На головну

Хімія і обмін ліпідів

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Насиченою жирними кислотами є:

А. арахідонової Б. лінолева В. пальмітинова Г. оленів Д. ліноленова

2. Для жирних кислот, що входять до складу природних жирів, характерно:

А. коротка вуглеводнева ланцюг (менше 8 атомів вуглецю) Б. наявність декількох карбоксильних груп В. спряженість розташування подвійних зв'язків Г. транс-конформація подвійних зв'язків в вуглеводневого ланцюга Д. парне число атомів вуглецю в ланцюзі

3. Основною функцією вільних жирних кислот є:

А. транспортна Б. структурна В. захисна Г. термоизоляционная Д. енергетична

4. До фосфоліпідів відносяться:

А. гангліозид Б. сфингомиелин В. гліцерофосфат Г. инозитол Д. фосфохолін

5. Основною функцією фосфоліпідів в організмі є:

А. участь в побудові клітинних мембран і ліпопротеїнів крові Б. енергетична В. захисна Г. участь в клітинних контактах Д. зв'язування токсинів

6. амфіфільних ліпідом є:

А. гангліозид Б. ефір холестрола В. холін Г. триацилгліцеролів Д. інозитол

7. Міцність мембрани збільшується при при:

А. збільшенні кількості холестеролу в мембрані Б. збільшенні перекисного окислення мембранних фосфоліпідів В. збільшенні кількості поліненасичених жирних кислот в мембранних фосфолипидах Г. зменшенні кількості насичених жирних кислот в мембранних фосфолипидах Д. збільшенні кількості вільних жирних кислот в мембрані

8. Для інтегральних білків клітинних мембран характерно:

А. ніколи не є глікопротеїнами Б. ніколи не є ферментами В. представляють собою глобулярні амфіфільні структури Г. не утворюють гідрофобних зв'язків з іншими компонентами мембран Д. знаходяться на поверхні мембрани

9. У ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти утворюється:

А. тромбоксан Б. простагландин В. простациклин Г. лейкотриен Д. ейкозапентаєнова кислота

10. Липаза, що здійснює гідроліз жиру в просвіті кишечника, виробляється в:

А. печінки Б. підшлунковій залозі В. стінці дванадцятипалої кишки Г. стінці тонкої кишки Д. стінці клубової кишки

11. Жовчні кислоти в кишечнику сприяють:

А. інактивації панкреатичної ліпази Б. емульгуванню жирів В. всмоктуванню ЛПДНЩ Г. утворення хіломікронів Д. етерифікації холестеролу

12. Жовчні кислоти синтезуються з:

А. триацилгліцеролів, Б. хосфатіділхоліна, В. фосфатітіділетаноламіна, Г. пальмітинової кислоти Д. холестеролу

13. Нормальне значення холато-холестеринового коефіцієнта становить:

А. 25 Б. 20. В. 15 Г. 10. Д. 5

14. Окислення вищих жирних кислот відбувається в:

А. лизосомах Б. апараті Гольджі В. цитоплазмі Г. ЕПР Д. мітохондріях

15. У активації жирних кислот бере участь:

А. HS- глутатіон Б. HS- КоА В. окислена ліпоєва кислота Г. відновлена ??ліпоєва кислота Д. HS-ацілпереносящій білок

16. У транспорті вищих жирних кислот через мембрану в матрикс мітохондрій бере участь:

А. карнітин Б. креатин В. кератин Г. креатинін Д. карнозин

17. Кількість молекул АТФ, що утворюються при окисленні однієї молекули жирної кислоти, що містить 12 атомів вуглецю, становить:

А. 117 Б. 107. В.97. Г.87. Д.77

18. Початковою стадією розпаду гліцерину до кінцевих продуктів є:

А. фосфорилирование Б. окислення В. відновлення Г. ацетилювання Д. сульфування

19. Ацетил-КоА, який використовується для синтезу вищих жирних кислот, утворюється в цитоплазмі клітин за участю ферменту:

А. тіолази Б. ізоцитратдегідрогенази В. цітратсінтази Г. малик-ензиму Д. цітратліази

20. Загальним попередником для синтезу фосфатидилхоліну і сфінгоміеліна є:

А. ацетилхолін Б. гліцерин-3-фосфат В. фосфатидними кислота Г. фосфатіділетаноламін Д. ЦДФ-холін

21. Донором метильної групи при утворенні фосфатидилхолина є:

А. аденозилметионин Б. холін-фосфат В. вітамін В12 Г. фолієва кислота Д. креатин

22. Загальним метаболітом при утворенні триацилгліцеролів і фосфоліпідів є:

А. сфингозин Б. фосфохолін В. лізофосфатід Г. ЦДФ-етаноламін Д. фосфатидними кислота (дігліцеролфосфат)

23. Яке з наведених тверджень є вірним?

А. збільшення концентрації кетонових тіл в крові може призводити до зниження рН Б. тільки печінка здатна утилізувати кетонові тіла В. при окисленні 1 молекули ?-?гідроксібутірата до кінцевих продуктів синтезується 36 молекул АТФ Г. кетонові тіла синтезується тільки в міокарді Д. ацетоацетат НЕ відноситься до числа кетонових тіл

24. Кількість молекул АТФ, що утворюється при окисленні однієї молекули ацетоацетата до кінцевих продуктів складає:

А.60. Б. 48. В. 36. Г. 24. д.12

25. Синтез кетонових тіл відбувається:

А. в печінці

Б. в серцевому м'язі В. в нирках Г. в мозку Д. в скелетних м'язах

26. Інгібітором ацетил-КоА-карбоксилази, що лімітує швидкість синтезу вищих жирних кислот, є:

А. цитрат Б. ацетил-КоА В. НАДФН Г. АТФ Д. довголанцюгові ацил-КоА

27. Одним з етапів транспорту ацетил-КоА з мітохондрій в цитоплазму є утворення:

А. малата Б. оксалоацетата В. ?-кетоглутарата Г. сукцината Д. цитрату

28. простетичної група ацілпереносящего білка, що бере участь в синтезі вищих жирних кислот, містить:

А. пантотенову кислоту Б. біотин В. HS-глутатіон Г. ліпоєвої кислоти Д. фолієву кислоту

29. Ферменти, що беруть участь в синтезі вищих жирних кислот, локалізуються в клітці:

А. в матриксі мітохондрій Б. в мікросомах В. в лізосомах Г. в межмембранном просторі мітохондрій Д. в цитоплазмі

30. Регуляторним ферментом, що лімітує синтез холестеролу, є:

А. b-гідрокси-b-метил-КоА-синтаза Б. тіолазу В. ацетил-КоА-карбоксилаза Г. ацетоацетил-КоА-синтаза Д. b-гідрокси-b-метилглутарил-КоА-редуктаза

31. При відновленні ?-гідрокси-?-метил-глютаріл-КоА утворюється:

А. глютамінова кислота Б. ацетоацетил-КоА В. ?-гидроксимасляная кислота Г. арахідонової кислоти Д. Мевалонова кислота

32. Для відновлення 1 молекули ?-гідрокси-?-метилглутарил-КоА в мевалоновую кислоту витрачається:

А. 1 молекула НАДН2 Б. 1 молекула НАДНФ2 В. 2 молекули ФАДН2 Г. 2 молекули НАДН2 Д. 2 молекули НАДФН2

33. мевалонової кислота утворюється при відновленні:

А. ?-гідрокси-?-метилглутарил-КоА Б. ацетоацетил-КоА В. ?-гідроксимасляної кислоти Г. арахідонової кислоти Д.глутаміновой кислоти

34. Одним з кінцевих продуктів катаболізму холестерину у людини є:

А. ланостерин Б. оксалоацетат В. ацетоацетат Г. сквален Д. холевая кислота

35. Регуляція синтезу холестеролу з ацетил-КоА здійснюється на рівні:

А. освіти ацетоацетил-КоА з ацетил-КоА Б. освіти ?-гідрокси-?-метил-глутарил-КоА з ацетил КоА В. освіти мевалонової кислоти з b-гідрокси-?-метил-глутарил-КоА Г. освіти сквалена при участю скваленсінтази Д. циклізації сквалена з утворенням ланостерин

36. У перетворенні насцентних (дискоїдальне) ЛПВЩ в зрілі сферичні ЛПВЩ, бере участь фермент:

А. ліпопротеінліпази Б. липаза В. холестеролестераза Г. фосфолипаза Д. лецитин-холестерол-ацілтрансферази (ЛХАТ)

37. Спадковий дефект лецитин-холестерол-ацілтрансферази (ЛХАТ) призводить:

А. до порушення формування зрілих сферичних ЛПВЩ Б. до підвищення в крові рівня хиломикронов В. до підвищення в крові рівня жовчних кислот Г. до порушення формування ЛПДНЩ Д. до підвищення в крові концентрації вільних жирних кислот

38. При відсутності ліпопротеінліпази (спадкова гіперліпопротеїнемія I типу) спостерігаються зміни рівня ліпідів в сироватці крові:

А. вміст ЛПВЩ знижений Б. вміст ЛПВЩ підвищено В. вміст ЛПНЩ підвищено Г. вміст холестеролу підвищений Г. зміст хиломикронов підвищено

39. При відсутності рецепторів для ЛПНЩ в мембранах клітин (спадкова гіперліпопротеїнемія I I типу) відбуваються зміни рівня ліпідів в плазмі крові:

А. вміст холестеролу підвищений Б. вміст ЛПНЩ знижений В. вміст ЛПВЩ підвищено Г. зміст ТАГ знижений Д. зміст ТАГ підвищено

40. триацилгліцеролів, синтезовані в печінці, транспортуються кров'ю в складі:

А. ЛПНЩ Б. ЛПДНЩ В. ЛПВЩ Г. хиломикронов Д. комплексів з альбумінами

41. У метаболізмі хиломикронов бере участь:

А. гормонзавісімих ліпаза жирової тканини Б. лецитин-холестерол-ацілтрансферази (ЛХАТ) В. панкреатическая липаза Г. фосфолипаза Д. ліпопротеінліпази

Виберіть всі правильні відповіді:

1. поліненасичених жирних кислот є:

А. пальмітинова Б. арахідонової В. лінолева Г. ліноленова Д. оленів

2. До складу ліпідів входять спирти:

А. етаноламін Б. етанол В. гліцерин Г. сфингозин Д. інозитол

3. Які з тверджень вірно характеризують фосфоліпіди?

А. є ліпотропні факторами Б. ніколи не містять поліненасичених жирних кислот В. входять до складу ліпопротеїнів Г. входять до складу клітинних мембран Д. володіють амфіпатіческімі властивостями

4. Синтез простагландинів пригнічують:

А. саліцилати Б. простацикліни В. .лейкотріени Г. .тромбоксани Д. глюкокортикоїди

5. В освіті ліпідного бішару мембран беруть участь:

А. вільний холестерол Б. естеріфіцірованний холестерол В. триацилгліцеролів Г. сфінгофосфатіди Д. фосфатіділсерін

6. У мембранах клітин відсутні:

А. ефіри холестеролу Б. глікопротеїни В. гліколіпіди Г. фосфатидилхолин Д. ацетилхолін

7. Плинність мембрани збільшується при:

А. збільшенні кількості пальмітинової кислоти в мембранних фосфолипидах Б. збільшенні кількості стеаринової кислоти в мембранних фосфолипидах В. збільшенні кількості фосфоліпідів в мембрані Г. зменшенні кількості холестеролу в мембрані Д. збільшенні кількості поліненасичених жирних кислот в мембранних фосфолипидах

8. Швидкість перекисного окислення мембранних фосфоліпідів:

А. залежить від кількості холестеролу в мембрані. Б. залежить від кількості поліненасичених жирних кислот в мембранних фосфолипидах В. впливає на ліпідний склад мембрани Г. впливає на функціонування мембранних білків Д. впливає на міцність мембрани

9. Арахидоновая кислота в складі мембранних ліпідів є попередником:

А. простациклинов Б. стероїдних гормонів В. простагландинів Г. лейкотрієнів Д. тромбоксанов

10. До кон'югатів жовчних кислот відносяться:

А. холановая кислота Б. літохолевая кислота В. хенодезоксихолева кислота Г. тауродезоксіхолевая кислота Д. глікохолевой кислота

11. Жовчні кислоти в просвіті кишечника сприяють:

А. етерифікації холестеролу Б. всмоктуванню жирних кислот В. активації панкреатичної ліпази Г. емульгуванню жирів Д. утворення хіломікронів

12. Жовчні кислоти беруть участь в процесі всмоктування з просвіту кишечника:

А. жирних кислот з довгим вуглецевим ланцюгом Б. гліцерину В. азотистих основ фосфоліпідів Г. жирних кислот з коротким вуглецевим ланцюгом Д. холестеролу

13. перетравлення ліпідів в шлунково-кишковому тракті сприяють:

А. жовчні кислоти Б. соляна кислота В. амілаза Г. ліпопротеінліпази Д. панкреатическая липаза

14. Виділення жирів з калом (стеаторея) може спостерігатися при:

А. порушенні надходження жовчі в просвіт кишечника Б. порушення синтезу жовчних кислот в печінці В. зменшенні окислення жирних кислот в печінці Г. порушенні надходження панкретіческой ліпази в просвіт кісшечніка Д. збільшенні синтезу жирів в організмі

15. Ацетил-КоА використовується в тканинах для синтезу:

А. гліцерину Б. пальмітинової кислоти В. кетонових тел Г. холестеролу Д. ліноленової кислоти

16. У ?-окисленні вищих жирних кислот беруть участь коферменти:

А. ФАД Б. HS-KoA В. ТДФ Г. НАДФ+ Д. НАД+

17. Проміжними метаболітами при синтезі кетонових тіл з активного ацетату є:

А. ацетоацетил-КоА Б. глутаровая кислота В. Мевалонова кислота Г. ?-гідрокси-?-метилглутарил-КоА. Д. ізопентенілпірофосфат

18. Які з тверджень вірно характеризують кетонові тіла:

А. утворюються у всіх тканинах крім печінки Б. синтезуються з Малоні-КоА В. синтезуються з ацетил-КоА Г. накопичуються в організмі при надмірному надходженні вуглеводів Д. використовуються як джерело енергії в скелетних і серцевого м'язах

19. При тривалому голодуванні кетонові тіла використовуються як джерело енергії:

А. еритроцитами Б. скелетними м'язами В. міокардом Г. гладкими м'язами Д. печінкою

20. b-гідрокси-b-метил-глютаріл-КоА є проміжним метаболітом в процесі:

А. синтезу кетонових тіл Б. синтезу холестеролу В. b-окислення жирних кислот Г. синтезу вищих жирних кислот Д. окислення кетонових тіл

21. У синтезі вищих жирних кислот і ТАГ беруть участь продукти катаболізму вуглеводів

А. рибоза-5-фосфат Б. фосфодіоксиацетон В. ацетил-КоА Г. НАДФН2 Д. СО2

22. фосфатидними кислота (дігліцеролфосфат) є проміжним метаболітом біосинтезу:

А. холестеролу Б. кетонових тел В. триацилгліцеролів Г. жовчних кислот Д. фосфоліпідів

23. У синтезі фосфоліпідів беруть участь:

А. гліцеролфосфат Б. сукцинил-КоА В. КоА-похідні жирних кислот Г. АТФ Д. ЦТФ

24. До ліпотропною факторів належать:

А. метіонін Б. насичені жирні кислоти В. фолієва кислота Г. холін Д. триацилгліцеролів

25. Проміжними продуктами в синтезі холестеролу є:

А. ацетоацетил-КоА Б. Малоні-КоА В. мевалонової кітслота Г. ?-гідрокси-?-метилглутарил-КоА. Д. сукцинил-КоА

26. Які з тверджень вірно характеризують лецитин-холестерол-ацілтрансферази (ЛХАТ):

А. є апопротеина, Б. знаходиться в гідрофобному ядрі ліпоротеіна В. каталізує утворення триацилгліцеролів Г. каталізує утворення ефіру холестерину Д. сприяє формуванню ЛПДНЩ

27. До складу зовнішнього шару ліпопротеїнів входять:

А. холестерол Б. білки В. триацилгліцеролів Г. фосфоліпіди Д. ефіри холестеролу

28. У зовнішньому шарі ліпопротеїнів відсутня:

А. білки Б. фосфатидилхолин В. фосфатіділсерін Г. естеріфіцірованний холестерол Д. триацилгліцеролів

29. Класи ліпопротеїнів плазми крові відрізняються:

А. складом ліпідних компонентів Б. розміром і масою частинки В. набором апопротеинов Г. співвідношенням ліпідів і білків в міцелі Д. електрофоретичної рухливістюЗагальні шляхи метаболізму, обмін вуглеводів | Регуляція обміну речовин, гормони
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати