Галузь застосування | нормативні посилання | Позначення і скорочення | Завдання на дипломну роботу (проект) підшивається в роботу (проект) після титульного аркуша без нумерації. | Правила оформлення робіт (проектів) | Організація роботи державної атестаційної комісії | Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи | Список використаних джерел | Зразок заяви про самостійне характері виконання дипломної роботи | На дипломну роботу (проект) |

загрузка...
загрузка...
На головну

Порядок захисту курсової роботи (проекту)

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. I. допоміжних роботах.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Використання засобів індивідуального та колективного захисту в НС.
  5. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  6. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

10.1 Курсова робота (проект) перевіряється викладачем - керівником роботи (проекту), який дає письмовий висновок-рецензію, де характеризує якість роботи, відзначає позитивні сторони і недоліки, якщо необхідно, вказує, що належить допрацювати. Рецензія закінчується висновком, чи може робота (проект) бути допущена до захисту (Додаток С).

10.2 Робота (проект) з рецензією видається студенту для ознайомлення і можливого виправлення. Якщо ж курсова робота (проект) щодо укладення

керівника є незадовільною і підлягає переробці, то після виправлення вона представляється на повторне рецензування з обов'язковим поданням першої рецензії.

10.3 Курсова робота студента заочної форми навчання реєструється на факультеті в журналі обліку рецензування контрольних робіт, курсових робіт (проектів) методистом і передається на перевірку на кафедру.

Курсова робота (проект) студента заочної форми навчання повинна рецензуватися і повертатися викладачем методисту протягом 7 днів.

10.4 Надіслані на рецензію роботи до початку навчально-екзаменаційної сесії повинні повертатися студентам-заочникам не пізніше 15 днів з моменту отримання їх університетом.

10.5 Питання про якість рецензій повинні розглядатися на засіданні кафедри. На обговорення повинні виноситися не тільки ті рецензії, які не відповідають вимогам, що пред'являються, але в цілях обміну досвідом і такі рецензії, якість яких цілком задовільно.

Результати роботи кафедр з рецензування ставляться не рідше ніж один раз на семестр на обговорення ради.

10.6 Курсова робота (проект) захищається перед комісією в складі не менше двох викладачів, один з яких є керівником роботи (проекту). Комісія визначає рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів, відповідність роботи (проекту), що пред'являються.

10.7 Склад комісії і графік захисту курсової роботи (проекту) затверджується завідувачем кафедрою не пізніше, ніж за два тижні до початку останньої внутрисеместрових атестації.

10.8 Захист курсової роботи (проекту) повинна бути проведена за тиждень до початку останньої внутрисеместрових атестації, а курсові роботи учнів заочної форми навчання - захищені до початку іспитів.

10.9 На захисті студент повинен коротко викласти зміст курсової роботи (проекту) протягом 7-10 хвилин, дати вичерпні відповіді на зауваження рецензента і питання членів комісії.

10.10 Остаточна оцінка курсової роботи (проекту) виставляється комісією за підсумками захисту на підставі якості виконаної роботи, її оформлення, з урахуванням думки наукового керівника. Курсова робота розглядається як вид навчальної роботи з дисципліни і виконується в межах кредитів, що відводяться на її вивчення.

10.11 Студенти, які не склали курсові проекти (роботи), не допускаються до іспиту з відповідної дисципліни.

 | Підготовки дипломної роботи (проекту)
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати