На головну

теми рефератів

1.Відмінні риси науки як форми пізнання

1) Специфіка наукового пізнання, роль наукового пізнання в розвитку культури

2) Відмінність науки від міфології, релігії і інших форм знань

3) Наука як професійна діяльність

2.Наука і релігія в сучасному світі: конфлікт чи співробітництво?

1) Релігійна картина світу і її взаємини з науковою картиною світу

2) Основні суперечності між наукою і релігією в історії і сучасності

3) Проблеми співпраці науки і релігії в моральності суспільства

3.Науковий світогляд і роль природознавства в його розвитку

1) Особливості світогляду людини в різних типах суспільств: традиційних і індустріальних

2) Вплив природно-наукових знань на формування наукового світогляду культурної еліти суспільства і фахівців

3) Необхідність наукового світогляду в сучасному суспільстві.

4.Природно-наукові картини світу як етапи розвитку природознавства. Сучасна ЕНКМ і її особливості

1) ЕНКМ як найзагальніша наукова категорія пізнання природи і суспільства

2) Типи ЕНКМ і їх формування в процесі розвитку науки

3) Відмінність сучасної ЕНКМ від попередніх, її основний зміст

5.Наукові революції і формування наукових парадигм

1) Наукова парадигма як категорія пізнання, її особливості

2) Наукові революції як етап зміни парадигм

3) Обмеженість парадигмальной схеми розвитку науки

6.Наукова проблема як основна категорія в природознавстві

1) Проблемна ситуація в науці, її сутність і виникнення

2) Постановка і стратегія вирішення наукових проблем

3) Види наукових проблем в сучасній науці і їх ознаки

7.Наукова гіпотеза і наукова теорія: особливості та взаємозв'язок

1) Роль гіпотези в побудові наукових концепцій природознавства

2) Перевірка гіпотез і оцінка їх правдоподібності

3) Зв'язок теорії і гіпотез, уточнення теорії шляхом перевірки гіпотез

8.Спостереження і експеримент як наукові методи, їх взаємозв'язок

1) Роль спостереження і експерименту в розвитку природознавства

2) Спостереження в сучасній науці, його особливості та значення

3) Види наукових експериментів і їх сфери застосування

9.Моделювання як метод наукового пізнання в природознавстві

1) Характеристика моделювання як методу наукового дослідження

2) Моделювання та аналогія, умови подібності

3) Проблеми сучасного моделювання в науці

10.Комплексні наукові напрямки в природничих науках

1) Міждисциплінарні комплексні наукові напрямки в сучасному природознавстві, їх особливості

2) Синтез математики і природничих наук, перспективи розвитку

3) З'єднання природних і гуманітарних наук в сучасній культурі

11.Природничо знання і гуманітарне мислення в сучасному світі: формування нової парадигми культури

1) Взаємозв'язок і взаємопроникнення наукових методів в гуманітарних і природничих науках

2) Синергетика як методологія сучасної науки

3) Необхідність об'єднання природних і гуманітарних наук в сучасній технології та техніці.

12.Людина як біосоціальна істота

1) Людина як результат біологічної еволюції: гіпотези, факти, історія

2) Поведінка людини як соціальний феномен, його формування в процесі виховання

3) Вплив генетичних відкриттів на розуміння соціальної поведінки людей

13.Науковий підхід до проблеми сучасного шлюбу і формування сім'ї

1) Причини створення сім'ї: біологічні, економічні, соціальні

2) Біологічна і моральна сумісність партнерів як основа міцної сім'ї

3) Виховання потомства, відповідальність батьків

14.Особистість і доля вченого як чинники наукової творчості

1) Формування вченого як процес виховання і професії

2) Цілеспрямований пошук і випадковість як чинники наукового відкриття

3) Взаємодія традицій і новаторства в долі видатних вчених

15.Наука і майбутнє людства: світова спільнота ХХI століття

1) Відмінність сучасного постіндустріального суспільства від попередніх

2) Науково-технічний прогрес: досягнення і кризи

3) Концепція сталого розвитку - основа сучасної політики індустріально розвинених держав

16.Науково-технічний прогрес і його прогнозування

1) Типи науково-технічного прогнозування в сучасній науці

2) Науково-технічна фантастика і її Предсказательная можливості

3) Прогноз як критерій правильності наукових теорій

17.Керований інтелект (біороботів) як технологія майбутнього

1) Створення «штучного інтелекту»: досягнення і перспективи

2) Можливості та сфери застосування біороботів

3) Соціальні небезпеки застосування біороботів у військових конфліктах

18.Сучасний глобальна екологічна криза: технологічні та соціальні причини

1) Витоки сучасної екологічної кризи, його небезпеки

2) Технологічні причини кризи і шляху виходу з нього

3) Соціальні фактори екологічних проблем держав і регіонів

19.Сучасна теорія біологічної еволюції і її формування

1) Теорія еволюції Дарвіна як видатне досягнення в біології

2) Генетика - базис сучасної еволюційної теорії

3) Напрямки розвитку вчення про еволюцію в сучасному природознавстві

20.Вчення про ноосферу і реальності сучасного світу

1) Основні положення вчення про ноосферу В. Вернадського

2) Основні умови реалізації постулатів вчення про ноосферу

3) Ноосфера - утопія чи реальність?

Примітка.Додаткова література до кожної теми вказана в навчально-методичному посібнику [2]. Крім того, студентам рекомендується проводити і самостійний пошук джерел інформації по заданій темі для розширення кругозору, що буде враховуватися і заохочуватися при оцінці роботи.

ЗАВДАННЯ № 2

Розділ II. Природничо-наукові концепції неживої природи

Тема: Енергетичні концепції в природознавстві і техніці

Методичні вказівки

Розрахунково-практичні завдання охоплюють одну з основних тем II-го розділу курсу - енергетичні характеристики процесів взаємодії і руху тіл в природі і техніці, до яких відносяться робота, потужність, перетворення і втрати енергії (коефіцієнт корисної дії). Розглядаються чотири різних енергетичних системи, в яких розрахунки перерахованих параметрів мають певну специфіку.

Оформлення рішення задач повинно включати: схему установки, запис умови і вихідних даних в загальному вигляді, формули і розрахунки. Підсумкові відповіді слід представляти в кінці рішення у вигляді зведеної таблиці. Розмірності величин необхідно висловлювати в міжнародній системі одиниць - СІ.

При обчисленнях слід звертати увагу на точність результату, яка не повинна перевищувати точності вихідних величин (зазвичай, не більше двох значущих цифр після коми); числа з великою кількістю нулів краще замінювати твором на 10 у відповідній мірі (10т).

рекомендована література

1. Карпенко С. Х. Концепції сучасного естествознанія- Практикум: Учеб. посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ, 1998..

2. Липівка П. О. Практикум з природознавства. - Ростов н / Д: Фенікс, 2001..

3. Трофимова Т. І. Курс фізики: Учеб. посібник.- М .: Вища. Шк. 1994.

4. Дорошенко В. А. Концептуальні системи природознавства, частина 2 - Єкатеринбург: УрФУ, 2011 року.

5. Дорошенко В. А. Концепції сучасного природознавства: Методичні вказівки і варіанти завдань до контрольних робіт - Єкатеринбург, УГТУ-УПІ, 2004.

6. Шаталов С. В. Концепції сучасного природознавства. Практикум: навч. посібник для вузів / під ред. проф. А. І. Бараннікова.- Ростов н / Д:

Фенікс, 2003.

 природознавства | МЕХАНІЧНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

гідромеханічних ЕНЕРГОСИСТЕМИ | ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ | електроенергетичної системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати