На головну

Uses crt;

Опис і виклик процедур.

синтаксис заголовка процедури:

PROCEDURE<Ім'я процедури> [(<Список формальних

параметрів>)];

наприклад:

Procedure PR1 (A, B, C: integer; Var S: real);

виклик

<Ім'я процедури> [(<Список фактичних параметрів>)];

PR1 (A, B, C, S);

.

Опис функції.

синтаксис заголовка функції:

FUNCTION <Ім'я функції>[(<Список формальних

параметрів>)]: <тип результату>;

наприклад:

Function PRF (A, B, C: integer): real;

_________________________________________________________

S: = PRF (A, B, C);

Writeln (PRF (A, B, C));

If PRF (A, B, C)> 20 then K = K + 1;

Формальні і фактичні параметри.

- Параметри-значення;

- Параметри-змінні;

- Параметри-константи;

- Параметри-процедури;

- Параметри-функції.

Наприклад.

Type TV = array [1..30] of integer;

TM = array [1..20,1..20] of real;

...

Procedure TOP (A: TM; Var B: TV; N: integer);

...

_______________________________________________________

4. Параметри-значення та параметри-змінні.

PROGRAM SINX;

VAR X, Y, E: REAL;

PROCEDURE SINUS (X, E: REAL; VAR Y: REAL);

VAR U, Z: REAL;

K: INTEGER;

BEGIN

K: = 0; Y: = 0; U: = X;

Z: = SQR (X);

WHILE ABS (U)> E DO

BEGIN

Y: = Y + U;

K: = K + 2;

U: = - U * Z / (K * (K + 1))

END

END;

BEGIN

READLN (X, E);

SINUS (X, E, Y);

WRITELN ( 'SIN (X) =', SIN (X), 'Y =', Y)

END.

PROGRAM SINX;

VAR X, Y, E: REAL;

FUNCTION SINUS (X, E: REAL): REAL;

VAR Y, U, Z: REAL;

K: INTEGER;

BEGIN

K: = 0; Y: = 0; U: = X;

Z: = SQR (X);

WHILE ABS (U)> E DO

BEGIN

Y: = Y + U;

K: = K + 2;

U: = - U * Z / (K * (K + 1))

END;

SINUS: = Y

END;

BEGIN

READLN (X, E);

Y: = SINUS (X, E);

WRITELN ( 'SIN (X) =', SIN (X), 'Y =', Y)

END.

Uses crt;

Type tmas = array [1..100,1..100] of word;

tvect = array [1..100] of word;

Var a: tmas;

v: tvect;

n, m, k: byte;

i, j: byte;

Procedure FORM (var x: tmas; {матриця}

n, m: byte; {Кількість рядків і стовпців}

Var r: tvect; {Результат - вектор}

var k: byte); {Довжина отриманого вектора}

Var i, j, z, s: byte;

f: boolean;

Function pros (b: word): boolean;

{Функція перевірки простого числа}

Var i: word;

Begin

If b <> 1 then pros: = true

else pros: = false;

For i: = 2 to b div 2 do

If b mod i = 0 then pros: = false;

End;

Begin

k: = 0;

For j: = 1 to m do

Begin

z: = 0; s: = 0; f: = true;

For i: = 1 to n-1 do

Begin

If x [i, j]> x [i + 1, j] then z: = z + 1;

If x [i, j]

End;

If (z = n-1) or (s = n-1) then

Begin

For i: = 1 to n do

If not (pros (x [i, j])) then f: = false;ПРАВИЛА ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ. | Липень - вересень 2013 р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати