На головну

Життєвий цикл інформаційної системи

Необхідність проектування ІС може обумовлюватися розробкою і впровадженням інформаційних технологій в організації (побудова нової інформаційної системи) або при модернізації існуючих інформаційних процесів, або при реорганізації діяльності підприємства (проведення бізнес-реінжинірингу). Потреби проектування ІС вказують: по-перше, для досягнення яких цілей необхідно розробити систему; по-друге, визначається, до якого моменту часу доцільно здійснити розробку; по-третє, які витрати необхідно здійснити для проектування системи.

Проектування ІС є трудомістким, тривалим і динамічним процесом. Технології проектування, що застосовуються в сучасних умовах, припускають поетапну розробку системи. Етапи по спільності цілей можуть об'єднуватися в стадії. Сукупність стадій і етапів, які проходить ІС в своєму розвитку від моменту прийняття рішення про створення системи до моменту припинення функціонування системи, називається життєвим циклом ІС.

Зміст життєвого циклу розробки ІС зводиться до виконання наступних стадій:

1) планування та аналіз вимог (передпроектна стадія) - системний аналіз. Проводиться дослідження і аналіз існуючої інформаційної системи, визначаються вимоги до створюваної ІС, формуються техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) і технічне завдання (ТЗ) на розробку ІС;

2) проектування (технічне і логічне проектування). Відповідно до вимог формуються склад автоматизованих функцій (функціональна архітектура) і склад підсистем (системна архітектура), проводиться оформлення технічного проекту ІС;

3) реалізація (робоче і фізичне проектування, кодування). Розробка і настройка програм, формування і наповнення баз даних, формулювання робочих інструкцій для персоналу, оформлення робочого проекту;

4) впровадження (дослідна експлуатація). Комплексне налагодження підсистем ІС, навчання персоналу, поетапне впровадження ІС в експлуатацію по підрозділах організації, оформлення акта про приймально-здавальних випробуваннях ІС;

5) експлуатація ІС (супровід, модернізація). Збір рекламацій і статистики про функціонування ІС, виправлення недоробок і помилок, оформлення вимог до модернізації ІС і її виконання (повторення стадій 2-5).

З точки зору реалізації перерахованих аспектів в технологіях проектування ІС моделі життєвого циклу, що визначають порядок виконання стадій і етапів, зазнавали суттєвих змін. Серед відомих моделей життєвого циклу можна виділити наступні:

¦ каскадна модель (до 70-х років) - послідовний перехід на наступний етап після завершення попереднього;

¦ итерационная модель (70-80-ті роки) - з ітераційним поверненнями на попередні етапи після виконання чергового етапу;

¦ спіральна модель (80-90-ті роки) - прототипна модель, що передбачає поступове розширення прототипу ІС.

В каскадної моделі перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі.

Гідність каскадної моделі полягає в плануванні часу здійснення всіх етапів проекту, впорядкування ходу конструювання.

Недоліки каскадної моделі:

¦ реальні проекти часто вимагають відхилення від стандартної послідовності кроків (недостатньо гнучка модель);

¦ цикл заснований на точної формулюванні вихідних вимог до ПЗ (реально на початку проекту вимоги замовника визначені лише частково);

¦ результати проекту доступні замовнику тільки в кінці роботи.

Ітераційна модель. Побудова комплексних ІС має на увазі узгодження проектних рішень, одержуваних при реалізації окремих завдань. Підхід до проектування «знизу вгору» передбачає необхідність таких ітераційних повернень, коли проектам рішення за окремими задачами об'єднуються в загальні системні рішення, і при цьому виникає потреба в перегляді раніше сформульованих вимог. Внаслідок великої кількості ітерацій виникають неузгодженості і невідповідності в виконаних проектних рішеннях і документації.

спіральна модель - Класичний приклад застосування еволюційної стратегії конструювання.

Як показано на рис. 1, спіральна модель визначає чотири дії, що подаються чотирма квадрантами спіралі:

¦ планування - визначення цілей, варіантів і обмежень;

¦ аналіз ризику - аналіз варіантів і розпізнавання (вибір) ризику;

¦ конструювання - розробка продукту наступного рівня;

¦ оцінювання - оцінка замовником поточних результатів конструювання.

Мал. 1. Спіральна модель.

1 - початковий збір вимог

2 - та ж робота, але на основі рекомендацій замовника

3 - аналіз ризику на основі початкових вимог

4 - аналіз ризику на основі реакції замовника

5 - перехід до комплексної системи

6 - початковий макет системи

7 - наступний рівень макета

8 - сконструйована система

9 - оцінювання замовником

Інтегруючий аспект спіральної моделі очевидний при обліку радіального вимірювання спіралі. З кожної итерацией по спіралі (просуванням від центру до периферії) будуються всі більш повні версії ПЗ.

спіральна модель життєвого циклу ІС реально відображає розробку програмного забезпечення; дозволяє явно враховувати ризик на кожному витку еволюції розробки; включає крок системного підходу в итерационную структуру розробки; використовує моделювання для зменшення ризику і вдосконалення програмного вироби.

Недоліками спіральної моделі є:

¦ новизна (відсутня достатня статистика ефективності моделі);

¦ підвищені вимоги до замовника;

¦ труднощі контролю і управління часом розробки.

В основі спіральної моделі життєвого циклу лежить застосування прототипної технології або RAD-технології (Rapid application development - технології швидкої розробки додатків). Основна ідея цієї технології полягає в тому, що ІС розробляється шляхом розширення програмних прототипів, повторюючи шлях від деталізації вимог до деталізації програмного коду. При прототипної технології скорочується число ітерацій, виникає менше помилок і невідповідностей, які необхідно виправляти на наступних ітераціях, а саме проектування ІС здійснюється більш швидкими темпами, спрощується створення проектної документації. Для більш точного відповідності проектної документації розробленої ІС все більше значення надається веденню загальносистемного репозитария і використання CASE-технологій.

RAD-технологія забезпечує екстремально короткий цикл розробки ІС. При повністю певні вимоги і обмеженою проектної області RAD-технологія дозволяє створити повністю функціональну систему за дуже короткий час (60-90 днів). Виділяють наступні етапи розробки ІС з використанням RAD-технології:

1) бізнес-моделювання. Моделюється інформаційний потік між бізнес-функціями. Визначаються відповіді на питання:

Вибачте за тимчасові незручності керує бізнес-процесом? Вибачте за тимчасові незручності генерується? Хто генерує її? Де інформація застосовується? Хто обробляє інформацію?

2) моделювання даних. Інформаційний потік відображаєте в набір об'єктів даних, які потрібні для підтримки діяльності організації. Визначаються характеристики (властивості, атрибути) кожного об'єкта, відносини між об'єктами;

3) моделювання обробки. Визначаються перетворення об'єктів даних, що забезпечують реалізацію бізнес-функцій. Створюються опису обробки для додавання, модифікації, видалення або знаходження (виправлення) об'єктів даних;

4) генерація програми. Передбачається використання методів орієнтованих на мови програмування 4-го покоління. Замість створення ПО за допомогою мов програмування 3-го покоління, RAD-процес працює з повторно використовуваних програмними компонентами або створює повторно використовувані компоненти. Для забезпечення конструювання використовуються утиліти автоматизації (CASE-засобу);

5) тестування та об'єднання. Оскільки застосовуються повторно використовувані компоненти, багато програмні елементи вже протестовані, що скорочує час тестування (хоча все нові елементи повинні бути протестовані).

Застосування RAD має і свої недоліки, і обмеження:

¦ великі проекти в RAD вимагають істотних людських ресурсів (необхідно створити достатню кількість груп);

¦ RAD застосовна тільки для додатків, які можна розділяти на окремі модулі і в яких продуктивність не є критичною величиною;

¦ RAD непридатна в умовах високих технічних ризиків.

CASE-технологія - програмний комплекс, що автоматизує весь технологічний процес аналізу, проектування, розробки і супроводу складних програмних систем.

Основна перевага CASE-технології - можливість колективної роботи над проектом за рахунок підтримки роботи розробників в локальній мережі, експорту-імпорту будь-яких фрагментів проекту, організаційного управління проектом.

Загальні положення щодо створення автоматизованих інформаційних систем

Створення автоматизованих інформаційних систем регламентується комплексом стандартів і керівних документів. Можна виділити наступні стадії і етапи створення АІС (табл. 1).

Таблиця 1. Стадії і етапи створення АІС

 стадії  етапи робіт
 1. Формування вимог до ІС  1.1. Обстеження об'єкта та обгрунтування необхідності створення ІС.1.2. Формування вимог користувача до ІС.1.3. Оформлення звіту про виконану роботу і заявки на розробку ІС (тактико-технічного завдання)
 2. Розробка концепції ІВ  2.1. Вивчення об'екта.2.2. Проведення необхідних науково-ісследовательскіхработ.2.3. Розробка варіантів концепції ІС і вибір варіанту концепції ІС, що задовольняє вимогам пользователя.2.4. Оформлення звіту про виконану роботу
 3. Технічне завдання  3.1. Розробка і затвердження технічного завдання на створення ІС
 4. Ескізний проект  4.1. Розробка попередніх проектних рішень по системі і її частям.4.2. Розробка документації на ІС та її частини
 5. Технічний проект  5.1. Розробка проектних рішень по системі і її частям.5.2. Розробка документації на ІС та її часті.5.3. Розробка і оформлення документації на поставку виробів для комплектування ІС і (або) технічних вимог (технічних завдань) на їх разработку.5.4. Розробка завдань на проектування в суміжних частинах проекту об'єкта автоматизації
 6. Робоча документація  6.1. Розробка робочої документації на систему і її часті.6.2. Розробка або адаптація програм
 7. Введення в дію  7.1. Підготовка об'єкта автоматизації до введення ІС в действіе.7.2. Підготовка персонала.7.3. Комплектація ІС поставляються виробами (програмними і технічними засобами, програмно-технічними комплексами, інформаційними виробами) .7.4. Будівельно-монтажні работи.7.5. Пусконалагоджувальні работи.7.6. Проведення попередніх іспитаній.7.7. Проведення дослідної експлуатаціі.7.8. Проведення приймальних випробувань
 8. Супровід ІС  8.1. Виконання робіт відповідно до гарантійних обязательствамі.8.2. післягарантійне обслуговування

 Основні концепції побудови інформаційних систем управління | Член Філософського суспільства РАН.

Користувальницький інтерфейс | Типи призначеного для користувача інтерфейсу | SILK-інтерфейс | Стандарти призначеного для користувача інтерфейсу | Гіпертекстові інформаційні технології | Мультимедійні інформаційні технології | Розподілені системи обробки даних | Застосування інформаційних технологій на робочому місці користувача, автоматизоване робоче місце | Основні етапи і методи створення та організації комп'ютерних інформаційних систем. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати