне застереження про публічний порядок.

43. Обхід закону в МПрП.

44. Зворотня відсилка: поняття, основні підходи щодо розуміння сутності.

45. Відсилка до права третьої держави і способи її подолання.

46. Імперативні норми та їх сутність в МПрП.

47. Види кодифікації МПрП та характерні їх особливості.

48. Поняття, причини, зміст і мета уніфікації в МПрП.

49. Міжнародні організації, які займаються практичними і науковими питаннями уніфікації МПрП, їх роль і спеціалізація.

50. Колізійні критерії визначення особистого статуту фізичних осіб за правом України і правом іноземних держав.

51. Сфера дії особистого статуту фізичних осіб.

52. Національний та інші режими в МПрП.

53. Правоздатність іноземців в Україні.

54. Дієздатність іноземців.

55. Обмеження дієздатності, безвісна відсутність і оголошення померлим в колізійному праві України.

56. Застосування права стосовно особистих немайнових прав, визнання безвісти відсутнім і оголошення померлим.

57. Взаємність в МПрП: поняття і елементи.

58. Матеріальна і формальна взаємність. Реторсії в МПрП: сутність та межі.

59. Джерела правового регулювання статусу юридичних осіб в МПрП України та іноземних держав.

60. Поняття та колізійні критерії визначення особистого статуту юридичної особи.

61. «Національність» юридичної особи: поняття, доктрини.

62. Іноземні юридичні особи в Україні загальний правовий режим.

63. Порядок здійснення та умови зайняття підприємницькою діяльністю іноземцями в Україні.

64. Цивільна правоздатність національних юридичних осіб за кордоном.

65. Транснаціональні корпорації в МПрП.

66. Імунітет іноземної держави та його види.

67. Теорія «функціонального» імунітету держави та її власності.

68. Теорія «абсолютного» імунітету держави і її власності.

69. Проблеми імунітету України та її власності за кордоном.

70. Правове становище міжнародних організацій в МПрП.

71. Колізійне регулювання права власності та інших речових прав в МПрП.

72. Закон місця знаходження речі як колізійний принцип МПрП.

73. Спеціальні колізійні прив'язки для окремих питань, пов'язаних з речово-правовими відносинами.

74. Матеріально-правове регулювання права власності в МПрП.

75. Кваліфікація понять «рухоме» та «нерухоме» майно в різних країнах.

76. Правове регулювання іноземних інвестицій: поняття, форми і види інвестицій.

77. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні та за кордоном.

78. Захист іноземних інвестицій міжнародними договорами.

79. Вільні економічні зони та іноземні інвестиції.

80. Поняття та порядок здійснення підприємницької діяльності в офшорних зонах.

81. Порядок управління та розпорядження власністю України та фізичних і юридичних осіб, яка знаходиться за кордоном.

82. Проблеми захисту права власності на культурні цінності.

83. Джерела правового регулювання механізму вчинення правочинів в МПрП.

84. Поняття, види і особливості зовнішньоекономічних контрактів.

85. Форма, порядок підписання і строк дії зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні.

86. Колізійні питання зобов'язального права в МПрП.

87. Сфера дії зобов'язального статуту.

88. Право, застосовуване до форми та змісту угод і договорів.

89. Уніфіковані норми щодо міжнародної купівлі-продажу.

90. Віденська конвенція 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу.

91. Принципи УНІДРУА.

92. ІНКОТЕРМС: поняття і правила застосування.

93. Позовна давність в міжнародному приватному праві.

94. Поняття та види міжнародних перевезень.

95. Колізійні питання міжнародних перевезень.

96. Залізничні перевезення.

97. Автомобільні перевезення

98. Повітряні перевезення.

99. Морські перевезення.

100. Правила про межі відповідальності перевізників.

101. Інтернет та питання укладення угод і договорів в міжнародному цивільному та торговому обороті.

102. Поняття та види міжнародних розрахункових відносин.

103. Основні форми розрахунків в МПрП.

104. Особливості використання банківських гарантій в міжнародному обороті.

105. Специфіка використання векселя і чеку в міжнародному торговому обороті.

106. Акредитив в міжнародних відносинах: поняття, механізм, види.

107. Інкасо: поняття, механізм здійснення.

108. Система валютних розрахунків в МПрП.

109. Найбільш часто використовувані валютні умови у зовнішньоекономічних договорах.

110. Колізійне регулювання деліктних зобов'язань в праві України та зарубіжних країн.

111. Сфера дії деліктного статуту.

112. Специфіка регулювання деліктних зобов'язань в англо-американській системі права.

113. Особливості матеріально-правового регулювання деліктних правовідносин з іноземним елементом в Україні.

114. Міжнародні договори в сфері правового регулювання деліктних зобов'язань.

115. Колізійні питання відносин з безпідставного збагачення в праві України і іноземних держав.

116. Колізійне регулювання відносин із ведення чужих справ без доручення в праві України та іноземних держав.

117. Передумови виникнення міжнародного спадкування.

118. Міжнародно-правове та національне регулювання спадкових правовідносин.

119. Колізійне регулювання міжнародного спадкування.

120. Колізійні прив'язки спадкування. Сфера дії спадкового статуту.

121. Матеріально-правове регулювання міжнародних спадкових правовідносин в Україні та іноземних державах.

122. Спадкові права іноземців в Україні.

123. Спадкові права громадян України за кордоном.

124. Положення договорів про правову допомогу та консульських угод щодо спадкування.

125. Перехід майна у спадок державі, а також державним органам і громадським організаціям.

126. Колізійно-правове регулювання сімейних відносин в праві України та іноземних держав.

127. Шлюб в міжнародних відносинах.

128. Укладення шлюбу українських громадян з іноземцями за кордоном.

129. Консульські шлюби.

130. Розірвання шлюбу.

131. Визнання в Україні шлюбів укладених за кордоном.

132. Недійсність шлюбу.

133. Міжнародне усиновлення (удочеріння).

134. Міжнародні конвенції з питань усиновлення.

135. Колізійні питання усиновлення.

136. Порядок усиновлення.

137. Опіка і піклування: загальні вимоги і колізійні прив'язки.

138. Положення консульські конвенцій України та Конвенції про правову допомогу країн СНД з питань опіки і піклування.

139. Передумови виникнення міжнародних трудових відносин.

140. Діяльність і конвенції Міжнародної організації праці.

141. Трудові права іноземців в Україні: контракт з українською організацією і відрядження.

142. Обмеження працездатності іноземців в Україні.

143. Робота на спільних підприємствах в міжнародних організаціях.

144. Трудові права українських громадян за кордоном: контракт з іноземною організацією і відрядження.

145. Компетенція судів у справах з участю іноземного елементу.

146. Процесуальне становище іноземців та іноземних юридичних осіб.

147. Процесуальна правоздатність іноземців в загальних і спеціалізованих судах.

148. Процесуальні права українських фізичних і юридичних осіб в іноземних судах.

149. Питання процесуального представництва іноземних осіб.

150. Міжнародна підсудність.

151. Критерії визначення підсудності, їх зв'язок з питаннями колізії законів.

152. Пророгаційні та дерогаційні угоди.

153. Угода про порядок вирішення спорів пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності країн-учасниць СНД 1992 р.

154. Судові докази в міжнародному цивільному процесі.

155. Виконання судових доручень.

156. Визнання і виконання рішень іноземних судів у справах з іноземним елементом за законодавством різних країн.

157. Питання про виконання рішень іноземних судів в Україні.

158. Вирішення в договорах про взаємну допомогу питань визнання і виконання судових рішень.

159. Визнання документів, виданих в іншій державі, їх легалізація.

160. Конвенція про звільнення від легалізації (апостиль).

161. Попереднє забезпечення позовів іноземних осіб.

162. Поняття та ознаки міжнародного комерційного арбітражу.

163. Види арбітражів.

164. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.

165. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ 1976 р.

166. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 1994 р.

167. Порядок розгляду справ в арбітражах.

168. Арбітражне застереження в контрактах.

169. Попереднє забезпечення позовів.

170. Визнання і примусове виконання іноземних арбітражних рішень у відповідності з нормами внутрішнього та міжнародного законодавства.

171. Конвенція про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р. (Нью-Йоркська конвенція).

172. Постійнодіючі арбітражні центри.

173. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.

174. Арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті.

175. Розгляд спорів в арбітражі ad hoc.

7.2. Приклад екзаменаційного білету

1. Поняття правовідносин з іноземним елементом.

2. Вимоги до форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

3. Особливості розгляду спорів в порядку арбітражу ad hoc.

4. Наведіть дефініції таких термінів: «вибір права», «обхід закону», «міжнародний цивільний процес».


8. Система оцінювання знань студентів

в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи в Хмельницькому університеті управління та права (далі - Положення про ЄКТС), затвердженим наказом університету від 22.06.2010 № 485/10, (зі змінами, затвердженими наказами університету від 01.03.2011 № 177/11 та від 30.10.2012 № 725/12), основні вимоги якого наведені нижче.

8.1. Загальні положення

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою (позитивні оцінки - «відмінно», «добре», «задовільно», негативна оцінка - «незадовільно») і за 100-бальною накопичувальною шкалою та шкалою ЄКТС (табл.8.1.).

Таблиця 8.1

незадовільно з можливістю повторного складанняне зараховано з можливістю повторного складання

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисциплінине зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаЄКТС Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики (стажування) для заліку
90 - 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX
0-34
F

Шкала обчислення балів,

набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю у формі заліку та екзамену

На денній формі навчання навчальна дисципліна вивчається протягом одного семестру з підсумковим контролем у формі екзамену. Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.


Семінарські заняття та самостійна робота Модульний контроль Підсумковий семестровий контроль (екзамен) Сума балів
Поточний контроль
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 МК-1 МК-2
Максимум 40 балів за шкалою ЄКТС. Коефіцієнт, на який множиться середньоарифметична оцінка за поточний контроль, становить 8 балів (40 : 5 = 8)
Максимум 20 балів Максимум 40 балів
                                 

8.2. Порядок та приклад розрахунку балів

Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських (практичних, лабораторних) занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4; 3) отриманих студентом протягом семестру оцінок ("відмінно", "добре", "задовільно") на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих позитивних оцінок та пропущених з неповажних причин семінарських (практичних, лабораторних) занять.

Від суми набраних за поточний контроль балів віднімається по 1 балу за кожне пропущене без поважних причин лекційне заняття.

Семінарські заняття та самостійна робота Модульний контроль Підсумковий семестровий контроль (екзамен) Сума балів, оцінка
Поточний контроль
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 МК-1 МК-2
- - - 0/4* - - - - 5,6 11,4 82 (С) «4»
  3+5+4+0+4+4+5 х = 28,8    
   
                                   

* - семінарське заняття пропущене без поважної причини і відпрацьоване на оцінку «4».

Результати складання семестрового екзамену визначаються у межах 40 балів за шкалою ЄКТС згідно і в оцінки за національною шкалою не переводяться.

Студент вважається таким, що успішно засвоїв навчальну дисципліну, якщо він набрав не менше 60 балів за шкалою ЄКТС (отримав оцінку «задовільно» за національною шкалою) за результатами поточного, модульного і підсумкового семестрового контролю у формі екзамену.

У разі набрання менше 60 (35-59) балів за результатами поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю у формі екзамену студент має можливість повторного складання екзамену (заліку) двічі: викладачу та комісії.

У разі набрання менше 35 (0-34) балів студент зобов'язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.


9. Рекомендовані джерела

До всіх тем

1. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Учебник / Людмила Петровна Ануфриева. ― В 3 т. - М. : БЕК , 2000. ― Том 1-3.

2. Дмитриева Г. К. Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева, К. А. Бякишев, Г. К. Дмитриева / Отв. ред. Галина Константиновна Дмитриева. ― М. : Проспект, 2006. ― 688 с.

3. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Підручник / Галина Степанівна Фединяк, Лариса Степанівна Фединяк. - К. : Атіка, 2012. ― 544 с.

4. Чубарев В. Л. Міжнародне приватне право: Підручник / Валентин Леднідович Чубарев. ― К. : Атіка, 2006. ― 608 с.

5. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 368 с.

6. Міжнародне приватне право: Науково-практичний коментар Закону України «Про міжнародне приватне право» / За ред. А. С. Довгерта. ― Харків : Одісей, 2008. ― 352 с.

7. Міжнародне приватне право : Підручник. Загальна частина / За ред. А. С. Довгерта і В.І. Кисіля. ― Київ : Алерта, 2012 ― 376 с.

8. Міжнародне приватне право : Підручник. Особлива частина / За ред. А. С. Довгерта і В.І. Кисіля. ― Київ : Алерта, 2013 ― 400 с.

9. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. ― 2005. ― № 32. ― Ст. 422.

10. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

11. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. ― 2002. ― № 7. ― Ст. 273.

12. Цивільний кодекс України від 16.01.12003 р. // Офіційний вісник України. ― 2003. ― № 11. ― С. 461.

Нормативні джерела:

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

2. Декларація про державний суверенітет України. від 16 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429.

3. Земельний кодекс від 25.10.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - №46. - Ст. 2038.

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. ― №50. ― Ст. 375.

5. Кодекс міжнародного приватного права (Бустаманте) / [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=995_419

6. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // Голос України. - 1995. - №№127-128.

7. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року // Офіційний вісник України. ― 2006. ― № 15. ― Ст. 1171.

8. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958) // Офіційний вісник України. ― 2004. ― № 45. ― Ст. 3004.

9. Конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. ― 1986. ― №17. ― Ст. 343.―

10. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. ― 2005. ― № 6.

11. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

12. Повітряний кодекс України від 04.05. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №25. - Ст. 274

13. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 39. - Ст. 1784.

14. Про біженців: Закон України від 21.06.2001 р. // ВВРУ. - 2001. - №47. - Ст.250.

15. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 21. - Ст. 152.

16. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207.

17. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України 23.02.2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 12. - Ст. 792; ВВР. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

18. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.

19. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31-32. - Ст. 263.

20. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 31. - Ст. 338.

21. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-ІУ // Офіційний вісник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1028.

22. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 183.

23. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 13. - Ст. 908.

24. Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції, МЗС України від 23 травня 2001 р. № 32/5/101 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 24. -- Ст. 1082.

25. Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання: Наказ Міністерства транспорту України від 31 травня 2000 р. № 276 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 24. - Ст. 1030.

26. Про затвердження Інструкції про порядок розшуку багажу, що не надійшов до аеропорту призначення: Наказ Міністерства транспорту України від 1 листопада 1999 р. № 526 // Офіційний вісник України. -1999. - № 47. - Ст. 2319.

27. Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України: Постанова КМ України від 19 лютого 1996 р. .№ 229 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - № 7. - Ст. 227.

28. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора: Постанова КМ України від 30 січня 1997 р. № 112 // Офіційний вісник України - 1997. - № 6. - Ст. 47.

29. Про затвердження положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Постанова КМ України від 7 серпня 1996 р. № 928 // Зібрання постанов Уряду України. - 1996. - № 16. - Ст. 439.

30. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії: Наказ Міністерства транспорту України від 28 січня 1999 р. № 41 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 6. - Ст. 215.

31. Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності: Постанова КМ України від 28 квітня 2001 р. № 412 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - Частина 2. - Ст. 790.

32. Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова КМ України від 8 квітня 2009 р. № 322 // Офіційний вісник України. ― 2009 ― № 26. ― Ст. 871.

33. Про затвердження порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні: Постанова КМ України від 1 листопада 1999 р. № 2028 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 44. - Ст. 2188.

34. Про затвердження Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Наказ Міністерства транспорту України від 28 липня 1998 р. .№ 297 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 40. - Ст. 1506.

35. Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів: Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 2003 р. .№ 793 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 46. - Ст. 2407.

36. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова КМ України від 6 квітня 1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 14. - Ст. 548.

37. Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід: Наказ Міністерства транспорту України від 2 грудня 2002 р. № 853 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 50. - Ст. 2259.

38. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.

39. Про міжнародне приватне право: Закон України від 25 червня 2005 р. // ВВРУ. - 2005. - №32. - Ст.422.

40. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №25. - Ст.198.

41. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. .№ 1906-ІV // Голос України. - 2004. - № 142. - Серпень.

42. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. .№ 1906-ІV // Голос України. - 2004. - № 142. - Серпень.

43. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - .№ 15. - Ст. 67.

44. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ // ВВРУ. - 2000. - № 39. - Ст. 383.

45. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 32.

46. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. .№ 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

47. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - Ст. 34.

48. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1644-ІІІ // ВВРУ. - 2000. -- № 28. - Ст. 222.

49. Про платіжні системи і переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29. - Ст. 187.

50. Про положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами: Постанова КМ України від 8 червня 1998 р. № 841 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 23. - Ст. 838.

51. Про портові збори: Постанова КМ України від 12 жовтня 2000 р. № 1544 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42. - Ст. 1784.

52. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №40. - Ст. 364.

53. Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України від 29 червня 2000 р. № 136 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - Ст. 1290.

54. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради Україн. - 1994. - №23. - Ст.161

55. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. // ВВРУ. - 1996. - № 46. - Ст. 617

56. Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 12 // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - 00. - № 1.

57. Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї: Закон України від 15.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. ― 1994. ― № 33. ― Ст. 305.

58. Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ): Закон України від 2 березня 2000 р. № 1511-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 13. - Ст. 116.

59. Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах: Закон України від 19.10.2000 р. // Офіційний вісник України. ― 2000. ― № 46. ― Ст. 1974.

60. Про приєднання України до Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповітів: Закон України від 17.12.2009 р. // Офіційний вісник України. ― 2009. ― № 101. ― Ст. 3501.

61. Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном: Закон України від 20.07.2006 р. // Офіційний вісник України. ― 2006. ― № 31. ― Ст. 2199.

62. про приєднання Української РСР до Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 23 серпня 1989 р. № 7978-ХІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1989. - № 36. - Ст. 108.

63. Про проїзд іноземних громадян залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні: Наказ Міністерства транспорту України від 11 травня 1998 р. № 182 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 22. - Ст. 818.

64. Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу: Закон України від 8 квітня 1999 р. № 581-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 19. - Ст. 179.

65. Про ратифікацію Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року: Постанова ВР України від 14.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ― 1993. ― № 36. ― Ст. 368.

66. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 21. - Ст. 161.

67. Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 240/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. - Ст. 417.

68. Про ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації: Закон України від 13 липня 1999 р. № 921-ХІV// ВВР. - 1999. - № 36. - Ст. 323.

69. Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: Указ Президії ВР УРСР від 19.10.1973 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. ― 1973. ― № 45. ― Ст. 401.

70. Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку: Закон України від 15 липня 1994 р. № 116/94-ВР // ВВРУ. - 1994. - № 33. - Ст. 306.

71. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВР України від 19 грудня 1992 р. № 2889-ХІІ // ВВРУ. - 1993. - № 9. - Ст. 66.

72. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 р. № 354-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 441.

73. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996р. // ВВРУ. - 1996. - №19. - Ст.80.

74. Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю): Постанова КМ України від 5 листопада 1991 р. № 311 // Зібрання постанов Уряду України. - 1991. - № 12. - Ст. 124.

75. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1993. -№17. - Ст.184.

76. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш // ВВРУ. - 2002. - .№ 27-28. - Ст. 180.

77. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМ України та НБУ від 21 червня 1995 р. .№ 444 // Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - .№ 9. - Ст. 243.

78. Про транзит вантажів: Закон України від 20 жовтня 1999 р. .№ 1172-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 51. - Ст. 446.

79. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р.
№ 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

80. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 р. .№ 192/96-ВР // ВВРУ. - 1996. - № 29. - Ст. 139.

81. Про участь України в Європейській конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 року: Постанова ВР України від 14.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ― 1993. ― № 36. ― Ст. 371.

82. Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП: Закон України від 15 липня 1994 р. .№ 117/94-ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 33. - Ст. 307.

83. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13 грудня 2001 року // ОВУ. - 2001. - № 2. - Ст.46.

84. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -- № 31. - Ст. 268.

85. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 16. - Ст. 1088.

Тема 1

1. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. ― 2005. ― № 32. ― Ст. 422.

2. Богуславский М. М. Международное частное право: современные проблемы. В 2 кн. / Марк Моисеевич Богуславский / Отв. ред. М. М. Богуславский. М. : Международные отношения, 1993. ― 512 с.

3. Довгерт А. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За ред.. А. С. Довгерта. ― К. : Центр правничих студій, 2001. ― С. 62-67.

4. Фединяк Г. Міжнародне приватне право: деякі актуальні теоретичні та практичні аспекти розвитку / Галина Фединяк // Право України. ― 2002. ― № 11. ― С. 141-143.

Тема 2

1. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Учебник / Людмила Петровна Ануфриева. ― В 3 т. - М. : БЕК , 2000. ― Том 1. - 288 c.

2. Лунц Л. А., Марышева Н. И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. ― М. : Статут, 1976. ― 1067 с.

3. Міжнародне приватне право : Підручник. Загальна частина / За ред. А. С. Довгерта і В.І. Кисіля. ― Київ : Алерта, 2012 ― 376 с.

Тема 3

1. Бондарчук Н. Застосування положень конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в частині надання правової допомоги, майнових правовідносин та спадкування) // Юридичний журнал. ― 2006. ― № 6.

2. Звеков В., Марышева Н. Закон Украины 2005 года «О международном частном праве» // Хозяйство и право. ― 2006. ― № 5. ― С. 118-129.

3. Кисіль В.І. Судова практика як чинник розвитку норм та інститутів міжнародного приватного права / Василь Іванович Кисіль // Вісник Верховного суду України. ― 2001. ― № 3. ― С. 28-30.

4. Рожкова М., Афанасьев Д. Правоположения Европейского суда по правам человека и их значимость для арбитражных судов Российской Федерации // Хозяйство и право. ― 2007. ― № 3. ― С. 45-54.

5. Рожкова М., Афанасьев Д. Правоположения Европейского суда по правам человека и их значимость для арбитражных судов Российской Федерации // Хозяйство и право. ― 2007. ― № 4. ― С. 75-89.

6. Фонотова О. Проблемы адаптации условий Инкотермс // Хозяйство и право. ― 2006. ― №9. ― С. 133-138.

Тема 4

1. Толстых В. Л. Коллизионное ргулирование в международном частном праве / В. Л. Толстых. ― М. : Статут, 2007. ― С. 289.

2. Лунц Л. А., Марышева Н. И. Курс международного частного права. Международный гражданский процесс. ― М. : Статут, 1976. ― 1067 с.

3. Фединяк Г. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. - 2002. - № 7. - С. 107-110.

4. Кисіль В.І. Категорія публічного порядку в міжнародному приватному праві / В.І. Кисіль // Держава і право: Зб. наук. пр. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. - 2001. - Вип. 10. - С. 437-445.

5. ‪Муранов А. И. К вопросу об «обходе закона» в проекте раздела VII «Международное частное право» части третьей ГК РФ / А. И. Муранов // Юрист. -1997. - № 5, 6. - С. 23-34.

6. Звеков В. П. К вопросу о соотношении материально-правового и коллизионного способов регулирования в международном частном праве / В. П. Звеков // Советский ежегодник международного права. 1973 - М.: Наука, 1975. - С. 284-292.

7. Кабатова Е. В.‪ Изменение роли коллизионного метода в международном частном праве / Е. В. Кабатова // Международное частное право: современная практика: сборник статей / Под ред. М. М. Богуславского, А. Г. Светланова.- М., 2000.

Тема 5

1. Зайцева В. Общество одного лица (Einmanngesellschaft) в Законе об обществах с ограниченной ответственностью ФРГ // Хозяйство и право. ― 2007. ― №5. ― С. 101.

2. Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов'язаної зі створенням юридичних осіб. // Право України. - 1996. - №11.

3. Коссак В. М Правові засади іноземого інвестування. Львів:Центр Європи, 1999.

4. Супрун Л. Офшоні компанії у сучасній діловій практиці (на прикладі Кіпру та Белізу) // Юридичний журнал. ― 2006. ― № 1.

5. ‪Мережко О. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі) // Юридичний журнал. - 2008. - № 12. - С. 12-23.

6. ‪Ерпылева Н. Ю. Субъекты международного частого права // Международное публичное и частное право. - 2002. - № 2. - С. 56-65.

7. ‪Кобеи П. Н. Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства по законодательству некоторых зарубежных стран // Международное публичное и частное право. - 2004. - № 4. - С.63-71.

8. ‪Фединяк Г. С. Правосуб'єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права): Монографія / Г. С. Фединяк. - К.: Атіка, 2007. - 200 с.

9. ‪Кадышева О. В. Унификация и гармонизация норм международного частного права в отношении определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц / О. В. Кадышева // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. - 2002. - № 3. - С. 44-65.

Тема 6

1. Ба‪ринов Н. А. Ограничения права собственности и международное частное право // Закон. - 2003. - №11. - С. 83-85.

2. Богуславский М. М.‪ Иностранные инвестиции: правовое регулирование / М. М. Богуславский. - М. : БЕК, 1996. - 445 с.

3. Лабин Д. К.‪ Современные проблемы международно-правового регулирования иностранных инвестиций / Д. К. Лабин // Российский ежегодник международного права. 2003. - СПб., 2003. - С. 329-335.

4. Мансуров Г. 3.‪ Ценные бумаги как объекты международного частного права / Г. З. Мансуров // Журнал международного частного права. - 2004. - № 2. - С. 15-22.

5. Фархутдинов И.3.‪ Международное инвестиционное право: проблемы принудительного изъятия иностранной собственности / И. З. Фархутдинов // Московский журнал международного права. - 2004. - № 2. - С. 190-207.

Тема 7

1. Баринова И. Новый международно-правовой режим морских залогов и ипотек // Хозяйство и право. - 2007. - №11. - С. 113-127.

2. Комаров А. Международная унификация правового регулирования финансовая аренда // Хозяйство и право. - 1989. - С.31-38.

3. Комаров А. Новеллы в регулировании международных коммерческих договоров: Принципы УНИДРУА 2004 // Хозяйство и право. - 2006. - №11. - С. 119-131.

4. Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. - 2000. - №10. - С.34-39.

5. ‪Коссак В. М. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права. - 1994. - № 1. - С. 131-139.

6. Фединяк Г. С.‪ Правовая природа отношений между государством и транснациональными корпорациями в рамках заключаемых соглашений / Г. С. Фединяк // Российский ежегодник международного права. 2006. -СПб. : Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2007. - С. 283-288.

7. Антипов Н. П., Кастрюлин Д. Ф.‪ Переход риска случайной гибели или повреждения товара по договору международной купли-продажи: теоретический аспект / Н. П. Антипов, Д. Ф. Кастрюлин // Международное публичное и частное право. - 200. - № 3. - С. 25-32.

8. Вилкова Н. Г.‪ Договорное право в международном обороте / Н. Г. Вилкова. - М.: Статут, 2004. - 327 с.

9. Зыкин И. С.‪ Договор во внешнеэкономической деятельности / И. С. Зыкин. - М.: Междунар. отношения, 1990. - 213 с.

10. Розенберг М. Г.‪ Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров / М. Г. Розенберг. - М.: Статут, 2003. - С. 222-273.

11. Федосеева Г. Ю.‪ К вопросу о понятии «внешнеэкономическая сделка» / Ю. Г. Федосеева // Журнал российского права. - 2002. - №12. - С. 33-39.

Тема 8

1. ‪Короткий Т. Р. Институт общей аварии в системе международного частного морского права /Т. Р. Короткий // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. - О.: Фенікс, 2007. - Вип. 32. - С. 464-474.

2. Фединяк Г.‪ Вирішення проблеми «конфлікту кваліфікацій» в деліктних зобов'язаннях з іноземним елементом / Г. Фединяк // Правова політика в українській соборній суверенній державі. Доповіді і тези повідомлень наукової конференції. (Львів, 26-27 жовтня 1992 р.) Вип. 1. - К., 1994. - С. 82-83.

3. Банковский А. В. Деликтные обязательства в международном частном праве / А. В. Банковский // Современное право. - 2001. - № 7. - С. 12-19.

4. Кабатова Е. В. Деликты в международном частном праве / Е. В. Кабатова // Государство и право - 1992. - № 9. - С. 100-107.

Тема 9

1. Гренкова О. В.‪ Наследование в Англии и во Франции / О. В. Гренкова // Сборник статей аспирантов и молодых учёных Всесоюзного научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка. - М., 1988. - С. 30-34.

2. Зуев А. Е.‪ Некоторые проблемы взаимодействия национальных правовых систем на примере наследственного дела / А. Е. Зуев // Журнал международного частного права. - 2005. - № 2. - С. 121-133.

3. Лягард Д.‪ Единое общеевропейское регулирование имущественных отношений супругов и наследования / Д. Лягард // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. - 2002-2003. - № 2. - С.211-222.

 



Приклади тестових завдань | Тема 13

Виконання студентами тестових та практичних завдань з питань теми заняття. | Виконання студентами тестових та практичних завдань з питань теми заняття. | Виконання студентами тестових та практичних завдань з питань теми заняття. | Завдання 3 | Завдання 4 | Практичне завдання | Завдання 1 | Тема 11. Правове регулювання | Завдання 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати