Головна

ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ І ПРОМІЖНОЇ атестації

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  3. A) кошти в розрахунках
  4. CASE-засоби проектування БД.
  5. CD% - Приймає значення рядка поточного каталогу.
  6. I. Засоби, що впливають на апетит
  7. II. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Однією з форм навчання, передбаченої тематичним планом з дисципліни «Історія вітчизняного держави і права», є самостійна робота студентів.

Труднощі засвоєння цієї навчальної дисципліни пов'язані з великою кількістю незнайомих студенту понять і категорій, детальний розгляд яких неможливо в ході проведення аудиторних занять.

За загальним правилом самостійне вивчення тем дисципліни починається з чіткого засвоєння лекційного матеріалу і з'ясування напрямків подальшого поглибленого вивчення запропонованого матеріалу.

Для вирішення цих завдань студентам пропонуються до прочитання і змістовному аналізу роботи класичних і сучасних авторів. Результати роботи з текстами обговорюються на семінарських і практичних заняттях.

При підготовці до семінарських занять учні, в ході самостійної підготовки, повинні засвоїти лекційний матеріал, вивчити рекомендовану літературу, провести аналіз досліджуваних пам'яток права.

Навички планування діяльності, роботи з інформаційними джерелами, прийняття управлінських рішень та організації їх виконання, а також розробки службових документів виробляються на семінарських заняттях (в тому числі ділових іграх), для підготовки до яких учнем рекомендується для вивчення нормативний матеріал, основна і додаткова література.

Одним з видів самостійної роботи студентів є підготовка курсової роботи по заданій або узгодженої з викладачем (науковим керівником) темі. Курсова робота допомагає студентам виробити навички логічного аналізу змісту першоджерел, нормативного матеріалу, навчальної та монографічної літератури, розвиває вміння правильно формулювати і розкривати теоретичні положення, сприяє оволодінню термінологією, дає можливість висловлювати практичні рекомендації, пропозиції, робити самостійні висновки, що має важливе значення для учнів .

При оцінці (визначенні) результатів освоєння дисципліни «Історія вітчизняного держави і права» (поточної і проміжної атестації) може застосовуватися бально-рейтингова система. Проміжна атестація студентів проводиться у вигляді рейтинг - контролю, який проводиться в три етапи.

В якості оціночних коштів протягом семестрів використовуються тестування (комп'ютерне або на паперовому носії), контрольні роботи, курсова робота, іспити.

Тестові завдання можуть формулюватися як у формі, використовуваної в федеральному електронному інтернет-тестуванні (інтернет-іспиті), так і оригінальною авторською формі, з відкритими варіантами відповідей.ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ | Мета та завдання ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Вимогою до вхідних знань і вмінь | ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | структура дисципліни | МОДУЛЬ 1 | Навчальна карта дисципліни | Джерелознавчих аналіз Руської правди | Проблемно-практичне завдання до теми | Велика редакція Руської Правди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати