нормативні посилання | Позначення і скорочення | Завдання на дипломну роботу (проект) підшивається в роботу (проект) після титульного аркуша без нумерації. | Правила оформлення робіт (проектів) | Організація роботи державної атестаційної комісії | | Порядок захисту курсової роботи (проекту) | Підготовки дипломної роботи (проекту) | Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи | Список використаних джерел |

загрузка...
загрузка...
На головну

На дипломну роботу (проект)

  1. Випускна кваліфікаційна робота
  2. Гарантії працівникам поєднують роботу з навчанням
  3. Документи, що подаються при працевлаштуванні. Обов'язкові медичні огляди при прийнятті на роботу.
  4. Допуск дипломної роботи (проект) до захисту
  5. ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

П. І. Б. студента ______________________________________________________

Тема______________________________________________________________

Зміст дипломної роботи (проекту) (обсяг і перелік розроблених питань в пояснювальній записці, графічної частини) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Переваги дипломної роботи (проекту) (актуальність теми, якість виконання, практична і наукова цінність, економічна ефективність пропонованих розробок) ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження до дипломної роботи (проекту) (недоробки, недоліки, упущення)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (можливість реалізації виконаної роботи, проекту; оцінка всієї роботи по бально-рейтингової буквеної системі)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П. І. Б. рецензента ____________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання __________________________________________

Місце роботи________________________________________________________

Займана посада________________________________________________

підпис _____________

М. П.

____ ______________20___ Р

Ф.2-17

Костанайский державний університет імені А. Байтурсинова

Кафедра___________________________________________________________

спеціальність _____________________________________________________

Програма та форма навчання __________________________________________________________

курс ______________________________________________________________

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу (проект)

П. І. Б. студента ______________________________________________________

дисципліна _______________________________________________________

Тема роботи (проекту) __________________________________________________________

Зміст рецензії ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент ____________________________ ____________________________

Підпис І. Прізвище

Робота (проект) допущена до захисту ___ ___________201 р


додаток Т

Зразок заповнення форми опису дипломних робіт (проектів) для здачі в архів (альбомний варіант)

Ф.1-27

 РГП «Костанайскійгосударственнийуніверсітет саме. Байтурсинова »Юридичний факультет  Стверджую Зав. кафедрою гражданскогоправа і процесу ______________ Г. Хакимова _____ _____________20__ р


Зразок заяви про самостійне характері виконання дипломної роботи | структура кейса
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати