На головну

конспекти лекцій

Л. Е. КУЗНЕЦОВА

СТИЛІСТИКА

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов,

які навчаються за напрямами підготовки «Педагогічна освіта» і «Лінгвістика»

АРМАВІР 2014


УДК - 811.111: 81 '42 (075.8)

ББК - 81.43-21

До 89

Кузнєцова Л. Е.Стилістика англійської мови. / Л. Е. Кузнєцова

Навчально-методичний посібник «Стилістика англійської мови» призначений для студентів факультету іноземних мов, які навчаються за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» і «Лінгвістика».

Видання містить теоретичні положення щодо основних питань курсу, автентичні тексти для лінгвістичного стилістичного аналізу, зміст лабораторних і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тести по стилістиці англійської мови, а також практичні рекомендації, необхідні для самостійної роботи над досліджуваними темами.

Посібник може служити як матеріалом для аудиторних занять під керівництвом викладача, так і для індивідуальної роботи з подальшим обговоренням в аудиторії.

зміст

 Передмова  
 LECTURE 1. The Object of Stylistics  
 LECTURE 2. Expressive means and stylistic devices  
 LECTURE 3. Phono-graphical level  
 LECTURE 4. Lexical Expressive Means and Stylistic Devices  
 LECTURE 5. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices  
 LECTURE 6. Stylistic Grammar  
 LECTURE 7. Stylistic Peculiarities of Poetry  
 LECTURE 8. Functional Styles  
 LECTURE 9. Decoding Stylistics and its Fundamental Notions  
 LECTURE 10. Stylistics and Pragmatics  
 LECTURE 11.Peculiar Use of Set Expressions  
 Рекомендована література по курсу стилістики англійської мови  
 Питання до іспиту з стилістиці англійської мови  
 Зміст лабораторних занять  
 Зміст практичних занять  
 Методичні вказівки студентам  
 Проміжні тести з дисципліни «Стилістика англійської мови»  
 Методичні рекомендації з написання курсових робіт  
 Рекомендований перелік тем курсових робіт з стилістиці англійської мови  
 Supplement 1. Stylistic Glossary  
 Supplement 2. Samples of stylistic analysis  
 Supplement 3. Tips for stylistic analysis  
 Supplement 4. List of stylistic terms  
 Supplement 5. Phrases for text analysis  
 Supplement 6. Texts for analysis  
 Supplement 7. Examples of Linguistic Play  

ПЕРЕДМОВА

Мета курсу «Стилістика англійської мови» - ознайомити студентів з сучасними уявленнями про стилістичних ресурсах і функціонально-стильовій системі англійської мови, з лінгвістичними методами їх аналізу, а також прищепити студентам уміння мовностилістичних аналізу текстів різних функціональних стилів і мовних жанрів.

Курс стилістики грунтується на теоретичних знаннях, отриманих студентами з курсів теоретичної фонетики, граматики і лексикології англійської мови.

Основні завдання курсу:

1. Розвиток у студентів умінь користуватися стилістичним понятійним апаратом, методами дослідження стилістичних прийомів, засобів вираження.

2. Формування умінь здійснювати аналіз текстів різної функціонально-стильової і жанрової приналежності з урахуванням прагматики тексту, структурно-композиційних, когнітивних, культурологічних та ін. Факторів.

3. Удосконалення умінь працювати з науковою літературою, аналітично осмислювати й узагальнювати теоретичні положення.

4. Формування у студентів навичок наукового підходу до роботи над текстом і адекватного викладу його результатів на англійській мові, як в усній, так і письмовій формі.

До завдань курсу входить знайомство студентів з творчими основами стилістичного дослідження і досвіду його інтегрування в навички аналітичного читання, що дозволяє зміцнити компетенцію та вміння майбутнього вчителя англійської мови. Робота з літературними текстами на цьому рівні сприяє розвитку культурного кругозору і естетичного смаку, збагачення лінгвістичного та стилістичного тезауруса студента.

В результаті вивчення дисципліни «Стилістика англійської мови» студенти повинні знати:

- Концептуальні положення стилістики англійської мови, що становлять основу теоретичної і практичної професійної підготовки учня фахівця;

- Стилістичну диференціацію мовних засобів англійської мови;

- Стилістичні ресурси англійської мови;

- Специфічні особливості організації та функціонування різних текстів функціонально-стильової системи англійської мови;

- Особливості мовних засобів, використовуваних в текстах для досягнення певних комунікативних завдань;

вміти:

- Застосовувати отримані теоретичні знання на практиці в процесі професійної діяльності;

- Вміти працювати з науковою літературою;

- На основі отриманих знань самостійно ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні методи їх вирішення;

бути ознайомленими:

- З новітніми публікаціями з актуальних проблем стилістики англійської мови.

конспекти лекційОформлення результатів курсового проектування | Problems of stylistic research

Stylistics of language and speech | Branches of Stylistics | Stylistics and other linguistic disciplines | Stylistic neutrality and stylistic colouring | Stylistic function notion | Expressive means of a language | Stylistic devices | General view on Figures of Speech | Graphical means | Graphon |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати