На головну

Правила оформлення випускної роботи

Пояснювальна записка оформлюється відповідно до ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів.

Текст пояснювальної записки повинен бути набраний в текстовому редакторі Word шрифтом 12 пт і надрукований на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Розміри полів: ліве - 25 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє -20 мм.

Всі листи пояснювальної записки графіки, схеми, таблиці, повинні містити стандартну рамку і бути пронумерованими. Номер аркуша проставляється арабськими цифрами в нижньому штампі справа сторінки. Титульний лист не нумерується, але при нумерації сторінок він вважається першим.

При використанні науково-технічних положень, визначень, формул, стандартів та ін. Даних необхідно робити посилання на джерело, вказуючи його номер у списку літератури. Номер джерела у квадратних дужках (наприклад, посилання на другий джерело списку літератури: [2]). Список літератури складається або за алфавітом, або в міру появи посилань у тексті пояснювальної записки і оформлюється відповідно до ГОСТ 7.1-2003. Формули, ілюстрації і таблиці нумеруються в межах розділу. Наприклад, сьома формула другого розділу нумерується так: (2.7).

Позначення змінних і параметрів, прийнятих в формулах, повинні бути розшифровані відразу після написання формули. При цьому вказуються одиниці виміру змінних і параметрів.

Малюнки, графіки і таблиці супроводжуються найменуваннями, що відображають їх зміст (наприклад, Малюнок 1.4 - Структура системи). Якщо на одному малюнку зображено кілька графіків різних процесів, то кожен графік повинен мати окреме позначення, яке необхідно розшифрувати в пояснювальних даних до малюнка. Пояснювальні дані містяться під малюнком перед його найменуванням. Приклад оформлення малюнка і пояснювальних даних до нього представлений на малюнку 5.1.

Малюнки, графіки і схеми можна поміщати або на аркушах, що містять текст пояснювальної записки, відразу після абзацу, в якому вони згадуються вперше, якщо вони незначні за розміром і поміщаються на поточній сторінці; або на наступній сторінці, якщо вони не поміщаються на поточній сторінці. Їх можна розмістити також на окремих аркушах, які розташовуються відразу після першого посилання на них в тексті.

Розміщуються в тексті перерахування вимог, вказівок, положень і т. П. Слід позначати малими літерами з дужкою, наприклад: а) перший елемент; б) другий елемент і т. д., записувати з малої літери і розділяти між собою символом крапки з комою. Оформлення графічних матеріалів повинно відповідати вимогам існуючих стандартів.

Таблиці позначаються їх заголовками зліва над таблицею наступним чином: Таблиця R. Т - Назва таблиці, де R. Т - номер розділу і номер таблиці в цьому розділі відповідно. Заголовки стовпців таблиці починаються з великих літер. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, то її можна продовжити на наступній сторінці з супроводжуючим текстом «Продовження таблиці R. Т», на останній сторінці таблиці - текстом «Закінчення таблиці R. Т», розташованими зліва вгорі над продовженням таблиці. При цьому кожна сторінка продовження і сторінка закінчення таблиці повинна містити рядок з нумерацією стовпців.

 
 


1, 2 - сухий асфальт; 3, 4 - мокрий асфальт

Малюнок 5.1 - Приклад оформлення малюнка

Список використаних джерел розміщується перед додатками в порядку появи посилань у тексті роботи, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів джерел.

Додатки розміщуються після списку використаних джерел. Кожна програма оформляється з нового аркуша і починається словом Додаток N (де N = А, Б, В і т. Д. - Номер додатка) в центрі рядка. У наступному рядку розміщується назва програми, а в наступних рядках - матеріал програми. Ілюстрації, таблиці, формули, листинги програм, роздруківки результатів моделювання нумеруються в межах програми.

Випускна робота представляється в зшитому вигляді (за допомогою швидкозшивача і т. П.). Роботи, скріплені скріпкою, не приймаються.
Структура випускної роботи | Постановка завдання випускної роботи

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Вступ | Тема 2. Основні програмні засоби інформаційних технологій | Розробка математичної моделі | Реалізація алгоритму | Розрахунково-експериментальні дослідження | Аналіз і інтерпретація результатів моделювання | Приблизний перелік теоретичних запитань | додаток Б | додаток Г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати