На головну

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТОЮ, КОНТРОЛЬ ХОДУ ЇЇ ВИКОНАННЯ

Організація і проведення науково-дослідницької роботи спрямовані на забезпечення безперервності і послідовності оволодіння студентами навичок і вмінь самостійної професійної діяльності відповідно до вимог до рівня підготовки бакалавра.

Навчально-методичне керівництво науково дослідною роботою 2 здійснює кафедра економіки і менеджменту в нефтегазохимических комплексі СПбГІЕУ.

Перед початком науково-дослідницької роботи на засіданні кафедри затверджуються наукові керівники, перед якими ставиться завдання скластиорганізаційно-методичний план наукового дослідження і план-графік його виконання.

Науковий керівник здійснює контроль ходу виконання науково-дослідної роботи згідно із затвердженим планом-графіком її виконання.

По закінченню семестру студентом складається звіт про виконану роботу згідно з планом-графіком виконання науково-дослідної роботи, який представляється науковому керівнику.

Науковим керівником результати проміжного контролю ходу виконання науково-дослідної роботи доповідаються на засіданні кафедри або завідувачу кафедри ЕМНГХК.

У разі невиконання завдання студенту робиться зауваження і встановлюється строк ліквідації невиконане завдання. При повторному (регулярному) невиконанні плану-графіка може бути поставлено питання про повторне проходження процесу навчання або відрахування студента з бакалаврату.

4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт повинен включати текстовий, графічний і інший ілюстративний матеріал.

Рекомендується певний порядок розміщення матеріалу в звіті, тобто уніфікованими структурними елементами звіту про науково-дослідній роботі є:

- Титульний лист (див. Додаток 1)

- зміст

- Завдання на НДР

- Введення (повинно розкривати основні питання і актуальність дослідження)

- Матеріали, зібрані відповідно до тематичного плану і плану-графіку науково-дослідницької роботи;

- список літератури.

Матеріали, які надаються студентом як результати науково-дослідної роботи:

1. Пояснювальна записка щодо формування завдання дослідження

2. Формулювання об'єкта і предмета дослідження

3. Аналітичний огляд

4. Бібліографічний список (20-30 джерел), що складається з бібліографічних описів.

5. Організаційно-методичний планбакалаврської ВКР (Остаточний).

Окремо в кінці звіту можуть бути представлені програми, де наводяться різного роду довідкові матеріали. Кожна програма має починатися з нового аркуша і мати заголовок. Якщо додатків більше одного, вони повинні бути пронумеровані.

Кожен розділ і параграф звіту повинні мати заголовок, що відображає суть його змісту. Звіт характеризує глибину опрацювання студентом відповідних питань, і його зміст безпосередньо визначає оцінку підсумків НДР.

Звіт друкується на одному боці аркуша формату А4 з дотриманням прийнятих правил (номер шрифту 14, інтервал 1,5, поля - 2,5 см).

Список використаної літератури складається відповідно до загальноприйнятих вимог.


ДОДАТОК 1Всі ці матеріали студент обговорює зі своїм науковим керівником для затвердження теми науково-дослідної роботи 2 і майбутньої бакалаврської ВКР. | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВСТУП | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 2 | Постановка задачі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати