Головна

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  1. CASE технології
  2. PID-технології.
  3. S: Інформаційні технології - це
  4. Web- технології .средства розробки сайтів.
  5. Web-технології
  6. Аналіз існуючих розробок і обгрунтування вибору технології проектування
  7. Аналіз існуючих розробок і обгрунтування вибору технології проектування модулів (сервісів)

Відповідно до вимог ФГОС ВПО за напрямом підготовки 030900 Юриспруденція (кваліфікація (ступінь) «бакалавр», реалізація компетентнісного підходу при вивченні «Історії вітчизняного держави і права» передбачається широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (комп'ютерні симуляції, тести, розбір конкретних практичних ситуацій, ділові ігри, тренінги правозастосовних дій) в поєднанні з позааудиторної роботою з метою формування і розвитку професійних навичок учнів.

лекційний матеріал повинен мати проблемний характер і відображати профіль підготовки студентів. На лекціях викладаються основні теоретичні положення з досліджуваної теми. У процесі викладу всього лекційного матеріалу по всіх темах дисципліни, що вивчається застосовуються інформаційно - комунікаційні технології, а саме електронні портфоліо (презентації і опорні конспекти). За вузловим тем лекційного матеріалу розроблені презентації, які надані в електронному вигляді

 Тема лекції  Колічествослайдов
 Тема 1. Предмет, метод, періодизація і джерела Історії вітчизняного держави і права
 Тема 2. Виникнення Давньоруської держави
 Тема 3. Причини роздробленості Русі, найбільші удільні князівства
 Тема 4. Освіта Російського централізованого держави (початок XIV - перша половина XVI ст.)
 Тема 5. Станово-представницька монархія в Росії (друга половина XVI-XVII ст.)
 Тема 6. Абсолютна монархія в Росії кінець XVIII - середина XIX століть
 Тема 7. Великі буржуазні реформи 60 - 70 рр. XIX століття
 Тема 8. Контрреформи 80 - 90 х рр. XIX століття
 Тема 9. Зміни в державному ладі Росії в період першої російської революції
 Тема 10. Зміни в державному ладі Росії в ході Першої світової війни
 Тема 11. Лютнева революція 1917 року. двовладдя
 Тема 12. Жовтнева революція 1917 року. Створення основ Радянської держави і права
 Тема 13. Радянська держава і право в період громадянської війни та іноземної інтервенції
 Тема 14. Конституція РРФСР 1918 року. Перша радянська кодифікація
 РАЗОМ:

семінарські заняття проводяться по найбільш складних темах курсу методом дискусії, обговорення доповідей слухачів, проведення науково-практичної конференції, круглих столів, виїзних семінарів з проблем теоретичної та практичної спрямованості. Семінари проводяться з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях. У процесі проведення семінарських занять застосовуються інформаційно - комунікаційні технології інноваційних методів навчання. За найбільш складних темах дисципліни студенти готують доповіді і ілюструють їх у вигляді презентацій.

Індивідуальна самостійна робота студентів пов'язана з виконанням домашніх завдань, пошуком інформації з досліджуваних тем.

Питома вага занять, що проводяться в активних інтерактивних формах, визначається головною метою основної освітньої програми бакалаврату і особливістю контингенту учнів. В цілому в навчальному процесі вони повинні становити не менше 20% аудиторних занять. Заняття лекційного типу не можуть становити більше 40% аудиторних занять.МОДУЛЬ 1 | ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ І ПРОМІЖНОЇ атестації

ДИСЦИПЛІНИ | Мета та завдання ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Вимогою до вхідних знань і вмінь | ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ | структура дисципліни | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Навчальна карта дисципліни | Джерелознавчих аналіз Руської правди | Проблемно-практичне завдання до теми | Велика редакція Руської Правди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати