На головну

В) спеціалізація в договірному порядку

г) створення концернів

194. Договірна спеціалізація в рамках МКП передбачає досягнення наступних цілей

а) створення конгломератів

б) зменшення дублювання виробництва

в) усунення прямої конкуренції між учасниками

г) об'єднання компаній

195. Результатом міжнародного виробництва є

а) міжнародний продукт з високим ступенем стандартизації, уніфікації, якості та конкурентоспроможності

б) процес економічного відокремлення регіонів

в) зростання економічної взаємозалежності країн

г) посилення фінансової стабільності світової економіки

196. Внутріфірмове розподіл праці в світовій економіці почало поширюватися на країни, що розвиваються в XX столітті

а) в 50-х роках

б) в 60-х роках

в) в 70-х-80-х роках

г) в 90-і роки

197. Частка міжнародного виробництва в світовому продукті до 1990 р досягла

а) 1%

б) 7%

в) 32%

г) 24%

198. Основна ідея теорій модернізації існуючого МРТ полягає в тому, що

а) розвиненим країнам потрібно відмовитися від політики протекціонізму

б) країни, що розвиваються повинні проводити політику "відкритих дверей"

в) країни, що розвиваються повинні проводити політику протекціонізму

г) країни перехідної економіки повинні проводити політику протекціонізму

199. Найбільш складно визначається поняття конкурентоспроможності на рівні

а) регіону

б) країни

в) галузі

г) підприємства

200. Країну можна кваліфікувати як конкурентоспроможну, якщо вона

а) нарощує темпи економічного зростання

б) збільшує імпорт

в) збільшує реальні доходи населення

г) знижує безробіття

201. У ринковій економіці держава

а) керує конкурентоспроможністю галузей

б) впливає на конкурентоспроможність за допомогою різних засобів регулювання

в) керує конкурентоспроможністю підприємств

г) обмежує монополізм на товарних ринках

202. Для визначення конкурентоспроможності національної економіки використовуються

а) 300 показників

б) 20 оцінок міжнародних експертів

в) 500 показників

г) 100 оцінок міжнародних експертів

203. Дані аналізу КНЕ, як правило, групують в наступне число факторів

а) 5

б) 20

в) 10

г) 40

204. Перше місце за рівнем КНЕ з 1995 по 1999 займали

а) Японія

б) Гонконг

в) США

г) Швейцарія

205. Друге місце по КНЕ з 1995 по 1999 займали

а) Сінгапур

б) Німеччина

в) Нідерланди

г) Гонконг

206. Різниця між сильними і слабкими країнами Західної Європи

а) збільшується

б) скорочується

в) не змінюється

207. Групи географічно сусідніх взаємопов'язаних галузей і підприємств - це

а) консорціум

б) конгломерат

в) кластер

г) корпорація

208. Рівні економічного розвитку різних країн можна представити у вигляді

а) показника обсягу експорту на душу населення

б) показника обсягу ВВП на душу населення

в) ряду показників обсягів ВВП, валових інвестицій

г) ряду стадій конкуренції

209. Зростання КНЕ відповідно до теорії М. Портера відбувається на стадіях

а) фактори виробництва

б) багатство

в) інвестиції

г) нововведення

210. На стадії конкуренції на основі факторів виробництва досягнення конкурентних переваг досягається майже виключно завдяки

а) ефективному обладнанню

б) природних ресурсів

в) надлишкової і дешевій робочій силі

г) кращої технології

211. На стадії розвитку конкуренції, на основі інвестицій фірми вкладають кошти в

а) розробку природних ресурсів

б) ефективне обладнання

в) найм додаткової робочої сили

г) кращу технологію

212. Економіка країни вельми чутлива до світових економічних криз і коливань валютних курсів на стадії розвитку конкуренції на основі

а) факторів виробництва

б) нововведень

в) інвестицій

г) багатства

213. Для стадії розвитку конкуренції на основі інвестицій характерні

а) покупка ліцензії

б) надзвичайна вразливість від коливань кон'юнктури світових ринків сировини

в) відносно висока заробітна плата робітників

г) створення нових наукоємних технологій

214. Підвищення конкурентоспроможності на основі інвестиції можливо тільки в галузях

а) з низькою капіталоємністю

б) з високою капіталоємністю

в) забезпечують значну економію за рахунок масштабів виробництва

г) виробляють нестандартну продукцію

215. Розташуйте в хронологічному порядку стадії розвитку КНЕ на основі

а) нововведень

б) факторів виробництва

в) багатства

г) інвестицій

відповідь: б, г, а, в

216. На стадії нововведень цінова конкуренція ґрунтується на

а) факторних витратах

б) демпінгу

в) високої продуктивності

г) субсидії

217. Для стадії нововведень характерні

а) створення фірмами власної мережі міжнародних поставок

б) зростання кваліфікації робітників при відносно низькій заробітній платі

в) переважання стандартизованої продукції

г) зміцнення міжнародних позицій фірм в сфері послуг

218. Стадія нововведень має

а) слабкою опірністю до коливань валютних курсів

б) сильною опірністю до коливань світових цін

в) сильної вразливістю до коливань світових цін

г) найбільшою опірністю до коливань валютних курсів

219. В кінцевому рахунку до спаду виробництва веде конкуренція на основі

а) інвестицій

б) факторів виробництва

в) багатства

г) нововведень

220 Для стадії КНЕ на основі багатства характерні

а) створення і розширення власної мережі фірмового сервісу за кордоном

б) більша увага до посилення колишніх позицій, ніж до їх збереженню

в) зростання числа злиттів і поглинань фірм

г) інвестування в засоби виробництва витісняється фінансовим інвестуванням

221. У міру того, як основа конкурентної боротьби все більше зміщується в бік створення і освоєння знань, роль держави

а) зростає

б) знижується

222. Незважаючи на зростання вартості національної валюти, КНЕ вдалося підвищити

а) Італії

б) Німеччині

в) Швейцарії

г) Південної Кореї

223. Економічний протекціонізм держави сприяв підвищенню КНЕ

а) Японії

б) Італії

в Німеччині

г) Південної Кореї

224. Єдина розумна концепція пояснення КНЕ, відповідно до теорії М. Портера - це

а) валютний курс

б) продуктивність

в) процентні ставки

г) активний вплив держави

д) активний торговий баланс

е) надмірна і дешева робоча сила

ж) різна практика управління

225. Показниками розвитку МРТ є

а) питома вага експорту в загальному обсязі виробленої продукції

б) питома вага галузі в загальній вартості експорту

в) баланс зовнішньої торгівлі країни

г) обсяг зовнішньоторговельного обороту країни

226. Показниками розвитку МРТ на регіональному рівні є

а) коефіцієнт відносної експортної спеціалізації

б) коефіцієнт випередження взаємного товарообігу в порівнянні із зростанням суспільного виробництва взаємодіючих країн

в) коефіцієнт еластичності імпорту за ціною

г) частка взаємного товарообігу в суспільному виробництві країн

227. Міжнародна виробнича спеціалізація поділяється на

а) спеціалізацію окремих країн

б) спеціалізацію окремих підприємств

в) внутрігалузеву спеціалізацію

г) спеціалізацію регіонів

228. Основними видами Міжнародної спеціалізації виробництва є

а) предметна

б) технологічна

в) експортна

г) подетальная

229. Головною ознакою для визнання міжнародного, а не внутрішнього характеру торгової угоди є:

а) зміна власника товару

б) фактичний перетин товаром митного кордону

в) здійснення розрахунків через комерційний банк

г) продаж товару за світовою ціною

230. Найпростіша модель світового ринку товарів показує:

а) основні функціональні взаємозв'язки між внутрішнім попитом і пропозицією та попитом і пропозицією на світовому ринку

б) рівноважну ціну міжнародної торгівлі

в) порівняльні переваги в міжнародній торгівлі

г) кількісні обсяги експорту та імпорту

231. Вартісна база експорту на умовах поставки FOB включає:

а) доставку в порт

б) покупку страховки

в) оплату фрахту та інших зборів

г) навантаження на судно

232. Більша частина вантажів у світовій торгівлі перевозиться:

а) автомобільним транспортом

б) залізничним транспортом

в) морським транспортом

г) повітряним

233. Більше 2/3 світового експорту забезпечують:

а) промислово-розвинені країни

б) країни, що розвиваються

в) країни перехідної економіки

г) країни, що розвиваються і країни перехідної економіки разом узяті

234. Понад 70% вартісного обсягу світового експорту в даний час припадає на торгівлю:

а) сировиною

б) продовольством

в) продукцією обробної промисловості

г) сировиною і продовольством

235. Показник експортної квоти розраховується:

а)

б) Б = Е - І

в) О = Е + І

г)

236. Торговий баланс країни розраховується:

а) Б = Е - І

б)

в) О = Е + І

г)

237. Країна має дефіцит торгового балансу, якщо:

а) вартісний обсяг експорту більше вартісного обсягу імпорту

б) вартісний обсяг імпорту більше вартісного обсягу експорту

в) вартісний обсяг імпорту менше вартісного обсягу експорту

238. Якщо індекс умов торгівлі менше 1, то умови зовнішньої торгівлі країни:

а) покращилися

б) погіршилися

239. Низька цінова еластичність імпортного попиту на деякі товари створює фінансові проблеми для:

а) промислово розвинених країн

б) слаборозвинених країн

в) нафтовидобувних країн

г) Росії

240. Сучасна стратегія управління ТНК змінюється в напрямку:

а) децентралізації

б) централізації

241. В РФ рівність учасників зовнішньоторговельної діяльності

А) так

б) немає

в) немає, якщо це обумовлено законодавством

242. Експорт з РФ і імпорт в РФ кількісно обмежується

а) так

Б) немає

в) так, у виняткових випадках

243. Підтримання платіжного балансу РФ - це національний інтерес

А) так

б) немає

244. виділити не митний режим

а) експорт

б) імпортА) історично склалося зосередження окремих факторів виробництва в різних країнах | Д) обладнання в рахунок кредитів

Е) науково-технічне співробітництво | А) культивація земель | Г) в 1976 р | В) експортні та імпортні | А) фірми своєї країни | Б) частка експорту в її виробництві вище середнього по промисловості | Б) державами | В) приватних корпорацій | Б) захист економіки країни від внутрішніх і зовнішніх несприятливих факторів | В) Сінгапур |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати