На головну

Характеристика сучасних психолого-педагогічних проблем різних соціальних груп

(Дітей, молоді, людей похилого віку, віктимних особистостей)

Основні поняття: агресивність, акцентуації, алкоголізм, безробіття, безпритульність, віктимна, віктимологія, госпитализм, девиантность, депривація, дитячі соціальні об'єднання і рухи, деформація особистості, збочення, інвалідність, інтернати, кондуктивна педагогіка, кондуктор, наркоманія, насильство, превентивна педагогіка, проституція, професійна орієнтація, реабілітація, сексуальна деструктивність, сирітство, средовая дезадаптація, суїцид, працевлаштування, формальні і неформальні молодіжні групи, хуліганство, шкільний екстремізм.

Питання для обговорення:

1. Сучасні проблеми деструктивного, асоціальної поведінки в суспільстві.

2. Зовнішні причини виникнення соціальних конфліктів.

3. Природа відхиляється людини в соціальній сфері.

4. Основні форми і методи виявлення осіб з антисоціальними нахилами (алкоголізм, наркоманія, злочинність, вандалізм і ін.).

5. Сучасні проблеми соціального захисту дітей.

6. Особливості молодіжної превентивної державної політики.

Форма презентації матеріалу:

? підготовка доповідей-презентацій з обраної проблеми;

? складання «карти зовнішніх і внутрішніх причин» прояви асоціальних нахилів особистості;

? проектування та апробація діагностичних методик виявлення віктимних особистостей;

? підготовка списку цитат і уривків з художньої літератури та періодики для характеристики дезорієнтованою особистості (відповідно до обраної проблемою);

? підготовка статистичних матеріалів і даних з обраної проблеми;

? підготовка матеріалів індивідуального або групового портфоліо.

література:

1. Абульханова-Славська К. А. Стратегія життя. -М., 1991

2. Бакштановскій В. І., Потапова Е. П., Согомонова Ю. В. Вибір майбутнього: до нової виховної деонтології. Томськ, 1991.

3. Башкатов І. П. Психологія неформальних підлітково - молодіжних груп. М., 2000..

4. Герасимов В. Н. Основи превентивної педагогіки. - М., 1995.

Семінар № 6:

Зміст і технології реалізації діагностично - дослідницької, організаційно - діяльнісної і профілактичної функцій соціально-педагогічної діяльності

Форма презентації матеріалу:

? підготовка колективних (групових) доповідей з обраної проблеми на основі презентації алгоритму реалізації заявлених функцій соціально-педагогічної діяльності;

? проектування та апробація діагностичних методик виявлення обраної соціальної проблеми;

? складання програми превентивної роботи з окремою людиною (соціальною групою) з поведінкою, що відхиляється;

? презентація або інсценування сконструйованої системи педагогічних засобів (форм, методів, технологій) реалізації розробленого міні-проекту дослідження (див. Додаток № 2);

? оформлення списку цитат, афоризмів і уривків зі спеціальної професійної періодики для характеристики авторських технологій реалізації соціально-педагогічної програми (відповідно до обраної проблемою);

? підготовка матеріалів індивідуального або групового портфоліо.

NB:

вся інша робота студентських «робочих» міні-груп на семінарських заняттях (№ 7 - 10) будується за аналогічним алгоритмом відповідно до обраної соціальною проблемою, групою реципієнтів і особливостями реалізації відповідних функцій організації соціально-педагогічної діяльності!

 №  Вид діяльності  ваговий коефіцієнт  штрафні бали  додаткові бали
 1.  Присутність на лекціях  1 бал -  + 1 бал за участь у вільній дискусії і адекватне формулювання питань і проблем
 2.  Присутність на семінарах і колоквіумах  1 бал - -
 3.  Читання і анотування додаткової літератури  1 бал -  + 1 бал (за подання автентичного коментаря в письмовій або усній формі)
 4.  Пошук інформації в Інтернет по певній темі з подальшою презентацією матеріалу  2 бали -  +1 Бал (за якість подання)
 5.  Підготовка візуального матеріалу в різних формах (фото, відео, аудіо)  2 бали    +1 Бал (за якість подання)
 6.  Підготовка доповідей і повідомлень (презентацій)  2 бали    +1 Бал (за якість подання)
 7.  проведення мікродослідження  3 бали -  +1 Бал (за якість подання)
 8.  Розробка проекту  5 балів -  +1 Бал (за якість подання)
 9.  Виконання тестових завдань  2 бали  - 2 бали за кількість пропусків або незадовільні результати  
 10.  Проміжні або підсумкова контрольні роботи  3 бали  - 3 бали за пропуск  
 11.  Доповіді на студентській науковій конференції  5 балів    + 5 балів - за виступ на рівні університету, участь у круглих столах та наукових конференціях
 12.  Участь в соціальних, соціально-педагогічних і соціально-психологічних акціях і заходах  5 балів    

Семінар № 7:

Зміст і технології реалізації пропагандистсько - просвітницької та ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ функцій соціально-педагогічної діяльності

Семінар № 8:

Зміст і технології реалізації аналітико-прогностичної та координаційно-посередницької функцій соціально-педагогічної діяльності

Семінар № 9:

Зміст і технології реалізації консультаційно-корекційної та правозахисної функцій соціально-педагогічної діяльності

Семінар № 10:

Зміст і технології реалізації соціально-реабілітаційної та правозахисної функцій соціально-педагогічної діяльності

Семінар № 11:

Перспективи розвитку системи соціально-педагогічної роботи в Росії І ЗА КОРДОНОМ(2 години)

колоквіум: звіт за матеріалами групового портфоліо.

YII. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ / ГРУПОВОЇ ПОРТФОЛИО

(Матеріали самостійної роботи студента)

YII.I. СХЕМА ОЦІНКИ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

(Універсальна рейтингова формула - «УРФ»)

Результати фіксуються в індивідуальному портфоліо (практикумі) кожного студента. Портфоліо - основний документ, за допомогою якого фіксується робота студента. В кінці семестру кожен студент отримує реальний рейтинговий бал, що відображає інтенсивність і успішність його навчальної діяльності. За результатами порівняння реального і максимального рейтингового балів (МРБ) Виставляється остаточна оцінка.

? Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, за умови, якщо він набрав понад 85% від МРБ

? «Добре» - від 75 до 85% МРБ

? «Задовільно» - 60-75% МРБСвітовий досвід соціально - педагогічної діяльності в ІСТОРИЧНОЇ ретроспективі | Соціальне управління Соціальне право

З ДИСЦИПЛІНИ | Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу | Характеристика системи факторів (мега, макро, мезо, мікро) соціалізації людини | Соціально-педагогічна робота в освітніх установах | Характеристика специфіки соціально-педагогічної роботи в Росії і за кордоном | Характеристика системи факторів (мега-, макро-, мезо-, мікро-) соціалізації особистості | П. Наторпу | алкоголізм | самогубство |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати