Програма лекційного курсу, семінарів, колоквіумів та самостійної роботи студентів | Програма курсу лекцій | перелік колоквіумів | Завдання 2. Колоквіум 2. | Вступ | Завдання з рішеннями. | Як вирішувати завдання-оцінки | Приклади розв'язання контрольних робіт. | Контрольна робота за вересень 2007 р | Контрольна робота за грудень 2007 р |

загрузка...
загрузка...
На головну

Місце дисципліни в структурі ООП

Дисципліна «Основні глави елементарної фізики» призначена для студентів 1-го курсу хімічного відділення факультету природничих наук за напрямом підготовки «020100 ХІМІЯ», рівень підготовки - «бакалавр», і є введенням з фізики.

Дисципліна «Основні глави елементарної фізики» спирається на такі дисципліни:

 • шкільні курси фізики і математики;
 • математичний аналіз;
 • вища алгебра;
 • фізична хімія;
 • основи комп'ютерної грамотності (навички поводження з ПК).

Результати освоєння дисципліни «Основні глави елементарної фізики» використовуються в наступних дисциплінах даної ООП:

 • фізична хімія;
 • фізика;
 • хімічна термодинаміка;
 • будову речовини;
 • хімія твердого тіла;
 • загальна хімічна технологія;
 • хімічна кінетика.

3. Компетенції учня, що формуються в результаті освоєння дисципліни «Основні глави елементарної фізики»:

загальнокультурні компетенції (ОК):

· використовує основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, застосовує методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного і експериментального дослідження (ОК-6);

· вміє працювати з комп'ютером на рівні користувача і здатний застосовувати навички роботи з комп'ютерами як у соціальній сфері, так і в області пізнавальної і професійної діяльності (ОК-7);

· має здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, в тому числі захисту державної таємниці (ОК-8);

· володіє основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, має навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією (ОК-9);

· вміє працювати в колективі, готовий до співпраці з колегами, здатний до вирішення конфліктів і до соціальної адаптації (ОК-13);

· має здатність в умовах розвитку науки і техніки до критичної переоцінки накопиченого досвіду і творчого аналізу своїх можливостей (ОК-14);

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен:

 • вміти виділяти головні і другорядні елементи розв'язуваної фізичної завдання, розглянутого процесу, явища;
 • прагнути будувати адекватні наближені фізичні та математичні моделі конкретного завдання і світу в цілому;
 • отримати навик мислити модельно, в строго заданих межах, вміти робити логічні і математичні тотожні перетворення в рамках заданої моделі і прийнятих правил;
 • вміти і бажати зіставляти отримані результати логічних і математичних висновків з реальною дійсністю;
 • бути готовим змінювати початкову фізичну модель при її невідповідності експериментальними даними;
 • вміти вирішувати поставлені завдання самостійно і в колективі;
 • вміти переходити від ролі «студента» до ролі «викладача» і навпаки.

Структура і зміст дисципліни

Програмою дисципліни «Основні глави елементарної фізики» передбачені 24 години лекцій, 28 годин семінарів, 6 годин колоквіумів, 4 години контрольних робіт, 2 години для здачі заліку, 44 години самостійної роботи, разом 108 годин, т. Е. 3 залікових одиниці.

 № п / п  Найменування розділів і тем  Види навчальної роботи, включаючи самостійну роботу студентів і трудомісткість (в годинах)  Форми поточного контролю успішності
 лекція  семінари  Контр. Робота  колоквіуми  Самост. робота  залік  
 Вступ. Мета курсу. Метод Галілея. Функція. Рух по траєкторії. Рух по колу.    Контрольна робота Колоквіум
 Інваріантні і відносні величини. Перетворення Галілея. Динаміка. Закони Ньютона.Закон збереження імпульсу. Сила пружності.      колоквіум
 Робота. Енергія.Неінерціальние системи відліку. Тверде тіло. Механіка в цілому.    Колоквіум Контрольна робота
             залік
   Разом за курс  
   всього  

 Анотація робочої програми | освітні технології
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати