На головну

I. Методичні рекомендації щодо вивчення

ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПОВЕДІНКА»

Курс «Організаційна поведінка» розроблений відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і може використовуватися в умовах багаторівневої підготовки фахівців в галузі управління персоналом.

Організаційна поведінка є наукою, спрямованої на вивчення індивідів, груп і організацій з метою оптимізації діяльності й функціонування організації. Зміст навчального курсу «Організаційна поведінка» передбачає знайомство студентів з особливостями поведінки індивідів і груп всередині організацій, специфікою функціонування структур і різних процесів в організації. Організаційна поведінка як навчальна дисципліна носить міждисциплінарний характер і грунтується на результатах досліджень і концептуальні розробки соціальних і управлінських наук.

Метою вивчення дисципліни «Організаційна поведінка» є формування теоретичних знань і практичних навичок у студентів з ефективного управління організаційним поведінкою.

Завдання дисципліни:

· Формування теоретичних знань в області організаційної поведінки на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях;

· Уявлення про предмет, методології та завданнях етнічної психології як науки;

· Формування практичних навичок, пов'язаних з організаційним поведінкою;

· Закладення основ персонального розвитку в організації;

· Формування діагностичного майстерності.

Вивчення дисципліни сприяє формуванню у студентів наступних компетенцій:

а) універсальних:

· загальнокультурні - Прагнення до особистого і професійного саморозвитку, вміння розставляти пріоритети, вчитися на власному досвіді і досвіді інших; володіння культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення, аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення; готовність до кооперації з колегами, роботі на загальний результат, володіння навичками організації та координації взаємодії між людьми, контролю і оцінки ефективності діяльності інших.

б) професійних:

· організаційно-управлінські - Розкриваються в здатності ефективно організовувати групову роботу на основі знань процесів групової динаміки і принципів формування команди;

· інформаційно-аналітичні - Виражаються в здатності до аналізу, порівнянню, узагальненню інформації, здатності виділяти основний зміст інформації, виводити логічні висновки, вміти виділяти причини і перспективи ситуації, що склалася;

· соціально-психологічні - Реалізуються через здатності формувати взаємини і морально-психологічний клімат в трудовому колективі, забезпечувати попередження і профілактику особистої професійної деформації та професійного вигорання персоналу, забезпечувати дотримання етичних норм взаємовідносин в організації.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- Знати:

1) основні поняття в рамках організаційної поведінки;

2) основні методологічні та загальнотеоретичні концепції в області організаційної поведінки.

- Вміти:

1) проводити аналіз і оцінку організаційної поведінки індивідів, груп і організацій;

2) демонструвати варіативність використання методів і прийомів організації поведінки індивідів і груп на різних етапах трудової діяльності.

- Володіти:

1) методикою застосування знань і умінь в області організаційної поведінки в системах управлінського життєзабезпечення реальної організації;

2) механізмами формування корпоративної культури, планування трудової кар'єри, професійної підготовки і навчання персоналу на основі організаційної поведінки.

Процес навчання ґрунтується на методах інтерактивного навчання: випереджаючого планування етапів практичної роботи на весь курс навчання, дискусіях, круглих столах, колоквіумах, вирішенні освітніх завдань з використанням сучасних інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів.

Для закріплення отриманих знань і самоконтролю студенту необхідно пройти тестовий контроль і виконати ряд творчих завдань.ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА | Еволюція та сучасний стан організаційної поведінки як наукової і навчальної дисципліни

Цілі, завдання і значення організаційної поведінки | Тема 2. Основи організаційної поведінки | Методи дослідження організаційної поведінки | Традиційні школи бізнесу в історії становлення організаційної поведінки | Вивчення міжнародних аспектів організаційної поведінки. | Поняття та ознаки організації | Межі існування організації | види організації | Тема 5. Особистість і організація | Специфіка віртуального поведінки як нової форми організаційної поведінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати