На головну

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

очне

заочне

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН аспірантів

1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________

2. Дата зарахування до аспірантури __________________________________________________

3. Термін закінчення аспірантури ____________________________________________________

4. Спеціальність _______________________________________________________________

5. Науковий керівник _________________________________________________________

6. Тема кандидатської дисертації _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Індивідуальний план і тема кандидатської дисертації затверджені Вченою радою інституту _____________________ протокол № _________________ від ___________________

Зав. кафедрою ______________________________________

Науковий керівник _______________________________

Пояснювальна записка до вибору теми дисертації

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник _____________________________


ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН аспірантів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

 Разделработи  Найменування дисциплін  Термін виконання (по роках навчання)  Формаотчетності
 ОСВОЄННЯ ОСНОВНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММИ  Історія і філософія науки    іспит
 Іноземна мова:    іспит
 спеціальність:    іспит
 Дисципліни за вибором аспіранта: (Вибрати з кожного блоку одну)
 1.1.    залік
 1.2.
 2.1.    залік
 2.2.
 3.1 Методи статистичної обробки в наукових дослідженнях    залік
 3.2Методи організації, планування і обробки результатів інженерного експерименту  
 4.1 Технології комп'ютерної візуалізації інформації (інфографіка, мультимедіа)    залік
 4.2 Паралельні та розподілені обчислення на суперкомпьютерном кластері
 5.1 Методологія підготовки і написання дисертації    залік
 5.2 Експрес аналіз дисертаційних досліджень
 6.1 Професійні компетенції викладача інженерного вузу    залік
 6.2 Дидактика інженерної освіти
 факультативні дисципліна
 1. Усне та письмове мовлення    залік
 2. Психологічні аспекти    залік
 3. Теорія і практика створення навчальних видань    залік
 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА аспірантів
 Теоретична частина  Терміни виконання (по роках навчання)  Представленниедокументи (підсумок роботи)
 Аналітичний огляд робіт, публікацій, патентів, присвячених тематиці дослідження (Тема)   Тези, стаття, глава дисертації та ін.
 Компонування зібраного матеріалу, постановка проблеми, складання плану досліджень   План дисертації, глава дисертації та ін.
 Обробка зібраного матеріалу, опис окремої проблеми, пропозиції щодо її усунення   Тези, стаття, глава дисертації та ін.
 експериментальна частина  
 Проведення експериментальних досліджень, моделювання. Робота в архівах, установах, експедиціях, лабораторіях, наукових інститутах і ін.   Тези, стаття, глава дисертації та ін.
 Апробація результатів дослідження, порівняння з експериментальними даними   Тези, стаття, патенти, авторські свідоцтва, акт про впровадження та ін.
 Робота над дисертацією  Терміни виконання (по роках навчання)  Представленниедокументи (підсумок роботи)
 Написання тексту дисертації    Дисертація
 Літературне оформлення і підготовка презентаціі.Автореферат    Дисертація, презентація. Автореферат.
 Подання дисертації на попередню експертизу на розширеному засіданні кафедри    Виписка з протоколу засідання кафедри
 Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради    висновок організації
 Розсилка автореферату    Список розсилки
 Захист дисертації    Рішення дис. ради
 ПЕДАГОГІЧНА (ВИРОБНИЧА) ПРАКТИКА
 Відвідування лекцій провідних викладачів і наукового керівника:    Графік педагогічної практики
 Читання пробних лекцій:    Графік педагогічної практики
 Проведення семінарських, практичних і лабораторних занять:    Графік педагогічної практики
 Керівництво дипломними роботами і курсовими проектами:    Графік педагогічної практики
 Виробнича практика:    Графік виробничої практики
 УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ
 Виступи на наукових конференціях  Найменування, тематика конференції, семінару  Терміни виконання (по роках навчання)  Сертифікат учасника, тези конференції
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Участь в науково-дослідних грантах      Копія доп. угоди про виплату за грантом
 Участь в програмах академіческоймобільності      копія свідоцтва
 ПУБЛІКАЦІЇ
 Статті в російському журналі з переліку ВАК  Вид роботи, форма роботи, найменування журналу  Терміни виконання (по роках навчання)  публікація
 
 
 
 
 
 Стаття взарубежном журналі  
 інші публікації  
               

 

Аспірант ________________________ «_____» __________________ 20 ___ г.

Науковий керівник _______________ «_____» ___________________ 20 ___ г.

 Способи вираження майбутнього дії | Автоматизоване моделювання. Особливості сучасних систем автоматизованого моделювання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати