Галузь застосування | Правила оформлення робіт (проектів) | Організація роботи державної атестаційної комісії | | Порядок захисту курсової роботи (проекту) | Підготовки дипломної роботи (проекту) | Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи | Список використаних джерел | Зразок заяви про самостійне характері виконання дипломної роботи | На дипломну роботу (проект) |

загрузка...
загрузка...
На головну

Позначення і скорочення

  1. II. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ
  2. III закон Пфлюгера (закон скорочення м'язи)
  3. VIII. Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів та іншого залізничного рухомого складу
  4. Абревіатури і скорочення
  5. літерні позначення
  6. В) Поняття «правова сім'я» (сім'я, правова) введено англійським вченим Дж. Локком для позначення груп правових систем, що мають подібні ознаки
  7. Г л а в а 7. СИГНАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПОЇЗДІВ, ЛОКОМОТИВІВ ТА ІНШИХ РУХЛИВИХ ОДИНИЦЬ

У даній методичній інструкції застосовуються такі скорочення:

- КДУ імені А. Байтурсинова - Республіканське державне підприємство на праві господарського відання «Костанайский державний університет імені А. Байтурсинова» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан;

- РК - Республіка Казахстан;

- СТ РК - Стандарт Республіки Казахстан;

- ГОСО - Державний загальнообов'язковий стандарт освіти;

- ПК-персональний комп'ютер;

- ГОСТ - Державний стандарт;

- НТО - нові технології навчання;

- МОН РК - Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан;

- ДАК - Державна атестаційна комісія;

- УМіМО - управління менеджменту та моніторингу освіти;

- УМО - навчально-методичний відділ.

загальні положення

4.1 Курсова і дипломна роботи (проекти) є одним з найважливіших видів навчальної діяльності і являють собою наукове дослідження студентів університету на одну з обраних самостійно або запропонованих йому керівником тим за профілем спеціальності або за програмою дисципліни.

Дипломна робота (проект) є письмовою роботою, яка виконується на завершальному етапі навчання, якщо це передбачено ГОСО і навчальним планом спеціальності.

4.2 Метою виконання курсових і дипломних робіт (проектів), є:

- Систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань і практичних навичок за фахом і застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих і культурних завдань;

- Розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи і оволодіння сучасною методикою наукового дослідження і експериментування при вирішенні розроблюваних проблем і питань;

- З'ясування підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва, науки, техніки, культури, а також рівня їх професійної компетенції.

4.3 Курсова і дипломна роботи (проекти) є узагальненням результатів самостійного вивчення і дослідження актуальної проблеми конкретної спеціальності відповідної галузі науки.

Курсова, дипломна роботи (проекти) повинні володіти:

- Цільовою спрямованістю;

- Чіткою структурою;

- Логічною послідовністю викладу матеріалу;

- Глибиною дослідження і повнотою висвітлення питань;

- Переконливістю аргументації;

- Стислістю і точністю формулювань;

- Конкретністю викладу результатів роботи;

- Доказовістю висновків і обґрунтованістю рекомендацій;

- Відповідністю вимогам до її оформлення.

4.4 Дипломна робота (проект) виконується під керівництвом наукового керівника, який призначається з числа професорів, доцентів, найбільш досвідчених викладачів і наукових співробітників. Керівниками також можуть призначатися наукові співробітники і висококваліфіковані фахівці інших установ, підприємств, фірм, а також викладачі високої кваліфікації невипускающіх кафедр. Можливо соруководство дипломною роботою молодого викладача з більш досвідченим.

4.5 Тематика курсових і дипломних робіт (проектів) повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки, техніки, сільського господарства, культури, за своїм змістом повинна відповідати одній з таких вимог:

- Узагальнення результатів досліджень, проектних рішень, проведених вченими, аналітиками, практиками: інженерами, конструкторами, менеджерами, економістами, юристами;

- Містити науково-обгрунтовані теоретичні висновки по досліджуваного об'єкта;

- Містити науково обґрунтовані результати, використання яких забезпечує вирішення конкретного завдання.

Вона повинна враховувати реальні завдання і проблеми виробництва, освіти, науки і культури.

4.6 Тематика дипломних робіт (проектів) розробляється випускають кафедрами, які складають перелік тем, що затверджується радою факультету. Перелік тем щорічно оновлюється не менше ніж на 30%.

4.7 Студентам надається право вибору теми з затвердженою тематики. Студент може запропонувати і свою тему. У цьому випадку він надає на кафедру докладне обґрунтування доцільності розробки пропонованої теми або лист сторонньої організації на виконання замовний теми. Студентам заочної форми навчання дозволяється вибирати тему відповідно з виробничою необхідністю.

4.8 Тема дипломної роботи (проекту), як правило, є продовженням теми досліджень, що проводяться в процесі виконання курсових робіт (проектів). Вона не повинна бути занадто широкою, так як такі роботи бувають поверхневими і мало самостійними, в той час як вузька тема опрацьовується більш глибоко і детально. Теми робіт (проектів) повинні бути індивідуальними для кожного студента, неприпустимий вибір однієї і тієї ж теми двома студентами. Формулювання теми може бути однаковою тільки в тому випадку, якщо об'єкти дослідження різні.

4.9 Для планування навантаження викладачів, а також збору матеріалу по дипломній роботі (проекту) на літній виробничій практиці закріплення студентів очної форми навчання за керівниками дипломної роботи (проекту) і вибір теми проводять в кінці передвипускна курсу, а студентів заочної форми навчання - на останній навчально -екзаменаціонной сесії передвипускна курсу. Випускаючі кафедри можуть проводити зустрічі студентів з потенційними керівниками дипломної роботи (викладачами випускаючої і інших кафедр, які є фахівцями в галузі досліджень з даної спеціальності / темі). Студенти пишуть заяву на ім'я завідувача кафедри, відповідно до якого декан видає розпорядження про закріплення тем і керівників дипломних робіт (проектів) за студентами. Остаточне закріплення тем дипломних робіт (проектів) за студентами денної форми навчання здійснюється на початку випускного курсу (до 1 жовтня), за які навчаються заочної форми навчання - після закінчення першої навчально-екзаменаційної сесії випускного курсу і затверджується наказом ректора. Тема дипломної роботи (проекту) при необхідності може змінюватися, уточнюватися, коректуватися за поданням випускаючої кафедри не пізніше 2-х тижнів до захисту роботи (проекту).

4.10 Тема курсової роботи (проекту), науковий керівник затверджуються на засіданні кафедри.

4.11 Рецензенти дипломних робіт (проектів) затверджуються наказом ректора загальним списком за поданням завідувачів випускають кафедрами із зазначенням місця роботи і займаної посади з числа фахівців виробництва і наукових організацій. Як рецензентів можуть залучатися також професори, доценти та викладачі інших вищих навчальних закладів.

Рецензенти повинні мати базову освіту або науковий академічний ступінь, вчене звання, або напрямок виробничої діяльності, що відповідають профілю захищається випускної роботи (проекту).

4.12 Науковий керівник дипломної роботи (проекту):

- Видає завдання для виконання роботи (проекту);

- Надає студентам допомогу в розробці календарного графіка на весь період виконання роботи;

- Рекомендує студентам необхідну літературу, довідкові, нормативні та архівні матеріали, типові проекти та інші джерела по темі;

- Встановлює розклад консультацій, під час проведення яких здійснює поточний контроль дотримання студентом календарного графіка виконання випускної роботи;

- Встановлює обсяг всіх розділів роботи (проекту) і координує роботу студента і консультантів.

4.13 Завдання на дипломну роботу (проект) містить опис вихідного матеріалу і джерел, перелік питань, що розробляються студентом, список рекомендованої літератури, перелік графічного матеріалу (таблиць, схем, діаграм та ін.), Детальний календарний графік написання роботи (проекту).

Після закріплення теми керівник роботи (проекту) розробляє завдання та календарний графік роботи і консультацій на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів. Після цього завдання з графіком затверджується завідувачем випускаючої кафедри. Один примірник видається студенту; другий примірник зберігається на кафедрі і згодом разом з роботою (проектом) представляється до захисту. Зразок складання завдань на курсову і дипломну роботи (проекти) наведено в Додатках А і Б.

Кожен дипломний проект (робота) відповідно до завдання повинен мати розробку окремих проектів і перспективних теоретичних і практичних питань. Наприклад, на інженерних спеціальностях у випускних проектах, крім основної теми, повинні отримати освітлення питання технологій, автоматизації та комплексної механізації виробництва, стандартизації, наукової організації праці та управління виробництвом і т. Д. Кожен проект повинен мати відповідне економічне обґрунтування, а також розділи, присвячені питанням охорони праці і промислової екології. Дипломні роботи з фундаментальних наук (фізики, математики, хімії та ін.) Зазначені розділи відображають за потребою.нормативні посилання | Завдання на дипломну роботу (проект) підшивається в роботу (проект) після титульного аркуша без нумерації.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати