На головну

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методичні вказівки до виконання випускної роботи і правила

підготовки до диференційованого заліку кандидатського мінімуму

для магістрантів усіх спеціальностей

Могильов 2015


004.94

 
 ББК 32.965

Про 75

Рекомендовано до опублікування

центром менеджменту якості освітньої діяльності

ГУ ВПО «Білорусько-Російський університет»

Схвалено кафедрою «Програмне забезпечення інформаційних технологій» 03 березня 2015 року, протокол №8

Укладач канд. техн. наук, доцент Е. І. Ясюкович

Рецензент канд. техн. наук, доцент І. В. Лесковец

Методичні вказівки розроблені на основі типової програми-мінімум кандидатського заліку з дисципліни «Основи інформаційних технологій», затвердженої ВАК Білорусі (Наказ від 16.12.04 №164) та робочої програми з дисципліни «Основи інформаційних технологій» для магістрантів усіх спеціальностей. Призначені для використання при виконанні випускної роботи і підготовці до здачі диференційованого заліку кандидатського мінімуму.

навчальне видання

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Відповідальний за випуск К. В. Овсянніков

Технічний редактор А. Т. Червінська

Комп'ютерна верстка Н. П. Полевнічая

Підписано до друку. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Друк трафаретний. Ум. Печ. Л. .. Тираж ___ прим. Замовлення № ___.

Видавець і поліграфічне виконання:

Державна установа вищої професійної освіти

«Білорусько-Російський Університет»

Свідоцтво про державну реєстрацію видавця,

виготовлювача, розповсюджувача друкованих видань

№1 / 156 від 24 01 2014

Пр. Миру, 43, 212000, Могильов

OГУВПО «Білорусько-Російський

Університет », 2015


зміст

 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 1 Зміст дисципліни «Основи інформаційних технологій».  
 2 Мета і завдання випускної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 3 Структура випускної роботи. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 4 Зміст випускної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 5 Правила оформлення випускної роботи. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6 Методичні вказівки по виконанню випускної роботи. . . . . . .  
 6.1  Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.2  Теоретичний питання. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.3  Постановка завдання випускної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.4  Розробка математичної моделі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.5  Розробка моделює алгоритму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.6  Реалізація алгоритму. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.7  Налагодження і тестування програмного забезпечення. . . . . . . . . . . .  
 6.8  Розрахунково-експериментальні дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.9  Аналіз і інтерпретація результатів моделювання. . . . . . . . . . .  
 6.10  Висновки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 6.11  Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Правила підготовки магістрантів і здобувачів до диференційованого заліку кандидатського мінімуму з дисципліни «Основи інформаційних технологій». . . . . . . . . . . .
 Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Додаток А. Приблизний перелік теоретичних запитань для випускної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 Додаток Б - G-розподілення Кохрена при 5-відсотковому рівні значущості  
 Додаток В - t-розподілення Стьюдента  
 Додаток Г - F-розподілення Фішера при 5-відсотковому рівні значущості  
           Тема: "Створення складних композицій засобами редактора Adobe Illustrator". | Вступ

Тема 2. Основні програмні засоби інформаційних технологій | Структура випускної роботи | Правила оформлення випускної роботи | Постановка завдання випускної роботи | Розробка математичної моделі | Реалізація алгоритму | Розрахунково-експериментальні дослідження | Аналіз і інтерпретація результатів моделювання | Приблизний перелік теоретичних запитань | додаток Б |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати