Галузь застосування | нормативні посилання | Позначення і скорочення | Завдання на дипломну роботу (проект) підшивається в роботу (проект) після титульного аркуша без нумерації. | Порядок захисту курсової роботи (проекту) | Підготовки дипломної роботи (проекту) | Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи | Список використаних джерел | Зразок заяви про самостійне характері виконання дипломної роботи | На дипломну роботу (проект) |

загрузка...
загрузка...
На головну

Організація роботи державної атестаційної комісії

  1. A) все майно, включаючи грошові кошти, закріплене на праві оперативного управління або господарського відання за підприємствами та організаціями;
  2. A) знаходиться в компетенції федеральних органів державної влади;
  3. D.2. Режими роботи ліній передач
  4. I. допоміжних роботах.
  5. I. Завдання для самостійної роботи
  6. I. Організація і проведення
  7. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи

8.1 Для проведення підсумкової атестації учнів створюється державна атестаційна комісія (далі - ДАК) за кожною спеціальністю для всіх форм навчання.

8.2 Декан факультету готує подання на кандидатуру голови ДАК, а ректор університету до 1 листопада поточного року подає до уповноваженого органу кандидатури голів ДАК з числа професорів, доцентів, вчених, викладачів, досвідчених фахівців виробництва і вчителів, які мають практичний стаж, що відповідають профілю фахівців, що випускаються і які не працюють в КДУ імені А. Байтурсинова.

8.3 Голова ДАК затверджується наказом уповноваженого органу на календарний рік.

8.4 До складу ДАК на правах її членів входять (не менше чотирьох чоловік): Декан факультету або завідувач випускаючої кафедри. Решта членів ДАК формуються з числа провідних професорів, доцентів, високо- кваліфікованих фахівців, що відповідають профілю фахівців, що випускаються.

При наявності великого числа студентів, які закінчують навчання, організовується кілька ДАК по одній і тій же спеціальності.

При малому числі студентів, які закінчують навчання, може бути організована об'єднана державна атестаційна комісія за спорідненими спеціальностями.

8.5 Склад ДАК затверджується наказом ректора щорічно не пізніше 31 грудня і діє протягом календарного року.

8.6 Допуск до підсумкової атестації учнів оформляється розпорядженням декана факультету за списком студентів не пізніше, ніж за два тижні до початку підсумкової атестації, узгоджується з відділом реєстрації і представляється в ДАК.

8.7 Розклад роботи ДАК становить відділ (офіс) реєстрації.

8.8 Розклад роботи ДАК затверджується ректором і доступною для широкого загалу не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи ДАК. Тривалість засідання ДАК не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

8.9 До початку проведення підсумкової атестації студентів в ДАК подаються такі документи:

1) списки учнів, Допущених до складання державних іспитів і захисту дипломних робіт (проектів), у вигляді розпорядження декана, узгодженого з відділом реєстрації;

2) довідка декана факультету про виконання учнями індивідуального навчального плану, отриманих ними оцінок з усіх дисциплін, їх обсязі, зданим курсових проектів (робіт) і видам практик, узгоджена з відділом реєстрації;

3) екземпляр дипломної роботи (проекту), підписаний завідувачем кафедри про допуск до захисту;

4) відгук наукового керівника дипломної роботи (проекту), де дається аргументований висновок «допускається до захисту» або «не допускається до захисту»;

5) рецензія на дипломну роботу спеціаліста виробництва, наукової організації або іншого вищого навчального закладу, де дається всебічна характеристика представленого до захисту проекту (роботи) і аргументований висновок із зазначенням оцінки по бально-рейтинговою системою оцінки знань і можливості присвоєння кваліфікації за відповідною спеціальністю і (або) присудження академічного ступеня « бакалавра ».Правила оформлення робіт (проектів) |
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати