Головна

Аналіз активів банку

Аналіз динаміки активів банку представлений в таблиці 3.

Таблиця 3 - Аналіз динаміки активів банку за 2009-2011 рр.

 активи  Дані на 01.01.2010, тис. Руб.  Дані на 01.01.2011, тис. Руб.  Приріст за 2010 р,%  Дані на 01.01.2012, тис. Руб.  Приріст за 2011 р,%  Приріст за 2009-2010 рр.,%
         (4 - 3) ? 3    (6 - 4) ? 4  (6 - 3) ? 3
 Грошові кошти  432 112  757 550  1 450 785
 Кошти банку в Банку Росії  355 744  671 468  2 101 808
 2.1  обов'язкові резерви  146 486  290 291  412 490
 Кошти в кредитних організаціях  144 962  135 953  -6  302 399
 Чисті вкладення в торгові цінні папери  22 608  977 431  4 223  207 484  -79
 Чистий позичкова заборгованість  6 832 201  11 425 459  24 658 274
 Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення  306 125  1 214 280  3 714 468  1 113
 Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу  3 704  2 490  4 417
 Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси  360 845  1 275 170  2 780 570
 Вимоги щодо отримання відсотків  9 901  74 710  292 092  2 850
 Інші активи  137 656  708 958  2 782 448  1 921
 всього активів  8 602 236  17 241 122  38 294 032

Аналіз цієї форми проводиться аналогічно аналізу динаміки пасивів банку.

В результаті аналізу можна зробити наступні висновки.

Ліквідні активи банку, що включають грошові кошти, і кошти банку в Банку Росії ростуть досить активно, але темпи їх зростання відстають від темпів зростання активів банку в цілому.

Міжбанківські кредити видані виросли в два рази тільки за 2011 р, до цього вони перебували на одному рівні, тобто цей ринок вкладень банком експлуатується неактивно.

Основні активні операції банку - це кредити клієнтам - не банк. Цей вид операції зростає досить інтенсивно. При цьому особливо інтенсивний ріст обсягів кредитування в 2011 р У 2011 р обсяг виданих кредитів більш ніж в два рази перевищує цей показник у 2010 р

Банк починає активно вкладати ресурси в операції з цінними паперами, що може свідчити про те, що він дуже уважно реагує на розвиток ринку цінних паперів в Росії і поступово починає пропонувати ці послуги своїм клієнтам, а також закріплює свої позиції на ринку цінних паперів.

Що стосується вкладень банку в розвиток своєї матеріально-технічної бази (основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси), то ці вкладення ростуть. За аналізований період вони зросли майже у вісім разів, при цьому найбільш активне зростання слід констатувати в 2010 р, що свідчить про зростання банку.

Далі аналіз динаміки повинен бути обов'язково доповнений аналізом структури активів, який розглянемо на прикладі табл. 4.


Таблиця 4 - Аналіз структури активів банку за 2009-2011 рр.

 Найменування статті  Дані на 01.01.2010 р, тис. Руб.  Структура в 2009 р,%  Дані на 01.01.2011 р, тис. Руб.  Структура в 2010 р,%  Дані на 01.01.2012 р, тис. Руб.  Структура в 2011 р,%
 АКТИВИ
 Грошові кошти  432 112  5,0  757 550  4,4  1 450 785  3,8
 Кошти банку в Банку Росії  355 744  4,1  671 468  3,9  2 101 808  5,5
 2.1  обов'язкові резерви  146 486  в тому числі 41,2  290 291  в тому числі 43,2  412 490  в тому числі 19,6
 Кошти в кредитних організаціях  144 962  1,7  135 953  0,8  302 399  0,8
 Чисті вкладення в торгові цінні папери  22 608  0,3  977 431  5,7  207 484  0,54
 Чистий позичкова заборгованість  6 832 201  79,4  11 425 459  66,3  24 658 274  64,4
 Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення  306 125  3,6  1 214 280  7,0  3 714 468  9,7
 Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу  0,0  0,0  3 704  0,01
 Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси  360 845  4,2  1 275 170  7,4  2 780 570  7,3
 Вимоги щодо отримання відсотків  9 901  0,1  74 710  0,4  292 092  0,8
 Інші активи  137 656  1,6  708 958  4,1  2 782 448  7,3
 всього активів  8 602 236  17 241 122  38 294 032

 


Аналіз структури активів банку підтвердив попередні висновки. Близько 70% вкладень банку - це вкладення в кредитні операції. Всі інші активні операції банку становлять менше 10% валюти балансу.

Тепер, проаналізувавши окремо активи і пасиви, слід зробити загальні висновки про діяльність банку, порівнявши його ресурси (пасиви) і вкладення (активи) (табл. 5).

Талица 5 - Баланс банку, тис. Руб.

 Найменування статті  Дані на 01.01.2010 р  Дані на 01.01.2011 р  Дані на 01.01.2012 р
 АКТИВИ
 Грошові кошти  432 112  757 550  1 450 785
 Кошти кредитних організацій в Банку Росії  355 744  671 468  2 101 808
 2.1  обов'язкові резерви  146 486  290 291  412 490
 Кошти в кредитних організаціях  144 962  135 953  302 399
 Чисті вкладення в торгові цінні папери  22 608  977 431  207 484
 Чистий позичкова заборгованість  6 832 201  11 425 459  24 658 274
 Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення  306 125  1 214 280  3 714 468
 Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу  3 704
 Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси  360 845  1 275 170  2 780 570
 Вимоги щодо отримання відсотків  9 901  74 710  292 092
 Інші активи  137 656  708 958  2 782 448
 всього активів  8 602 236  17 241 122  38 294 032
 ПАСИВИ
 Кошти кредитних організацій  544 209  1 052 628  3 668 160
 Кошти клієнтів (некредитних організацій)  6 403 555  12 823 305  30 169 796
 14.1  Вклади фізичних осіб  5 109 011  8 481 226  20 160 472
 Випущені боргові зобов'язання  738 556  1 282 737  1 339 512
 Зобов'язання зі сплати відсотків  61 320  146 098  237 165
 Інші зобов'язання  12 994  120 645  172 209
 Резерви на можливі втрати  6 544  7 433  7 654
 всього зобов'язань  7 767 178  15 432 846  35 594 496
 Засоби акціонерів (учасників)  563 575  668 121  668 121
 20.1  Зареєстровані звичайні акції та частки  563 575  668 121  668 121
 Переоцінка основних засобів  75 525  620 949  620 957
 Витрати майбутніх періодів  60 502  80 539  -45 864
 Фонди і невикористана прибуток минулих років  132 579  436 987  1 025 455
 Прибуток до розподілу (збиток) за звітний період  123 881  162 758  339 139
 Всього джерел власних коштів  835 058  1 808 276  2 699 536
 всього пасивів  8 602 236  17 241 122  38 294032
 Позабалансових зобов'язань
 Безвідкличні зобов'язання кредитної організації  1 860 580  3 593 940  3 557 435
 Гарантії, видані кредитною організацією  405 077  776 090  1 600 327

Основними джерелами ресурсів банку є кошти некредитних організацій і кошти фізичних осіб, які частково розміщені в кредити.

Порівняємо кошти, залучені від кредитних організацій, і кошти в кредитних організаціях (табл. 6).

Таблиця 6 - Аналіз обсягів міжбанківського кредитування, тис. Руб.

 Найменування статті  Дані на 01.01.2010  Дані на 01.01.2011  Дані на 01.01.2012
 ПАСИВ
 Кошти кредитних організацій (брутто)  544 209  1 052 628  3 668 160
 АКТИВ
 Кошти кредитних організацій  144 962  135 953  302 399
 Кошти кредитних організацій (нетто)  399 274  916 675  3 365 761

Аналіз отриманих даних ще раз підтверджує раніше зроблені висновки про те, що банк залучає кошти від інших банків з метою їх розміщення в інші активи.Аналіз пасивів банку | Аналіз власного капіталу

Попередній аналіз балансу | активи банку | пасиви банку | Джерела власних коштів | Аналіз прибутковості банку | Баланс банку, тис. Руб. | Звіт про прибутки і збитки за 2009-2011 рр. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати