На головну

Уфа, 2014 рік

Навчально-методичний комплекс по МДК.02.01 Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку

складений відповідно до вимог до мінімуму результатів освоєння ПМ.02. організація різних видів діяльності і спілкування,викладеними в Федеральному державному стандарті середньої професійної освіти за фахом 050144 Дошкільна освіта, Затвердженому наказом Міністерства освіти і науки РФ від «00» місяць 2009 р № 000.

Навчально-методичний комплекс по міждисциплінарного курсу (далі МДК) входить вПМ.02. організація різних видів діяльності і спілкуванняі є частиною основної професійної освітньої програми ГБОУ СПО УМПК за фахом 050144 Дошкільна освіта, Розробленої відповідно до зразкової програмою і ФГОС СПО третього покоління

Навчально-методичний комплекс по МДК.02.01 Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного вікуадресований студентам денної та заочної форм навчання.

УМКД включає теоретичний блок, перелік практичних занять, завдання щодо самостійного вивчення тем дисципліни, питання для самоконтролю, перелік точок рубіжного контролю, а також питання і завдання по проміжної атестації.

ЗМІСТ

 Найменування розділів  Стор.
 1. Введення
 2. Освітній маршрут
 3. Зміст дісціпліни3.1. Короткий зміст теоретичного матеріалу программи3.2. Лабораторні работи3.3. Практичні занятія3.4. Самостійна робота
 4. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань
 5. Тематика курсових работ.6. Тематика випускних кваліфікаціоннихработ.
 6. Контроль і оцінка результатів освоєння навчальної дісціпліни6.1. Поточний контроль6.2. Підсумковий контроль за УД / МДК
 7. Інформаційне забезпечення дисципліни

  1. ВСТУП

Шановний студенте!

Навчально-методичний комплекс по МДК02.01.Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку

є частиною професійного модуля ПМ.02.Організація різних видів діяльності і спілкування и створений Вам на допомогу для роботи на заняттях, при виконанні домашнього завдання і підготовки до поточного та підсумкового контролю з дисципліни.

УМК по МДК включає теоретичний блок, перелік практичних занять, завдання для самостійного вивчення тем дисципліни, питання для самоконтролю, перелік точок рубіжного контролю, а також питання і завдання по проміжної атестації.

Приступаючи до вивчення нового МДК, Ви повинні уважно вивчити список рекомендованої основної та допоміжної літератури. З усього масиву рекомендованої літератури слід спиратися на літературу, зазначену як основну.

По кожній темі в УМК перераховані основні поняття і терміни, питання, необхідні для вивчення (план вивчення теми), а також коротка інформація по кожному питанню з підлягають вивченню. Наявність тезисной інформації по темі дозволить Вам згадати ключові моменти, розглянуті викладачем на занятті.

Основні поняття, що використовуються при вивченні змісту МДК, наведені в глосарії.

Після вивчення теоретичного блоку наведено перелік практичних робіт, виконання яких є обов'язковим. Наявність позитивної оцінки з практичних робіт необхідно для отримання заліку по МДК допуску до іспиту, тому в разі відсутності на уроці з поважної або неповажної причини Вам потрібно знайти час і виконати пропущену роботу.

У процесі вивчення МДК передбачена самостійна позааудиторна робота, що включає роботу з першоджерелами, складання конспектів, планів організації ігрової діяльності, спостереження, аналізу, самоаналізу ігрової діяльності, проведення діагностики сформованості ігрових умінь і аналізу результатів і ін ..

За підсумками вивчення МДК проводиться іспит .

Іспит складається за квитками, питання до якого наведені в кінці УМК.

В результаті освоєння МДК Ви повинні вміти:

визначати цілі, завдання, зміст, методи і засоби керівництва ігровою діяльністю дітей;

грати з дітьми і стимулювати самостійну ігрову діяльність дітей;

використовувати прямі і непрямі прийоми керівництва грою;

аналізувати проведення гри і проектувати її зміни відповідно до віку й індивідуальних особливостей дітей групи;

знати:

теоретичні основи і методику планування ігрової діяльності дітей;

сутність і своєрідність ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку;

зміст і способи організації та проведення ігрової діяльності дошкільнят;

теоретичні основи керівництва ігрової діяльності;

способи діагностики результатів ігрової діяльності дітей

В результаті освоєння дисципліни у Вас повинні формуватися загальні компетенції (ОК):

 Назва ОК  Результат, який Ви повинні отримати послеізученія змісту УД / МДК (показники)
 ОК 1. Розуміти сутність соціальну значимість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес .....................  - Аргументованість і повнота пояснення сутності та соціальної значущості майбутньої професії; - участь (активність) в професійно значущі заходи (конкурсах, конференціях); - стійкість прояву інтересу до майбутньої професії в процесі теоретичного навчання, виробничої практики; - активність, ініціативність в процесі освоєння професійної діяльності; - наявність позитивних відгуків за підсумками педагогічної практики; - системна і якісна робота над всіма відамізаданій; - наявність внутрішніх мотивів до отримання професії вихователя
 ОК 2. Організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість ......................  - Своєчасність і якість виконання навчальних завдань; -раціональність планування і організації діяльності по вивченню навчальної дисципліни (МДК); - відповідність методів навчання, виховання дошкільнят, поставленим цілям, особливостям індивідуального розвитку дитини-обґрунтованість постановки мети, вибору і застосування способу розв'язання професійного завдання з відомих відповідно до реальних і заданими умовами і наявними ресурсами; - раціональний розподіл часу на всі етапи роботи; -Самостійність виявлення допущених помилок, своєчасність корекції діяльності на основі результатів самооцінки продукту (дидактичні матеріали); - аргументованість оцінки ефективності і якості вирішення професійних завдань.
 ОК 3. Оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.  - Логічність аналізу існування проблеми, нестандартної ситуації, оцінки факторів ризику; - адекватність рішення стандартних і нестандартних ситуацій ;; - оптимальність визначення способів, засобів здійснення діяльності в нестандартних ситуаціях відповідно до наявних ресурсів; - своєчасність, ефективність здійснення контролю, оцінки, корекції своїх дій по процесу та результату діяльності в нестандартних ситуаціях; -ефективність пропозицій способів попередження і нейтралізації ризиків;
 ОК 4. Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.  - Обгрунтованість вибору і оптимальність складу джерел, необхідних для вирішення професійних завдань, професійного та особистісного зростання, при вивченні теоретичного матеріалу, проходження виробничої практики; - володіння способами обробки інформації, структурування, систематизації відповідно до поставлених завдань;
 ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології для вдосконалення професійної діяльності.  оптимальний використання інформаційних ресурсів і можливостей мережі інтернет для пошуку, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, виконання практичних завдань; -відповідність змісту підготовлених презентацій темі, вимогам до правил оформлення;
 ОК 6. Працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, колегами та соціальними партнерами  -володіння технологією ефективного спілкування (моделювання спілкування, організація спілкування, управління спілкуванням. рефлексія спілкування) -Дотримання норм і правил мовного етикету, професійної етики; -конструктівность взаємодії з учнями, викладачами та керівниками практики в ході навчання і при вирішенні професійних завдань; -ефективність побудови професійного спілкування з урахуванням соціально-професійного статусу, ситуації спілкування, особливостей групи і індивідуальних особливостей учасників комунікації; оптимальний роботи в команді, колективі;
 ОК 7. Ставити цілі, мотивувати діяльність вихованців, організовувати і контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за якість освітнього процесу.  - Оптимальність постановки мети, завдань, вибору методів педагогічного планування, що забезпечують мотивацію і успіх вихованців в досягненні результату; -проектування успішності організації діяльності вихованців відповідно до поставлених цілей, завданнями, планом діяльності, індивідуальними особливостями дітей; - корекція власної діяльності відповідно до поставлених цілями, отриманими результатами; - дотримання вимог при плануванні, організації і контролі діяльності дітей дошкільного віку ФГТ; -володіння технологією діяльнісного підходу;-ступінь прояву відповідальності за якість організації педагогічного процесу; -обгрунтування вибору форм контролю і методів оцінки ефективності і якості виконання своєї роботи ; -обгрунтування створення та подання дидактичних і методичних матеріалів;
 ОК 8. Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації  -обгрунтування і адекватність оцінки своїх професійно-особистісних якостей, постановки цілей професійно-особистісного зростання, визначення форм і методів самоосвіти, підвищення кваліфікації; -проектування (планування) оцінка власного просування, особистісного розвитку; - своєчасність і якість виконання завдань по самостійній роботі при вивченні теоретичного матеріалу та проходженні різних етапів виробничої практики; - стійкість інтересу до самоосвіти, підвищення кваліфікації в галузі професійної діяльності.
 ОК 9. Здійснювати професійну діяльність в умовах оновлення її цілей, змісту, зміни технологій  -обгрунтування адаптації методичних матеріалів з урахуванням мінливих умов: цілей, змісту, технологій професійної діяльності; - результативність (якість) використання сучасних технологій у професійній діяльності; -прояв професійної мобільності при проходженні різних етапів виробничої практики
 ОК 10. Здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я дітей.  - Ефективність і обґрунтованість вибору форм і методів профілактики травматизму, забезпечення охорони життя і здоров'я дітей в типових і нестандартних ситуаціях; -Дотримання вимог безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я дітей при організації педагогічного процесу відповідно до вимог СанПіН.
 ОК 11. Будувати професійну діяльність з дотриманням регулюючих її правових норм.  - Успішність вибору моделі професійної поведінки з урахуванням реальної практичної ситуації; -здійснення всіх форм педагогічної діяльності з дотриманням законодавства РФ; - дотримання правових норм професійної діяльності, авторських прав при розробці навчально-методичних матеріалів; -успешность організації своєї діяльності на педагогічній практиці відповідно до правовими, моральними нормами; -ініціатівность у правовому захисті професійної діяльності; -нормативно-правове проектування у професійній діяльності;

Зміст МДК направлено на формування професійних компетенцій в рамках професійного модуля ПМ.02.

є частиною професійного модуля ПМ.02.Організація різних видів діяльності і

У таблиці наведено професійні компетенції, на формування яких спрямоване зміст МДК02.01. Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку

 Назва ПК  Результат, який Ви повинні отримати послеізученія змісту МДК (показники)
 ПК 2.1. Планувати різні види діяльності і спілкування протягом дня. .  - Відповідність підготовчого плану (конспекту) організації та керівництва ігрової діяльності ФГТ, віковим, індивідуальним особливостям дітей; - правильність (конкретність) визначення цілей, завдань, методів керівництва ігровою діяльністю відповідно до віку, індивідуальних особливостей дитини-відповідність розробки пропозицій щодо коригування ігрової діяльності , сформованості ігрових умінь індивідуальним особливостям дитини; - володіння методикою проектування розвитку ігрової діяльності з урахуванням комплексно-тематичного планування, сформованості умінь дітей; - вибір методик діагностики сформованості -Ігровий умінь відповідно до поставлених завдань, володіння методикою обробки результатів діагностики; -відповідність розробки пропозицій по корекції ігрової діяльності розвитку індивідуальних особливостей дитини;
 ПК. ПК2.2. Організовувати різні види ігор з дітьми раннього та дошкільного віку  - Володіння методикою організації ігор з дітьми дошкільного віку; - Вибір прийомів прямого і непрямого керівництва грою в відповідності з поставленими завданнями, віком дітей, місцем організації гри; - оптимальність, своєчасність створення умов для початку розвитку та закінчення гри; - правильність (чіткість) демонстрації ігрових дій, рольового діалогу, рольової поведінки відповідно з віком дітей, етапами формування ігрової діяльності.
 ПК2.7. Аналізувати процес і результати організації ігрової трудової, продуктивної діяльності і спілкування.  аргументованість, об'єктивність самоаналізу і аналізу діяльності студентів; - доцільність, коректність внесення пропозицій щодо організації керівництва ігровою, діяльності.- володіння методикою аналізу процесу і результатів організації ігрової діяльності; -Самостійність виявлення допущених помилок, своєчасність корекції діяльності на основі результатів самооцінки продукту (дидактичні матеріали );

.

Увага! Якщо в ході вивчення дисципліни / МДК у Вас виникають труднощі, то Ви завжди можете до викладача прийти на додаткові заняття, які проводяться згідно з графіком. Час проведення додаткових занять Ви зможете дізнатися у викладача, а також ознайомившись з графіком їх проведення, розміщеному на двері кабінету викладача.

У разі, якщо Ви пропустили заняття, Ви також завжди можете прийти на консультацію до викладача в годинник додаткових занять.

2. Освітній маршрут з дисципліни / МДК

Таблиця 1

 Форми звітності, обов'язкові для здачі  кількість
 лабораторні заняття
 практичні заняття
 Точки рубіжного контролю  залік
 Підсумкова атестація  іспит

ЗМІСТ МДК

3.1. Короткий зміст теоретичного матеріалу програми.За ПМ 02 МДК 0201 Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку | Тема 1.5.1. дидактичні ігри

лабораторні заняття | Рекомендації по складанню конспекту сюжетно-рольової гри. | Рекомендації з підготовки сюжетно-рольових ігор та ускладнення їх сюжетів. | ігрової діяльності | Експрес-діагностика ігрової діяльності. | | | | | АНАЛІЗ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ИГРОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати