Головна

ТЕРМІНИ ЗДАЧІ ТА ЗАХИСТУ

Орієнтовний обсяг звіту по курсовому проекту 20-30 сторінок формату А4 машинописного тексту (комп'ютерного виконання), надрукованого (набраного) через півтора інтервали. Шрифт 14. Параметри сторінок повинні складати: зліва - 2,5, справа - 1,5, зверху - 2, знизу -2. Нумерація сторінок в нижній частині листа. Виконання курсових робіт на аркушах шкільних або загальних зошитів не дозволяється.Звіт має титульний лист зразок якого наведено нижче.

Структура звіту курсового проекту повинна відображати основні етапи роботи над проектом. Наприклад, вона може в себе включати наступні пункти.

1. Постановка проблеми.

1.1. Роль і значення системного аналізу в управлінні та економіці.

1.2. Основні поняття і визначення з певної тематики.

2. Застосування пропонованих рішень в економіці.

2.1. Актуальність застосування системних рішень в економіці.

2.2. Сфери економіки, в яких доцільно застосовувати описувані рішення.

3. Програмні рішення поставленої проблеми.

3.1. Програмне забезпечення вирішення поставленої проблеми.

3.2. Приклади застосування інформаційних технологій для системного вирішення економічних завдань.

додатки:

A. Роздруківки вихідних даних контрольного прикладу.

B. Роздруківки структури бази даних (схема і таблиці).

C. Роздруківки результатів (звіт) рішення задачі за даними контрольного прикладу.

D. Розроблене додаток на магнітному носії містить відкомпільований варіант і вихідний проект з докладними коментарі коду програми.

У звіті використовується суцільна нумерація сторінок. Першою сторінкою є титульний аркуш, другий - план роботи. Введення роботи і кожна глава, кожен параграф (якщо в главах є поділ на параграфи), а також списки використаної літератури починаються з окремої сторінки і забезпечуються відповідними заголовками або підзаголовками.

У списку використаної літератури джерела вказуються строго в певній послідовності (див. Додатки).

Звіт має бути підписаний студентом на останній сторінці після списку літератури. Виконана робота з типовим бланком рецензії повинна бути зареєстрована і передана для перевірки на кафедру. При відсутності реєстрації робота до перевірки не допускається.

Термін здачі звіту по курсовому проекту повинен бути не пізніше, ніж за 1 місяцьдо початку іспиту. Даний термін необхідний, щоб викладач мав можливість перевірити всі роботи, а студент при необхідності виправити виявлені недоліки. Науковий керівник перевіряє роботу і дає розгорнутий письмовий відгук, допускаючи (або не допускаючи) її до захисту. При недотриманні студентом вимог до науковому рівню, змісту та оформлення звіту по курсовому проекту науковий керівник повертає його студенту для доопрацювання та усунення недоліків.

Захист проектів проходить протягом сесії поточного навчального року.

Курсовий проект студент захищає перед науковим керівником. Захист полягає в наступному:

1. Коротко викладається суть проекту і демонструється на ПК розроблене додаток.

2. Студент (попередньо ознайомившись з письмовим відкликанням) дає пояснення по суті критичних зауважень, відповідає на питання, поставлені науковим керівником, обґрунтовує свої висновки, робить пояснення на додаткові зауваження та сумніви.

При оцінці курсового проекту враховується зміст звіту, результати демонстрації розробленого додатка і разом процедури захисту. Науковий керівник визначає оцінку і ставить її в залікову книжку студента, а також в відомість.

Звіти витримали успішний захист курсових проектів студентам не повертаються і зберігаються у фонді кафедри. Студенти, які не склали звіти по курсових проектів або отримали на захисті незадовільні оцінки, не допускаються до чергових іспитів.

Захист курсового проекту є його завершальним етапом. Це відповідальний етап навчального процесу, так як студент захищає свою роботу, свою точку зору, свої думки. Тому до доповіді, в якому викладаються основні положення, що захищається роботи, необхідно ретельно і серйозно підготуватися.

Після закінчення доповіді студенту можуть бути задані питання, з метою виявити окремі неясності або спірні місця в роботі, а також визначити загальний теоретичний рівень підготовки студента в досліджуваній області. Питання бажано записати. Потім студент відповідає на них. Відповіді повинні бути продуманими, точними, лаконічними.

При оцінці роботи враховується рівень розробленості теми, ступінь використання літературних і статистичних джерел, вміння аналізувати зібраний матеріал, літературний стиль, грамотність, рівень технічного оформлення, а також якість доповіді студента, його відповіді на питання і критичні зауваження рецензента.

Робота оцінюється по чотирьох бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Студент, який отримав незадовільну оцінку, виконує по даній темі нову курсову роботу і представляє її на захисту.


САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ (ФІЛІЯ)

АВТОНОМНОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИЩОЇ ОСВІТИ Центросоюз РФ

«Російського університету КООПЕРАЦІЇ»

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем

 Загальні положення про курсовий проект | Програмне забезпечення.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати