На головну

Питання № 20. Як розраховується показник рівня виплат?

________________________________________________________________________________

Питання № 1. Вкажіть головний, істотна ознака категорії
 страхового захисту:

_____________________________________________________________________

1) формування цільового страхового фонду;

2) випадковий характер настання несприятливого
 події;

3) забезпечення безперебійності суспільного виробництва;

4) повернення коштів кожному страхувальнику;

_____________________________________________________________________

Питання № 2. Вкажіть способи формування страхового фонду:

_____________________________________________________________________

1) самострахування;

2) власне страхування;

3) комерційне страхування;

4) бонусний;

5) державний централізований страховий резерв;

6) фондовий метод.

_____________________________________________________________________

Питання № 3. Серед перерахованих специфічних ознак категорії страхування вкажіть помилковий:

_____________________________________________________________________

1) імовірнісний характер страхових відносин;

2) просторова й тимчасова розкладка збитку;

3) повернення коштів кожному страхувальнику;

4) всі помилкові.

_____________________________________________________________________

Питання № 4. Обов'язкове страхування може здійснюватися:

_____________________________________________________________________

1) в силу закону та договору страхування;

2) в силу договору страхування;

3) в силу нормативних актів федеральної і місцевої влади;

4) в силу закону або договору страхування

_____________________________________________________________________

Питання № 5. Економічна сутність страхування полягає:

_____________________________________________________________________

1) у формуванні страховиком страхового фонду за рахунок внесків страхувальників, призначеного для виробництва страхових виплат при настанні страхових випадків;

2) в особливих перерозподільних грошових відносинах між учасниками страхування з приводу формування спеціального фонду за рахунок страхових внесків страхувальників, призначеного для відшкодування можливого збитку (збитку), заподіяної одному з них в результаті страхового випадку;

3) у формуванні страховиком страхового фонду

4) в особливих грошових відносинах між учасниками страхування для відшкодування можливих збитків.

_____________________________________________________________________

Питання № 6. Страхування являє собою:

_____________________________________________________________________

1) відношення між страховиками (юридичними особами будь-якої організаційно-страхової форми) і страхувальниками (юридичними та дієздатними фізичними особами) щодо захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками шляхом сплати страхувальниками страхових внесків;

2) систему економічних відносин, включаючи освіту спеціального фонду коштів за рахунок підприємств, організацій і населення і його використання для відшкодування збитку в майні від стихійних лих та інших явищ;

3) плату «за страх»;

4) перерозподільні грошові відносини між учасниками страхування.

_____________________________________________________________________

Питання № 7. Добровільне страхування оформляється:

_____________________________________________________________________

1) в будь-якій формі за згодою сторін;

2) в письмовій формі - нотаріально завіреним договором страхування;

3) в простій письмовій формі - договором страхування або страховим полісом;

4) у формі, встановленій органом страхового нагляду.

_____________________________________________________________________

Питання № 8. Страховий тариф являє собою:

_____________________________________________________________________

1) встановлений законом розмір страхового внеску по обов'язковому страхуванню;

2) ставку страхової премії з одиниці страхової суми з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику;

3) встановлений договором розмір страхового платежу;

4) відношення страхової премії з страхової вартості.

_____________________________________________________________________

Питання № 9. Частина страхового тарифу, призначена для покриття витрат на проведення страхування, створення резерву (фонду) попереджувальних заходів і прибутку, називається:

_____________________________________________________________________

1) брутто-тарифом;

2) навантаженням;

3) дельта-надбавкою;

4) нетто-тарифом.

_____________________________________________________________________

Питання № 10. Плата за страхування (страхову послугу), яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору або Законній відносяться такі з перерахованих: 1. страховим внеском; 2. страховим платежем; 3. страховою премією; 4. страхового тарифу.

_____________________________________________________________________

1) - 1,2;

2) - 1, 3, 4;

3) - 1, 2, 3, 4;

4) - 1, 2, 3.

____________________________________________________________________

Питання № 11. Частина страхового тарифу, призначена для покриття страхових виплат, називається:

_____________________________________________________________________

1) брутто-тариф (брутто-ставка);

2) нетто-тариф (нетто-ставка);

3) навантаження;

4) дельта-надбавка.

_____________________________________________________________________

Питання № 12. Тарифна ставка включає в себе наступні елементи:

_____________________________________________________________________

1) нетто-ставка;

2) нетто-ставка, навантаження і прибуток;

3) нетто-ставка, навантаження і комісійні посередникам;

4) нетто-ставка і навантаження.

_____________________________________________________________________

Питання № 13. Розмір страхового тарифу визначається:

_____________________________________________________________________

1) органами страхового нагляду;

2) законом «Про організацію страхової справи в Російській Федерації»;

3) договором між страховиком і страхувальником;

4) немає правильної відповіді.

_____________________________________________________________________

Питання № 14. Нетто-ставка служить:

_____________________________________________________________________

1) для формування прибутку страхової організації;

2) для фінансування витрат страховика, пов'язаних з формуванням і використанням страхового
 фонду;

3) для формування страхового фонду, призначеного для страхових виплат;

4) немає правильної відповіді.

_____________________________________________________________________

Питання № 15. Основною частиною страхового тарифу є:

_____________________________________________________________________

1) прибуток;

2) нетто-ставка;

3) витрати на ведення справи і відрахування на попереджувальні заходи;

4) ризикова надбавка.

_____________________________________________________________________

Питання № 16. Ризикова надбавка входить до складу:

_____________________________________________________________________

1) нетто-ставки;

2) навантаження;

3) ризикової премії;

4) немає правильної відповіді.

_____________________________________________________________________

Питання № 17. Метою включення ризикової надбавки в страховий тариф є:

_____________________________________________________________________

1) забезпечення фінансової стійкості страхових
 операцій;

2) фінансування превентивних заходів;

3) захист від сезонних коливань страхової премії і
 виплат;

4) для покриття збитків або збитків від страхових випадків.

_____________________________________________________________________

Питання № 18. У страхуванні життя страховик в силу довгостроковості договору враховує при розрахунку страхового тарифу:

_____________________________________________________________________

1) тимчасову франшизу;

2) норму прибутковості;

3) можливість зміни умов договору;

4) немає правильної відповіді.

_____________________________________________________________________

Питання № 19. Страхова премія визначається шляхом множення:

_____________________________________________________________________

1) франшизи на страхову суму;

2) нетто-ставки на страхову суму;

3) брутто-ставки на страхову суму;

4) навантаження на страхову суму.

_____________________________________________________________________

Питання № 20. Як розраховується показник рівня виплат?

_____________________________________________________________________

1) як частка від ділення загальної суми збитків на число постраждалих об'єктів;

2) як частка від ділення загальної суми збитків на величину заробленої премії;

3) представляє собою питома вага нетто-ставки в
 брутто-ставкою;

4) відношенням страхових виплат до витрат на ведення справи.

_____________________________________________________________________

Питання № 21. При застосуванні в договорі страхування франшизи страхова премія, як правило:

_____________________________________________________________________

1) залишається без змін;

2) збільшується;

3) зменшується.

4) збільшується на розмір франшизи;

5) зменшується на розмір франшизи.

_____________________________________________________________________

Питання № 22. Функції державного органу з нагляду за страховою діяльністю визначені:

_____________________________________________________________________

1) в Цивільному кодексі;

2) у Законі «Про державний страховий нагляд в РФ»;

3) у Законі «Про страхування»;

4) у Законі «Про організацію страхової справи в РФ».

_____________________________________________________________________

Питання № 23. Основним спеціальним законом у сфері страхування є:

_____________________________________________________________________

1) Цивільний кодекс РФ;

2) Закон «Про організацію страхової справи в РФ»;

3) Закон «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації»;

4) Закон РФ «Про страхування».

_____________________________________________________________________

Питання № 24. В даний час державний орган, до компетенції якого відноситься нагляд за страховою компанією, - це:

_____________________________________________________________________

1) Департамент страхового нагляду Мінфіну РФ;

2) Федеральна служба Росії з нагляду за страховою діяльністю;

3) Всеросійський Союз страховиків;

4) Міністерство РФ з податків і зборів.

_____________________________________________________________________

Питання № 25. Страхова діяльність є:

_____________________________________________________________________

1) підприємницької;

2) благодійної;

3) громадської;

4) адміністративної.

_____________________________________________________________________

Питання № 26. Право проведення страхової діяльності в Росії мають:

_____________________________________________________________________

1) юридичні особи, статутом яких передбачена страхова діяльність;

2) юридичні особи та фізичні особи, зареєстровані як підприємці в порядку, встановленому законодавством;

3) юридичні особи - комерційні організації, зареєстровані в порядку, встановленому законодавством;

4) юридичні особи, які отримали ліцензію в порядку, встановленому законодавством.

____________________________________________________________________

Питання № 27. Правила страхування - це містить умови страхування документ, який:

_____________________________________________________________________

1) затверджується страховиком або об'єднанням страховиків і узгоджується з органом страхового нагляду;

2) затверджується керівником органу страхового нагляду;

3) затверджується страховиком і страхувальником;

4) затверджується керівником страхової організації.

_____________________________________________________________________

Питання № 28. Страховий агент здійснює свою діяльність з укладання договорів страхування:

_____________________________________________________________________

1) від імені та за дорученням страхувальника;

2) від імені і за дорученням страхової організації;

3) від свого імені і на свій ризик;

4) від свого імені, але за дорученням страхової організації.

_____________________________________________________________________

Питання № 29. Страховий брокер в процесі укладення договору страхування може виробляти юридичні дії:

_____________________________________________________________________

1) від імені страховика і за його дорученням;

2) від імені страхувальника і за його дорученням;

3) від свого імені, за дорученням страховика або страхувальника;

4) від свого імені і в свою користь.

_____________________________________________________________________

Питання № 30. Особа, на користь якої укладено договір страхування, є:

_____________________________________________________________________

1) вигодонабувачем;

2) застрахованою особою;

3) страхувальником;

4) третьою особою.

_____________________________________________________________________

Питання № 31. Обов'язок повідомити страховика про обставини, що вплинули на збільшення страхового ризику в період дії договору страхування, лежить на:

_____________________________________________________________________

1) власника застрахованого об'єкта;

2) страхувальника;

3) вигодонабувачем;

4) страхувальником.

_____________________________________________________________________

Питання № 32. Франшиза - це:

_____________________________________________________________________

1) відмова страховика від виплати;

2) максимальний розмір страхового відшкодування;

3) мінімальний розмір страхового відшкодування;

4) неоплачувана частина збитку.

_____________________________________________________________________

Питання № 33. Таємниця страхування передбачає обов'язок страховика не розголошувати відомості про страхувальника (застраховану особу), його здоров'я та майновий стан:

_____________________________________________________________________

1) у всіх випадках, крім надання відомостей на вимогу державних органів в межах їх компенсації;

2) у всіх випадках, згідно з чинним законодавством;

3) у всіх випадках, крім надання відомостей в Госналогслужбу і орган страхового нагляду;

4) у всіх випадках, крім надання відомостей на вимогу аудиторів, які здійснюють перевірку страховика.

_____________________________________________________________________

Питання № 34. Реєстрація та ведення державного реєстру суб'єктів страхової справи ведеться:

_____________________________________________________________________

1) Реєстраційної палатою;

2) Федеральним органом страхового нагляду;

3) Податковою інспекцією;

4) Державним антимонопольним комітетом.

_____________________________________________________________________

Питання № 35. Ризик невиконання страхувальником своїх обов'язків за договором страхування несе:

_____________________________________________________________________

1) страхувальник;

2) застрахована особа;

3) вигодонабувач;

4) страхова організація.

_____________________________________________________________________

Питання № 36. При укладанні договору страхування була неправильно визначена страхова вартість майна. Причому, страхова сума перевищує страхову вартість. Чи дійсний такий договір:

_____________________________________________________________________

1) так, в будь-якому випадку;

2) немає;

3) недійсний, в тій частині страхової суми, яка перевищує дійсну вартість майна;

4) немає правильної відповіді.

____________________________________________________________________

Питання № 37. Цивільним Кодексом передбачені наступні умови оскарження страхової вартості майна:

_____________________________________________________________________

1) страхова вартість майна не може бути оскаржена, за винятком випадків, коли страхувальник навмисно ввів в оману страховика;

2) страхова вартість майна не може бути оскаржена після настання страхового випадку;

3) страхова вартість майна не може бути оскаржена в разі, коли страховик не скористався своїм правом на оцінку ризику;

4) страхова вартість майна не може бути оскаржена після сплати страхувальником страхової премії.

_____________________________________________________________________

Питання № 38. Якщо вигодонабувач - одержувач відшкодування за майновим страхуванням - заздалегідь не відомий, тоді страховиком, згідно із законодавством, може бути виданий страховий поліс:

_____________________________________________________________________

1) «на пред'явника», без вказівки вигодонабувача;

2) тільки на користь самого страхувальника;

3) тільки на користь власника застрахованого майна;

4) такий договір не може бути укладений.

_____________________________________________________________________

Питання № 39. При настанні страхового випадку, передбаченого договором майнового страхування, страхувальник зобов'язаний прийняти розумні й доступні в сформованих обставинах заходу, щоб зменшити можливі збитки. Невиконання цього обов'язку може спричинити за собою такі правові наслідки:

_____________________________________________________________________

1) страховик зобов'язаний повернути страховий внесок, а страхувальник - отримане відшкодування;

2) страховик має право вимоги про визнання договору недійсним;

3) страховик звільняється від страхової виплати;

4) договір автоматично припиняє свою дію.

_____________________________________________________________________

Питання № 40. Термін позовної давності за вимогами, що випливають з договору майнового страхування, становить:

_____________________________________________________________________

15 років;

21 рік;

33 роки;

4) 2 роки;

_____________________________________________________________________

Питання № 41. Отримання страхувальником (вигодонабувачем) за договором майнового страхування відшкодування завданих збитків від осіб, винних у настанні страхового випадку, тягне за собою такі наслідки:

_____________________________________________________________________

1) право страховики розірвати договір в односторонньому порядку;

2) право страховика відмовити у страховій виплаті;

3) право страховика вимагати визнання договору недійсним;

4) право страховика вимагати дострокового розірвання договору.

_____________________________________________________________________

Питання № 42. При переході прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої був укладений договір страхування, до іншої особи права і обов'язки за цим договором переходять до особи, до якої перейшли права на майно, в наступному порядку:

_____________________________________________________________________

1) особа, до якої перейшли права на застраховане майно, зобов'язане письмово повідомити про це страховика;

2) права на страхову виплату переходять до нового власника автоматично;

3) страхувальник зобов'язаний письмово повідомити страховика про перехід прав на застраховане майно;

4) вигодонабувач зобов'язаний письмово повідомити страховика про перехід прав на застраховане майно.

_____________________________________________________________________

Питання № 43. Спосіб визначення розміру страхової виплати в розмірі дійсної шкоди, помноженого на відсоток, який становить відношення страхової суми до страхової вартості, називається:

_____________________________________________________________________

1) пропорційна система відшкодування;

2) система першого ризику;

3) система другого ризику;

4) гранична система відшкодування.

_____________________________________________________________________

Питання № 44. До істотних умов договору майнового страхування відповідно до ЦК РФ відносяться такі з перерахованих: 1. Об'єкт страхування, 2. Вигодонабувач, 3. Страхові суми, 4. Страхові випадки, 5. Страхові тарифи, 6. Термін дії договору страхування:

_____________________________________________________________________

1) - 1,3,4,6;

2) - 1,2,5;

3) - 3,4,5,6;

4) - 1,3,6.

_____________________________________________________________________

Питання № 45. Наслідками невиконання вимог законодавства про обов'язкове страхування цивільної відповідальності (відсутність поліса ОСАЦВ) для автовласника будуть:

_____________________________________________________________________

1) адміністративний штраф;

2) штрафи на дорогах, неможливість поставити машину на облік, пройти техогляд, а також необхідність самостійно відшкодовувати збиток, якщо автовласник стане винуватцем ДТП;

3) відсутність «стікера» на лобовому склі автомобіля;

4) ніяких наслідків не буде.

____________________________________________________________________

Питання № 46. Який з видів договору страхування є публічним договором:

_____________________________________________________________________

1) договір страхування відповідальності;

2) договір майнового страхування;

3) договір страхування підприємницького ризику;

4) договір особистого страхування.

_____________________________________________________________________

Питання № 47. Відповідно до Цивільного Кодексу за договором страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, може бути застрахований ризик відповідальності: 1. страховика, 2. Страхувальника, 3. Страхового агента, 4. Страхового брокера , 5. Третьої особи:

_____________________________________________________________________

1) - 1,2 ,;

2) - 2,4,5;

3) - 1,2,5,3;

4) - 3,4.

_____________________________________________________________________

Питання № 48. За особистим страхуванням при настанні страхового випадку застрахованій особі або вигодонабувачу виплачується:

_____________________________________________________________________

1) страхове відшкодування;

2) страхове забезпечення;

3) страхова виплата;

4) страхова премія.

_____________________________________________________________________

Питання № 49. Страхове забезпечення за договором особистого страхування у разі смерті застрахованої особи, якщо в договорі не названо вигодонабувач, виплачується:

_____________________________________________________________________

1) страхувальнику;

2) особі, зазначеній в письмовому розпорядженні страхувальника;

3) спадкоємцям застрахованої особи;

4) виплата не проводиться.

_____________________________________________________________________

Питання № 50. Страхове забезпечення по особистому страхуванню при страховому випадку виплачується в такому порядку:

_____________________________________________________________________

1) виплачується незалежно від сум, отриманих з державного соціального страхування, в порядку відшкодування шкоди та за іншими договорами страхування;

2) в розмірі страхової суми за вирахуванням сум, отриманих з державного соціального страхування, в порядку відшкодування шкоди та за іншими договорами страхування;

3) не виплачується, в разі якщо шкоду, завдану здоров'ю застрахованого, відшкодовано третіми особами, винними в заподіянні шкоди;

4) виплачується відповідно до правил страхування.

____________________________________________________________________

Питання № 51. Заміна вигодонабувача в період дії договору особистого страхування проводиться:

_____________________________________________________________________

1) з письмовим повідомленням раніше призначеного вигодонабувача;

2) з письмовим повідомленням застрахованої особи;

3) з письмової згоди застрахованої особи;

4) на вимогу страхувальника.

____________________________________________________________________

Питання № 52. Страховик не звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо доведена вина страхувальника (застрахованої особи), за договором:

_____________________________________________________________________

1) страхування цивільної відповідальності за і заподіяння шкоди життю або здоров'ю;

2) страхування професійної відповідальності;

3) особистого страхування;

4) обов'язкового страхування.

_____________________________________________________________________

Питання № 53. Згідно Закону «Про приватну детективну і охоронну діяльність в РФ», особисте страхування громадян - приватних детективів і охоронців, є обов'язковим і здійснюється за рахунок коштів:

_____________________________________________________________________

1) державного бюджету;

2) наймають їх підприємств (організацій);

3) самих працівників;

4) позабюджетних фондів.

_____________________________________________________________________

Питання № 54. Обов'язкове страхування співробітників податкових інспекцій здійснюється за рахунок коштів:

_____________________________________________________________________

1) самих працівників;

2) позабюджетних фонів;

3) державного бюджету;

4) наймають їх підприємств (організацій).

____________________________________________________________________

Питання № 55. Страхове забезпечення, що виплачується спадкоємцям застрахованої особи в разі його смерті:

_____________________________________________________________________

1) включається до складу спадкової маси;

2) не включається до складу спадкової маси;

3) не включається до складу спадкової маси, якщо договір був укладений на термін більше 1 року;

4) не включається до складу спадкової маси, якщо договір був укладений на термін більше 5 років.

_____________________________________________________________________

Питання № 56. До істотних умов договору особистого страхування відповідно до ЦК РФ відносяться такі з перерахованих: 1. Застраховані особи, 2. Страхові випадки, 3. Страхові суми, 4. Вигодонабувачі, 5 Термін дії договору, 6. Страхові тарифи:

_____________________________________________________________________

1) - 1,2,3,5;

2) - 1,2,4;

3) - 2,3,5,6;

4) - 1,3,6.

_____________________________________________________________________

Питання № 57. Метою перестрахування як способу забезпечення стійкості страхових операцій є:

_____________________________________________________________________

1) нейтралізація впливу великих і небезпечних ризиків;

2) формування однорідного страхового портфеля за допомогою розподілу і вирівнювання ризиків;

3) страховий захист об'єкта страхування за одним договором кількома страховиками. При цьому в договорі визначаються права і обов'язки кожного
 страховика;

4) немає правильної відповіді.

_____________________________________________________________________

Питання № 58. Максимальний розмір страхової суми, яка може
 бути прийнята страховою компанією на власне утримання,
 становить:

_____________________________________________________________________

1) 10% від сплаченого статутного капіталу;

2) 10% від суми власних коштів;

3) 10% величини страхових (технічних) резервів.

4) 10% від розміру стразового суми.

_____________________________________________________________________

Питання № 59. Страховик уклав договір з перестрахувальником. хто
 є відповідальним перед страхувальником при настанні
 страхової події:

_____________________________________________________________________

1) страховик;

2) перестрахувальник;

3) солідарна відповідальність;

4) визначається умовами договору.

_____________________________________________________________________

Питання № 60. До непропорційним договорами страхування відносяться:

_____________________________________________________________________

1) квотний договір перестрахування;

2) договір ексцедента збитковості;

3) ексцедентна договір перестрахування;

4) немає правильної відповіді.

_____________________________________________________________________Незвичайне завдання » | Питання № 61. Форма договору перестрахування, при якому страховик
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати