освітні технології | Програма курсу лекцій | перелік колоквіумів | Завдання 2. Колоквіум 2. | Вступ | Завдання з рішеннями. | Як вирішувати завдання-оцінки | Приклади розв'язання контрольних робіт. | Контрольна робота за вересень 2007 р | Контрольна робота за грудень 2007 р |

загрузка...
загрузка...
На головну

Анотація робочої програми

Дисципліна «Основні глави елементарної фізики» є частиною математичного і природничого циклу ООП за напрямом підготовки «020100 ХІМІЯ», кваліфікація (ступінь) «бакалавр». реалізується на 1-му курсі хімічного відділення факультету природничих наук і є введенням з фізики. Дисципліна націлена на формування у випускника загальнокультурних компетенцій: ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-14.

Викладання дисципліни передбачає такі форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, контрольні роботи, колоквіуми, консультації, самостійна робота студента.

Протягом семестру студенти проходять контрольні точки: пишуть дві контрольні роботи і здають 3 колоквіуму. Виконання контрольних робіт, колоквіумів і робота на заняттях оцінюється балами. За кожну вирішену задачу на контрольній роботі можна набрати до п'яти балів (всього до 50 балів), за кожну вирішену задачу на колоквіумі - до двох балів (всього до 48 балів), за кожну годину роботи на заняттях - один бал (всього за лекції, семінари та колоквіуми - до 62 балів). Підсумковий «залік» виставляється при наборі студентом не менше 80 балів.

Загальна трудомісткість дисципліни «Основні глави елементарної фізики» становить 3 залікові одиниці, 108 академічних годин. Програмою передбачені 24 години лекцій, 28 годин семінарів, 6 годин колоквіумів, 4 години контрольних робіт, 2 години для здачі заліку, 44 години самостійної роботи.

В ході освоєння дисципліни вводиться система понять - "мова" фізики і встановлюється між ними взаємозв'язок, повторюються і вводяться необхідні поняття елементарної математики і аналізу, дається загальний метод рішення фізичних завдань, вперше застосований Галілеєм. Метод включає сукупність і послідовне виконання дій, що призводять до вирішення конкретної фізичної задачі, або появи нового наукового результату: від моделі фізичної - до моделі математичної - системі рівнянь, далі до вирішення, і далі через аналіз - до моделі фізичної. Навчання спрямоване на освоєння студентом цього методу.

Посібник містить програму курсу лекцій і завдання з елементарної фізики, що пропонувалися студентам ФЕН 1-го курсу на вхідний (початок 1-го семестру) і вихідний (закінчення 1-го семестру) контрольних роботах.

Наводиться набір завдань з рішеннями, що охоплюють основний обсяг курсу, розглянуті кілька контрольних робіт з рішеннями, а також наведені умови завдань (з відповідями) контрольних робіт за різні роки для самостійного рішення. Пропоновані завдання охоплюють основні розділи шкільної програми з механіки, з розширенням і деталізацією основних положень, відповідають програмі першого курсу ФЕН НГУ.
Програма лекційного курсу, семінарів, колоквіумів та самостійної роботи студентів | Місце дисципліни в структурі ООП
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати