На головну

У другій частині лабораторного практикуму містяться основні теоретичні положення і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство».

навчальне видання

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛІВ

Частина 2

Відповідальний за випуск Д. І. Якубович

Технічний редактор А. Т. Червінська

Комп'ютерна верстка І. А. Алексеюс

Підписано до друку. Формат 60х84 / 16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Друк трафаретний. Умовн.-друк. л. . Уч.-вид. л. . Тираж 180 прим. замовлення №

Видавець і поліграфічне виконання

Державна установа вищої професійної освіти

«Білорусько-Російський університет»

ЧИ № 02330/375 від 29.06.2012 р

212005, м Могилів, пр. Миру, 43

© ГУ ВПО «Білорусько-Російський

університет », 2012

зміст

 8 Лабораторна робота № 8. Структура і свойствауглеродістой стали в рівноважному стані ...........................    
 9 Лабораторна робота № 9. Вивчення завісімостімежду структурою і властивостями чавунів ...................................    
 10 Лабораторна робота № 10. Загартування сталі .......................  
 11 Лабораторна робота № 11. Відпустка загартованої сталі .......  
 12 Лабораторна робота № 12. Вивчення завісімостімежду структурою і властивостями стали після різнихвидів термічної обробки .................................. .............    
 13 Лабораторна робота № 13. Пластичні маси ............  
 13.1 Термопластичні полімери ....................................  
 13.2 Термореактивні полімери ....................................  
 13.3 Композиційні матеріали ....................................  
 13.4 Композиційні матеріали з газообразнимінаполнітелямі ............................................. ......................    
 Список літератури................................................ ......  

Частина 2

 | Лабораторна робота № 8. Структура і властивості вуглецевої сталі в рівноважному стані

| | Завдання до роботи | | | | | | Завдання до роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати