На головну

Переоцінка основних засобів та їх амортизації, облік результатів переоцінки

У зв'язку з тим, що основні засоби вводяться в експлуатацію в різні періоди з використанням діючих різних цін на обладнання, машини, транспортні засоби, різних рівнів заробітної плати при зведенні будинків, споруд, різних цін на будівельні матеріали і т.д., виникає необхідність встановити реальну вартість однорідних об'єктів, яка називається відновною вартістю. Відновлювальна вартість повинна об'єктивно відображати рівень цін на певну дату і цією датою найчастіше є 1 січня наступного року.

Переоцінці підлягають всі основні засоби, які значаться на балансі організації, незалежно від їх технічного стану (в тому числі замортизованих), як діючі, так і що знаходяться в запасі (резерві на складі), на консервації, в ремонті, в стадії модернізації, реконструкції, часткової ліквідації, дообладнання, добудови.

Підлягають переоцінці також основні засоби, підготовлені до списання зважаючи на їх фізичного та морального зносу, але не оформлені в установленому порядку відповідним актами.

Переоцінка основних засобів, зданих в оренду або в безоплатне користування, здійснюється організацією, на балансі якої значиться це майно. Вибір одного з методів переоцінки здійснюється за погодженням з іншою стороною, що бере участь в договорі оренди, безоплатного користування.

Не підлягають переоцінці:

що знаходяться у власності організації земельні ділянки, об'єкти природокористування;

житловий фонд;

бібліотечні фонди;

об'єкти лізингу в період дії договору;

основні засоби, розташовані в зонах відчуження, першочергового і подальшого відселення районів, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

При переоцінці кожного об'єкта основних засобів змінюються: первісна вартість (після переоцінки звана відновлювальної вартістю), залишкова вартість, сума амортизації (зносу), які значаться в бухгалтерському обліку та звітності, а також вартість, яка амортизується.

Відновлювальна вартість основних засобів, встановлена ??при переоцінці, вважається первісною вартістю після відображення її в бухгалтерському обліку.

Переоцінка як окремих інвентарних об'єктів, так і всіх основних засобів може проводитися із залученням оцінювача. Витрати з оплати послуг оцінювачів з переоцінки основних засобів включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).

Встановлено такі способи переоцінки основних засобів:

шляхом індексації первісної вартості з використанням коефіцієнтів перерахунку, що публікуються Міністерством статистики та аналізу на 1 січня;

шляхом прямого перерахунку первісної вартості в ціни, що складаються на 1 січня на відповідні види аналогічних основних засобів.

При прямому перерахунку повинні бути документи і матеріали, що підтверджують ринкову ціну: довідка заводу-виготовлювача з додатком витрат по перевезенню і монтажу обладнання, довідка від торгових організацій про рівень цін; відомості про рівень цін на дані види засобів, опубліковані в друкованій рекламі або каталогах, а при необхідності експертні висновки про ринкову вартість будівель і споруд (їх виконує Міністерство будівництва і архітектури), інших засобів (Міністерство промислового будівництва). При цьому використовуються відомості про рівень цін на основні засоби без урахування податку на додану вартість.

При застосуванні методу прямої переоцінки можуть бути використані документально підтверджені відомості про ціну відповідного об'єкта в іноземній валюті на дату переоцінки, яка перераховується за курсом Національного банку Республіки Білорусь на 1 січня.

Перераховані документи і матеріали, які є підставою для переоцінки основних засобів методом прямої оцінки, повинні зберігатися разом з відомостями з переоцінки.

Якщо організація не має можливості застосувати метод прямої оцінки основних засобів, вона може використовувати індексний метод.

Для визначення індексу перерахунку вартості кожен об'єкт основних засобів необхідно співвіднести з таблицею груп і видів основних засобів і визначити його групу. Після віднесення об'єкта основних засобів до певної групи його первісна вартість станом на 1 січня множиться на відповідний коефіцієнт. Коефіцієнти публікуються Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь. Сума зносу основних засобів визначається виходячи з відновної вартості, отриманої в результаті переоцінки, і ступеня (відсотка) їх зносу за бухгалтерськими даними до проведення переоцінки за станом на 1 січня.

Залишкова вартість при переоцінці визначається як різниця між відновною вартістю і переоціненою сумою амортизації. При цьому пропорційне співвідношення відновлювальної вартості, залишкової вартості та суми амортизації після переоцінки має зберігатися за кожним окремим об'єктом таким же, як і до переоцінки.

Для проведення переоцінки в організаціях наказом керівника створюються комісії.

Первинним документом з проведення переоцінки основних засобів є відомість переоцінки основних засобів за станом на 1 січня. Відомість складається на підставі інвентаризаційних описів, інвентарних карток основних засобів, технічних паспортів та ін. Технічної документації. У відомості переоцінки записи виробляються окремо по кожному об'єкту.

Після закінчення робіт з переоцінки складається Акт результатів переоцінки. Акт підписується членами комісії з переоцінки основних засобів і затверджується керівником організації.

Результати переоцінки основних засобів в бухгалтерському обліку відображаються такими записами:

а) на суму дооцінки:

Д-т рахунку 01 «Основні засоби»

або Д-т рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності»

К-т рахунку 83 «Додатковий фонд», субрахунок «Приріст вартості майна по переоцінці».

б) уцінка основних засобів відбивається такий же сторнировочной записом.

На суму збільшення амортизації в результаті переоцінки в бухгалтерському обліку робиться наступна проводка:

Д-т рахунку 83 «Додатковий фонд»

К-т рахунку 02 «Амортизація основних засобів».

Зменшення суми накопиченої амортизації за результатами переоцінки відображається такий же сторнировочной записом.

При вибутті об'єкта основних засобів, сума його дооцінки списується наступній записом:

Д-т рахунку 83 «Додатковий фонд»

К-т рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

Після відображення результатів проведеної переоцінки в бухгалтерському балансі за станом на 1 січня організація здійснює формування витрат на виробництво, розрахунки по податках і інші розрахунки, підставою для яких є вартість основних засобів, з урахуванням проведеної переоцінки основних засобів.

 Інвентаризація основних засобів і відображення її результатів в обліку | Міжнародні стандарти та досвід зарубіжних країн з обліку основних засобів

ВСТУП | Класифікація і структура основних засобів в будівництві. Шляхи підвищення ефективності їх використання | Особливості структури основних засобів будівельних організацій і резерви підвищення ефективності їх використання | Завдання обліку і аналізу основних засобів в умови переходу до ринкової економіки | Аналітичний і синтетичний облік надходження основних засобів | Облік внутрішнього переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів | Оцінка стану обліку основних засобів на базовому підприємстві та пропозиції щодо його вдосконалення | Облік основних засобів в умовах використання ПВМ | Джерела інформації, що використовуються для аналізу основних засобів | Аналіз наявності, складу та структури основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати