На головну

функції кредиту

обслуговування товарообігу ця функція кредиту активно впливає на прискорення не тільки товарного, але і грошового обігу, витісняючи з нього, зокрема, готівку. Вводячи в сферу грошового обігу такі інструменти, як векселі, чеки, кредитні картки і т.д., він забезпечує заміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, що спрощує і прискорює механізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках. Найбільш активну, роль у вирішенні цього завдання відіграють комерційний кредит як необхідний елемент сучасних відносин товарообміну.

Прискоренням концентрації капіталу, як функції кредиту, є необхідною умовою стабільності розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єкта господарювання. Реальну допомогу в рішенні цієї задачі надають позикові кошти, що дозволяють істотно розширити масштаб виробництва (або іншої господарської операції) і, таким чином, забезпечити додаткову масу прибутку. Навіть з урахуванням необхідності виділення частини її для розрахунку з кредитором залучення кредитних ресурсів більш виправдане, ніж орієнтація виключно на власні кошти. Слід, однак, відзначити, що на стадії економічного спаду (і тим більше в умовах переходу до ринкової економіки) дорожнеча цих ресурсів не дозволяє активно використовувати їх для рішення задачі прискорення концентрації капіталу в більшості сфер господарської діяльності. Проте, розглянута функція навіть у вітчизняних умовах забезпечила певний позитивний ефект, дозволивши істотно прискорити процес забезпечення фінансовими ресурсами відсутніх або вкрай нерозвинених в період планової економіки сфер діяльності.

Практична реалізація функція економічних витрат обігу випливає з економічної суті кредиту, джерелом якого виступають, в тому числі фінансові ресурси, тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталів. Часовий розрив між надходженням і витрачанням грошових коштів суб'єктів господарювання може визначити не тільки надлишок, але і нестача фінансових ресурсів. Саме тому таке широке поширення отримали позики на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів, що використовуються практично всіма категоріями позичальників і забезпечують істотне прискорення оборотності капіталу, а, отже, і економію загальних витрат звертання. [15]

Перерозподільна функція в умовах ринкової економіки ринок позикових капіталів виступає як своєрідний насоса, що відкачує тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх в інші, що забезпечують, зокрема, більш високий прибуток. Орієнтуючись на диференційований її рівень в різних галузях або регіонах, кредит виступає в ролі стихійного макрорегулятора економіки, забезпечуючи задоволення потреб динамічно розвиваються об'єктів застосування капіталу в додаткових фінансових ресурсах. Однак в деяких випадках практична реалізація вказаної функції може сприяти поглибленню диспропорцій в структурі ринку, що найбільш наочно проявилося в Росії на стадії переходу до ринкової економіки, де перелив капіталів з сфери виробництва в сферу звертання прийняв загрозливий характер, в тому числі за допомогою кредитних організацій. Саме тому одна з найважливіших завдань державного регулювання кредитної системи - раціональне визначення економічних пріоритетів і стимулювання залучення кредитних ресурсів в ті галузі або регіони, прискорений розвиток яких об'єктивно необхідно з позиції національних інтересів, а не виключно поточної вигоди окремих суб'єктів господарювання.

Прискорення науково-технічного прогресу почалося в післявоєнні роки. Ця функція стала визначальним фактором економічного розвитку будь-якої держави і окремого суб'єкта господарювання. Найбільш наочно роль кредиту в його прискоренні може бути відстежено на прикладі процесу фінансування діяльності науково-технічних організацій, специфікою яких завжди був більший, ніж у інших галузях, тимчасової розрив між первинним вкладенням капіталу і реалізацією готової продукції. Саме тому нормальне функціонування більшості наукових центрів (за винятком що знаходяться на бюджетному фінансуванні) немислимо без використання кредитних ресурсів. Настільки ж необхідний кредит і для здійснення інноваційних процесів у формі безпосереднього впровадження у виробництво наукових розробок і технологій, витрати на які спочатку фінансуються підприємствами, в тому числі і за рахунок цільових середньо - і довгострокових позик банку. [12]

Як економічна категорія кредит виражає економічні відносини, що виникають між власниками з приводу перерозподілу тимчасово вільних матеріальних і грошових коштів на умовах повернення і платності. Кредитні відносини передбачають наявність як мінімум двох суб'єктів - кредитора і позичальника.

З точки зору теорії до кредиту відносяться неоднозначно. Одними фахівцями вважається, що кредит виникає від бідності, від нестачі майна і ресурсів, наявних у розпорядженні суб'єктів господарювання. Кредит, на думку інших фахівців, руйнує економіку, оскільки за нього треба платити, що підриває фінансове становище позичальника, призводить до банкрутства. Настільки різнопланове розуміння впливу кредиту на економіку багато в чому пов'язано з відсутністю про нього чіткого уявлення.

Принципи кредитування відображають сутність кредиту, а також вимоги об'єктивних економічних законів у сфері кредитних відносин. [20]
 В сучасних умовах кредитні відносини будуються за такими принципами:

- Зворотність визначає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора ресурсів після завершення їх використання позичальником;

- Терміновість відображає необхідність його повернення не в будь-який прийнятний для позичальника час, а в точно певний термін;

- Платність передбачає необхідність не тільки повернення позичальником отриманих від кредитора ресурсів, але й оплати права на їх використання;

- Забезпеченість висловлює необхідність захисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себе зобов'язань;

- Цільовий характер поширюється на більшість видів кредитних операцій, виражаючи необхідність цільового використання коштів, отриманих від кредитора. [18]

Комерційні банки видають кредити позичальникам на договірній основі при дотриманні всіх перерахованих вище принципів кредитування.

Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, які визначаються, виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель, визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Термін повернення кредиту визначається кредитором і позичальником у кредитному договорі та залежить від цілей кредитування, розміру кредиту, платоспроможності позичальника.

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Кредит може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими способами:

1) шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності;

2) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреби в кредиті;

3) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції. [14]

Кредитні операції здійснюються банками у межах кредитних ресурсів.

Кредити в іноземній валюті надаються юридичним і фізичним особам-резидентам, які займаються підприємницькою діяльністю, резидентам за операціями, які здійснюються ними з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем, та юридичним особам-нерезидентам - банківським установам.

При проведенні кредитної політики комерційні банки виходять з необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і вкладників, і суб'єктів господарської діяльності з урахуванням загальнодержавних інтересів.

Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок і комісійних винагород. Вони відповідають за своїми зобов'язаннями перед клієнтами всім належним їм майном і коштами.

Рішення щодо надання кредитів позичальникам, незалежно від заявленого розміру кредиту, приймається колегіально (Правлінням банку, Кредитним комітетом, Комісією тощо) більшістю голосів і оформляється протоколом.

При наданні позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10 відсотків власного капіталу ( "великі кредити"), комерційний банк повідомляє про кожний такий випадок Національному банку.

Жоден з виданих великих кредитів не може перевищувати 25 відсотків власних коштів банків. Загальний же обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів комерційного банку.

З цього можна зробити висновок, що кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу вартості, переданої в тимчасове користування. [7]

 ВСТУП | Класифікація кредитів, що надають фізичним особам

МОСКВА 2015 р | Організація банківського кредитування населенню в РФ | Загальна інформація про банк | Рейтинги МТС банку | Органи управління | Рада директорів | Комітети при Раді директорів | правління Банку | Основні фінансові результати діяльності банку | Іпотечне кредитування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати