На головну

Речовий поділ Целочисленное розподіл Розподіл по модулю

8/2 = 4.0 8 div 2 = 4 8 mod 2 = 0

9/2 = 4.5 9 div 2 = 4 9 mod 2 = 1

5/2 = 2.5 5 div 2 = 2 5 mod 2 = 1

31/16 = 1.9375 31 div 16 = 1 31 mod 16 = 15

18/3 = 6.0 18 div 3 = 6 18 mod 3 = 0

25/10 = 2.5 25 div 10 = 2 25 mod 10 = 5

458/10 = 45.8 458 div 10 = 45 458 mod 10 = 8

Для операції Mod характерна одна особливість: при розподілі числа N на 10 вона завжди залишає останню цифру числа N.

Слід звернути увагу на те операцію ділення по модулю зручно застосовувати для визначення парності або непарності числа. Якщо залишок від цілочисельного ділення даного числа на два дорівнює нулю, то дане число парне. Якщо залишок від цілочисельного ділення даного числа на два дорівнює одиниці, то дане число непарній.

Запам'ятайте !!! Операції Div і Mod працюють тільки з цілими числами!

Існують ще такі стандартні арифметичні процедури:

q INC (x, N) - Збільшує значення змінної х на значення N. якщо N не задано, то на одиницю;

q DEC (x, N) - Зменшує значення змінної х на значення N. якщо N не задано, то на одиницю;

Розглянемо наступний вид операцій - це операції відносини.

 операції відносини
 позначення  Назва  приклад
=  Так само  А = В
 <>  Не дорівнює  А <> В
<  менше  А <В
>  більше  А> В
 <=  Менше або дорівнює  А <= В
 > =  Більше або дорівнює  А> = B

В операціях відносини повинні брати участь величини, що належать одному типу. Виняток становлять типи REAL і INTEGER, які можуть порівнюватися один з одним. Результат застосування операцій відносини має логічний тип (BOOLEAN).

У Паскалі визначені наступні логічні операції:

I. Not - логічне НЕ

II. And - логічне І

III. Or - логічне АБО

IV. Xor - виключають АБО

Логічні операції застосовні до величинам цілого і логічного типів.

Крім вище перерахованих операцій існують так звані стандартні функції:

u SQR (x) - Зводить число х в квадрат;

u SQRT (x) - Обчислює корінь квадратний з числа х

u Abs (x) - Абсолютна величина числа х. Модуль числа х;

u ArcTan (x) - Обчислює арктангенс аргументу х;

u Cos (x) - Обчислює косинус аргументу х;

u Exp (x) - експонентах). зводить число ев ступінь х;

u Sin (x) - Обчислює синус аргументу х;

u Ln (x) - Обчислює натуральний логарифм аргументу х;

u Frac (x) - Виділення дробової частини числа х;

u Int (x) - Виділення цілої частини числа х(Результат дійсне число);

u Trunc (x) - Виділення цілої частини числа х(Результат ціле число);

u Round (x) -округлення до цілого дійсного числах;

u Pi - число ? = 3.141592653;

u Random (x) - Генерує значення випадкового числа з діапазону від 0 до х-1;

u Randomize - Ініціація (оновлення) бази генератора випадкових чисел;

3.5. Загальний вигляд програми в ТР7.

програма - Це послідовність команд для введення вихідних даних, їх обробки і видачі результатів для реалізації алгоритму задачі.

Програма реалізує деякий алгоритм вирішення конкретного завдання. Вона об'єднує послідовність дій за допомогою певних описів.

Основні характеристики програми:

1. Точність одержуваного результату;

2. Час виконання;

3. Обсяг необхідної пам'яті;

У загальному випадку програма на мові Паскаль виглядає наступним чином:

Program<Ім'я програми>; {Вказується ім'я програми}

Uses<Ім'я 1, ім'я 2, ...>; {Розділ стандартних модулів, що підключаються

до програми}

Label <Мітка 1, мітка 2, ...>; {Розділ опису міток}

Const <Ім'я> = <значення>; {Розділ опису констант}

Type <ім'я типу> = <значення типу>; {Розділ опису типів}

Var <Ідентифікатор>, ..., <ідентифікатор>: <тип>; {Розділ опису

змінних}

Procedure<Ім'я процедури>; {Розділ опису процедур}

<Тіло процедури>

Function<Ім'я функції>; {Розділ опису функцій}

<Тіло функції>

Begin

... {Основне тіло програми}

End.

Будь-яка програма на мові Паскаль починається зі слова Program, За яким слідує ім'я Вашої програми.

Далі кожен з розділів, крім розділу опису змінних і основного тіла програми, може бути відсутнім.

Основне тіло программи1 поміщається між зарезервованими словами begin ... end. Дані слова називаються операторними дужками.

 Типи даних в мові Pascal. | Оператори ТР7.

Вступ. | Середовище програмування Turbo Pascal. | Мені 16 років | Практична робота | Умовний оператор. | Оператор вибору. | Практична робота | Циклом з умовою поста. | Факторіал негативного числа не існує. | Практична робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати