На головну

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 2

Предметом науково-дослідницької роботи є збір, обробка, аналіз і освоєння інформації відповідно до обраної темою випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) бакалавра. Це може стосуватися інформації про теорії та методології досліджуваної проблеми, а також інформації, що є прикладом прикладного рішення або використання практичних рекомендацій в досліджуваній області економіки і менеджменту.

Мета науково-дослідної роботи 2 - закріплення теоретичних знань і практичного досвіду в області економіки і менеджменту для подальшої апробації наукових результатів на економічних об'єктах в ході виконання майбутньої випускної кваліфікаційної роботи.

Завдання науково-дослідницької роботи 2 - прищепити майбутнім бакалаврам навички самостійного виконання дослідницької роботи, збору та перетворення інформації, визначення рівня достатності, об'єктивності і достовірності інформації, презентації результатів досліджень, а також забезпечити ефективне керівництво самостійною роботою бакалаврів в рамках майбутньої ВКР бакалавра.

Основні завданняНДР 2 спрямовані на формування наступних компетенцій, якими повинен володіти випускник:

- Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);

- Здатний аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, що відбуваються в суспільстві, і прогнозувати можливе їх розвиток в майбутньому (ОК-4);

- Вміє використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності (ОК-5);

- Здатний зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів (ПК-1);

- Здатний здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань (ПК-4);

- Здатний вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних відповідно до поставленим завданням, проаналізувати результати розрахунків і обгрунтувати отримані висновки (ПК-5).

Таким чином, науково-дослідницька робота 2 сприяє поступовому вирішенню поставлених перед бакалавром завдань на основі отриманих по ходу навчання теоретичних знань, придбання навичок в роботі з одержуваної кваліфікації бакалавра. Самостійна науково-дослідницька робота під контролем керівника несе найважливішу навчальне навантаження, оскільки її призначенням є виконання такої вимоги до навчального процесу, як його відповідність важливість справ у майбутній професійній діяльності бакалавра.

В ході виконання науково-дослідної роботи 2 студент отримує можливість провести аналітичної огляд літературних джерел і публікацій, що стосуються розглянутих проблем і питань у майбутній ВКР бакалавра, виявити сучасний стан об'єктів економіки і сформулювати основні положення, що представляють науковий і практичний результат проведених досліджень.

ЗМІСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 2

Науково-дослідницька робота 2 спрямована на підготовку студентом частини його майбутньої випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, що стосується її теоретичної частини на обрану тему. Виконання випускної кваліфікаційної роботи є важливим етапом в самостійної діяльності бакалавра на основі знань, досвіду і навичок, набутих ним у період навчання в університеті, в рамках якого закріплюються і поглиблюються практичні навички для майбутньої самостійної діяльності по даному напрямку підготовки бакалавра в галузі економіки.

Науково-дослідницька робота 2 організовується за індивідуальним планом-графіком, пов'язавши з майбутньою темою ВКР бакалавра відповідно до завдання на її виконання, складеним керівником роботи і затвердженим завідувачем кафедри.

Відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалаврів напряму 080100 «Економіка» (профіль Економіка підприємств і організацій », галузева спеціалізація - нафтогазохімічного комплекс) передбачено на виконання науково-дослідної роботи 2 в 6 семестрі (17 тижнів) - 72 години, в тому числі 2 години аудиторних занять (установча лекція) і 70 годин самостійної роботи студента.

 ВСТУП | Постановка задачі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати